Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
Specjalność Zarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Aneta Zaremba <Aneta.Zaremba@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Kreja <pawel.kreja@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw prawa gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi
C-3Umiejętność scharakteryzowania wybranych form zarządzania nieruchomościami
C-4Posiadanie wiedzy na temat obowiazków i organizacji pracy zarządcy nieruchomości
C-5Identyfikowanie problemów i wskazywanie zaleceń do poprawy efektywności zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomościami2
T-A-2Zasady podejmowania decyzji przez zarzadców2
T-A-3Ryzyko w zarządzaniu nieruchomościami2
T-A-4Metody poprawy efektywności zarządzania zasobami nieruchomości2
T-A-5Przegląd dokumentacji prawnej, technicznej, eksploatacyjnej, finansowej nieruchomości4
T-A-6Porównanie zapisów statutów Spółdzielni mieszkaniowych, regulaminów, analizowanie wybranych planów gospodarczych i sprawozdań finansowych.3
15
wykłady
T-W-1Charakterystyka i przykłady nieruchomości mieszkalnych2
T-W-2Specyfika zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych3
T-W-3Specyfika zarządzania nieruchomościami Społdzielni mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego3
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi Skarbu Państwa i Jednostek Samorzadu Terytorialnego2
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych2
T-W-6Ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomości3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Czynne uczestnictwo w ćwiczeniach25
A-A-2Czytanie wskazanej litetratury i czasopism12
A-A-3Przygotowanie do zajęć - gromadzenie regulaminów, dokumentów8
A-A-4Przygotowanie do kolokwium8
A-A-5Konsultacje w zakresie przygotowywania planów finansowych i gospodarczych7
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Rozszerzanie zakresu tematycznego wykładów - czytanie wskazanych aktów prawnych i literatury8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-3Metody praktyczne: pokaz,

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/9_W01
Definiuje, rozpoznaje i potrafi rozróżnić czynności zarządzania operacyjnego i strategicznego wykonywane i planowane przez zarządców
Z_1A_W01, Z_1A_W04S1A_W01, S1A_W03C-1, C-2T-W-6, T-A-4, T-A-6, T-W-4, T-A-5, T-A-3, T-W-5, T-A-2, T-A-1, T-W-2, T-W-3, T-W-1M-3, M-2, M-1S-1, S-2, S-3
Z_1A_D9/9_W02
Ma wiedzę pozwalającą definiować i formułować cechy charakterystyczne nieruchomości mieszkalnych
Z_1A_W05, Z_1A_W04, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W03, S1A_W04C-1, C-2T-W-1M-3, M-2, M-1S-2, S-1
Z_1A_D9/9_W03
Potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i zaproponować rozwiązania naprawcze
Z_1A_W09, Z_1A_W11, Z_1A_W05S1A_W04, S1A_W06, S1A_W07C-1, C-2T-W-4, T-W-2, T-A-5, T-A-2, T-A-1, T-A-4, T-W-3, T-W-6, T-A-6, T-W-1, T-W-5, T-A-3M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/9_U01
Planuje, opracowuje i podejmuje decyzje dotyczące efektywności zarzadzania nieruchomościami mieszkalnymi
Z_1A_U02, Z_1A_U04, Z_1A_U17S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-1T-A-1, T-W-1, T-A-2, T-A-3, T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-A-4, T-A-6, T-W-3, T-A-5, T-W-4M-2, M-3, M-1S-2, S-1, S-3
Z_1A_D9/9_U02
Kalkuluj przychody i koszty zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, nakreśla plany finasowe i analizuje sprawozdania roczne
Z_1A_U02, Z_1A_U04, Z_1A_U17S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-1T-A-2, T-A-3, T-W-4, T-W-2, T-A-4, T-W-6, T-A-1, T-A-6, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-A-5M-2, M-3, M-1S-2, S-1, S-3
Z_1A_D9/9_U03
Potrafi wstępnie analizować dokumenty niezbędne do przejmowania do zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.
