Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Ekonomika pracy z elementami fizjologii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomika pracy z elementami fizjologii
Specjalność Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Bielec <Jerzy.Bielec@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Milena Bera <Milena.Bera@zut.edu.pl>, Michał Kiełsznia <Michal.Kielsznia@zut.edu.pl>, Antoni Mickiewicz <Antoni.Mickiewicz@zut.edu.pl>, Bartosz Mickiewicz <Bartosz.Mickiewicz@zut.edu.pl>, Aneta Zaremba <Aneta.Zaremba@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 30 2,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wybrane aspekty wiedzy z zakresu mikroekonomii i zarządzania. Pozytywne zaliczenie przedmiotu Ergonomia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Pogłębienie wiedzy z zakresu ergonomii w obszarze ekonomiki pracy i fizjologii pracy. Opanowanie podstawowych terminów i kategorii pojęciowych.
C-2Rozumienie procesu pracy i poprawy organizacji pracy jako aspektu podnoszenia wydajności i nowoczesnego zarządzania.
C-3Posiadanie wiedzy nt. obowiązków pracodawcy wobec pracownika w zakresie właściwej organizacji pracy oraz wynikających z norm i przepisów.
C-4Umiejętność diagnozowania problemów na styku zarządzania zasobami ludzkimi i kreowania wydajności pracy oraz formułowania zaleceń co do poprawy sytuacji.
C-5Zrozumienie roli człowieka w różnych ujęciach kluczowych do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstw i uzyskanie kompetencji do wdrażania poprawnych rozwiązań.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Pojęcie i klasyfikacja zawodów. Podstawowe wyposażenie (uzbrojenie) stanowiska pracy dla wybranego zawodu.2
T-A-2Obciążenie fizjologiczne pracą fizyczną i umysłową.3
T-A-3Zasada Parety. Zasady gospodarowania czasem własnym kierownika.2
T-A-4Rekrutacja personelu. Rekrutacja wewnętrzna, zewnętrzna.2
T-A-5Fizjologiczne skutki pracy zmianowej. Metody zmniejszania uciążliwości pracy zmianowej.2
T-A-6Selekcja personelu. Etapy selekcji. Typowe metody doboru kadr. Assesment Center Method (metody ośrodków oceny). Metody psychometryczne w doborze kandydatów na stanowisko robocze.2
T-A-7Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej i skutki zdrowotne. Zjawisko wypalenia zawodowego oraz konsekwencje stresu na poziomie organizacyjnym.2
15
wykłady
T-W-1Zarys wiedzy o pracy ludzkiej. Prakseologia. Zakres ekonomiki i organizacji pracy. Praca jako jeden z czynników produkcji wg A. Smitha.3
T-W-2Aspekty prawne, definicje: pracy, pracodawcy i pracownika.2
T-W-3Czas pracy. Kategorie czasu pracy. Godziny nadliczbowe oraz praca zmianowa. Systemy organizacji czasu pracy.3
T-W-4Fizjologia wysiłku fizycznego.3
T-W-5Wykorzystanie czasu pracy: planowanie wielkości zatrudnienia. Czas opłacony i czas przepracowany w ujęciu branżowym.2
T-W-6Systemowe podejście do organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Przykład zastosowania metody prognostycznej (G. Nadlera) do usprawniania wybranego stanowiska pracy.3
T-W-7Modele polityki personalnej: model sita i model kapitału ludzkiego.2
T-W-8Wybrane modele struktur organizacyjnych przedsiębiorstw (liniowa, funkcjonalna, liniowo-sztabowa, macierzowa, dywizjonalna, organiczna i hybrydowa). Struktura organizacyjna a specyfika pracy na danym stanowisku pracy.2
T-W-9Typy produkcji a charakter i stopień specjalizacji stanowisk pracy.3
T-W-10Koszty pracy sensu stricto i sensu largo. Klasyfikacja kosztów w układzie rodzajowym a koszty pracy.2
T-W-11Wynagrodzenie minimalne i wynagrodzenie przeciętne w ujęciu branżowym. Relacja między płacą netto a brutto. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i innych obciążeń płacy.2
T-W-12Specyfika wybranych form zatrudnienia (m.in. umową o pracę, kontraktem menedżerskim, umową zleceniem, umową o dzieło).3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń.5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia.10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Lektura materiałów, lektura literatury przedmiotu, pogłębianie wiedzy z wykładów.15
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć, umiejętność odpowiedzi na stawiane pytania problemowe.
