Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Ekonomiczno-finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomiczno-finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami
Specjalność Zarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Zofia Sawicka-Kluźniak <Zofia.Sawicka-Kluzniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość rachunkowości, prawa podatkowego
W-2Znajomość finansów i analizy finansowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie systemu informacyjnego rachunkowości wspierającego zarządzanie
C-2Poznanie i stosowanie metod rachunku kosztów i wyników
C-3Interpretacja sprawozdań finansowych i stosowanie metod analizy finansowej w zarządzaniu nieruchomościami

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Funkcje zarządzania nieruchomościami a potrzeby informacyjne menadżerów2
T-A-2Charakterystyka majątku i źródeł finansowania majątku w jednostkach gospodarczych2
T-A-3Wybrane elementy rachunkowości zarządczej: klasyfikacja i rozliczanie kosztów, metody kalkulacji kosztów, budżetowanie4
T-A-4Interpretacja sprawozdań finansowych i jej przydatność w zarządzaniu4
T-A-5Zastosowanie analizy finansowej w zarządzaniu nieruchomościami3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach - praca indywidualna i grupowa15
A-A-2Przygotowanie do zajęć5
A-A-3Rozwiązywanie zadań problemowych5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metoda sytuacyjna
M-3Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie zarządzania nieruchomościami

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/11_W01
Student zna podstawową terminologię stosowaną w prawie bilansowym i podatkowym, rozumie jej źródła i zastosowanie w zarządzaniu nieruchomościami
Z_1A_W07, Z_1A_W01, Z_1A_W04S1A_W01, S1A_W03, S1A_W06C-1, C-2T-A-3, T-A-2, T-A-1M-3, M-1S-3, S-2
Z_1A_D9/11_W03
Student ma elementarną wiedzę w zakresie rachunku kosztów i wyników oraz wykorzystania informacji z tego zakresu w zarządzaniu nieruchomościami
Z_1A_W04, Z_1A_W01, Z_1A_W15, Z_1A_W07, Z_1A_W08, Z_1A_W11S1A_W01, S1A_W03, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W11C-3, C-2, C-1T-A-3, T-A-2M-1, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/11_U03
Student potrafi wykorzystywać techniki rachunkowości zarządczej w zarządzaniu nieruchomościami
Z_1A_U10, Z_1A_U16, Z_1A_U14, Z_1A_U13S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05C-3, C-2T-A-5, T-A-4, T-A-3M-2, M-1, M-3S-3, S-2, S-1
Z_1A_D9/11_U04
Student posiada umiejętność analizowania wybranych zjawisk ekonomicznych i finansowych
Z_1A_U17, Z_1A_U05, Z_1A_U11, Z_1A_U14S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07C-2, C-3T-A-5, T-A-4M-2, M-3, M-1S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/11_K01
Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
Z_1A_K04, Z_1A_K08, Z_1A_K09S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-1, C-2T-A-5, T-A-4, T-A-3, T-A-2, T-A-1M-1, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/11_W01
Student zna podstawową terminologię stosowaną w prawie bilansowym i podatkowym, rozumie jej źródła i zastosowanie w zarządzaniu nieruchomościami
2,0Brak znajomości podstawowych pojęć
3,0Minimalna wiedza z zakresu podstawowych pojęć
3,5Zanojomość części pojęć objętych wymaganiami przedmiotu
4,0Dobra znajomość podstawowych pojęć
4,5Dobra znajomość podstawowych pojęć i i zasad ich klasyfikacji
5,0Bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i zasad ich klasyfikacji
Z_1A_D9/11_W03
Student ma elementarną wiedzę w zakresie rachunku kosztów i wyników oraz wykorzystania informacji z tego zakresu w zarządzaniu nieruchomościami
2,0Brak znajomości podstawowych pojęć
3,0Minimalna wiedza z zakresu podstawowych pojęć
3,5Zanojomość części pojęć objętych wymaganiami przedmiotu
4,0Dobra znajomość podstawowych pojęć
4,5Dobra znajomość podstawowych pojęć i i zasad ich klasyfikacji
5,0Bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i zasad ich klasyfikacji