Z_1A_U02, Z_1A_U04, Z_1A_U17S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-1T-W-2, T-A-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-A-1, T-W-6, T-A-4, T-W-3, T-A-2, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/9_K01
Jest kompetentny w zakresie oceny ryzyka zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi
Z_1A_K04S1A_K04C-2, C-1T-A-4, T-W-5, T-W-2, T-W-6, T-A-5, T-A-6, T-A-2, T-W-3, T-W-1, T-A-3, T-W-4, T-A-1M-1, M-2, M-3S-3, S-2, S-1
Z_1A_D9/9_K02
Kompetentny do oceny funkcjonowania nieruchomości mieszkalnych
Z_1A_K04S1A_K04C-2, C-1T-A-6, T-W-2, T-W-6, T-W-1, T-A-5, T-W-4, T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-A-3, T-W-3, T-W-5M-1, M-3, M-2S-3, S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/9_W01
Definiuje, rozpoznaje i potrafi rozróżnić czynności zarządzania operacyjnego i strategicznego wykonywane i planowane przez zarządców
2,0Student nie zna podstawych definicji i nie potrafi określić specyfiki i podmiotów zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi
3,0Student poprawnie wymienia tylko niektóre czynnosci i cele zarzadzania nieruchomościami mieszkalnymi.
3,5Student potrafi określić zakres czynnosci zwykłego zarządu i czynności wykraczających poza zwykły zarząd nieruchomościami mieszkalnymi
4,0Student potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i zaproponować rozwiązania prezentując prognozowane wyniki
4,5Student potrafi określić strategię zarządzania nieruchomościmi mieszklanymi podając wiele wariantów i przeprowadzając analizę ich wykonalności i efektów
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi mieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
Z_1A_D9/9_W02
Ma wiedzę pozwalającą definiować i formułować cechy charakterystyczne nieruchomości mieszkalnych
2,0Student nie zna podstawych definicji i nie potrafi określić specyfiki i podmiotów zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi
3,0Student poprawnie wymienia tylko niektóre czynnosci i cele zarzadzania nieruchomościami mieszkalnymi.
3,5Student potrafi określić zakres czynnosci zwykłego zarządu i czynności wykraczających poza zwykły zarząd nieruchomościami mieszkalnymi
4,0Student potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i zaproponować rozwiązania prezentując prognozowane wyniki
4,5Student potrafi określić strategię zarządzania nieruchomościmi mieszklanymi podając wiele wariantów i przeprowadzając analizę ich wykonalności i efektów
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi mieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
Z_1A_D9/9_W03
Potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i zaproponować rozwiązania naprawcze
2,0Student nie zna podstawych definicji i nie potrafi określić specyfiki i podmiotów zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi
3,0Student poprawnie wymienia tylko niektóre czynnosci i cele zarzadzania nieruchomościami mieszkalnymi.
3,5Student potrafi określić zakres czynnosci zwykłego zarządu i czynności wykraczających poza zwykły zarząd nieruchomościami mieszkalnymi
4,0Student potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i zaproponować rozwiązania prezentując prognozowane wyniki
4,5Student potrafi określić strategię zarządzania nieruchomościmi mieszklanymi podając wiele wariantów i przeprowadzając analizę ich wykonalności i efektów
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi mieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/9_U01
Planuje, opracowuje i podejmuje decyzje dotyczące efektywności zarzadzania nieruchomościami mieszkalnymi
2,0Student nie potrafi zidentyfikować cech specyficznych dla nieruchomości mieszkalnych
3,0Student potrafi określić niektóre zasady ustalania stawek najmu, polityli podatkowej czy zatrudnienia jakie są przedmiotem pracy zarządców nieruchomości
3,5Student potrafi zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa mieszkalną oraz przy pomocy nauczyciela dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,0Student potrafi samodzielnie zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa mieszkalną oraz dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,5Student potrafi samodzielnie przedstawić zasady zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, przeanalizować ich kondycję finansową i zaproponować zmiany w prowadzące do porawy efektywności zarządzania
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi mieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
Z_1A_D9/9_U02
Kalkuluj przychody i koszty zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, nakreśla plany finasowe i analizuje sprawozdania roczne
2,0Student nie potrafi zidentyfikować cech specyficznych dla nieruchomości mieszkalnych
3,0Student potrafi określić niektóre zasady ustalania stawek najmu, polityli podatkowej czy zatrudnienia jakie są przedmiotem pracy zarządców nieruchomości
3,5Student potrafi zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa mieszkalną oraz przy pomocy nauczyciela dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,0Student potrafi samodzielnie zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa mieszkalną oraz dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,5Student potrafi samodzielnie przedstawić zasady zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, przeanalizować ich kondycję finansową i zaproponować zmiany w prowadzące do porawy efektywności zarządzania
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi mieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
Z_1A_D9/9_U03
Potrafi wstępnie analizować dokumenty niezbędne do przejmowania do zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.
