Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Obrót nieruchomościami:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Obrót nieruchomościami
Specjalność Zarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Aneta Zaremba <Aneta.Zaremba@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Kreja <pawel.kreja@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedz dotyczaca rynku nieruchomości i gospodarki nieruchomościami

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie i zrozumienie podstawowej wiedzy z zakresu posrednictwa w obrocie nieruchomościami
C-2Opanowanie umiejętności stosowania różnych procedur w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
C-3Zapoznanie studentów z zasadami dokonywania transakcji nieruchomościowych
C-4Ukształtowanie umiejętności posrednictwa w obrocie nieruchomościami

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Istota i rola pośrednictwa, działalność zawodowa pośrednika.2
T-A-2Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji2
T-A-3Oferta w rozumieniu prawa cywilnego2
T-A-4Pozyskiwanie osób zainteresowanych transakcją2
T-A-5Czynności bezpośrednio poprzedzajace zawarcie zawarcie transakcji4
T-A-6Tworzenie baz danych o nieruchomościach2
T-A-7Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami1
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami2
T-W-2Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami2
T-W-3Organizacje zawodowe posrednika w obrocie nieruchomosciami2
T-W-4Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami1
T-W-5Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji2
T-W-6Opłaty związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami2
T-W-7Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami związana z instytucjami finansowymi i bankowymi2
T-W-8Notariusz w obrocie nieruchomościami2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Czynny udział w ćwiczeniach30
A-A-2Udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem projektu symulacji30
60
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury7
A-W-3Przygotowanie do egzaminu9
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z prezentacją multimedialna
M-2Dyskusja
M-3Rozwiązywanie przykładów
M-4Analiza studiów przypadków
M-5Prezentacja projektów symulacji

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena formująca: ocena projektu symulacji
S-3Ocena formująca: ocena prac pisemnych
S-4Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu pisemnego (pytania problemowe, zadania do rozwiązania)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/6_W01
Posiada podstawową wiedzę dotyczaca obrotu nieruchomościami a także zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami
Z_1A_W01S1A_W01C-1, C-2, C-3, C-4T-W-2, T-W-8, T-A-6, T-W-7, T-W-5, T-W-4, T-W-1, T-A-2, T-A-3, T-W-3, T-A-1, T-A-4, T-A-5, T-W-6, T-A-7M-3, M-1S-2, S-1, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/6_U01
Potrafi organizować bezpieczne transakcje dla różnych rodzajów nieruchomości
Z_1A_U01S1A_U01C-3, C-1, C-2, C-4T-A-7, T-A-2, T-A-6, T-A-4, T-W-2, T-W-1, T-A-3, T-A-1, T-A-5, T-W-4, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-W-5M-1, M-5, M-2, M-4, M-3S-4, S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/6_K01
Świadomy roli i funkcji pośrednika w obrocie nieruchomościami
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-4, C-1, C-2, C-3T-W-4, T-W-3, T-W-5, T-A-3, T-A-2, T-W-2, T-A-1, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-A-4, T-W-1M-2, M-3, M-4S-3, S-1, S-2
Z_1A_D9/6_K02
Potrafi pracować w grupie przyotowując symulacje transakcji
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-2, C-4, C-3, C-1T-W-7, T-W-2, T-W-8, T-W-1, T-A-3, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-A-5, T-A-4, T-A-2, T-A-1, T-A-7, T-A-6, T-W-4M-2, M-3, M-4S-3, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/6_W01
Posiada podstawową wiedzę dotyczaca obrotu nieruchomościami a także zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami
2,0Student nie potrafi: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - stosować różne procedury w obrocie nieruchomościami - rozróżniać odpowiednie procedury w obrocie nieruchomościami - inicjować rózne zasady postępowania przy dokonywaniu transakcji
3,0w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiał w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i w języku w zakresie stosunku do wiedzy słabo zainteresowany
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiałw zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędów w treści i w języku w zakresie stosunku do wiedzy słabo zainteresowany
4,0Student w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował niemał całość treści programowych w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie
4,5tudent: w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował całość treści programowych w zakresie wyrażania wiedzy - bez trudności w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń w zakresie wyrażania wiedzy - bez trudności w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/6_U01
Potrafi organizować bezpieczne transakcje dla różnych rodzajów nieruchomości
