Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Specjalność Zarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Aneta Zaremba <Aneta.Zaremba@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Kreja <pawel.kreja@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw prawa gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
C-3Umiejętność scharakteryzowania wybranych form zarządzanie nieruchomościami
C-4Posiadanie wiedzy na temat obowiązków i organizacji pracy zarządcy nieruchomości
C-5Identyfikowanie problemów i wskazywanie zaleceń do poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością4
T-A-2Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością4
T-A-3Plany zarządzania nieruchomością — przykłady dla rożnych typow nieruchomości2
T-A-4Elementy umów najmu i umów o zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi1
T-A-5Dokumentacja prawna, techniczna, eksploatacyjna nieruchomości niemieszkalnej.2
T-A-6Metody poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami komercyjnymi2
15
wykłady
T-W-1Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych2
T-W-2Instytucja najmu na obszarze nieruchomości komercyjnych2
T-W-3Finansowe aspekty zarządzania i wynajmu nieruchomości komercyjnej2
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami biurowymi2
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami usługowo-handlowymi2
T-W-6Specyfika zarządzania nieruchomościami przemysłowymi1
T-W-7Specyfika zarządzania nieruchomościami hotelowymi i rekreacyjnymi2
T-W-8Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi wykorzystywanymi na cele komercyjne1
T-W-9Nowe tendencje zarządzania nieruchomościami (outsorsing, wykorzystanie narzędzi informatycznych, facility management)1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Czynne uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach15
A-A-2Czytanie wskazanej literatury i czasopism5
A-A-3przygotowanie do zajęć - gromadzenie danych na temat stawek najmu nieruchomości komercyjnych (biurowych, usługowo- handlowych)7
A-A-4Przygotowanie do kolokwium1
A-A-5Konsultacje dotyczące planów zarządzania nieruchomością1
A-A-6Przygotowanie projektu planu zarządzania wybranej nieruchomości1
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Rozszerzanie zakresu tematycznego wykładów - czytanie wskazanych aktów prawnych i literatury8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-3Metody praktyczne: pokaz,

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/10_W01
Definiuje, rozpoznaje i potrafi rozróżnić czynności zarządzania operacyjnego i strategicznego wykonywane i planowane przez zarządców
Z_1A_W01, Z_1A_W12S1A_W01, S1A_W08, S1A_W09C-2, C-1T-A-4, T-A-1, T-W-5, T-A-5, T-W-9, T-A-6, T-W-6, T-A-2, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-7, T-W-4, T-W-8, T-A-3M-1, M-3, M-2S-1, S-2, S-3
Z_1A_D9/10_W02
Ma wiedzę pozwalającą definiować i formułować cechy charakterystyczne charakterystykę nieruchomości niemieszkalnych
Z_1A_W12, Z_1A_W15S1A_W08, S1A_W09, S1A_W11C-2, C-1T-W-1M-3, M-1, M-2S-1, S-2, S-3
Z_1A_D9/10_W03
Potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami niemieszkalnymi i zaproponować rozwiązania naprawcze
Z_1A_W05, Z_1A_W09S1A_W04, S1A_W06C-2, C-1T-A-2, T-A-4, T-W-9, T-A-6, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-A-1, T-A-5, T-W-4, T-W-1, T-A-3, T-W-2, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/10_U01
Planuje, opracowuje i podejmuje decyzje dotyczące efektywności zarzadzania nieruchomościami niemieszkalnymi
Z_1A_U02, Z_1A_U04, Z_1A_U17S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1T-A-3, T-W-4, T-W-1, T-W-9, T-W-5, T-A-1, T-W-2, T-W-8, T-W-3, T-A-2, T-A-5, T-W-7, T-W-6, T-A-4, T-A-6M-2, M-1, M-3S-1, S-2, S-3
Z_1A_D9/10_U02
Kalkuluj przychody i koszty zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi, nakreśla plany finasowe i analizuje sprawozdania roczne
Z_1A_U17, Z_1A_U04, Z_1A_U02S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2T-W-5, T-W-9, T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-A-6, T-A-3, T-A-1, T-A-4, T-A-5, T-W-3, T-W-4, T-A-2M-3, M-1, M-2S-1, S-2, S-3
Z_1A_D9/10_U03
Potrafi wstępnie analizować dokumenty niezbędne do przejmowania do zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
Z_1A_U02, Z_1A_U17, Z_1A_U04S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2T-A-5, T-A-4, T-A-2, T-W-5, T-W-7, T-A-3, T-W-2, T-W-6, T-W-8, T-A-6, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-A-1, T-W-9M-3, M-1, M-2S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/10_K01
