Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Procedury w zarządzaniu nieruchomościami:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
Specjalność Zarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Blaszke <Malgorzata.Blaszke@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Śpiewak-Szyjka <monika.spiewak-szyjka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 30 2,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw prawa gospodarki nieruchomościami

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
C-3Umiejętność scharakteryzowania wybranych form zarządzanie nieruchomościami
C-4Posiadanie wiedzy na temat obowiązków i organizacji pracy zarządcy nieruchomości
C-5Znajomość zapisów umowy o zarządzanie nieruchomością

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Umowa o zarządzanie nieruchomością6
T-A-2Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością2
T-A-3Struktura planu zarządzania nieruchomością3
T-A-4Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością3
T-A-5Przykłady planów zarządzania nieruchomościami1
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami2
T-W-2Definicja i przykłady nieruchomości mieszkalnych2
T-W-3Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych1
T-W-4Definicja, rodzaje i ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomościowymi4
T-W-5Status prawny zarządcy nieruchomości4
T-W-6Organizacje zawodowe zarządcow nieruchomości2
T-W-7Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości2
T-W-8Przejmowanie nieruchomości do zarządzania2
T-W-9Cele właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości2
T-W-10Procedury zarządzania operacyjnego2
T-W-11Czynności administrowania nieruchomością2
T-W-12Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością2
T-W-13Metodyka sporządzania planow zarządzania nieruchomością3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2uczestnictwo w konsultacjach7
A-A-3prace studentów8
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2uczestnictwo w konsultacjach15
A-W-3prace studentów15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-3Metody praktyczne: pokaz,

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/8_W01
Posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami, zna zakres czynności administrowania,
Z_1A_W01, Z_1A_W04, Z_1A_W10S1A_W01, S1A_W03, S1A_W07C-1, C-2T-A-3, T-W-6, T-A-4, T-A-2, T-W-1, T-A-1, T-W-5, T-W-3, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-4, T-W-7, T-W-2, T-W-12, T-A-5, T-W-13M-1, M-2, M-3S-2, S-1, S-3
Z_1A_D9/8_W02
Potrafi zidentyfikować czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi wynikające z umowy o zarządzanie nieruchomością
Z_1A_W05, Z_1A_W06, Z_1A_W11S1A_W04, S1A_W05, S1A_W07C-1, C-2T-A-4, T-W-8, T-W-6, T-W-5, T-A-3, T-W-13, T-W-7, T-W-10, T-W-1, T-A-1, T-A-5, T-W-12, T-W-3, T-W-2, T-W-9, T-W-11, T-W-4, T-A-2M-1, M-3, M-2S-3, S-2, S-1
Z_1A_D9/8_W03
Ma wiedzę pozwalającą formułować zakres obowiązków zarządcy nieruchomości a także realzację celów jakie stawia zarządcy właściciel nieruchomości
Z_1A_W04, Z_1A_W05, Z_1A_W10S1A_W03, S1A_W04, S1A_W07C-1, C-2T-W-13, T-A-2, T-A-4, T-W-8, T-W-7, T-W-12, T-W-10, T-W-1, T-A-1, T-W-3, T-A-5, T-W-4, T-W-11, T-A-3, T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-9M-1, M-2, M-3S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/8_U01
Umie wymienić i omówić dokumentację niezbędną do przejmowania nieruchomości do zarządzania. Zna strukturę, prawa i obowiazki zarządcy wynikajace z umowy o zarządzanie
Z_1A_U01, Z_1A_U02, Z_1A_U05, Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2T-W-8, T-W-2, T-W-10, T-W-9, T-A-4, T-A-2, T-A-3, T-W-11, T-W-7, T-W-13, T-A-1, T-W-4, T-W-1, T-W-12, T-W-5, T-A-5, T-W-3, T-W-6M-2, M-1, M-3S-3, S-1, S-2
Z_1A_D9/8_U02
Zna metodykę i zakres infrormacji niezbędnych do pisania planu zarzadzania nieruchomością
Z_1A_U02, Z_1A_U06, Z_1A_U14, Z_1A_U17S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2T-W-8, T-W-11, T-W-4, T-W-3, T-W-10, T-W-7, T-W-6, T-A-4, T-W-9, T-W-1, T-W-12, T-A-2, T-A-1, T-W-5, T-A-5, T-A-3, T-W-13, T-W-2M-3, M-2, M-1S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/8_K01