2,0Student nie potrafi zidentyfikować problemy i poradzić sobie samodzielnie przy organizacji różnorodnych transakcji nieruchomościowych
3,0Student potrafi zidentyfikować wybrane problemy i poradzić sobie z pomocą nauczyciela przy organizacji różnorodnych transakcji nieruchomościowy
3,5Student potrafi zidentyfikować problemy i poradzić sobie z pomocą nauczyciela przy organizacji różnorodnych transakcji nieruchomościowy
4,0Student potrafi zidentyfikować problemy i samodzielnie poradzić sobie przy organizacji różnorodnych transakcji nieruchomościowy
4,5Student dobrze potrafi zidentyfikować problemy i samodzielnie poradzić sobie przy organizacji różnorodnych transakcji nieruchomościowy
5,0Samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje problemy powstałe podczas czynności zmierzających do zawarcia transakcji nieruchomościowych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/6_K01
Świadomy roli i funkcji pośrednika w obrocie nieruchomościami
2,0Nie wykazuje zainteresowania ani chęci poznania elementarnej wiedzy z zakresu procedur i zasad stosowanych w obrocie nieruchomościami
3,0Prezentuje postawę świadczącą o elementarnym zainteresowaniu wiedzą z zakresu procedur i zasad stosowanych w obrocie nieruchomościami
3,5Prezentuje postawę świadczącą o chęci elementarnego zainteresowaniu istotą przedmiotu
4,0Prezentuje postawę świadczącą o chęci i umiejętnościach stosowania pozyskanej wiedzy
4,5Potrafi efektywnie przygotować symulację transakcji nieruchomościowej
5,0Potrafii w stopniu bardzo dobrym przygotować i zaprezentować symulację transakcji a takze proponować różne rozwiązania jej porzeprowadzenia
Z_1A_D9/6_K02
Potrafi pracować w grupie przyotowując symulacje transakcji
2,0Nie potrafi sporządzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie; nie zna podstawowych elementów opisu transakcji
3,0Potrafi sporządzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi sporządzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Potrafi sporządzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu dobrym
4,5Potrafi sporządzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu więcej niż dobrym
5,0Potrafi sporządzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. R. Niemczyk, Gospodarka i obrót nieruchomościami, Delfin, Warszawa, 2009
  2. W. Karpiński, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy., C.H.Beck, Warszawa, 2009
  3. pod. red. I. Foryś, Obrót nieruchomościami, Poltext, Warszawa, 2009
  4. pod red. Z. Brzezińskiego, Pośrednik na rynku nieruchomości, Poltext, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. pod.red., Nieruchomości w Polsce . Pośrednictwo i zarządzanie. Kompedium., Europejski Instytut Nieruchomości, warszawa, 2008, Wydanie II
  2. U. Wysokińska, Instrukcja obsługi biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, Terra Nowa, Gdańsk, 2003, Wydanie II

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Istota i rola pośrednictwa, działalność zawodowa pośrednika.2
T-A-2Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji2
T-A-3Oferta w rozumieniu prawa cywilnego2
T-A-4Pozyskiwanie osób zainteresowanych transakcją2
T-A-5Czynności bezpośrednio poprzedzajace zawarcie zawarcie transakcji4
T-A-6Tworzenie baz danych o nieruchomościach2
T-A-7Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami2
T-W-2Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami2
T-W-3Organizacje zawodowe posrednika w obrocie nieruchomosciami2
T-W-4Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami1
T-W-5Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji2
T-W-6Opłaty związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami2
T-W-7Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami związana z instytucjami finansowymi i bankowymi2
T-W-8Notariusz w obrocie nieruchomościami2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Czynny udział w ćwiczeniach30
A-A-2Udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem projektu symulacji30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury7
A-W-3Przygotowanie do egzaminu9
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/6_W01Posiada podstawową wiedzę dotyczaca obrotu nieruchomościami a także zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Poznanie i zrozumienie podstawowej wiedzy z zakresu posrednictwa w obrocie nieruchomościami
C-2Opanowanie umiejętności stosowania różnych procedur w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
C-3Zapoznanie studentów z zasadami dokonywania transakcji nieruchomościowych
C-4Ukształtowanie umiejętności posrednictwa w obrocie nieruchomościami
Treści programoweT-W-2Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami
T-W-8Notariusz w obrocie nieruchomościami
T-A-6Tworzenie baz danych o nieruchomościach
T-W-7Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami związana z instytucjami finansowymi i bankowymi
T-W-5Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji
T-W-4Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
T-W-1Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami
T-A-2Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji
T-A-3Oferta w rozumieniu prawa cywilnego
T-W-3Organizacje zawodowe posrednika w obrocie nieruchomosciami
T-A-1Istota i rola pośrednictwa, działalność zawodowa pośrednika.
