Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Podstawy wiedzy technicznej z budownictwa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy wiedzy technicznej z budownictwa
Specjalność Zarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Jednostka prowadząca Katedra Budownictwa Ogólnego
Nauczyciel odpowiedzialny Zofia Gil <Zofia.Gil@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

dla tego przedmiotu nie są określone wymagania wstępne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z budownictwa ogólnego, tj głównymi konstrukcjami, ustrojami nośnymi obiektów budowlanych, ich elementów konstrukcyjnych, rozwiązaniami materiałowymi i technologiami robót wykończeniowych budynków. Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z procesem budowlanym i zasadami eksploatacji obiektów budowlanych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie. Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Projekt architektoniczni-budowlany a projekt wykonawczy. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Oddanie obiektów budowlanych do użytku, zmiana sposobu ich użytkowania. Eksploatacja obiektów budowlanych. Warunki techniczne utrzymania i użytkowania budynków. Dokumentacja obiekyu budowlanego. Rodzaje konstrukcji budowlanych ze względu na materiał, technologię wykonania i ustrój nośny. główne elementy konstrukcyjne i wykończeniwe budynków. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji. Wymagania Cieplne przegród budowlanych. Ocena stanu technicznego budynku. Remont a modernizacja. Opłacalność remontu.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2praca własna studentów - poszerzenie wiadomości w oparciu o podaną literaturę20
A-W-3przygotowanie referatu w formie multimedialnej15
A-W-4Udział w konsultacjach10
A-W-5Przygotowanie się do zliczenia i zaliczenie15
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny / metody audiowizualne
M-2dyskusja
M-3prezentacje i praca studenta

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena umiejętności zdobywania wiedzy i jej prezentacji
S-2Ocena formująca: ocena aktywności studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: ocena uzyskana z zaliczenia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/4_W01
Ma podstawową wiedzę techniczną z zakresu budownictwa a uwzględnieniem jej ekonomicznych aspektów i zarządzania oraz jej mejsce w systemie nauk społecznych i powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W01S1A_W01C-1T-W-1M-1, M-3, M-2S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/4_U01
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy
Z_1A_U17S1A_U06C-1T-W-1M-2, M-1, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/4_K01
jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-1T-W-1M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/4_W01
Ma podstawową wiedzę techniczną z zakresu budownictwa a uwzględnieniem jej ekonomicznych aspektów i zarządzania oraz jej mejsce w systemie nauk społecznych i powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy technicznej z podstaw budownictwa, nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć.
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy; w zakresie zrozumienia wiedzy opanował postawowy zakres materiału; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów w tresci i języku: w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje słabe zainteresowanie.
3,5Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy; w zakresie zrozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje słabe zainteresowanie.
4,0Student w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy; w zakresie zrozumienia wiedzy opanował niemal całość treści programowych; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie.
4,5Student w zakresie do wiedzy opanował cały materiał programowy; w zakresie zrozumienia wiedzy opanował całość treści programowych; nie ma trudności z wyrażaniem wiedzy; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
5,0Student w zakresie do wiedzy opanował cały materiał programowy; w zakresie zrozumienia wiedzy opanował bez zastrzeżeń całość treści programowych; nie ma trudności z wyrażaniem wiedzy; w zakresie stosunku do wiedzy ykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/4_U01
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z budownictwa.
3,0Student w zakresie zrozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, zdobytą wiedzę w sposób dostateczny wykorzystuje do roztrzygania dylematów pojawiających się w pracy.
3,5Student zdobytą wiedzę w stopnie dostatecznym wykorzystuje do roztrzygania dylematów i problemów pojawiających się w pracy, dodatkowo przy pomocy nauczyciela potrafi przyjać niektóre rozwiązania techniczne i prawne z zakresu budownictwa dotyczące jego pracy zawodowej.
4,0Student zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do roztrzygania dylematów i problemów pojawiających się w pracy. Samodzielnie potrafi przyjąć niektóre rozwiązania techniczne i prawne z zakresu budownictwa dotyczące jego pracy zawodowej.
4,5Student zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do roztrzyganoa dylematów i problemów pojawiających się w pracy. Umie organizować pracę własną i zespołu. Potrafi myśleć analitycznie oraz przyjąć odpowiednie rozwiązania techniczne i prawne z zakresu budownictwa dotyczące jego pracy zawodowej
5,0Student zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do roztrzygania dylematów i problemów pojawiających się w pracy. Umie organizować pracę własną i zespołu. Potrafi myśleć analitycznie oraz przyjąć odpowiednie rozwiązania techniczne i prawne z zakresu budownictwa dotyczące jego pracy zawodowej w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/4_K01
jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
2,0Student nie jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie.
3,0Student jest przygotowany do uczenia się przez całe życie w stopniu dostatecznym.
3,5Student jest przygotowany i świadomy oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe zycie.
4,0Student jest przygotowany i świadomy oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie doskonalac wiedzę i umiejętności. Potrafi uzupełniać i doskonalić umiejętności w stopniu dobrym.
4,5Student jest przygotowany i świadomy oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie uzupełniając i doskonaląc wiedzę oraz umiejętności z zainteresowaniem.
5,0Student jest przygotowany i świadomy oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie uzupełniają i doskonaląc wiedzę oraz umiejętności w stopniu bardzo dobrym.