Jest kompetentny w zakresie formułowania celów i wariantów uwzględnianych w planach zarządzania nieruchomością
Z_1A_K02, Z_1A_K04, Z_1A_K08, Z_1A_K06S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K07C-2, C-1T-W-12, T-W-8, T-A-5, T-A-1, T-W-4, T-A-3, T-W-2, T-W-7, T-W-1, T-W-3, T-A-2, T-W-10, T-W-6, T-W-9, T-W-5, T-A-4, T-W-13, T-W-11M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
Z_1A_D9/8_K02
Ma kompetencje niezbędne do przejmowania nieruchomości do zarządzania, podpisywania umowy o zrzaądzanie i oceny planu zarządzania
Z_1A_K03, Z_1A_K04, Z_1A_K07S1A_K03, S1A_K04C-2, C-1T-A-1, T-W-11, T-A-3, T-A-5, T-W-8, T-W-13, T-A-2, T-W-6, T-W-5, T-W-10, T-W-12, T-W-2, T-W-7, T-A-4, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-9M-1, M-2, M-3S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/8_W01
Posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami, zna zakres czynności administrowania,
2,0Student nie zna podstwowych zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami
3,0Student zna podstawowe czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, standardy zawodowe zarządców nieruchomości a także zasady etyki zawodowej
3,5Student potrafi określić czynności z zakresu administrowania oraz potrafi wymienić cele i funkcje pisania planów zarządzania nieruchomościami.
4,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowowania nieruchomości do zarządzania i podstawowe elementy planu zarządania nieruchomością
4,5Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji niezbędny do napisania planu zarządzania
5,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji, warianty i dokonać oceny planu zarządzania
Z_1A_D9/8_W02
Potrafi zidentyfikować czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi wynikające z umowy o zarządzanie nieruchomością
2,0Student nie zna podstwowych zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami
3,0Student zna podstawowe czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, standardy zawodowe zarządców nieruchomości a także zasady etyki zawodowej
3,5Student potrafi określić czynności z zakresu administrowania oraz potrafi wymienić cele i funkcje pisania planów zarządzania nieruchomościami.
4,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowowania nieruchomości do zarządzania i podstawowe elementy planu zarządania nieruchomością
4,5Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji niezbędny do napisania planu zarządzania
5,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji, warianty i dokonać oceny planu zarządzania
Z_1A_D9/8_W03
Ma wiedzę pozwalającą formułować zakres obowiązków zarządcy nieruchomości a także realzację celów jakie stawia zarządcy właściciel nieruchomości
2,0Student nie zna podstwowych zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami
3,0Student zna podstawowe czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, standardy zawodowe zarządców nieruchomości a także zasady etyki zawodowej
3,5Student potrafi określić czynności z zakresu administrowania oraz potrafi wymienić cele i funkcje pisania planów zarządzania nieruchomościami.
4,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowowania nieruchomości do zarządzania i podstawowe elementy planu zarządania nieruchomością
4,5Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji niezbędny do napisania planu zarządzania
5,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji, warianty i dokonać oceny planu zarządzania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/8_U01
Umie wymienić i omówić dokumentację niezbędną do przejmowania nieruchomości do zarządzania. Zna strukturę, prawa i obowiazki zarządcy wynikajace z umowy o zarządzanie
2,0Student nie zna podstwowych zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami
3,0Student zna podstawowe czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, standardy zawodowe zarządców nieruchomości a także zasady etyki zawodowej
3,5Student potrafi określić czynności z zakresu administrowania oraz potrafi wymienić cele i funkcje pisania planów zarządzania nieruchomościami.