S-2Ocena podsumowująca: Realizacja zadań składających się na zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z zakresu wiedzy przekazywanej na wykładach i ćwiczeniach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/2_W01
Zna rolę człowieka w miejscu pracy, potrafi właściwie i zgodnie z wiedzą o fizjologii umiejscowić człowieka w procesie pracy.
Z_1A_W06S1A_W05C-1, C-2, C-3T-W-5, T-W-6, T-A-1, T-A-7, T-A-5, T-W-2, T-W-7, T-A-4, T-W-9, T-W-1, T-A-2, T-W-3, T-W-8, T-W-4M-1, M-2, M-3, M-4S-3, S-2, S-1
Z_1A_D2/2_W02
Wiedza w zakresie pracy ludzkiej jako elementu tworzenia przedsiębiorczości, w tym wiedza z zakresu wynagradzania oraz kształtowania relacji pracownik-pracodawca.
Z_1A_W15S1A_W11C-3T-W-12, T-W-3, T-W-2, T-W-8, T-W-11, T-A-4, T-W-5, T-W-7, T-W-10, T-A-6, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/2_U01
Zarządzanie zasobem ludzkim uwzględniające wpływ pracy na fizjologię człowieka oraz fizjologiczne ograniczenia kształtowania procesu pracy.
Z_1A_U03, Z_1A_U06S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-5, C-4, C-3T-A-2, T-W-8, T-A-7, T-W-3, T-W-4, T-A-5, T-A-3M-4, M-2S-1, S-2, S-3
Z_1A_D2/2_U02
Posiada umiejętność zastosowania norm dotyczących kształtowania materialnego środowiska pracy.
Z_1A_U16S1A_U05C-2, C-5, C-4, C-3T-W-11, T-W-10, T-A-4, T-W-12, T-W-6, T-W-9, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-A-6, T-W-7M-1, M-4S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/2_K01
Posiada kompetencje w zakresie humanizacji procesu pracy, potrafi dostosować warunki pracy do fizjologicznych ograniczeń człowieka.
Z_1A_K08S1A_K04C-2, C-5, C-4, C-3T-A-7, T-W-5, T-A-3, T-A-4, T-A-2, T-W-7, T-A-5, T-W-3, T-A-6, T-W-4M-1, M-2S-1, S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/2_W01
Zna rolę człowieka w miejscu pracy, potrafi właściwie i zgodnie z wiedzą o fizjologii umiejscowić człowieka w procesie pracy.
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, - wskazać, co jest literaturą tematu oraz jaki jest cel, przedmiot i najważniejsze zagadnienia w ramach realizowanego programu, - sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie wykazuje zainteresowania treściami programowymi lub uchyla się od aktywności a jego absencja nie daje gwarancji nadrobienia zaległości w materialne.
3,0Student, na ocenę dostateczną: - w zakresie wiedzy opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy).
4,5Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie.
Z_1A_D2/2_W02
Wiedza w zakresie pracy ludzkiej jako elementu tworzenia przedsiębiorczości, w tym wiedza z zakresu wynagradzania oraz kształtowania relacji pracownik-pracodawca.
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, - wskazać, co jest literaturą tematu oraz jaki jest cel, przedmiot i najważniejsze zagadnienia w ramach realizowanego programu, - sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie wykazuje zainteresowania treściami programowymi lub uchyla się od aktywności a jego absencja nie daje gwarancji nadrobienia zaległości w materialne.
3,0Student, na ocenę dostateczną: - w zakresie wiedzy opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy).
4,5Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/2_U01
Zarządzanie zasobem ludzkim uwzględniające wpływ pracy na fizjologię człowieka oraz fizjologiczne ograniczenia kształtowania procesu pracy.
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0W zakresie prac zespołowych student: nie umie zaplanować i wykonać pracy poprawnie i w terminie, nie zgłasza potrzeby pomocy na konsultacjach lub mimo tej pomocy nie osiąga minimalnych standardów wykonania.
3,5W zakresie prac zespołowych student: umie sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych. Uzyskuje na ogół poprawny efekt.
4,0W zakresie prac zespołowych student: umie sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5W zakresie pracy zespołowej student: umie samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym z etapów pracy.