2,0Student nie potrafi zidentyfikować cech specyficznych dla nieruchomości mieszkalnych
3,0Student potrafi określić niektóre zasady ustalania stawek najmu, polityli podatkowej czy zatrudnienia jakie są przedmiotem pracy zarządców nieruchomości
3,5Student potrafi zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa mieszkalną oraz przy pomocy nauczyciela dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,0Student potrafi samodzielnie zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa mieszkalną oraz dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,5Student potrafi samodzielnie przedstawić zasady zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, przeanalizować ich kondycję finansową i zaproponować zmiany w prowadzące do porawy efektywności zarządzania
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi mieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/9_K01
Jest kompetentny w zakresie oceny ryzyka zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej i zespołowej
3,0Student potrafi samodzielnie wskazać problemy organizacynjo- prawne związane z zarządzaniem nieruchomościmi mieszkalnymi
3,5Student potrafi samodzielnie opracować warianty planów zarządzania mające na celu poprawę efektywnosci zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi oraz zorganizować pracę zespołową nad projektem planu
4,0Student opanował istotę i zakres czynności zarządzania operacyjnego i strategicznego, potrafi samodzielnie przeanalizować przedstawioną w planie sytuację wybranej nieruchomości oraz przy pomocy nauczyciela przeprowadzić jej analizę finansową.
4,5Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością mieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości.
5,0Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością mieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości oraz zaproponować zmiany mające na celu wzrost efektywności zarządzania.
Z_1A_D9/9_K02
Kompetentny do oceny funkcjonowania nieruchomości mieszkalnych
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej i zespołowej
3,0Student potrafi samodzielnie wskazać problemy organizacynjo- prawne związane z zarządzaniem nieruchomościmi mieszkalnymi
3,5Student potrafi samodzielnie opracować warianty planów zarządzania mające na celu poprawę efektywnosci zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi oraz zorganizować pracę zespołową nad projektem planu
4,0Student opanował istotę i zakres czynności zarządzania operacyjnego i strategicznego, potrafi samodzielnie przeanalizować przedstawioną w planie sytuację wybranej nieruchomości oraz przy pomocy nauczyciela przeprowadzić jej analizę finansową.
4,5Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością mieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości.
5,0Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością mieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości oraz zaproponować zmiany mające na celu wzrost efektywności zarządzania.

Literatura podstawowa

  1. Chełchowski A., Trwały zarząd nieruchomości publicznych, C. H. Beck, Warszawa, 2010
  2. Dziczek R., Spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa jako zarządcy nieruchomości wielolokalowych, LexisNexis, Warszawa, 2009
  3. Bryx M., Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Poltext, Warszawa, 2009
  4. Bonczyk-Kucharczyk E., Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi. Aspekty prawne i organizacyjne, C. H. Beck, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Baran B., Prawo cywilne dla zarzadców nieruchomości, Wolters Kluwer, Warszawa, 2011
  2. BACHOR W. EKSTOWICZ B. GRZYMAŁA Z. JEZOWSKI P. MASLOCH G., PODSTAWY EKONOMIKI I ZARZĄDZANIA W GOSPODARCE KOMUNALNEJ, Wydawnictwo SGH, Warszawa, 2011
  3. Sleszynska E., PRZEGLĄD KONSERWACJA I ROBOTY BUDOWLANE W ZARZĄDZANYM BUDYNKU, Wolters Kluwer, Warszawa, 2011
  4. Baran B., PRAWO CYWILNE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI, Wolters Kluwer, Warszawa, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomościami2
T-A-2Zasady podejmowania decyzji przez zarzadców2
T-A-3Ryzyko w zarządzaniu nieruchomościami2
T-A-4Metody poprawy efektywności zarządzania zasobami nieruchomości2
T-A-5Przegląd dokumentacji prawnej, technicznej, eksploatacyjnej, finansowej nieruchomości4
T-A-6Porównanie zapisów statutów Spółdzielni mieszkaniowych, regulaminów, analizowanie wybranych planów gospodarczych i sprawozdań finansowych.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka i przykłady nieruchomości mieszkalnych2
T-W-2Specyfika zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych3
T-W-3Specyfika zarządzania nieruchomościami Społdzielni mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego3
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi Skarbu Państwa i Jednostek Samorzadu Terytorialnego2
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych2
T-W-6Ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomości3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Czynne uczestnictwo w ćwiczeniach25
A-A-2Czytanie wskazanej litetratury i czasopism12
A-A-3Przygotowanie do zajęć - gromadzenie regulaminów, dokumentów8
A-A-4Przygotowanie do kolokwium8
A-A-5Konsultacje w zakresie przygotowywania planów finansowych i gospodarczych7
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Rozszerzanie zakresu tematycznego wykładów - czytanie wskazanych aktów prawnych i literatury8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/9_W01Definiuje, rozpoznaje i potrafi rozróżnić czynności zarządzania operacyjnego i strategicznego wykonywane i planowane przez zarządców
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi
Treści programoweT-W-6Ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomości
T-A-4Metody poprawy efektywności zarządzania zasobami nieruchomości
T-A-6Porównanie zapisów statutów Spółdzielni mieszkaniowych, regulaminów, analizowanie wybranych planów gospodarczych i sprawozdań finansowych.