4,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowowania nieruchomości do zarządzania i podstawowe elementy planu zarządania nieruchomością
4,5Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji niezbędny do napisania planu zarządzania
5,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji, warianty i dokonać oceny planu zarządzania
Z_1A_D9/8_U02
Zna metodykę i zakres infrormacji niezbędnych do pisania planu zarzadzania nieruchomością
2,0Student nie zna podstwowych zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami
3,0Student zna podstawowe czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, standardy zawodowe zarządców nieruchomości a także zasady etyki zawodowej
3,5Student potrafi określić czynności z zakresu administrowania oraz potrafi wymienić cele i funkcje pisania planów zarządzania nieruchomościami.
4,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowowania nieruchomości do zarządzania i podstawowe elementy planu zarządania nieruchomością
4,5Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji niezbędny do napisania planu zarządzania
5,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji, warianty i dokonać oceny planu zarządzania

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/8_K01
Jest kompetentny w zakresie formułowania celów i wariantów uwzględnianych w planach zarządzania nieruchomością
2,0Student nie zna podstwowych zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami
3,0Student zna podstawowe czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, standardy zawodowe zarządców nieruchomości a także zasady etyki zawodowej
3,5Student potrafi określić czynności z zakresu administrowania oraz potrafi wymienić cele i funkcje pisania planów zarządzania nieruchomościami.
4,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowowania nieruchomości do zarządzania i podstawowe elementy planu zarządania nieruchomością
4,5Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji niezbędny do napisania planu zarządzania
5,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji, warianty i dokonać oceny planu zarządzania
Z_1A_D9/8_K02
Ma kompetencje niezbędne do przejmowania nieruchomości do zarządzania, podpisywania umowy o zrzaądzanie i oceny planu zarządzania
2,0Student nie zna podstwowych zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami
3,0Student zna podstawowe czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, standardy zawodowe zarządców nieruchomości a także zasady etyki zawodowej
3,5Student potrafi określić czynności z zakresu administrowania oraz potrafi wymienić cele i funkcje pisania planów zarządzania nieruchomościami.
4,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowowania nieruchomości do zarządzania i podstawowe elementy planu zarządania nieruchomością
4,5Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji niezbędny do napisania planu zarządzania
5,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji, warianty i dokonać oceny planu zarządzania

Literatura podstawowa

  1. Chełchowski A., Trwały zarząd nieruchomości publicznych, C.H. Beck, Warszawa, 2010
  2. Dziczek R., Spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa jako zarządcy nieruchomości wielolokalowych, LexisNexis, Warszawa, 2009
  3. Bryx M., Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Poltext, Warszawa, 2008
  4. Bończak-Kucharczyk E., Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi. Aspekty prawne i organizacyjne, C.H. Beck, Warszawa, 2008
  5. Sobczak A., Plany zarządzania nieruchomościami, Poltext, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. BACHOR W. EKSTOWICZ B. GRZYMAŁA Z. JEŻOWSKI P. MAŚLOCH G., PODSTAWY EKONOMIKI I ZARZĄDZANIA W GOSPODARCE KOMUNALNEJ, wydawnictwo SGH, Warszawa, 2011
  2. Baran B., PRAWO CYWILNE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI, WOLTERS KLUWER, Warszawa, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Umowa o zarządzanie nieruchomością6
T-A-2Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością2
T-A-3Struktura planu zarządzania nieruchomością3
T-A-4Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością3
T-A-5Przykłady planów zarządzania nieruchomościami1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami2
T-W-2Definicja i przykłady nieruchomości mieszkalnych2
T-W-3Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych1
T-W-4Definicja, rodzaje i ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomościowymi4
T-W-5Status prawny zarządcy nieruchomości4
T-W-6Organizacje zawodowe zarządcow nieruchomości2
T-W-7Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości2
T-W-8Przejmowanie nieruchomości do zarządzania2
T-W-9Cele właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości2
T-W-10Procedury zarządzania operacyjnego2
T-W-11Czynności administrowania nieruchomością2
T-W-12Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością2
T-W-13Metodyka sporządzania planow zarządzania nieruchomością3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2uczestnictwo w konsultacjach7
A-A-3prace studentów8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2uczestnictwo w konsultacjach15
A-W-3prace studentów15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/8_W01Posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami, zna zakres czynności administrowania,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
Treści programoweT-A-3Struktura planu zarządzania nieruchomością
T-W-6Organizacje zawodowe zarządcow nieruchomości
T-A-4Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