5,0W zakresie pracy zespołowej student: umie samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i rozdysponować zadania wg umiejętności oraz zapanować sytuacją projektu poprzez właściwe zmotywowanie do działania. Wykazuje się terminowością i bezbłędnym sposobem prezentacji wyników.
Z_1A_D2/2_U02
Posiada umiejętność zastosowania norm dotyczących kształtowania materialnego środowiska pracy.
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/2_K01
Posiada kompetencje w zakresie humanizacji procesu pracy, potrafi dostosować warunki pracy do fizjologicznych ograniczeń człowieka.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Literatura podstawowa

  1. red. Jasiński Z., Ekonomika i organizacja pracy : praca zbiorowa., wydaw. AE, Wrocław, 1997
  2. Michon F., Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa ; Kraków, 1991
  3. red. Sajkiewicz A., Ekonomika pracy : praca zbiorowa, Państ. Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa, 1977

Literatura dodatkowa

  1. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie : organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltex, Warszawa, 2000
  2. Zużewicz K., Kwarecki K., Praca zmianowa : skutki i profilaktyka : poradnik pracownika zmianowego, CIOP, Warszawa, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Pojęcie i klasyfikacja zawodów. Podstawowe wyposażenie (uzbrojenie) stanowiska pracy dla wybranego zawodu.2
T-A-2Obciążenie fizjologiczne pracą fizyczną i umysłową.3
T-A-3Zasada Parety. Zasady gospodarowania czasem własnym kierownika.2
T-A-4Rekrutacja personelu. Rekrutacja wewnętrzna, zewnętrzna.2
T-A-5Fizjologiczne skutki pracy zmianowej. Metody zmniejszania uciążliwości pracy zmianowej.2
T-A-6Selekcja personelu. Etapy selekcji. Typowe metody doboru kadr. Assesment Center Method (metody ośrodków oceny). Metody psychometryczne w doborze kandydatów na stanowisko robocze.2
T-A-7Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej i skutki zdrowotne. Zjawisko wypalenia zawodowego oraz konsekwencje stresu na poziomie organizacyjnym.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zarys wiedzy o pracy ludzkiej. Prakseologia. Zakres ekonomiki i organizacji pracy. Praca jako jeden z czynników produkcji wg A. Smitha.3
T-W-2Aspekty prawne, definicje: pracy, pracodawcy i pracownika.2
T-W-3Czas pracy. Kategorie czasu pracy. Godziny nadliczbowe oraz praca zmianowa. Systemy organizacji czasu pracy.3
T-W-4Fizjologia wysiłku fizycznego.3
T-W-5Wykorzystanie czasu pracy: planowanie wielkości zatrudnienia. Czas opłacony i czas przepracowany w ujęciu branżowym.2
T-W-6Systemowe podejście do organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Przykład zastosowania metody prognostycznej (G. Nadlera) do usprawniania wybranego stanowiska pracy.3
T-W-7Modele polityki personalnej: model sita i model kapitału ludzkiego.2
T-W-8Wybrane modele struktur organizacyjnych przedsiębiorstw (liniowa, funkcjonalna, liniowo-sztabowa, macierzowa, dywizjonalna, organiczna i hybrydowa). Struktura organizacyjna a specyfika pracy na danym stanowisku pracy.2
T-W-9Typy produkcji a charakter i stopień specjalizacji stanowisk pracy.3
T-W-10Koszty pracy sensu stricto i sensu largo. Klasyfikacja kosztów w układzie rodzajowym a koszty pracy.2
T-W-11Wynagrodzenie minimalne i wynagrodzenie przeciętne w ujęciu branżowym. Relacja między płacą netto a brutto. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i innych obciążeń płacy.2
T-W-12Specyfika wybranych form zatrudnienia (m.in. umową o pracę, kontraktem menedżerskim, umową zleceniem, umową o dzieło).3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń.5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Lektura materiałów, lektura literatury przedmiotu, pogłębianie wiedzy z wykładów.15
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/2_W01Zna rolę człowieka w miejscu pracy, potrafi właściwie i zgodnie z wiedzą o fizjologii umiejscowić człowieka w procesie pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Pogłębienie wiedzy z zakresu ergonomii w obszarze ekonomiki pracy i fizjologii pracy. Opanowanie podstawowych terminów i kategorii pojęciowych.
