Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Prawna ochrona pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawna ochrona pracy
Specjalność Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Teodor Skotarczak <Teodor.Skotarczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Blaszke <Malgorzata.Blaszke@zut.edu.pl>, Bartosz Dąbrowski <Bartosz.Dabrowski@zut.edu.pl>, Paweł Kreja <pawel.kreja@zut.edu.pl>, Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>, Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studentów w prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
C-2Zapoznanie studentów z nadzorem nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet.
C-3Zapoznanie studentów z odpowiedzialnością za naruszenie przepisów prawa pracy oraz sposobem ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podmioty obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy3
T-A-2Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy3
T-A-3Prawa i obowiązki pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy3
T-A-4Nadzór nad warunkami pracy3
T-A-5Szczególna ochrona pracy kobiet i młodocianych3
15
wykłady
T-W-1Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie pracy3
T-W-2Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy3
T-W-3Postępowanie w sprawach chorób zawodowych3
T-W-4Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych a także z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych3
T-W-5Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, umowy międzynarodowe, dyrektywy Unii Europejskiej oraz normy europejskie i międzynarodowe dotyczące ochrony pracy3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach w ramach przygotowania materiałów z ćwiczeń5
A-A-3Rozwiązywanie kazusów5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia i udział w zaliczeniu5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach w ramach przygotowania materiałów z wykładów5
A-W-3Prezentacje i prace studentów5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia i udział w zaliczeniu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
M-2Ćwiczenia z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
M-3Prezentacje i prace studentów
M-4Rozwiązywanie kazusów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
S-2Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z zaliczenia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/1_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu praw i obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Z_1A_W03, Z_1A_W04, Z_1A_W01, Z_1A_W02S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03C-2, C-3, C-1T-A-3, T-A-2, T-W-5, T-A-1M-3, M-1, M-2, M-4S-4, S-2, S-1, S-3
Z_1A_D2/1_W02
Ma podstawową wiedzę z zakresu nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet
Z_1A_W02, Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03C-2, C-1, C-3T-A-4, T-A-5M-2, M-4, M-1, M-3S-4, S-2, S-3, S-1
Z_1A_D2/1_W03
Ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz sposobów ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Z_1A_W01S1A_W01C-3, C-1, C-2T-W-2, T-W-1M-2, M-1, M-4, M-3S-3, S-2, S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/1_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
Z_1A_U01S1A_U01C-1, C-3, C-2T-A-5, T-A-1, T-W-2, T-A-2, T-A-4, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-A-3, T-W-4M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/1_K01
Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-3, C-1, C-2T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-W-5, T-W-3, T-A-2, T-W-1, T-A-5, T-W-4, T-W-2M-4, M-3S-4, S-3, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/1_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu praw i obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu praw i obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bhp
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bhp w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bhp w stopniu wiecej niż dostatecznym
4,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bhp w stopniu dobrym
4,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bhp w stopniu wiecej niż dobrym
5,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bhp w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D2/1_W02
Ma podstawową wiedzę z zakresu nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet
3,0Student ma podstawową wiedzę w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet w stopniu dostatecznym
3,5Student ma podstawową wiedzę w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet w stopniu wiecej niz dostatecznym
4,0Student ma podstawową wiedzę w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet w stopniu dobrym
4,5Student ma podstawową wiedzę w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet w stopniu wiecej niz dobrym
5,0Student ma podstawową wiedzę w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D2/1_W03
Ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz sposobów ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w stopniu dostaecznym
3,5Student ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w stopniu wiecej niż dostatecznym
4,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w stopniu dobrym
4,5Student ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w stopniu wiecej niż dobrym
5,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/1_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
2,0Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy naukowej do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
3,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
3,5Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu lepiej niż dostatecznym
4,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu dobrym
4,5Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu wiecej niż dobrym
5,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/1_K01
Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie
2,0Absolwent nie jest przygotowany do uczenia się przez całe życie
3,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dostatecznym do uczenia się przez całe życie
3,5Absolwent jest przygtowany w stopniu lepiej niż dostatecznym do uczenia się przez całe życie
4,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dobrym do uczenia się przez całe życie
4,5Absolwent jest przygtowany w stopniu lepiej niż dobrym do uczenia się przez całe życie
5,0Absolwent jest przygtowany w stopniu bardzo dobrym do uczenia się przez całe życie

Literatura podstawowa

  1. Kowalski J., Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa, 2005
  2. Kurowska M., Zbiór przepisów dotyczących: prawnej ochrony pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Prawna ochrona pracy, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podmioty obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy3
T-A-2Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy3
T-A-3Prawa i obowiązki pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy3
T-A-4Nadzór nad warunkami pracy3
T-A-5Szczególna ochrona pracy kobiet i młodocianych3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie pracy3
T-W-2Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy3
T-W-3Postępowanie w sprawach chorób zawodowych3
T-W-4Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych a także z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych3
T-W-5Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, umowy międzynarodowe, dyrektywy Unii Europejskiej oraz normy europejskie i międzynarodowe dotyczące ochrony pracy3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Uczestnictwo w konsultacjach w ramach przygotowania materiałów z ćwiczeń5
A-A-3Rozwiązywanie kazusów5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia i udział w zaliczeniu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach w ramach przygotowania materiałów z wykładów5
A-W-3Prezentacje i prace studentów5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia i udział w zaliczeniu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/1_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu praw i obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z nadzorem nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet.
