Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Źródła informacji o nieruchomościach:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Źródła informacji o nieruchomościach
Specjalność Zarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Śpiewak-Szyjka <monika.spiewak-szyjka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Blaszke <Malgorzata.Blaszke@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien nabyć wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i instytucji prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami.
W-2Student powinien posiadać wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i instytucji prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie źródeł informacji o nieruchomościach;
C-2Zrozumienie instytucji ksiąg wieczystych; sądy wieczysto-księgowe, treść ksiąg wieczystych, postępowanie wieczysto-księgowe,wpisy deklaratoryjne i konstytutywne, odpisy ksiąg wieczystych;
C-3Zapoznanie z katastrem nieruchomości (ewidencją gruntow i budynków);
C-4Poznanie powiązań pomiędzy katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi;
C-5Zaznajomienie z ewidencją sieci uzbrojenia terenu oraz mapą zasadniczą;
C-6Analiza i ocena wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość;
C-7Zapoznanie z mapami tematycznymi.
C-8Zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami informacji o nieruchomościach
C-9Uksztaltowanie umiejętności korzystania z różnych żródeł informacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Sądy wieczysto-księgowe i księgi wieczyste;1
T-A-2Postępowanie wieczysto-księgowe, treść ksiąg wieczystych1
T-A-3Zasady wieczysto-księgowe, wpisy deklaratoryjne i konstytutywne, odpisy z ksiąg wieczystych;2
T-A-4Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków);2
T-A-5Powiązanie pomiędzy katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi;2
T-A-6Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza;2
T-A-7Analizy (raporty, oceny) wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość;2
T-A-8Mapy tematyczne i inne źródła informacji o nieruchomosciach.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach;15
A-A-2Obecność na konsultacjach realizowanych w ramach przerabianego materiału;7
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia; zaliczenie w formie testu.8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia przedmiotowe; wykorzystanie prezentacji multimedialnych;
M-2Dyskusja dydaktyczna.
M-3Metoda problemowa - wykład konwersatoryjny
M-4Metoda podająca- pogadana sokrastyczna lub heurystyczna
M-5Metody aktywizujace - studia praktycznych przypadków
M-6Metody praktyczne - ćwiczenia

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Weryfikacja poprawności rozwiązywanych zadań oraz studiów przypadków;
S-2Ocena formująca: Ocena aktywnosci na zajęciach;
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenia na podstawie testu.
S-4Ocena podsumowująca: ocena testu wielokrotnego wyboru
S-5Ocena formująca: ocena w kompetencji zastosowania nabytej wiedzy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/7_W01
Zna elementarne pojęcia i instytucje z zakresu żródeł informacji o nieruchomościach
Z_1A_W02S1A_W02C-8, C-9T-A-7, T-A-6, T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-A-5, T-A-8M-3, M-4, M-5, M-6S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/7_U01
Potrafi umiejętnie korzystać z róznych żródeł informacji o nieruchomościach
Z_1A_U17S1A_U06C-8, C-9T-A-1, T-A-5, T-A-8, T-A-4, T-A-3, T-A-7, T-A-2, T-A-6M-3, M-4, M-5, M-6S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/7_K01
Świadomy znaczenia stosowania różnych informacji o nieruchomościach w gospodarce nieruchomościami
Z_1A_K03S1A_K03C-8, C-9T-A-8, T-A-4, T-A-3, T-A-2, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-1M-3, M-4, M-5, M-6S-4, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/7_W01
Zna elementarne pojęcia i instytucje z zakresu żródeł informacji o nieruchomościach
2,0Student nie jest w stanie: zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu żródeł informacji o nieruchomościach wskazać podstawowych żródeł informacji o nieruchomościach rozróznić, definiować i i korzystać ze źródeł informacji o nieruchomościach
3,0Student : w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiał w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i w języku w zakresie stosunku do wiedzy słabo zainteresowany
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiałw zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędów w treści i w języku w zakresie stosunku do wiedzy słabo zainteresowany
4,0Student Student: w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował niemał całość treści programowych w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie
4,5Student: w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował całość treści programowych w zakresie wyrażania wiedzy - bez trudności w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń w zakresie wyrażania wiedzy - bez trudności w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/7_U01
Potrafi umiejętnie korzystać z róznych żródeł informacji o nieruchomościach
2,0Nie potrafi rozróżniać podstawowych informacj o nieruchomościach oraz korzystać z źródeł informacji bez pomocy nauczyciela
3,0Potrafi rozróżniać podstawowe informacj o nieruchomościach oraz korzystać z źródeł informacji z wydatną pomoca nauczyciela
3,5Potrafi rozróżniać podstawowe informacj o nieruchomościach oraz korzystać z źródeł informacji z pomocą nauczyciela
4,0Potrafi rozróżniać podstawowe informacj o nieruchomościach oraz korzystać z źródeł informacji - samodzielnie
4,5Potrafi rozróżniać podstawowe informacj o nieruchomościach oraz korzystać z źródeł informacji samodzielnie w sposób zadawalający
5,0Samodzielnie rozróżnia i korzysta z różnych źródeł informacji w sposób bardzo dobry

