Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Pośrednik w obrocie nieruchomościami:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Specjalność Zarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Śpiewak-Szyjka <monika.spiewak-szyjka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Blaszke <Malgorzata.Blaszke@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i instytucji prawnych, a także gospodarki nieruchomościami.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z problematyką obrotu nieruchomościami;
C-2Zrozumienie statusu prawnego pośrednika w obrocie nieruchomościami;
C-3Poznanie standardów i etyki zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami;
C-4Ukształtowanie umiejętności oceny umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wraz z analizą klauzul niedozwolonych (abuzywnych);
C-5Zapoznanie z procedurami obrotu nieruchomości;
C-6Zapoznanie z opłatami i podatkami występującymi w obrocie nieruchomościami;
C-7Zrozumienie zależności podmiotów (pośredników, notariuszy, banków, rzeczoznawców majatkowych etc.) występujących na rynku obrotu nieruchomościami;
C-8Wypracowanie umiejętności sporządzania opisu transakcji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami oraz status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami;3
T-W-2Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami;3
T-W-3Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;3
T-W-4Procedury w obrocie nieruchomościami;3
T-W-5Opłaty i podatki zwiazane z obrotem nieruchomościami;3
T-W-6Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami;3
T-W-7Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami;3
T-W-8Współpraca z innymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami;3
T-W-9Notariusz w obrocie nieruchomościami;3
T-W-10Sporządzanie opisu transakcji.3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Obecność na zajęciach;30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury;10
A-W-3Opracowanie opisu transakcji;12
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wraz z zaliczeneniem.8
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Zajęcia z prezentacją multimedialną wraz z analizą studiów przypadków;
M-2Wykłady problemowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Weryfikacja wiedzy na podstawie poprawności rozwiązywanych zadań;
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie testu.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/5_W01
Ma podstawowa wiedzę z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujacych w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika.
Z_1A_W04, Z_1A_W06S1A_W03, S1A_W05C-1T-W-2, T-W-1M-2, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/5_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości
Z_1A_U01S1A_U01C-1, C-2, C-4, C-5, C-8, C-7, C-3, C-6T-W-9, T-W-4, T-W-10, T-W-1, T-W-7, T-W-8, T-W-3, T-W-2, T-W-6, T-W-5M-1, M-2S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/5_K01
Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacj
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-7, C-6, C-8, C-1, C-5, C-2, C-3, C-4T-W-2, T-W-4, T-W-9, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-8, T-W-7, T-W-10M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/5_W01
Ma podstawowa wiedzę z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujacych w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujących w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika
3,0Student ma wiedze z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujących w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika w stopniu dostatecznym
3,5Student ma wiedze z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujących w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student ma wiedze z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujących w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika w stopniu dobrym
4,5Student ma wiedze z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujących w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student ma wiedze z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujących w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/5_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości
2,0Nie potrafi wykorzystać wiedzy do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości
3,0Potrafi wykorzystać wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi wykorzystać wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Potrafi wykorzystać wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości w stopniu dobrym
4,5Potrafi wykorzystać wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości w stopniu więcej niż dobrym
5,0Potrafi wykorzystać wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/5_K01
Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacj
2,0Student nie ma w odpowiedniej wiedzy w zakresie negocjacji oraz perswazji, a także nie zna zasad współpracy w zespole
3,0Student ma wiedze w zakresie negocjacji oraz perswazji, a także nie zna zasady współpracy w zespole w stopniu dostatecznym
3,5Student ma wiedze w zakresie negocjacji oraz perswazji, a także nie zna zasady współpracy w zespole w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student ma wiedze w zakresie negocjacji oraz perswazji, a także nie zna zasady współpracy w zespole w stopniu dobrym
4,5Student ma wiedze w zakresie negocjacji oraz perswazji, a także nie zna zasady współpracy w zespole w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student ma wiedze w zakresie negocjacji oraz perswazji, a także nie zna zasady współpracy w zespole w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. W. Karpiński, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy, Beck, Warszawa, 2007
  2. R. Niemczyk, Gospodarka i obrót nieruchomościami, Difin, Warszawa, 2009
  3. I. Foryś, Obrót nieruchomościami, Poltext, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Europejski Instytut Nieruchomości, Nieruchomości w Polsce pośrednictwo i zarządzanie kompendium, Warszawa, 2008, II
  2. J. Jaworski, Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, Beck, Warszawa, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami oraz status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami;3
T-W-2Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami;3
T-W-3Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;3
T-W-4Procedury w obrocie nieruchomościami;3
T-W-5Opłaty i podatki zwiazane z obrotem nieruchomościami;3
T-W-6Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami;3
T-W-7Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami;3
T-W-8Współpraca z innymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami;3
T-W-9Notariusz w obrocie nieruchomościami;3
T-W-10Sporządzanie opisu transakcji.3
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Obecność na zajęciach;30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury;10
A-W-3Opracowanie opisu transakcji;12
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wraz z zaliczeneniem.8
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/5_W01Ma podstawowa wiedzę z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujacych w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z problematyką obrotu nieruchomościami;
Treści programoweT-W-2Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami;
T-W-1Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami oraz status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami;
Metody nauczaniaM-2Wykłady problemowe.