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi Skarbu Państwa i Jednostek Samorzadu Terytorialnego
T-A-5Przegląd dokumentacji prawnej, technicznej, eksploatacyjnej, finansowej nieruchomości
T-A-3Ryzyko w zarządzaniu nieruchomościami
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych
T-A-2Zasady podejmowania decyzji przez zarzadców
T-A-1Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomościami
T-W-2Specyfika zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
T-W-3Specyfika zarządzania nieruchomościami Społdzielni mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego
T-W-1Charakterystyka i przykłady nieruchomości mieszkalnych
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: pokaz,
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawych definicji i nie potrafi określić specyfiki i podmiotów zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi
3,0Student poprawnie wymienia tylko niektóre czynnosci i cele zarzadzania nieruchomościami mieszkalnymi.
3,5Student potrafi określić zakres czynnosci zwykłego zarządu i czynności wykraczających poza zwykły zarząd nieruchomościami mieszkalnymi
4,0Student potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i zaproponować rozwiązania prezentując prognozowane wyniki
4,5Student potrafi określić strategię zarządzania nieruchomościmi mieszklanymi podając wiele wariantów i przeprowadzając analizę ich wykonalności i efektów
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi mieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/9_W02Ma wiedzę pozwalającą definiować i formułować cechy charakterystyczne nieruchomości mieszkalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi
Treści programoweT-W-1Charakterystyka i przykłady nieruchomości mieszkalnych
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: pokaz,
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawych definicji i nie potrafi określić specyfiki i podmiotów zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi
3,0Student poprawnie wymienia tylko niektóre czynnosci i cele zarzadzania nieruchomościami mieszkalnymi.
3,5Student potrafi określić zakres czynnosci zwykłego zarządu i czynności wykraczających poza zwykły zarząd nieruchomościami mieszkalnymi
4,0Student potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i zaproponować rozwiązania prezentując prognozowane wyniki
4,5Student potrafi określić strategię zarządzania nieruchomościmi mieszklanymi podając wiele wariantów i przeprowadzając analizę ich wykonalności i efektów
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi mieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/9_W03Potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i zaproponować rozwiązania naprawcze
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi
Treści programoweT-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi Skarbu Państwa i Jednostek Samorzadu Terytorialnego
T-W-2Specyfika zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
T-A-5Przegląd dokumentacji prawnej, technicznej, eksploatacyjnej, finansowej nieruchomości
T-A-2Zasady podejmowania decyzji przez zarzadców
T-A-1Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomościami
T-A-4Metody poprawy efektywności zarządzania zasobami nieruchomości
T-W-3Specyfika zarządzania nieruchomościami Społdzielni mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego
T-W-6Ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomości
T-A-6Porównanie zapisów statutów Spółdzielni mieszkaniowych, regulaminów, analizowanie wybranych planów gospodarczych i sprawozdań finansowych.
T-W-1Charakterystyka i przykłady nieruchomości mieszkalnych
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych
T-A-3Ryzyko w zarządzaniu nieruchomościami
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: pokaz,
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawych definicji i nie potrafi określić specyfiki i podmiotów zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi
3,0Student poprawnie wymienia tylko niektóre czynnosci i cele zarzadzania nieruchomościami mieszkalnymi.