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/7_K01
Świadomy znaczenia stosowania różnych informacji o nieruchomościach w gospodarce nieruchomościami
2,0Nie wykazuje zainteresowania ani chęci poznania elementarnej wiedzy źródeł informacji o nieruchomościach
3,0Potrafi stosować zdobytą wiedzę w stopniu elementarnym
3,5Potrafi stosować zdobytą wiedzę w stopniu dostatecznym
4,0Potrafi stosować zdobytą wiedzę i wykazuje chęci wykorzystywania pozyskanych informacji o nieruchomościach
4,5Potrafi stosować zdobytą wiedzę i wykazuje chęci wykorzystywania pozyskanych informacji o nieruchomościach w celu rozpoznania problemu
5,0W sposób bardzo dobry samodzielnie potrafi stosować zdobytą wiedzę i wykazuje chęci wykorzystywania pozyskanych informacji o nieruchomościach w celu rozpoznania problemu

Literatura podstawowa

  1. D. Falcenloben, Kataster nieruchomości rejestrem publicznym, GALL, Katowice, 2009
  2. D. Falcenloben, Kataster nieruchomości Rejesterem Publicznym, Gall, 2009
  3. Ł. Grzechnik, Hipoteka w obrocie gospodarczym, Beck, Warszawa, 2011
  4. M.H. Kamiński, Księgi wieczyste i hipoteka, Zielona góra, 1999
  5. Zaremba A., Podstawowe źródła informacji o nieruchomościach, Świat Nieruchomości, Kraków, 2009, 69
  6. Dz.U. nr 19, poz 47, Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r o kisiegach wieczystych i hipotekach, 1982
  7. Dz. U. 1999 nr 38 poz. 371, Rozporządzenie ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 1999
  8. Dz. U. 2010 nr 193 poz 1287, stawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, 2010