T-A-4Pozyskiwanie osób zainteresowanych transakcją
T-A-5Czynności bezpośrednio poprzedzajace zawarcie zawarcie transakcji
T-W-6Opłaty związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami
T-A-7Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Metody nauczaniaM-3Rozwiązywanie przykładów
M-1Wykład z prezentacją multimedialna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena projektu symulacji
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-3Ocena formująca: ocena prac pisemnych
S-4Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu pisemnego (pytania problemowe, zadania do rozwiązania)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - stosować różne procedury w obrocie nieruchomościami - rozróżniać odpowiednie procedury w obrocie nieruchomościami - inicjować rózne zasady postępowania przy dokonywaniu transakcji
3,0w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiał w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i w języku w zakresie stosunku do wiedzy słabo zainteresowany
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiałw zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędów w treści i w języku w zakresie stosunku do wiedzy słabo zainteresowany
4,0Student w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował niemał całość treści programowych w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie
4,5tudent: w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy opanował całość treści programowych w zakresie wyrażania wiedzy - bez trudności w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń w zakresie wyrażania wiedzy - bez trudności w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/6_U01Potrafi organizować bezpieczne transakcje dla różnych rodzajów nieruchomości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z zasadami dokonywania transakcji nieruchomościowych
C-1Poznanie i zrozumienie podstawowej wiedzy z zakresu posrednictwa w obrocie nieruchomościami
C-2Opanowanie umiejętności stosowania różnych procedur w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
C-4Ukształtowanie umiejętności posrednictwa w obrocie nieruchomościami
Treści programoweT-A-7Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
T-A-2Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji
T-A-6Tworzenie baz danych o nieruchomościach
T-A-4Pozyskiwanie osób zainteresowanych transakcją
T-W-2Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami
T-W-1Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami
T-A-3Oferta w rozumieniu prawa cywilnego
T-A-1Istota i rola pośrednictwa, działalność zawodowa pośrednika.
T-A-5Czynności bezpośrednio poprzedzajace zawarcie zawarcie transakcji
T-W-4Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
T-W-3Organizacje zawodowe posrednika w obrocie nieruchomosciami
T-W-7Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami związana z instytucjami finansowymi i bankowymi
T-W-8Notariusz w obrocie nieruchomościami
T-W-6Opłaty związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami
T-W-5Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji
Metody nauczaniaM-1Wykład z prezentacją multimedialna
M-5Prezentacja projektów symulacji
M-2Dyskusja
M-4Analiza studiów przypadków
M-3Rozwiązywanie przykładów
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu pisemnego (pytania problemowe, zadania do rozwiązania)
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-3Ocena formująca: ocena prac pisemnych
S-2Ocena formująca: ocena projektu symulacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zidentyfikować problemy i poradzić sobie samodzielnie przy organizacji różnorodnych transakcji nieruchomościowych
3,0Student potrafi zidentyfikować wybrane problemy i poradzić sobie z pomocą nauczyciela przy organizacji różnorodnych transakcji nieruchomościowy
3,5Student potrafi zidentyfikować problemy i poradzić sobie z pomocą nauczyciela przy organizacji różnorodnych transakcji nieruchomościowy
4,0Student potrafi zidentyfikować problemy i samodzielnie poradzić sobie przy organizacji różnorodnych transakcji nieruchomościowy
4,5Student dobrze potrafi zidentyfikować problemy i samodzielnie poradzić sobie przy organizacji różnorodnych transakcji nieruchomościowy
5,0Samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje problemy powstałe podczas czynności zmierzających do zawarcia transakcji nieruchomościowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/6_K01Świadomy roli i funkcji pośrednika w obrocie nieruchomościami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie umiejętności posrednictwa w obrocie nieruchomościami
C-1Poznanie i zrozumienie podstawowej wiedzy z zakresu posrednictwa w obrocie nieruchomościami
C-2Opanowanie umiejętności stosowania różnych procedur w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
C-3Zapoznanie studentów z zasadami dokonywania transakcji nieruchomościowych
Treści programoweT-W-4Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
T-W-3Organizacje zawodowe posrednika w obrocie nieruchomosciami
T-W-5Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji
T-A-3Oferta w rozumieniu prawa cywilnego
T-A-2Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji
T-W-2Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami
T-A-1Istota i rola pośrednictwa, działalność zawodowa pośrednika.