Literatura podstawowa

  1. Lichołaj Lech, Budownictwo Ogólne Tom 3, Arkady Sp. z o.o., Warszawa, 2008
  2. Rozporądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z póżniejszymi nowelizacjami, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 2002
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 2003
  4. Kietliński W., Wożniak C., Janowska J., Proces Inwestycyjny w Budownictwie, Oficyna Wydawnicza PW, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Pyrak S., Włodarczyk W., Konstrukcje budowlane. Posadowienie budowli. Konstrukcjie murowe i drewniane., WSiP, Warszawa, 2006

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie. Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Projekt architektoniczni-budowlany a projekt wykonawczy. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Oddanie obiektów budowlanych do użytku, zmiana sposobu ich użytkowania. Eksploatacja obiektów budowlanych. Warunki techniczne utrzymania i użytkowania budynków. Dokumentacja obiekyu budowlanego. Rodzaje konstrukcji budowlanych ze względu na materiał, technologię wykonania i ustrój nośny. główne elementy konstrukcyjne i wykończeniwe budynków. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji. Wymagania Cieplne przegród budowlanych. Ocena stanu technicznego budynku. Remont a modernizacja. Opłacalność remontu.30
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2praca własna studentów - poszerzenie wiadomości w oparciu o podaną literaturę20
A-W-3przygotowanie referatu w formie multimedialnej15
A-W-4Udział w konsultacjach10
A-W-5Przygotowanie się do zliczenia i zaliczenie15
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/4_W01Ma podstawową wiedzę techniczną z zakresu budownictwa a uwzględnieniem jej ekonomicznych aspektów i zarządzania oraz jej mejsce w systemie nauk społecznych i powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z budownictwa ogólnego, tj głównymi konstrukcjami, ustrojami nośnymi obiektów budowlanych, ich elementów konstrukcyjnych, rozwiązaniami materiałowymi i technologiami robót wykończeniowych budynków. Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z procesem budowlanym i zasadami eksploatacji obiektów budowlanych.
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie. Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Projekt architektoniczni-budowlany a projekt wykonawczy. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Oddanie obiektów budowlanych do użytku, zmiana sposobu ich użytkowania. Eksploatacja obiektów budowlanych. Warunki techniczne utrzymania i użytkowania budynków. Dokumentacja obiekyu budowlanego. Rodzaje konstrukcji budowlanych ze względu na materiał, technologię wykonania i ustrój nośny. główne elementy konstrukcyjne i wykończeniwe budynków. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji. Wymagania Cieplne przegród budowlanych. Ocena stanu technicznego budynku. Remont a modernizacja. Opłacalność remontu.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny / metody audiowizualne
M-3prezentacje i praca studenta
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena uzyskana z zaliczenia
S-2Ocena formująca: ocena aktywności studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: ocena umiejętności zdobywania wiedzy i jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy technicznej z podstaw budownictwa, nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć.
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy; w zakresie zrozumienia wiedzy opanował postawowy zakres materiału; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów w tresci i języku: w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje słabe zainteresowanie.
3,5Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy; w zakresie zrozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje słabe zainteresowanie.
4,0Student w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy; w zakresie zrozumienia wiedzy opanował niemal całość treści programowych; w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie.
4,5Student w zakresie do wiedzy opanował cały materiał programowy; w zakresie zrozumienia wiedzy opanował całość treści programowych; nie ma trudności z wyrażaniem wiedzy; w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie.
5,0Student w zakresie do wiedzy opanował cały materiał programowy; w zakresie zrozumienia wiedzy opanował bez zastrzeżeń całość treści programowych; nie ma trudności z wyrażaniem wiedzy; w zakresie stosunku do wiedzy ykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/4_U01Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z budownictwa ogólnego, tj głównymi konstrukcjami, ustrojami nośnymi obiektów budowlanych, ich elementów konstrukcyjnych, rozwiązaniami materiałowymi i technologiami robót wykończeniowych budynków. Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z procesem budowlanym i zasadami eksploatacji obiektów budowlanych.