Jest kompetentny w zakresie oceny ryzyka zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi
Z_1A_K04S1A_K04C-2, C-1T-A-3, T-A-6, T-A-2, T-W-7, T-A-4, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-A-1, T-W-1, T-A-5, T-W-8, T-W-9, T-W-2, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
Z_1A_D9/10_K02
Kompetentny do oceny funkcjonowania nieruchomości niemieszkalnych
Z_1A_K04S1A_K04C-1, C-2T-A-6, T-W-1, T-W-3, T-W-9, T-W-8, T-W-2, T-W-5, T-A-5, T-W-4, T-A-2, T-A-3, T-A-1, T-W-7, T-W-6, T-A-4M-2, M-3, M-1S-1, S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/10_W01
Definiuje, rozpoznaje i potrafi rozróżnić czynności zarządzania operacyjnego i strategicznego wykonywane i planowane przez zarządców
2,0Student nie zna podstawych definicji i nie potrafi określić cech nieruchomości komercyjnych
3,0Student poprawnie wymienia tylko niektóre czynnosci z zakresu zarzadzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
3,5Student potrafi określić zakres czynnosci zwykłego zarządu i czynności wykraczających poza zwykły zarząd nieruchomościami niemieszkalnymi
4,0Student potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami niemieszkalnymi i zaproponować rozwiązania prezentując prognozowane wyniki
4,5Student potrafi określić strategię zarządzania nieruchomościmi niemieszklanymi podając wiele wariantów i przeprowadzając analizę ich wykonalności i efektów
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi niemieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
Z_1A_D9/10_W02
Ma wiedzę pozwalającą definiować i formułować cechy charakterystyczne charakterystykę nieruchomości niemieszkalnych
2,0Student nie zna podstawych definicji i nie potrafi określić cech nieruchomości komercyjnych
3,0Student poprawnie wymienia tylko niektóre czynnosci z zakresu zarzadzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
3,5Student potrafi określić zakres czynnosci zwykłego zarządu i czynności wykraczających poza zwykły zarząd nieruchomościami niemieszkalnymi
4,0Student potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami niemieszkalnymi i zaproponować rozwiązania prezentując prognozowane wyniki
4,5Student potrafi określić strategię zarządzania nieruchomościmi niemieszklanymi podając wiele wariantów i przeprowadzając analizę ich wykonalności i efektów
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi niemieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
Z_1A_D9/10_W03
Potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami niemieszkalnymi i zaproponować rozwiązania naprawcze
2,0Student nie zna podstawych definicji i nie potrafi określić cech nieruchomości komercyjnych
3,0Student poprawnie wymienia tylko niektóre czynnosci z zakresu zarzadzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
3,5Student potrafi określić zakres czynnosci zwykłego zarządu i czynności wykraczających poza zwykły zarząd nieruchomościami niemieszkalnymi
4,0Student potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami niemieszkalnymi i zaproponować rozwiązania prezentując prognozowane wyniki
4,5Student potrafi określić strategię zarządzania nieruchomościmi niemieszklanymi podając wiele wariantów i przeprowadzając analizę ich wykonalności i efektów
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi niemieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/10_U01
Planuje, opracowuje i podejmuje decyzje dotyczące efektywności zarzadzania nieruchomościami niemieszkalnymi
2,0Student nie potrafi zidentyfikować cech specyficznych dla nieruchomości niemieszkalnych
3,0Student potrafi określić niektóre zasady ustalania stawek najmu, polityli podatkowej czy zatrudnienia jakie są przedmiotem pracy zarządców nieruchomości
3,5Student potrafi zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa niemieszkalną oraz przy pomocy nauczyciela dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,0Student potrafi samodzielnie zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa niemieszkalną oraz dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,5Student potrafi samodzielnie przedstawić zasady zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi, przeanalizować ich kondycję finansową i zaproponować zmiany w prowadzące do porawy efektywności zarządzania
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi niemieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
Z_1A_D9/10_U02
Kalkuluj przychody i koszty zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi, nakreśla plany finasowe i analizuje sprawozdania roczne