3,5Student potrafi określić zakres czynnosci zwykłego zarządu i czynności wykraczających poza zwykły zarząd nieruchomościami mieszkalnymi
4,0Student potrafi wymienić problemy związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i zaproponować rozwiązania prezentując prognozowane wyniki
4,5Student potrafi określić strategię zarządzania nieruchomościmi mieszklanymi podając wiele wariantów i przeprowadzając analizę ich wykonalności i efektów
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi mieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/9_U01Planuje, opracowuje i podejmuje decyzje dotyczące efektywności zarzadzania nieruchomościami mieszkalnymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi
C-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
Treści programoweT-A-1Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomościami
T-W-1Charakterystyka i przykłady nieruchomości mieszkalnych
T-A-2Zasady podejmowania decyzji przez zarzadców
T-A-3Ryzyko w zarządzaniu nieruchomościami
T-W-2Specyfika zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
T-W-6Ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomości
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych
T-A-4Metody poprawy efektywności zarządzania zasobami nieruchomości
T-A-6Porównanie zapisów statutów Spółdzielni mieszkaniowych, regulaminów, analizowanie wybranych planów gospodarczych i sprawozdań finansowych.
T-W-3Specyfika zarządzania nieruchomościami Społdzielni mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego
T-A-5Przegląd dokumentacji prawnej, technicznej, eksploatacyjnej, finansowej nieruchomości
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi Skarbu Państwa i Jednostek Samorzadu Terytorialnego
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-3Metody praktyczne: pokaz,
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zidentyfikować cech specyficznych dla nieruchomości mieszkalnych
3,0Student potrafi określić niektóre zasady ustalania stawek najmu, polityli podatkowej czy zatrudnienia jakie są przedmiotem pracy zarządców nieruchomości
3,5Student potrafi zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa mieszkalną oraz przy pomocy nauczyciela dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,0Student potrafi samodzielnie zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa mieszkalną oraz dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,5Student potrafi samodzielnie przedstawić zasady zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, przeanalizować ich kondycję finansową i zaproponować zmiany w prowadzące do porawy efektywności zarządzania
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi mieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/9_U02Kalkuluj przychody i koszty zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, nakreśla plany finasowe i analizuje sprawozdania roczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi
C-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
Treści programoweT-A-2Zasady podejmowania decyzji przez zarzadców
T-A-3Ryzyko w zarządzaniu nieruchomościami
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi Skarbu Państwa i Jednostek Samorzadu Terytorialnego
T-W-2Specyfika zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
T-A-4Metody poprawy efektywności zarządzania zasobami nieruchomości
T-W-6Ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomości
T-A-1Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomościami
T-A-6Porównanie zapisów statutów Spółdzielni mieszkaniowych, regulaminów, analizowanie wybranych planów gospodarczych i sprawozdań finansowych.
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych
T-W-1Charakterystyka i przykłady nieruchomości mieszkalnych
T-W-3Specyfika zarządzania nieruchomościami Społdzielni mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego
T-A-5Przegląd dokumentacji prawnej, technicznej, eksploatacyjnej, finansowej nieruchomości
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-3Metody praktyczne: pokaz,
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zidentyfikować cech specyficznych dla nieruchomości mieszkalnych
3,0Student potrafi określić niektóre zasady ustalania stawek najmu, polityli podatkowej czy zatrudnienia jakie są przedmiotem pracy zarządców nieruchomości
3,5Student potrafi zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa mieszkalną oraz przy pomocy nauczyciela dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,0Student potrafi samodzielnie zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa mieszkalną oraz dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,5Student potrafi samodzielnie przedstawić zasady zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, przeanalizować ich kondycję finansową i zaproponować zmiany w prowadzące do porawy efektywności zarządzania
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi mieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/9_U03Potrafi wstępnie analizować dokumenty niezbędne do przejmowania do zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi
C-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
Treści programoweT-W-2Specyfika zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
T-A-3Ryzyko w zarządzaniu nieruchomościami
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi Skarbu Państwa i Jednostek Samorzadu Terytorialnego
T-W-1Charakterystyka i przykłady nieruchomości mieszkalnych
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych
T-A-1Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomościami
T-W-6Ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomości
T-A-4Metody poprawy efektywności zarządzania zasobami nieruchomości
T-W-3Specyfika zarządzania nieruchomościami Społdzielni mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego
T-A-2Zasady podejmowania decyzji przez zarzadców
T-A-5Przegląd dokumentacji prawnej, technicznej, eksploatacyjnej, finansowej nieruchomości
T-A-6Porównanie zapisów statutów Spółdzielni mieszkaniowych, regulaminów, analizowanie wybranych planów gospodarczych i sprawozdań finansowych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-3Metody praktyczne: pokaz,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zidentyfikować cech specyficznych dla nieruchomości mieszkalnych
3,0Student potrafi określić niektóre zasady ustalania stawek najmu, polityli podatkowej czy zatrudnienia jakie są przedmiotem pracy zarządców nieruchomości
3,5Student potrafi zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa mieszkalną oraz przy pomocy nauczyciela dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,0Student potrafi samodzielnie zaplanować przychody i koszty z zarządzania nieruchomościa mieszkalną oraz dokonać analizy porónawczej wyników z lat ubiegłych
4,5Student potrafi samodzielnie przedstawić zasady zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, przeanalizować ich kondycję finansową i zaproponować zmiany w prowadzące do porawy efektywności zarządzania
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć rozwiązania dotyczące zarządzania operacyjengo i strategicznego nieruchomościmi mieszkalnymi, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować zagrożenia związane z wyborem danego wariantu rozwiązania z jego uzasadnianiem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/9_K01Jest kompetentny w zakresie oceny ryzyka zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi
C-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
Treści programoweT-A-4Metody poprawy efektywności zarządzania zasobami nieruchomości
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych
T-W-2Specyfika zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
T-W-6Ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomości
T-A-5Przegląd dokumentacji prawnej, technicznej, eksploatacyjnej, finansowej nieruchomości
T-A-6Porównanie zapisów statutów Spółdzielni mieszkaniowych, regulaminów, analizowanie wybranych planów gospodarczych i sprawozdań finansowych.