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/11_U03
Student potrafi wykorzystywać techniki rachunkowości zarządczej w zarządzaniu nieruchomościami
2,0Student nie potrafi wykorzystać technik rachunkowości zarządczej w zarządzaniu nieruchomościami.
3,0Student potrafi wykorzystać wybrane techniki zarządczej w zarządzaniu nieruchomościami.
3,5Student potrafi sporządzać kalkulacje kosztów oraz rachunek zysków i strat.
4,0Student samodzielnie stosuje wybrane techniki rachunkowości zarządczej w zarządzaniu nieruchomościami.
4,5Student samodzielnie dokonuje doboru technik do podejmowanych problemów decyzyjnych.
5,0Student biegle oblicza wskaźniki finansowe i umiejętnie je interpretuje.
Z_1A_D9/11_U04
Student posiada umiejętność analizowania wybranych zjawisk ekonomicznych i finansowych
2,0Student nie posiada umiejętności analizowania zjawisk ekonomicznych i finansowych.
3,0Student posiada umiejętności analizowania wybranych zjawisk ekonomiczno-finansowych.
3,5Student umiejętnie dobiera materiały źródłowe do analizy zjawisk ekonomiczno-finansowych.
4,0Student potrafi interpretować akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki.
4,5Student dobrze identyfikuje problemy decyzyjny w zarządzaniu finansami jednostki.
5,0Student bardzo dobrze identyfikuje i interpretuje zjawiska ekonomiczno-finansowe w badanej jednostce.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/11_K01
Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
2,0Student nie potrafi kojarzyć teori z praktyką.
3,0Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką.
3,5Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,0Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,5Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.
5,0Student potrafi bardzo dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.

Literatura podstawowa

  1. Bryx M. (red.), Podstawy zarządzania nieruchomością, Poltext, Warszawa, 2002
  2. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa, 2010
  3. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Sawicka-Kluźniak Z., Pomiar i zarządzanie płynnością finansową w: Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Nr 56 UE we Wrocławiu, Wrocław, 2009
  2. Ustawa, Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. nr 121, poz. 591, po zm., 1994