2,0Student nie potrafi zidentyfikować cech specyficznych dla nieruchomości niemieszkalnych
3,0Student potrafi określić niektóre zadasy ustalania stawek najmu, polityli podatkowej czy zatrudnienia jakie są przedmiotem pracy zarządców nieruchomości
3,5Student potrafi zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa niemieszkalną oraz przy pomocy nauczyciela dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,0Student potrafi samodzielnie zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa niemieszkalną oraz dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,5Student potrafi samodzielnie przedstawić zasady zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi, przeanalizować ich kondychję finansową i zaproponować zmiany w prowadzące do porawy efektywności zarządzania
5,0Student potrafi przedstawić cele i zasady zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi oraz przeprowadzić szczegółową analizę ich dotychczasowego sopsobu zarządxzania a także zaproponować rozwiązania podnoszące efektyność z podaniem źródeł finansowania
Z_1A_D9/10_U03
Potrafi wstępnie analizować dokumenty niezbędne do przejmowania do zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
2,0Student nie potrafi zidentyfikować cech specyficznych dla nieruchomości niemieszkalnych
3,0Student potrafi określić niektóre zadasy ustalania stawek najmu, polityli podatkowej czy zatrudnienia jakie są przedmiotem pracy zarządców nieruchomości
3,5Student potrafi zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa niemieszkalną oraz przy pomocy nauczyciela dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,0Student potrafi samodzielnie zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa niemieszkalną oraz dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,5Student potrafi samodzielnie przedstawić zasady zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi, przeanalizować ich kondychję finansową i zaproponować zmiany w prowadzące do porawy efektywności zarządzania
5,0Student potrafi przedstawić cele i zasady zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi oraz przeprowadzić szczegółową analizę ich dotychczasowego sopsobu zarządxzania a także zaproponować rozwiązania podnoszące efektyność z podaniem źródeł finansowania

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/10_K01
Jest kompetentny w zakresie oceny ryzyka zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej i zespołowej
3,0Student potrafi samodzielnie wskazać problemy organizacynjo- prawne związane z zarządzaniem nieruchomościmi niemieszkalnymi
3,5Student potrafi samodzielnie opracować warianty planów zarządzania mające na celu poprawę efektywnosci zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi oraz zorganizować pracę zespołową nad projektem planu
4,0Student opanował istotę i zakres czynności zarządzania operacyjnego i strategicznego, potrafi samodzielnie przeanalizować przedstawioną w planie sytuację wybranej nieruchomości oraz przy pomocy nauczyciela przeprowadzić jej analizę finansową.
4,5Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością niemieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości.
5,0Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością niemieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości oraz zaproponować zmiany mające na celu wzrost efektywności zarządzania.
Z_1A_D9/10_K02
Kompetentny do oceny funkcjonowania nieruchomości niemieszkalnych
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej i zespołowej
3,0Student potrafi samodzielnie wskazać problemy organizacynjo- prawne związane z zarządzaniem nieruchomościmi niemieszkalnymi
3,5Student potrafi samodzielnie opracować warianty planów zarządzania mające na celu poprawę efektywnosci zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi oraz zorganizować pracę zespołową nad projektem planu
4,0Student opanował istotę i zakres czynności zarządzania operacyjnego i strategicznego, potrafi samodzielnie przeanalizować przedstawioną w planie sytuację wybranej nieruchomości oraz przy pomocy nauczyciela przeprowadzić jej analizę finansową.
4,5Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością niemieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości.
5,0Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością niemieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości oraz zaproponować zmiany mające na celu wzrost efektywności zarządzania.