C-2Rozumienie procesu pracy i poprawy organizacji pracy jako aspektu podnoszenia wydajności i nowoczesnego zarządzania.
C-3Posiadanie wiedzy nt. obowiązków pracodawcy wobec pracownika w zakresie właściwej organizacji pracy oraz wynikających z norm i przepisów.
Treści programoweT-W-5Wykorzystanie czasu pracy: planowanie wielkości zatrudnienia. Czas opłacony i czas przepracowany w ujęciu branżowym.
T-W-6Systemowe podejście do organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Przykład zastosowania metody prognostycznej (G. Nadlera) do usprawniania wybranego stanowiska pracy.
T-A-1Pojęcie i klasyfikacja zawodów. Podstawowe wyposażenie (uzbrojenie) stanowiska pracy dla wybranego zawodu.
T-A-7Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej i skutki zdrowotne. Zjawisko wypalenia zawodowego oraz konsekwencje stresu na poziomie organizacyjnym.
T-A-5Fizjologiczne skutki pracy zmianowej. Metody zmniejszania uciążliwości pracy zmianowej.
T-W-2Aspekty prawne, definicje: pracy, pracodawcy i pracownika.
T-W-7Modele polityki personalnej: model sita i model kapitału ludzkiego.
T-A-4Rekrutacja personelu. Rekrutacja wewnętrzna, zewnętrzna.
T-W-9Typy produkcji a charakter i stopień specjalizacji stanowisk pracy.
T-W-1Zarys wiedzy o pracy ludzkiej. Prakseologia. Zakres ekonomiki i organizacji pracy. Praca jako jeden z czynników produkcji wg A. Smitha.
T-A-2Obciążenie fizjologiczne pracą fizyczną i umysłową.
T-W-3Czas pracy. Kategorie czasu pracy. Godziny nadliczbowe oraz praca zmianowa. Systemy organizacji czasu pracy.
T-W-8Wybrane modele struktur organizacyjnych przedsiębiorstw (liniowa, funkcjonalna, liniowo-sztabowa, macierzowa, dywizjonalna, organiczna i hybrydowa). Struktura organizacyjna a specyfika pracy na danym stanowisku pracy.
T-W-4Fizjologia wysiłku fizycznego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z zakresu wiedzy przekazywanej na wykładach i ćwiczeniach.
S-2Ocena podsumowująca: Realizacja zadań składających się na zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć, umiejętność odpowiedzi na stawiane pytania problemowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, - wskazać, co jest literaturą tematu oraz jaki jest cel, przedmiot i najważniejsze zagadnienia w ramach realizowanego programu, - sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie wykazuje zainteresowania treściami programowymi lub uchyla się od aktywności a jego absencja nie daje gwarancji nadrobienia zaległości w materialne.
3,0Student, na ocenę dostateczną: - w zakresie wiedzy opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy).
4,5Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/2_W02Wiedza w zakresie pracy ludzkiej jako elementu tworzenia przedsiębiorczości, w tym wiedza z zakresu wynagradzania oraz kształtowania relacji pracownik-pracodawca.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Posiadanie wiedzy nt. obowiązków pracodawcy wobec pracownika w zakresie właściwej organizacji pracy oraz wynikających z norm i przepisów.
Treści programoweT-W-12Specyfika wybranych form zatrudnienia (m.in. umową o pracę, kontraktem menedżerskim, umową zleceniem, umową o dzieło).
T-W-3Czas pracy. Kategorie czasu pracy. Godziny nadliczbowe oraz praca zmianowa. Systemy organizacji czasu pracy.
T-W-2Aspekty prawne, definicje: pracy, pracodawcy i pracownika.
T-W-8Wybrane modele struktur organizacyjnych przedsiębiorstw (liniowa, funkcjonalna, liniowo-sztabowa, macierzowa, dywizjonalna, organiczna i hybrydowa). Struktura organizacyjna a specyfika pracy na danym stanowisku pracy.
T-W-11Wynagrodzenie minimalne i wynagrodzenie przeciętne w ujęciu branżowym. Relacja między płacą netto a brutto. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i innych obciążeń płacy.
T-A-4Rekrutacja personelu. Rekrutacja wewnętrzna, zewnętrzna.
T-W-5Wykorzystanie czasu pracy: planowanie wielkości zatrudnienia. Czas opłacony i czas przepracowany w ujęciu branżowym.