T-W-6Opłaty związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami
T-W-8Notariusz w obrocie nieruchomościami
T-W-7Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami związana z instytucjami finansowymi i bankowymi
T-A-4Pozyskiwanie osób zainteresowanych transakcją
T-W-1Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami
Metody nauczaniaM-2Dyskusja
M-3Rozwiązywanie przykładów
M-4Analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena prac pisemnych
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena formująca: ocena projektu symulacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie wykazuje zainteresowania ani chęci poznania elementarnej wiedzy z zakresu procedur i zasad stosowanych w obrocie nieruchomościami
3,0Prezentuje postawę świadczącą o elementarnym zainteresowaniu wiedzą z zakresu procedur i zasad stosowanych w obrocie nieruchomościami
3,5Prezentuje postawę świadczącą o chęci elementarnego zainteresowaniu istotą przedmiotu
4,0Prezentuje postawę świadczącą o chęci i umiejętnościach stosowania pozyskanej wiedzy
4,5Potrafi efektywnie przygotować symulację transakcji nieruchomościowej
5,0Potrafii w stopniu bardzo dobrym przygotować i zaprezentować symulację transakcji a takze proponować różne rozwiązania jej porzeprowadzenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/6_K02Potrafi pracować w grupie przyotowując symulacje transakcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Opanowanie umiejętności stosowania różnych procedur w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
C-4Ukształtowanie umiejętności posrednictwa w obrocie nieruchomościami
C-3Zapoznanie studentów z zasadami dokonywania transakcji nieruchomościowych
C-1Poznanie i zrozumienie podstawowej wiedzy z zakresu posrednictwa w obrocie nieruchomościami
Treści programoweT-W-7Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami związana z instytucjami finansowymi i bankowymi
T-W-2Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami
T-W-8Notariusz w obrocie nieruchomościami
T-W-1Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami
T-A-3Oferta w rozumieniu prawa cywilnego
T-W-5Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji
T-W-6Opłaty związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami
T-W-3Organizacje zawodowe posrednika w obrocie nieruchomosciami
T-A-5Czynności bezpośrednio poprzedzajace zawarcie zawarcie transakcji
T-A-4Pozyskiwanie osób zainteresowanych transakcją
T-A-2Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji
T-A-1Istota i rola pośrednictwa, działalność zawodowa pośrednika.
T-A-7Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
T-A-6Tworzenie baz danych o nieruchomościach
T-W-4Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
Metody nauczaniaM-2Dyskusja
M-3Rozwiązywanie przykładów
M-4Analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena prac pisemnych
S-2Ocena formująca: ocena projektu symulacji
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi sporządzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie; nie zna podstawowych elementów opisu transakcji
3,0Potrafi sporządzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi sporządzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Potrafi sporządzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu dobrym
4,5Potrafi sporządzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu więcej niż dobrym
5,0Potrafi sporządzić opis transakcji pracując samodzielnie lub w grupie w stopniu bardzo dobrym