T-A-2Zasady podejmowania decyzji przez zarzadców
T-W-3Specyfika zarządzania nieruchomościami Społdzielni mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego
T-W-1Charakterystyka i przykłady nieruchomości mieszkalnych
T-A-3Ryzyko w zarządzaniu nieruchomościami
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi Skarbu Państwa i Jednostek Samorzadu Terytorialnego
T-A-1Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomościami
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-3Metody praktyczne: pokaz,
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej i zespołowej
3,0Student potrafi samodzielnie wskazać problemy organizacynjo- prawne związane z zarządzaniem nieruchomościmi mieszkalnymi
3,5Student potrafi samodzielnie opracować warianty planów zarządzania mające na celu poprawę efektywnosci zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi oraz zorganizować pracę zespołową nad projektem planu
4,0Student opanował istotę i zakres czynności zarządzania operacyjnego i strategicznego, potrafi samodzielnie przeanalizować przedstawioną w planie sytuację wybranej nieruchomości oraz przy pomocy nauczyciela przeprowadzić jej analizę finansową.
4,5Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością mieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości.
5,0Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością mieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości oraz zaproponować zmiany mające na celu wzrost efektywności zarządzania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/9_K02Kompetentny do oceny funkcjonowania nieruchomości mieszkalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi
C-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
Treści programoweT-A-6Porównanie zapisów statutów Spółdzielni mieszkaniowych, regulaminów, analizowanie wybranych planów gospodarczych i sprawozdań finansowych.
T-W-2Specyfika zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
T-W-6Ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomości
T-W-1Charakterystyka i przykłady nieruchomości mieszkalnych
T-A-5Przegląd dokumentacji prawnej, technicznej, eksploatacyjnej, finansowej nieruchomości
T-W-4Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi Skarbu Państwa i Jednostek Samorzadu Terytorialnego
T-A-2Zasady podejmowania decyzji przez zarzadców
T-A-4Metody poprawy efektywności zarządzania zasobami nieruchomości
T-A-1Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomościami
T-A-3Ryzyko w zarządzaniu nieruchomościami
T-W-3Specyfika zarządzania nieruchomościami Społdzielni mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego
T-W-5Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-3Metody praktyczne: pokaz,
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej i zespołowej
3,0Student potrafi samodzielnie wskazać problemy organizacynjo- prawne związane z zarządzaniem nieruchomościmi mieszkalnymi
3,5Student potrafi samodzielnie opracować warianty planów zarządzania mające na celu poprawę efektywnosci zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi oraz zorganizować pracę zespołową nad projektem planu
4,0Student opanował istotę i zakres czynności zarządzania operacyjnego i strategicznego, potrafi samodzielnie przeanalizować przedstawioną w planie sytuację wybranej nieruchomości oraz przy pomocy nauczyciela przeprowadzić jej analizę finansową.
4,5Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością mieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości.
5,0Student potrafi dokonać oceny realności planu zarządzania nieruchomością mieszkalną, potrafi przygotować projekty planów gospodarczych i finansowych dla wybranej nieruchomości oraz zaproponować zmiany mające na celu wzrost efektywności zarządzania.