T-W-7Modele polityki personalnej: model sita i model kapitału ludzkiego.
T-W-10Koszty pracy sensu stricto i sensu largo. Klasyfikacja kosztów w układzie rodzajowym a koszty pracy.
T-A-6Selekcja personelu. Etapy selekcji. Typowe metody doboru kadr. Assesment Center Method (metody ośrodków oceny). Metody psychometryczne w doborze kandydatów na stanowisko robocze.
T-A-1Pojęcie i klasyfikacja zawodów. Podstawowe wyposażenie (uzbrojenie) stanowiska pracy dla wybranego zawodu.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z zakresu wiedzy przekazywanej na wykładach i ćwiczeniach.
S-2Ocena podsumowująca: Realizacja zadań składających się na zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć, umiejętność odpowiedzi na stawiane pytania problemowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, - wskazać, co jest literaturą tematu oraz jaki jest cel, przedmiot i najważniejsze zagadnienia w ramach realizowanego programu, - sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie wykazuje zainteresowania treściami programowymi lub uchyla się od aktywności a jego absencja nie daje gwarancji nadrobienia zaległości w materialne.
3,0Student, na ocenę dostateczną: - w zakresie wiedzy opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy).
4,5Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/2_U01Zarządzanie zasobem ludzkim uwzględniające wpływ pracy na fizjologię człowieka oraz fizjologiczne ograniczenia kształtowania procesu pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Rozumienie procesu pracy i poprawy organizacji pracy jako aspektu podnoszenia wydajności i nowoczesnego zarządzania.
C-5Zrozumienie roli człowieka w różnych ujęciach kluczowych do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstw i uzyskanie kompetencji do wdrażania poprawnych rozwiązań.
C-4Umiejętność diagnozowania problemów na styku zarządzania zasobami ludzkimi i kreowania wydajności pracy oraz formułowania zaleceń co do poprawy sytuacji.
C-3Posiadanie wiedzy nt. obowiązków pracodawcy wobec pracownika w zakresie właściwej organizacji pracy oraz wynikających z norm i przepisów.
Treści programoweT-A-2Obciążenie fizjologiczne pracą fizyczną i umysłową.
T-W-8Wybrane modele struktur organizacyjnych przedsiębiorstw (liniowa, funkcjonalna, liniowo-sztabowa, macierzowa, dywizjonalna, organiczna i hybrydowa). Struktura organizacyjna a specyfika pracy na danym stanowisku pracy.
T-A-7Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej i skutki zdrowotne. Zjawisko wypalenia zawodowego oraz konsekwencje stresu na poziomie organizacyjnym.
T-W-3Czas pracy. Kategorie czasu pracy. Godziny nadliczbowe oraz praca zmianowa. Systemy organizacji czasu pracy.
T-W-4Fizjologia wysiłku fizycznego.
T-A-5Fizjologiczne skutki pracy zmianowej. Metody zmniejszania uciążliwości pracy zmianowej.
T-A-3Zasada Parety. Zasady gospodarowania czasem własnym kierownika.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć, umiejętność odpowiedzi na stawiane pytania problemowe.
S-2Ocena podsumowująca: Realizacja zadań składających się na zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z zakresu wiedzy przekazywanej na wykładach i ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0W zakresie prac zespołowych student: nie umie zaplanować i wykonać pracy poprawnie i w terminie, nie zgłasza potrzeby pomocy na konsultacjach lub mimo tej pomocy nie osiąga minimalnych standardów wykonania.
3,5W zakresie prac zespołowych student: umie sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych. Uzyskuje na ogół poprawny efekt.
4,0W zakresie prac zespołowych student: umie sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5W zakresie pracy zespołowej student: umie samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym z etapów pracy.
5,0W zakresie pracy zespołowej student: umie samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i rozdysponować zadania wg umiejętności oraz zapanować sytuacją projektu poprzez właściwe zmotywowanie do działania. Wykazuje się terminowością i bezbłędnym sposobem prezentacji wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/2_U02Posiada umiejętność zastosowania norm dotyczących kształtowania materialnego środowiska pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Rozumienie procesu pracy i poprawy organizacji pracy jako aspektu podnoszenia wydajności i nowoczesnego zarządzania.
C-5Zrozumienie roli człowieka w różnych ujęciach kluczowych do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstw i uzyskanie kompetencji do wdrażania poprawnych rozwiązań.