Literatura podstawowa

  1. Brzeski W., Nieruchomości w Polsce pośrednictwo i zarządzanie - kompendium, Europejski Instytut Nieruchomosci, Warszawa-Kraków, 2008
  2. Kucharska-Stasiak E, Zarządzanie nieruchomościami, Instytut Nieruchomosci Valor, Warszawa, 2000
  3. Kucharska-Stasiak E, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa, 2006
  4. Ansolik K., Słapa P., Domanski B., Jemiołek-Kosowska J., Sitko I., Plany zarzadząnia nieruchomościami - PRZYKŁADY, IDM, Warszawa, 2011
  5. Jońska B., Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, C.H. Beck, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Sobczak A, Plany zarządzania nieruchomościami, Poltext, Warszawa, 2010
  2. Foryś I., Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, Poltex, Warszawa, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością4
T-A-2Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością4
T-A-3Plany zarządzania nieruchomością — przykłady dla rożnych typow nieruchomości2
T-A-4Elementy umów najmu i umów o zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi1
T-A-5Dokumentacja prawna, techniczna, eksploatacyjna nieruchomości niemieszkalnej.2
T-A-6Metody poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami komercyjnymi2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych2
T-W-2Instytucja najmu na obszarze nieruchomości komercyjnych2
T-W-3Finansowe aspekty zarządzania i wynajmu nieruchomości komercyjnej2
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami biurowymi2
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami usługowo-handlowymi2
T-W-6Specyfika zarządzania nieruchomościami przemysłowymi1
T-W-7Specyfika zarządzania nieruchomościami hotelowymi i rekreacyjnymi2
T-W-8Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi wykorzystywanymi na cele komercyjne1
T-W-9Nowe tendencje zarządzania nieruchomościami (outsorsing, wykorzystanie narzędzi informatycznych, facility management)1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Czynne uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach15
A-A-2Czytanie wskazanej literatury i czasopism5
A-A-3przygotowanie do zajęć - gromadzenie danych na temat stawek najmu nieruchomości komercyjnych (biurowych, usługowo- handlowych)7
A-A-4Przygotowanie do kolokwium1
A-A-5Konsultacje dotyczące planów zarządzania nieruchomością1
A-A-6Przygotowanie projektu planu zarządzania wybranej nieruchomości1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Rozszerzanie zakresu tematycznego wykładów - czytanie wskazanych aktów prawnych i literatury8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/10_W01Definiuje, rozpoznaje i potrafi rozróżnić czynności zarządzania operacyjnego i strategicznego wykonywane i planowane przez zarządców
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W12identyfikuje procesy zmian w organizacjach, charakteryzuje ewolucję struktur organizacyjnych oraz wskazuje na czynniki strukturotwórcze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
Cel przedmiotuC-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
C-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
Treści programoweT-A-4Elementy umów najmu i umów o zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
T-A-1Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami usługowo-handlowymi
T-A-5Dokumentacja prawna, techniczna, eksploatacyjna nieruchomości niemieszkalnej.