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie. Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Projekt architektoniczni-budowlany a projekt wykonawczy. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Oddanie obiektów budowlanych do użytku, zmiana sposobu ich użytkowania. Eksploatacja obiektów budowlanych. Warunki techniczne utrzymania i użytkowania budynków. Dokumentacja obiekyu budowlanego. Rodzaje konstrukcji budowlanych ze względu na materiał, technologię wykonania i ustrój nośny. główne elementy konstrukcyjne i wykończeniwe budynków. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji. Wymagania Cieplne przegród budowlanych. Ocena stanu technicznego budynku. Remont a modernizacja. Opłacalność remontu.
Metody nauczaniaM-2dyskusja
M-1wykład informacyjny / metody audiowizualne
M-3prezentacje i praca studenta
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena aktywności studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: ocena umiejętności zdobywania wiedzy i jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z budownictwa.
3,0Student w zakresie zrozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, zdobytą wiedzę w sposób dostateczny wykorzystuje do roztrzygania dylematów pojawiających się w pracy.
3,5Student zdobytą wiedzę w stopnie dostatecznym wykorzystuje do roztrzygania dylematów i problemów pojawiających się w pracy, dodatkowo przy pomocy nauczyciela potrafi przyjać niektóre rozwiązania techniczne i prawne z zakresu budownictwa dotyczące jego pracy zawodowej.
4,0Student zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do roztrzygania dylematów i problemów pojawiających się w pracy. Samodzielnie potrafi przyjąć niektóre rozwiązania techniczne i prawne z zakresu budownictwa dotyczące jego pracy zawodowej.
4,5Student zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do roztrzyganoa dylematów i problemów pojawiających się w pracy. Umie organizować pracę własną i zespołu. Potrafi myśleć analitycznie oraz przyjąć odpowiednie rozwiązania techniczne i prawne z zakresu budownictwa dotyczące jego pracy zawodowej
5,0Student zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do roztrzygania dylematów i problemów pojawiających się w pracy. Umie organizować pracę własną i zespołu. Potrafi myśleć analitycznie oraz przyjąć odpowiednie rozwiązania techniczne i prawne z zakresu budownictwa dotyczące jego pracy zawodowej w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/4_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z budownictwa ogólnego, tj głównymi konstrukcjami, ustrojami nośnymi obiektów budowlanych, ich elementów konstrukcyjnych, rozwiązaniami materiałowymi i technologiami robót wykończeniowych budynków. Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z procesem budowlanym i zasadami eksploatacji obiektów budowlanych.
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie. Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Projekt architektoniczni-budowlany a projekt wykonawczy. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Oddanie obiektów budowlanych do użytku, zmiana sposobu ich użytkowania. Eksploatacja obiektów budowlanych. Warunki techniczne utrzymania i użytkowania budynków. Dokumentacja obiekyu budowlanego. Rodzaje konstrukcji budowlanych ze względu na materiał, technologię wykonania i ustrój nośny. główne elementy konstrukcyjne i wykończeniwe budynków. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji. Wymagania Cieplne przegród budowlanych. Ocena stanu technicznego budynku. Remont a modernizacja. Opłacalność remontu.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny / metody audiowizualne
M-3prezentacje i praca studenta
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena aktywności studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: ocena umiejętności zdobywania wiedzy i jej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie.
3,0Student jest przygotowany do uczenia się przez całe życie w stopniu dostatecznym.
3,5Student jest przygotowany i świadomy oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe zycie.
4,0Student jest przygotowany i świadomy oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie doskonalac wiedzę i umiejętności. Potrafi uzupełniać i doskonalić umiejętności w stopniu dobrym.
4,5Student jest przygotowany i świadomy oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie uzupełniając i doskonaląc wiedzę oraz umiejętności z zainteresowaniem.
5,0Student jest przygotowany i świadomy oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie uzupełniają i doskonaląc wiedzę oraz umiejętności w stopniu bardzo dobrym.