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Funkcje zarządzania nieruchomościami a potrzeby informacyjne menadżerów2
T-A-2Charakterystyka majątku i źródeł finansowania majątku w jednostkach gospodarczych2
T-A-3Wybrane elementy rachunkowości zarządczej: klasyfikacja i rozliczanie kosztów, metody kalkulacji kosztów, budżetowanie4
T-A-4Interpretacja sprawozdań finansowych i jej przydatność w zarządzaniu4
T-A-5Zastosowanie analizy finansowej w zarządzaniu nieruchomościami3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach - praca indywidualna i grupowa15
A-A-2Przygotowanie do zajęć5
A-A-3Rozwiązywanie zadań problemowych5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/11_W01Student zna podstawową terminologię stosowaną w prawie bilansowym i podatkowym, rozumie jej źródła i zastosowanie w zarządzaniu nieruchomościami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Poznanie systemu informacyjnego rachunkowości wspierającego zarządzanie
C-2Poznanie i stosowanie metod rachunku kosztów i wyników
Treści programoweT-A-3Wybrane elementy rachunkowości zarządczej: klasyfikacja i rozliczanie kosztów, metody kalkulacji kosztów, budżetowanie
T-A-2Charakterystyka majątku i źródeł finansowania majątku w jednostkach gospodarczych
T-A-1Funkcje zarządzania nieruchomościami a potrzeby informacyjne menadżerów
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie zarządzania nieruchomościami
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak znajomości podstawowych pojęć
3,0Minimalna wiedza z zakresu podstawowych pojęć
3,5Zanojomość części pojęć objętych wymaganiami przedmiotu
4,0Dobra znajomość podstawowych pojęć
4,5Dobra znajomość podstawowych pojęć i i zasad ich klasyfikacji
5,0Bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i zasad ich klasyfikacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/11_W03Student ma elementarną wiedzę w zakresie rachunku kosztów i wyników oraz wykorzystania informacji z tego zakresu w zarządzaniu nieruchomościami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Interpretacja sprawozdań finansowych i stosowanie metod analizy finansowej w zarządzaniu nieruchomościami
C-2Poznanie i stosowanie metod rachunku kosztów i wyników
C-1Poznanie systemu informacyjnego rachunkowości wspierającego zarządzanie
Treści programoweT-A-3Wybrane elementy rachunkowości zarządczej: klasyfikacja i rozliczanie kosztów, metody kalkulacji kosztów, budżetowanie
T-A-2Charakterystyka majątku i źródeł finansowania majątku w jednostkach gospodarczych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie zarządzania nieruchomościami
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak znajomości podstawowych pojęć
3,0Minimalna wiedza z zakresu podstawowych pojęć
3,5Zanojomość części pojęć objętych wymaganiami przedmiotu
4,0Dobra znajomość podstawowych pojęć
4,5Dobra znajomość podstawowych pojęć i i zasad ich klasyfikacji
5,0Bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i zasad ich klasyfikacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/11_U03Student potrafi wykorzystywać techniki rachunkowości zarządczej w zarządzaniu nieruchomościami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Interpretacja sprawozdań finansowych i stosowanie metod analizy finansowej w zarządzaniu nieruchomościami
C-2Poznanie i stosowanie metod rachunku kosztów i wyników
Treści programoweT-A-5Zastosowanie analizy finansowej w zarządzaniu nieruchomościami
T-A-4Interpretacja sprawozdań finansowych i jej przydatność w zarządzaniu
T-A-3Wybrane elementy rachunkowości zarządczej: klasyfikacja i rozliczanie kosztów, metody kalkulacji kosztów, budżetowanie
Metody nauczaniaM-2Metoda sytuacyjna
M-1Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie zarządzania nieruchomościami
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać technik rachunkowości zarządczej w zarządzaniu nieruchomościami.
3,0Student potrafi wykorzystać wybrane techniki zarządczej w zarządzaniu nieruchomościami.
3,5Student potrafi sporządzać kalkulacje kosztów oraz rachunek zysków i strat.
4,0Student samodzielnie stosuje wybrane techniki rachunkowości zarządczej w zarządzaniu nieruchomościami.
4,5Student samodzielnie dokonuje doboru technik do podejmowanych problemów decyzyjnych.
5,0Student biegle oblicza wskaźniki finansowe i umiejętnie je interpretuje.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/11_U04Student posiada umiejętność analizowania wybranych zjawisk ekonomicznych i finansowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
Cel przedmiotuC-2Poznanie i stosowanie metod rachunku kosztów i wyników
C-3Interpretacja sprawozdań finansowych i stosowanie metod analizy finansowej w zarządzaniu nieruchomościami
Treści programoweT-A-5Zastosowanie analizy finansowej w zarządzaniu nieruchomościami
T-A-4Interpretacja sprawozdań finansowych i jej przydatność w zarządzaniu
Metody nauczaniaM-2Metoda sytuacyjna
M-3Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie zarządzania nieruchomościami
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności analizowania zjawisk ekonomicznych i finansowych.
3,0Student posiada umiejętności analizowania wybranych zjawisk ekonomiczno-finansowych.
3,5Student umiejętnie dobiera materiały źródłowe do analizy zjawisk ekonomiczno-finansowych.
4,0Student potrafi interpretować akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki.
4,5Student dobrze identyfikuje problemy decyzyjny w zarządzaniu finansami jednostki.
5,0Student bardzo dobrze identyfikuje i interpretuje zjawiska ekonomiczno-finansowe w badanej jednostce.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/11_K01Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Poznanie systemu informacyjnego rachunkowości wspierającego zarządzanie
C-2Poznanie i stosowanie metod rachunku kosztów i wyników
Treści programoweT-A-5Zastosowanie analizy finansowej w zarządzaniu nieruchomościami
T-A-4Interpretacja sprawozdań finansowych i jej przydatność w zarządzaniu
T-A-3Wybrane elementy rachunkowości zarządczej: klasyfikacja i rozliczanie kosztów, metody kalkulacji kosztów, budżetowanie
T-A-2Charakterystyka majątku i źródeł finansowania majątku w jednostkach gospodarczych
T-A-1Funkcje zarządzania nieruchomościami a potrzeby informacyjne menadżerów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie zarządzania nieruchomościami
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi kojarzyć teori z praktyką.
3,0Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką.
3,5Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,0Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,5Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.
5,0Student potrafi bardzo dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.