T-W-9Nowe tendencje zarządzania nieruchomościami (outsorsing, wykorzystanie narzędzi informatycznych, facility management)
T-A-6Metody poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
T-W-6Specyfika zarządzania nieruchomościami przemysłowymi
T-A-2Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
T-W-1Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
T-W-3Finansowe aspekty zarządzania i wynajmu nieruchomości komercyjnej
T-W-2Instytucja najmu na obszarze nieruchomości komercyjnych
T-W-7Specyfika zarządzania nieruchomościami hotelowymi i rekreacyjnymi
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami biurowymi
T-W-8Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi wykorzystywanymi na cele komercyjne
T-A-3Plany zarządzania nieruchomością — przykłady dla rożnych typow nieruchomości
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-3Metody praktyczne: pokaz,
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawych definicji i nie potrafi określić cech nieruchomości komercyjnych
3,0Student poprawnie wymienia tylko niektóre czynnosci z zakresu zarzadzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
3,5Student potrafi określić zakres czynnosci zwykłego zarządu i czynności wykraczających poza zwykły zarząd nieruchomościami niemieszkalnymi
4,0Student potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami niemieszkalnymi i zaproponować rozwiązania prezentując prognozowane wyniki
4,5Student potrafi określić strategię zarządzania nieruchomościmi niemieszklanymi podając wiele wariantów i przeprowadzając analizę ich wykonalności i efektów
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi niemieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/10_W02Ma wiedzę pozwalającą definiować i formułować cechy charakterystyczne charakterystykę nieruchomości niemieszkalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W12identyfikuje procesy zmian w organizacjach, charakteryzuje ewolucję struktur organizacyjnych oraz wskazuje na czynniki strukturotwórcze
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
C-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
Treści programoweT-W-1Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: pokaz,
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawych definicji i nie potrafi określić cech nieruchomości komercyjnych
3,0Student poprawnie wymienia tylko niektóre czynnosci z zakresu zarzadzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
3,5Student potrafi określić zakres czynnosci zwykłego zarządu i czynności wykraczających poza zwykły zarząd nieruchomościami niemieszkalnymi
4,0Student potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami niemieszkalnymi i zaproponować rozwiązania prezentując prognozowane wyniki
4,5Student potrafi określić strategię zarządzania nieruchomościmi niemieszklanymi podając wiele wariantów i przeprowadzając analizę ich wykonalności i efektów
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi niemieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/10_W03Potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami niemieszkalnymi i zaproponować rozwiązania naprawcze
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
C-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
Treści programoweT-A-2Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
T-A-4Elementy umów najmu i umów o zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
T-W-9Nowe tendencje zarządzania nieruchomościami (outsorsing, wykorzystanie narzędzi informatycznych, facility management)
T-A-6Metody poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
T-W-3Finansowe aspekty zarządzania i wynajmu nieruchomości komercyjnej
T-W-7Specyfika zarządzania nieruchomościami hotelowymi i rekreacyjnymi
T-W-8Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi wykorzystywanymi na cele komercyjne
T-W-6Specyfika zarządzania nieruchomościami przemysłowymi
T-A-1Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
T-A-5Dokumentacja prawna, techniczna, eksploatacyjna nieruchomości niemieszkalnej.
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami biurowymi
T-W-1Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
T-A-3Plany zarządzania nieruchomością — przykłady dla rożnych typow nieruchomości
T-W-2Instytucja najmu na obszarze nieruchomości komercyjnych
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami usługowo-handlowymi
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-3Metody praktyczne: pokaz,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawych definicji i nie potrafi określić cech nieruchomości komercyjnych
3,0Student poprawnie wymienia tylko niektóre czynnosci z zakresu zarzadzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
3,5Student potrafi określić zakres czynnosci zwykłego zarządu i czynności wykraczających poza zwykły zarząd nieruchomościami niemieszkalnymi
4,0Student potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami niemieszkalnymi i zaproponować rozwiązania prezentując prognozowane wyniki
4,5Student potrafi określić strategię zarządzania nieruchomościmi niemieszklanymi podając wiele wariantów i przeprowadzając analizę ich wykonalności i efektów
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi niemieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/10_U01Planuje, opracowuje i podejmuje decyzje dotyczące efektywności zarzadzania nieruchomościami niemieszkalnymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
Treści programoweT-A-3Plany zarządzania nieruchomością — przykłady dla rożnych typow nieruchomości
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami biurowymi
T-W-1Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
T-W-9Nowe tendencje zarządzania nieruchomościami (outsorsing, wykorzystanie narzędzi informatycznych, facility management)
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami usługowo-handlowymi
T-A-1Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
T-W-2Instytucja najmu na obszarze nieruchomości komercyjnych
T-W-8Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi wykorzystywanymi na cele komercyjne
T-W-3Finansowe aspekty zarządzania i wynajmu nieruchomości komercyjnej
T-A-2Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
T-A-5Dokumentacja prawna, techniczna, eksploatacyjna nieruchomości niemieszkalnej.