Literatura dodatkowa

  1. W. Sługiewicz, Jak czytać księgę wieczystą, Twigger, Warszawa, 2007, I

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Sądy wieczysto-księgowe i księgi wieczyste;1
T-A-2Postępowanie wieczysto-księgowe, treść ksiąg wieczystych1
T-A-3Zasady wieczysto-księgowe, wpisy deklaratoryjne i konstytutywne, odpisy z ksiąg wieczystych;2
T-A-4Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków);2
T-A-5Powiązanie pomiędzy katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi;2
T-A-6Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza;2
T-A-7Analizy (raporty, oceny) wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość;2
T-A-8Mapy tematyczne i inne źródła informacji o nieruchomosciach.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach;15
A-A-2Obecność na konsultacjach realizowanych w ramach przerabianego materiału;7
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia; zaliczenie w formie testu.8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/7_W01Zna elementarne pojęcia i instytucje z zakresu żródeł informacji o nieruchomościach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
Cel przedmiotuC-8Zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami informacji o nieruchomościach
C-9Uksztaltowanie umiejętności korzystania z różnych żródeł informacji
Treści programoweT-A-7Analizy (raporty, oceny) wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość;
T-A-6Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza;
T-A-4Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków);
T-A-2Postępowanie wieczysto-księgowe, treść ksiąg wieczystych
T-A-1Sądy wieczysto-księgowe i księgi wieczyste;
T-A-3Zasady wieczysto-księgowe, wpisy deklaratoryjne i konstytutywne, odpisy z ksiąg wieczystych;
T-A-5Powiązanie pomiędzy katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi;
T-A-8Mapy tematyczne i inne źródła informacji o nieruchomosciach.
Metody nauczaniaM-3Metoda problemowa - wykład konwersatoryjny
M-4Metoda podająca- pogadana sokrastyczna lub heurystyczna
M-5Metody aktywizujace - studia praktycznych przypadków
M-6Metody praktyczne - ćwiczenia
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena testu wielokrotnego wyboru
S-5Ocena formująca: ocena w kompetencji zastosowania nabytej wiedzy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie: zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu żródeł informacji o nieruchomościach wskazać podstawowych żródeł informacji o nieruchomościach rozróznić, definiować i i korzystać ze źródeł informacji o nieruchomościach
3,0Student : w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiał w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i w języku w zakresie stosunku do wiedzy słabo zainteresowany
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiałw zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędów w treści i w języku w zakresie stosunku do wiedzy słabo zainteresowany
4,0Student Student: w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował niemał całość treści programowych w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie
4,5Student: w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował całość treści programowych w zakresie wyrażania wiedzy - bez trudności w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń w zakresie wyrażania wiedzy - bez trudności w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/7_U01Potrafi umiejętnie korzystać z róznych żródeł informacji o nieruchomościach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-8Zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami informacji o nieruchomościach
C-9Uksztaltowanie umiejętności korzystania z różnych żródeł informacji
Treści programoweT-A-1Sądy wieczysto-księgowe i księgi wieczyste;
T-A-5Powiązanie pomiędzy katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi;
T-A-8Mapy tematyczne i inne źródła informacji o nieruchomosciach.
T-A-4Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków);
T-A-3Zasady wieczysto-księgowe, wpisy deklaratoryjne i konstytutywne, odpisy z ksiąg wieczystych;
T-A-7Analizy (raporty, oceny) wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość;
T-A-2Postępowanie wieczysto-księgowe, treść ksiąg wieczystych
T-A-6Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza;
Metody nauczaniaM-3Metoda problemowa - wykład konwersatoryjny
M-4Metoda podająca- pogadana sokrastyczna lub heurystyczna
M-5Metody aktywizujace - studia praktycznych przypadków
M-6Metody praktyczne - ćwiczenia
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena testu wielokrotnego wyboru
S-5Ocena formująca: ocena w kompetencji zastosowania nabytej wiedzy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi rozróżniać podstawowych informacj o nieruchomościach oraz korzystać z źródeł informacji bez pomocy nauczyciela
3,0Potrafi rozróżniać podstawowe informacj o nieruchomościach oraz korzystać z źródeł informacji z wydatną pomoca nauczyciela
3,5Potrafi rozróżniać podstawowe informacj o nieruchomościach oraz korzystać z źródeł informacji z pomocą nauczyciela
4,0Potrafi rozróżniać podstawowe informacj o nieruchomościach oraz korzystać z źródeł informacji - samodzielnie
4,5Potrafi rozróżniać podstawowe informacj o nieruchomościach oraz korzystać z źródeł informacji samodzielnie w sposób zadawalający
5,0Samodzielnie rozróżnia i korzysta z różnych źródeł informacji w sposób bardzo dobry
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/7_K01Świadomy znaczenia stosowania różnych informacji o nieruchomościach w gospodarce nieruchomościami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-8Zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami informacji o nieruchomościach
C-9Uksztaltowanie umiejętności korzystania z różnych żródeł informacji
Treści programoweT-A-8Mapy tematyczne i inne źródła informacji o nieruchomosciach.
T-A-4Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków);
T-A-3Zasady wieczysto-księgowe, wpisy deklaratoryjne i konstytutywne, odpisy z ksiąg wieczystych;
T-A-2Postępowanie wieczysto-księgowe, treść ksiąg wieczystych
T-A-5Powiązanie pomiędzy katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi;
T-A-6Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza;
T-A-7Analizy (raporty, oceny) wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość;
T-A-1Sądy wieczysto-księgowe i księgi wieczyste;
Metody nauczaniaM-3Metoda problemowa - wykład konwersatoryjny
M-4Metoda podająca- pogadana sokrastyczna lub heurystyczna
M-5Metody aktywizujace - studia praktycznych przypadków
M-6Metody praktyczne - ćwiczenia
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena testu wielokrotnego wyboru
S-5Ocena formująca: ocena w kompetencji zastosowania nabytej wiedzy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie wykazuje zainteresowania ani chęci poznania elementarnej wiedzy źródeł informacji o nieruchomościach
3,0Potrafi stosować zdobytą wiedzę w stopniu elementarnym
3,5Potrafi stosować zdobytą wiedzę w stopniu dostatecznym
4,0Potrafi stosować zdobytą wiedzę i wykazuje chęci wykorzystywania pozyskanych informacji o nieruchomościach
4,5Potrafi stosować zdobytą wiedzę i wykazuje chęci wykorzystywania pozyskanych informacji o nieruchomościach w celu rozpoznania problemu
5,0W sposób bardzo dobry samodzielnie potrafi stosować zdobytą wiedzę i wykazuje chęci wykorzystywania pozyskanych informacji o nieruchomościach w celu rozpoznania problemu