C-4Umiejętność diagnozowania problemów na styku zarządzania zasobami ludzkimi i kreowania wydajności pracy oraz formułowania zaleceń co do poprawy sytuacji.
C-3Posiadanie wiedzy nt. obowiązków pracodawcy wobec pracownika w zakresie właściwej organizacji pracy oraz wynikających z norm i przepisów.
Treści programoweT-W-11Wynagrodzenie minimalne i wynagrodzenie przeciętne w ujęciu branżowym. Relacja między płacą netto a brutto. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i innych obciążeń płacy.
T-W-10Koszty pracy sensu stricto i sensu largo. Klasyfikacja kosztów w układzie rodzajowym a koszty pracy.
T-A-4Rekrutacja personelu. Rekrutacja wewnętrzna, zewnętrzna.
T-W-12Specyfika wybranych form zatrudnienia (m.in. umową o pracę, kontraktem menedżerskim, umową zleceniem, umową o dzieło).
T-W-6Systemowe podejście do organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Przykład zastosowania metody prognostycznej (G. Nadlera) do usprawniania wybranego stanowiska pracy.
T-W-9Typy produkcji a charakter i stopień specjalizacji stanowisk pracy.
T-W-2Aspekty prawne, definicje: pracy, pracodawcy i pracownika.
T-W-3Czas pracy. Kategorie czasu pracy. Godziny nadliczbowe oraz praca zmianowa. Systemy organizacji czasu pracy.
T-W-5Wykorzystanie czasu pracy: planowanie wielkości zatrudnienia. Czas opłacony i czas przepracowany w ujęciu branżowym.
T-A-6Selekcja personelu. Etapy selekcji. Typowe metody doboru kadr. Assesment Center Method (metody ośrodków oceny). Metody psychometryczne w doborze kandydatów na stanowisko robocze.
T-W-7Modele polityki personalnej: model sita i model kapitału ludzkiego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Realizacja zadań składających się na zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z zakresu wiedzy przekazywanej na wykładach i ćwiczeniach.
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć, umiejętność odpowiedzi na stawiane pytania problemowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/2_K01Posiada kompetencje w zakresie humanizacji procesu pracy, potrafi dostosować warunki pracy do fizjologicznych ograniczeń człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Rozumienie procesu pracy i poprawy organizacji pracy jako aspektu podnoszenia wydajności i nowoczesnego zarządzania.
C-5Zrozumienie roli człowieka w różnych ujęciach kluczowych do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstw i uzyskanie kompetencji do wdrażania poprawnych rozwiązań.
C-4Umiejętność diagnozowania problemów na styku zarządzania zasobami ludzkimi i kreowania wydajności pracy oraz formułowania zaleceń co do poprawy sytuacji.
C-3Posiadanie wiedzy nt. obowiązków pracodawcy wobec pracownika w zakresie właściwej organizacji pracy oraz wynikających z norm i przepisów.
Treści programoweT-A-7Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej i skutki zdrowotne. Zjawisko wypalenia zawodowego oraz konsekwencje stresu na poziomie organizacyjnym.
T-W-5Wykorzystanie czasu pracy: planowanie wielkości zatrudnienia. Czas opłacony i czas przepracowany w ujęciu branżowym.
T-A-3Zasada Parety. Zasady gospodarowania czasem własnym kierownika.
T-A-4Rekrutacja personelu. Rekrutacja wewnętrzna, zewnętrzna.
T-A-2Obciążenie fizjologiczne pracą fizyczną i umysłową.
T-W-7Modele polityki personalnej: model sita i model kapitału ludzkiego.
T-A-5Fizjologiczne skutki pracy zmianowej. Metody zmniejszania uciążliwości pracy zmianowej.
T-W-3Czas pracy. Kategorie czasu pracy. Godziny nadliczbowe oraz praca zmianowa. Systemy organizacji czasu pracy.
T-A-6Selekcja personelu. Etapy selekcji. Typowe metody doboru kadr. Assesment Center Method (metody ośrodków oceny). Metody psychometryczne w doborze kandydatów na stanowisko robocze.
T-W-4Fizjologia wysiłku fizycznego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć, umiejętność odpowiedzi na stawiane pytania problemowe.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z zakresu wiedzy przekazywanej na wykładach i ćwiczeniach.
S-2Ocena podsumowująca: Realizacja zadań składających się na zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.