T-W-7Specyfika zarządzania nieruchomościami hotelowymi i rekreacyjnymi
T-W-6Specyfika zarządzania nieruchomościami przemysłowymi
T-A-4Elementy umów najmu i umów o zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
T-A-6Metody poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-3Metody praktyczne: pokaz,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zidentyfikować cech specyficznych dla nieruchomości niemieszkalnych
3,0Student potrafi określić niektóre zasady ustalania stawek najmu, polityli podatkowej czy zatrudnienia jakie są przedmiotem pracy zarządców nieruchomości
3,5Student potrafi zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa niemieszkalną oraz przy pomocy nauczyciela dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,0Student potrafi samodzielnie zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa niemieszkalną oraz dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,5Student potrafi samodzielnie przedstawić zasady zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi, przeanalizować ich kondycję finansową i zaproponować zmiany w prowadzące do porawy efektywności zarządzania
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi niemieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/10_U02Kalkuluj przychody i koszty zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi, nakreśla plany finasowe i analizuje sprawozdania roczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
Treści programoweT-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami usługowo-handlowymi
T-W-9Nowe tendencje zarządzania nieruchomościami (outsorsing, wykorzystanie narzędzi informatycznych, facility management)
T-W-1Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
T-W-2Instytucja najmu na obszarze nieruchomości komercyjnych
T-W-6Specyfika zarządzania nieruchomościami przemysłowymi
T-W-8Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi wykorzystywanymi na cele komercyjne
T-W-7Specyfika zarządzania nieruchomościami hotelowymi i rekreacyjnymi
T-A-6Metody poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
T-A-3Plany zarządzania nieruchomością — przykłady dla rożnych typow nieruchomości
T-A-1Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
T-A-4Elementy umów najmu i umów o zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
T-A-5Dokumentacja prawna, techniczna, eksploatacyjna nieruchomości niemieszkalnej.
T-W-3Finansowe aspekty zarządzania i wynajmu nieruchomości komercyjnej
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami biurowymi
T-A-2Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: pokaz,
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zidentyfikować cech specyficznych dla nieruchomości niemieszkalnych
3,0Student potrafi określić niektóre zadasy ustalania stawek najmu, polityli podatkowej czy zatrudnienia jakie są przedmiotem pracy zarządców nieruchomości
3,5Student potrafi zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa niemieszkalną oraz przy pomocy nauczyciela dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,0Student potrafi samodzielnie zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa niemieszkalną oraz dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,5Student potrafi samodzielnie przedstawić zasady zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi, przeanalizować ich kondychję finansową i zaproponować zmiany w prowadzące do porawy efektywności zarządzania
5,0Student potrafi przedstawić cele i zasady zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi oraz przeprowadzić szczegółową analizę ich dotychczasowego sopsobu zarządxzania a także zaproponować rozwiązania podnoszące efektyność z podaniem źródeł finansowania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/10_U03Potrafi wstępnie analizować dokumenty niezbędne do przejmowania do zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
Treści programoweT-A-5Dokumentacja prawna, techniczna, eksploatacyjna nieruchomości niemieszkalnej.
T-A-4Elementy umów najmu i umów o zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
T-A-2Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami usługowo-handlowymi
T-W-7Specyfika zarządzania nieruchomościami hotelowymi i rekreacyjnymi
T-A-3Plany zarządzania nieruchomością — przykłady dla rożnych typow nieruchomości
T-W-2Instytucja najmu na obszarze nieruchomości komercyjnych
T-W-6Specyfika zarządzania nieruchomościami przemysłowymi
T-W-8Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi wykorzystywanymi na cele komercyjne
T-A-6Metody poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
T-W-3Finansowe aspekty zarządzania i wynajmu nieruchomości komercyjnej
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami biurowymi
T-W-1Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
T-A-1Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
T-W-9Nowe tendencje zarządzania nieruchomościami (outsorsing, wykorzystanie narzędzi informatycznych, facility management)
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: pokaz,
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zidentyfikować cech specyficznych dla nieruchomości niemieszkalnych
3,0Student potrafi określić niektóre zadasy ustalania stawek najmu, polityli podatkowej czy zatrudnienia jakie są przedmiotem pracy zarządców nieruchomości
3,5Student potrafi zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa niemieszkalną oraz przy pomocy nauczyciela dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,0Student potrafi samodzielnie zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa niemieszkalną oraz dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,5Student potrafi samodzielnie przedstawić zasady zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi, przeanalizować ich kondychję finansową i zaproponować zmiany w prowadzące do porawy efektywności zarządzania
5,0Student potrafi przedstawić cele i zasady zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi oraz przeprowadzić szczegółową analizę ich dotychczasowego sopsobu zarządxzania a także zaproponować rozwiązania podnoszące efektyność z podaniem źródeł finansowania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/10_K01Jest kompetentny w zakresie oceny ryzyka zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
C-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
Treści programoweT-A-3Plany zarządzania nieruchomością — przykłady dla rożnych typow nieruchomości
T-A-6Metody poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
T-A-2Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
T-W-7Specyfika zarządzania nieruchomościami hotelowymi i rekreacyjnymi
T-A-4Elementy umów najmu i umów o zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami biurowymi
T-W-6Specyfika zarządzania nieruchomościami przemysłowymi
T-W-3Finansowe aspekty zarządzania i wynajmu nieruchomości komercyjnej
T-A-1Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
T-W-1Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
T-A-5Dokumentacja prawna, techniczna, eksploatacyjna nieruchomości niemieszkalnej.