M-1Zajęcia z prezentacją multimedialną wraz z analizą studiów przypadków;
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Weryfikacja wiedzy na podstawie poprawności rozwiązywanych zadań;
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujących w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika
3,0Student ma wiedze z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujących w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika w stopniu dostatecznym
3,5Student ma wiedze z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujących w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student ma wiedze z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujących w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika w stopniu dobrym
4,5Student ma wiedze z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujących w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student ma wiedze z zakresu: problematyki obrotu nieruchomościami, statusu prawnego pośrednika, podatków i opłat występujących w obrocie nieruchomościami, procedur obrotu nieruchomościami oraz standardów i etyki zawodowej pośrednika w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/5_U01Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z problematyką obrotu nieruchomościami;
C-2Zrozumienie statusu prawnego pośrednika w obrocie nieruchomościami;
C-4Ukształtowanie umiejętności oceny umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wraz z analizą klauzul niedozwolonych (abuzywnych);
C-5Zapoznanie z procedurami obrotu nieruchomości;
C-8Wypracowanie umiejętności sporządzania opisu transakcji.
C-7Zrozumienie zależności podmiotów (pośredników, notariuszy, banków, rzeczoznawców majatkowych etc.) występujących na rynku obrotu nieruchomościami;
C-3Poznanie standardów i etyki zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami;
C-6Zapoznanie z opłatami i podatkami występującymi w obrocie nieruchomościami;
Treści programoweT-W-9Notariusz w obrocie nieruchomościami;
T-W-4Procedury w obrocie nieruchomościami;
T-W-10Sporządzanie opisu transakcji.
T-W-1Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami oraz status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami;
T-W-7Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami;
T-W-8Współpraca z innymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami;
T-W-3Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
T-W-2Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami;
T-W-6Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami;
T-W-5Opłaty i podatki zwiazane z obrotem nieruchomościami;
Metody nauczaniaM-1Zajęcia z prezentacją multimedialną wraz z analizą studiów przypadków;
M-2Wykłady problemowe.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie testu.
S-1Ocena formująca: Weryfikacja wiedzy na podstawie poprawności rozwiązywanych zadań;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wykorzystać wiedzy do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości
3,0Potrafi wykorzystać wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi wykorzystać wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Potrafi wykorzystać wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości w stopniu dobrym
4,5Potrafi wykorzystać wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości w stopniu więcej niż dobrym
5,0Potrafi wykorzystać wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych związanych z rynkiem nieruchomości w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/5_K01Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacj
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-7Zrozumienie zależności podmiotów (pośredników, notariuszy, banków, rzeczoznawców majatkowych etc.) występujących na rynku obrotu nieruchomościami;
C-6Zapoznanie z opłatami i podatkami występującymi w obrocie nieruchomościami;
C-8Wypracowanie umiejętności sporządzania opisu transakcji.
C-1Zapoznanie z problematyką obrotu nieruchomościami;
C-5Zapoznanie z procedurami obrotu nieruchomości;
C-2Zrozumienie statusu prawnego pośrednika w obrocie nieruchomościami;
C-3Poznanie standardów i etyki zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami;
C-4Ukształtowanie umiejętności oceny umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wraz z analizą klauzul niedozwolonych (abuzywnych);
Treści programoweT-W-2Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami;
T-W-4Procedury w obrocie nieruchomościami;
T-W-9Notariusz w obrocie nieruchomościami;
T-W-3Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
T-W-5Opłaty i podatki zwiazane z obrotem nieruchomościami;
T-W-6Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami;
T-W-1Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami oraz status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami;
T-W-8Współpraca z innymi pośrednikami w obrocie nieruchomościami;
T-W-7Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami;
T-W-10Sporządzanie opisu transakcji.
Metody nauczaniaM-2Wykłady problemowe.
M-1Zajęcia z prezentacją multimedialną wraz z analizą studiów przypadków;
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
S-1Ocena formująca: Weryfikacja wiedzy na podstawie poprawności rozwiązywanych zadań;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma w odpowiedniej wiedzy w zakresie negocjacji oraz perswazji, a także nie zna zasad współpracy w zespole
3,0Student ma wiedze w zakresie negocjacji oraz perswazji, a także nie zna zasady współpracy w zespole w stopniu dostatecznym
3,5Student ma wiedze w zakresie negocjacji oraz perswazji, a także nie zna zasady współpracy w zespole w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student ma wiedze w zakresie negocjacji oraz perswazji, a także nie zna zasady współpracy w zespole w stopniu dobrym
4,5Student ma wiedze w zakresie negocjacji oraz perswazji, a także nie zna zasady współpracy w zespole w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student ma wiedze w zakresie negocjacji oraz perswazji, a także nie zna zasady współpracy w zespole w stopniu bardzo dobrym