T-A-2Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
T-W-1Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
T-A-1Umowa o zarządzanie nieruchomością
T-W-5Status prawny zarządcy nieruchomości
T-W-3Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
T-W-8Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
T-W-9Cele właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości
T-W-10Procedury zarządzania operacyjnego
T-W-11Czynności administrowania nieruchomością
T-W-4Definicja, rodzaje i ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomościowymi
T-W-7Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości
T-W-2Definicja i przykłady nieruchomości mieszkalnych
T-W-12Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością
T-A-5Przykłady planów zarządzania nieruchomościami
T-W-13Metodyka sporządzania planow zarządzania nieruchomością
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-3Metody praktyczne: pokaz,
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstwowych zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami
3,0Student zna podstawowe czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, standardy zawodowe zarządców nieruchomości a także zasady etyki zawodowej
3,5Student potrafi określić czynności z zakresu administrowania oraz potrafi wymienić cele i funkcje pisania planów zarządzania nieruchomościami.
4,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowowania nieruchomości do zarządzania i podstawowe elementy planu zarządania nieruchomością
4,5Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji niezbędny do napisania planu zarządzania
5,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji, warianty i dokonać oceny planu zarządzania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/8_W02Potrafi zidentyfikować czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi wynikające z umowy o zarządzanie nieruchomością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
Treści programoweT-A-4Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
T-W-8Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
T-W-6Organizacje zawodowe zarządcow nieruchomości
T-W-5Status prawny zarządcy nieruchomości
T-A-3Struktura planu zarządzania nieruchomością
T-W-13Metodyka sporządzania planow zarządzania nieruchomością
T-W-7Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości
T-W-10Procedury zarządzania operacyjnego
T-W-1Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
T-A-1Umowa o zarządzanie nieruchomością
T-A-5Przykłady planów zarządzania nieruchomościami
T-W-12Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością
T-W-3Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
T-W-2Definicja i przykłady nieruchomości mieszkalnych
T-W-9Cele właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości
T-W-11Czynności administrowania nieruchomością
T-W-4Definicja, rodzaje i ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomościowymi
T-A-2Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-3Metody praktyczne: pokaz,
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstwowych zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami
3,0Student zna podstawowe czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, standardy zawodowe zarządców nieruchomości a także zasady etyki zawodowej
3,5Student potrafi określić czynności z zakresu administrowania oraz potrafi wymienić cele i funkcje pisania planów zarządzania nieruchomościami.
4,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowowania nieruchomości do zarządzania i podstawowe elementy planu zarządania nieruchomością
4,5Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji niezbędny do napisania planu zarządzania
5,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji, warianty i dokonać oceny planu zarządzania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/8_W03Ma wiedzę pozwalającą formułować zakres obowiązków zarządcy nieruchomości a także realzację celów jakie stawia zarządcy właściciel nieruchomości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
Treści programoweT-W-13Metodyka sporządzania planow zarządzania nieruchomością
T-A-2Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
T-A-4Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
T-W-8Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
T-W-7Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości
T-W-12Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością
T-W-10Procedury zarządzania operacyjnego
T-W-1Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
T-A-1Umowa o zarządzanie nieruchomością
T-W-3Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
T-A-5Przykłady planów zarządzania nieruchomościami
T-W-4Definicja, rodzaje i ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomościowymi
T-W-11Czynności administrowania nieruchomością
T-A-3Struktura planu zarządzania nieruchomością
T-W-6Organizacje zawodowe zarządcow nieruchomości
T-W-5Status prawny zarządcy nieruchomości
T-W-2Definicja i przykłady nieruchomości mieszkalnych
T-W-9Cele właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-3Metody praktyczne: pokaz,
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstwowych zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami
3,0Student zna podstawowe czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, standardy zawodowe zarządców nieruchomości a także zasady etyki zawodowej
3,5Student potrafi określić czynności z zakresu administrowania oraz potrafi wymienić cele i funkcje pisania planów zarządzania nieruchomościami.