C-3Zapoznanie studentów z odpowiedzialnością za naruszenie przepisów prawa pracy oraz sposobem ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
C-1Zaznajomienie studentów w prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Treści programoweT-A-3Prawa i obowiązki pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
T-A-2Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
T-W-5Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, umowy międzynarodowe, dyrektywy Unii Europejskiej oraz normy europejskie i międzynarodowe dotyczące ochrony pracy
T-A-1Podmioty obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Metody nauczaniaM-3Prezentacje i prace studentów
M-1Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
M-2Ćwiczenia z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
M-4Rozwiązywanie kazusów
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z zaliczenia
S-2Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
S-1Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu praw i obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bhp
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bhp w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bhp w stopniu wiecej niż dostatecznym
4,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bhp w stopniu dobrym
4,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bhp w stopniu wiecej niż dobrym
5,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bhp w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/1_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z nadzorem nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet.
C-1Zaznajomienie studentów w prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
C-3Zapoznanie studentów z odpowiedzialnością za naruszenie przepisów prawa pracy oraz sposobem ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Treści programoweT-A-4Nadzór nad warunkami pracy
T-A-5Szczególna ochrona pracy kobiet i młodocianych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
M-4Rozwiązywanie kazusów
M-1Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
M-3Prezentacje i prace studentów
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z zaliczenia
S-2Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-1Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet
3,0Student ma podstawową wiedzę w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet w stopniu dostatecznym
3,5Student ma podstawową wiedzę w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet w stopniu wiecej niz dostatecznym
4,0Student ma podstawową wiedzę w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet w stopniu dobrym
4,5Student ma podstawową wiedzę w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet w stopniu wiecej niz dobrym
5,0Student ma podstawową wiedzę w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/1_W03Ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz sposobów ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z odpowiedzialnością za naruszenie przepisów prawa pracy oraz sposobem ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
C-1Zaznajomienie studentów w prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
C-2Zapoznanie studentów z nadzorem nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet.
Treści programoweT-W-2Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
T-W-1Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie pracy
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
M-1Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
M-4Rozwiązywanie kazusów
M-3Prezentacje i prace studentów
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z zaliczenia
S-1Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w stopniu dostaecznym
3,5Student ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w stopniu wiecej niż dostatecznym
4,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w stopniu dobrym
4,5Student ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w stopniu wiecej niż dobrym
5,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy oraz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/1_U01Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów w prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
C-3Zapoznanie studentów z odpowiedzialnością za naruszenie przepisów prawa pracy oraz sposobem ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
C-2Zapoznanie studentów z nadzorem nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet.
Treści programoweT-A-5Szczególna ochrona pracy kobiet i młodocianych
T-A-1Podmioty obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
T-W-2Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
T-A-2Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
T-A-4Nadzór nad warunkami pracy
T-W-5Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, umowy międzynarodowe, dyrektywy Unii Europejskiej oraz normy europejskie i międzynarodowe dotyczące ochrony pracy
T-W-1Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie pracy
T-W-3Postępowanie w sprawach chorób zawodowych
T-A-3Prawa i obowiązki pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
T-W-4Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych a także z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych
Metody nauczaniaM-3Prezentacje i prace studentów
M-4Rozwiązywanie kazusów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
S-2Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z zaliczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy naukowej do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
3,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
3,5Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu lepiej niż dostatecznym
4,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu dobrym
4,5Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu wiecej niż dobrym
5,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/1_K01Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z odpowiedzialnością za naruszenie przepisów prawa pracy oraz sposobem ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
C-1Zaznajomienie studentów w prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
C-2Zapoznanie studentów z nadzorem nad warunkami pracy oraz szczególną ochroną pracy młodocianych i kobiet.
Treści programoweT-A-3Prawa i obowiązki pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
T-A-4Nadzór nad warunkami pracy
T-A-1Podmioty obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
T-W-5Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, umowy międzynarodowe, dyrektywy Unii Europejskiej oraz normy europejskie i międzynarodowe dotyczące ochrony pracy
T-W-3Postępowanie w sprawach chorób zawodowych
T-A-2Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
T-W-1Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie pracy
T-A-5Szczególna ochrona pracy kobiet i młodocianych
T-W-4Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych a także z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych
T-W-2Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Metody nauczaniaM-4Rozwiązywanie kazusów
M-3Prezentacje i prace studentów
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z zaliczenia
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
S-1Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Absolwent nie jest przygotowany do uczenia się przez całe życie
3,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dostatecznym do uczenia się przez całe życie
3,5Absolwent jest przygtowany w stopniu lepiej niż dostatecznym do uczenia się przez całe życie
4,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dobrym do uczenia się przez całe życie
4,5Absolwent jest przygtowany w stopniu lepiej niż dobrym do uczenia się przez całe życie
5,0Absolwent jest przygtowany w stopniu bardzo dobrym do uczenia się przez całe życie