T-W-8Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi wykorzystywanymi na cele komercyjne
T-W-9Nowe tendencje zarządzania nieruchomościami (outsorsing, wykorzystanie narzędzi informatycznych, facility management)
T-W-2Instytucja najmu na obszarze nieruchomości komercyjnych
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami usługowo-handlowymi
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-3Metody praktyczne: pokaz,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej i zespołowej
3,0Student potrafi samodzielnie wskazać problemy organizacynjo- prawne związane z zarządzaniem nieruchomościmi niemieszkalnymi
3,5Student potrafi samodzielnie opracować warianty planów zarządzania mające na celu poprawę efektywnosci zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi oraz zorganizować pracę zespołową nad projektem planu
4,0Student opanował istotę i zakres czynności zarządzania operacyjnego i strategicznego, potrafi samodzielnie przeanalizować przedstawioną w planie sytuację wybranej nieruchomości oraz przy pomocy nauczyciela przeprowadzić jej analizę finansową.
4,5Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością niemieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości.
5,0Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością niemieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości oraz zaproponować zmiany mające na celu wzrost efektywności zarządzania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/10_K02Kompetentny do oceny funkcjonowania nieruchomości niemieszkalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi.
Treści programoweT-A-6Metody poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
T-W-1Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
T-W-3Finansowe aspekty zarządzania i wynajmu nieruchomości komercyjnej
T-W-9Nowe tendencje zarządzania nieruchomościami (outsorsing, wykorzystanie narzędzi informatycznych, facility management)
T-W-8Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi wykorzystywanymi na cele komercyjne
T-W-2Instytucja najmu na obszarze nieruchomości komercyjnych
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami usługowo-handlowymi
T-A-5Dokumentacja prawna, techniczna, eksploatacyjna nieruchomości niemieszkalnej.
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami biurowymi
T-A-2Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
T-A-3Plany zarządzania nieruchomością — przykłady dla rożnych typow nieruchomości
T-A-1Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
T-W-7Specyfika zarządzania nieruchomościami hotelowymi i rekreacyjnymi
T-W-6Specyfika zarządzania nieruchomościami przemysłowymi
T-A-4Elementy umów najmu i umów o zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-3Metody praktyczne: pokaz,
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej i zespołowej
3,0Student potrafi samodzielnie wskazać problemy organizacynjo- prawne związane z zarządzaniem nieruchomościmi niemieszkalnymi
3,5Student potrafi samodzielnie opracować warianty planów zarządzania mające na celu poprawę efektywnosci zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi oraz zorganizować pracę zespołową nad projektem planu
4,0Student opanował istotę i zakres czynności zarządzania operacyjnego i strategicznego, potrafi samodzielnie przeanalizować przedstawioną w planie sytuację wybranej nieruchomości oraz przy pomocy nauczyciela przeprowadzić jej analizę finansową.
4,5Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością niemieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości.
5,0Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością niemieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości oraz zaproponować zmiany mające na celu wzrost efektywności zarządzania.