4,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowowania nieruchomości do zarządzania i podstawowe elementy planu zarządania nieruchomością
4,5Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji niezbędny do napisania planu zarządzania
5,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji, warianty i dokonać oceny planu zarządzania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/8_U01Umie wymienić i omówić dokumentację niezbędną do przejmowania nieruchomości do zarządzania. Zna strukturę, prawa i obowiazki zarządcy wynikajace z umowy o zarządzanie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
Treści programoweT-W-8Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
T-W-2Definicja i przykłady nieruchomości mieszkalnych
T-W-10Procedury zarządzania operacyjnego
T-W-9Cele właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości
T-A-4Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
T-A-2Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
T-A-3Struktura planu zarządzania nieruchomością
T-W-11Czynności administrowania nieruchomością
T-W-7Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości
T-W-13Metodyka sporządzania planow zarządzania nieruchomością
T-A-1Umowa o zarządzanie nieruchomością
T-W-4Definicja, rodzaje i ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomościowymi
T-W-1Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
T-W-12Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością
T-W-5Status prawny zarządcy nieruchomości
T-A-5Przykłady planów zarządzania nieruchomościami
T-W-3Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
T-W-6Organizacje zawodowe zarządcow nieruchomości
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-3Metody praktyczne: pokaz,
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstwowych zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami
3,0Student zna podstawowe czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, standardy zawodowe zarządców nieruchomości a także zasady etyki zawodowej
3,5Student potrafi określić czynności z zakresu administrowania oraz potrafi wymienić cele i funkcje pisania planów zarządzania nieruchomościami.
4,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowowania nieruchomości do zarządzania i podstawowe elementy planu zarządania nieruchomością
4,5Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji niezbędny do napisania planu zarządzania
5,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji, warianty i dokonać oceny planu zarządzania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/8_U02Zna metodykę i zakres infrormacji niezbędnych do pisania planu zarzadzania nieruchomością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
C-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
Treści programoweT-W-8Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
T-W-11Czynności administrowania nieruchomością
T-W-4Definicja, rodzaje i ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomościowymi
T-W-3Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
T-W-10Procedury zarządzania operacyjnego
T-W-7Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości
T-W-6Organizacje zawodowe zarządcow nieruchomości
T-A-4Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
T-W-9Cele właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości
T-W-1Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
T-W-12Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością
T-A-2Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
T-A-1Umowa o zarządzanie nieruchomością
T-W-5Status prawny zarządcy nieruchomości
T-A-5Przykłady planów zarządzania nieruchomościami
T-A-3Struktura planu zarządzania nieruchomością
T-W-13Metodyka sporządzania planow zarządzania nieruchomością
T-W-2Definicja i przykłady nieruchomości mieszkalnych
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne: pokaz,
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstwowych zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami
3,0Student zna podstawowe czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, standardy zawodowe zarządców nieruchomości a także zasady etyki zawodowej
3,5Student potrafi określić czynności z zakresu administrowania oraz potrafi wymienić cele i funkcje pisania planów zarządzania nieruchomościami.
4,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowowania nieruchomości do zarządzania i podstawowe elementy planu zarządania nieruchomością
4,5Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji niezbędny do napisania planu zarządzania
5,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji, warianty i dokonać oceny planu zarządzania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/8_K01Jest kompetentny w zakresie formułowania celów i wariantów uwzględnianych w planach zarządzania nieruchomością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
C-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
Treści programoweT-W-12Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością
T-W-8Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
T-A-5Przykłady planów zarządzania nieruchomościami
T-A-1Umowa o zarządzanie nieruchomością
T-W-4Definicja, rodzaje i ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomościowymi
T-A-3Struktura planu zarządzania nieruchomością
T-W-2Definicja i przykłady nieruchomości mieszkalnych
T-W-7Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości
T-W-1Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
T-W-3Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
T-A-2Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
T-W-10Procedury zarządzania operacyjnego
T-W-6Organizacje zawodowe zarządcow nieruchomości
T-W-9Cele właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości
T-W-5Status prawny zarządcy nieruchomości
T-A-4Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
T-W-13Metodyka sporządzania planow zarządzania nieruchomością
T-W-11Czynności administrowania nieruchomością
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-3Metody praktyczne: pokaz,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
S-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstwowych zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami
3,0Student zna podstawowe czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, standardy zawodowe zarządców nieruchomości a także zasady etyki zawodowej
3,5Student potrafi określić czynności z zakresu administrowania oraz potrafi wymienić cele i funkcje pisania planów zarządzania nieruchomościami.
4,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowowania nieruchomości do zarządzania i podstawowe elementy planu zarządania nieruchomością
4,5Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji niezbędny do napisania planu zarządzania
5,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji, warianty i dokonać oceny planu zarządzania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/8_K02Ma kompetencje niezbędne do przejmowania nieruchomości do zarządzania, podpisywania umowy o zrzaądzanie i oceny planu zarządzania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Opanowanie podstawowych terminów z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi
C-1Znajomość systematyki materiału normatywnego stosowanego w zakresie zarządzania nieruchomościami
Treści programoweT-A-1Umowa o zarządzanie nieruchomością
T-W-11Czynności administrowania nieruchomością
T-A-3Struktura planu zarządzania nieruchomością
T-A-5Przykłady planów zarządzania nieruchomościami
T-W-8Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
T-W-13Metodyka sporządzania planow zarządzania nieruchomością
T-A-2Etapy przygotowania planu zarządzania nieruchomością
T-W-6Organizacje zawodowe zarządcow nieruchomości
T-W-5Status prawny zarządcy nieruchomości
T-W-10Procedury zarządzania operacyjnego
T-W-12Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością
T-W-2Definicja i przykłady nieruchomości mieszkalnych
T-W-7Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości
T-A-4Zakres informacji w planie zarządzania nieruchomością
T-W-3Definicja i przykłady nieruchomości komercyjnych
T-W-4Definicja, rodzaje i ogólna specyfika zarządzania zasobami nieruchomościowymi
T-W-1Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
T-W-9Cele właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, prelekcja
M-2Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
M-3Metody praktyczne: pokaz,
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: egzamin testowy służący do weryfikacji opanowanego przez studentów materiału.
S-3Ocena podsumowująca: ocena zwykła pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty uczenia się.
S-1Ocena formująca: test służący do oceny okresowych osiągnięć studenta w trakcie ich trwania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstwowych zagadnień dotyczących zarządzania nieruchomościami
3,0Student zna podstawowe czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, standardy zawodowe zarządców nieruchomości a także zasady etyki zawodowej
3,5Student potrafi określić czynności z zakresu administrowania oraz potrafi wymienić cele i funkcje pisania planów zarządzania nieruchomościami.
4,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowowania nieruchomości do zarządzania i podstawowe elementy planu zarządania nieruchomością
4,5Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji niezbędny do napisania planu zarządzania
5,0Student potrafi scharakteryzować zakres czynności zarządzania nieruchomościami, zna procedury przejmowania nieruchomości do zarządzania, potrafi wskazać zakres informacji, warianty i dokonać oceny planu zarządzania