Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Prawo budowlane:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo budowlane
Specjalność Zarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Dąbrowski <Bartosz.Dabrowski@zut.edu.pl>, Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>, Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i instytucji prawnych dotyczących prawa budowlanego oraz procedur administracyjnych związanych z budową lub rozbudową nieruchomości.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i problemami z zakresu prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych (np. postępowanie uzyskiwania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanej) oraz cywilnoprawnych (np. zawarcie umowy o roboty budowalne i innych umów związanych z procesem budowy).

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wybrane elementy prawa administracyjnego w procesie inwestycji budowlanej2
T-W-2Plan zagospodarowania przestrzennego podstawowe pojęcia2
T-W-3Decyzje i pozwolenie w procesie inwestycyjno-budowlanym2
T-W-4Definicje i pojęcia w prawie budowlanym, definicja obiektu linowego oraz katalog obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę2
T-W-5Obowiązki stron występujących w procesie inwestycyjnym, obowiązki inwestora1
T-W-6Gwarancji zapłaty za roboty budowlane1
T-W-7Treść umowy o roboty budowlane1
T-W-8Inne umowy występujące w procesie budowlanym1
T-W-9Odpowiedzialność w zakresie inwestycji budowlanej – umowna i ustawowa, z uwzględnieniem odpowiedzialności deliktowej1
T-W-10Katastrofa budowlana1
T-W-11Samowola budowlana i jej legalizacja1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Analiza dokumentacji5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;
M-2Sporządzanie dokumentacji technicznej;
M-3Dyskusja
M-4Prezentacje i prace studentów;

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena poprawności sporządzania dokumentacji technicznej;
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
S-3Ocena podsumowująca: Ocena uzyskana z egzaminu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/3_W01
Ma podstawową wiedzę na temat pojęć z zakresu prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych.
Z_1A_W01S1A_W01C-1T-W-1, T-W-9, T-W-3, T-W-10, T-W-7, T-W-11, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-8M-2, M-1, M-3, M-4S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/3_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
Z_1A_U02, Z_1A_U01, Z_1A_U03S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06C-1T-W-6, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5M-1, M-3, M-2, M-4S-2, S-1
Z_1A_D9/3_U02
Potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych
Z_1A_U04, Z_1A_U03, Z_1A_U02S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1T-W-11, T-W-10, T-W-6, T-W-9, T-W-7, T-W-8M-4, M-3, M-2S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/3_K01
Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie
Z_1A_K04, Z_1A_K02, Z_1A_K03S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-1T-W-8, T-W-10, T-W-5, T-W-6, T-W-11, T-W-3, T-W-9, T-W-7, T-W-2, T-W-1, T-W-4M-4, M-3, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/3_W01
Ma podstawową wiedzę na temat pojęć z zakresu prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych.
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu podstawowych pojęć prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych.
3,0Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych.
3,5Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych w stopniu lepiej niz dostatecznym.
4,0Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych w stopniu dobrym.
4,5Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych w stopniu lepiej niz dobrym.
5,0Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/3_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
2,0NIe potrafi wykorzystac wiedzy do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych zwiazanych z prawem budowlanym
3,0Potrafi wykorzystac wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych zwiazanych z inwestycjami budowlanymi w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi wykorzystac wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych zwiazanych z inwestycjami budowlanymi w stopniu wiecej niz dostatecznym
4,0Potrafi wykorzystac wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych zwiazanych z inwestycjami budowlanymi w stopniu dobrym
4,5Potrafi wykorzystac wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych zwiazanych z inwestycjami budowlanymi w stopniu wiecej niz dobrym
5,0Potrafi wykorzystac wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych zwiazanych z inwestycjami budowlanymi w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D9/3_U02
Potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych
2,0Student nie potrafi zastosować podstawowej wiedzy teoretycznej i pozyskać danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych
3,0Student potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu wiecej niż dostatecznym
4,0Student potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu dobrym
4,5Student potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu wiecej niż dobrym
5,0Student potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/3_K01
Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie
2,0Absolwent nie jest przygotowany do uczenia sie przez całe zycie, inspirowania i organizowania procesu uczenia sie od innych osób
3,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dostatecznym do uczenia sie przez całe zycie
3,5Absolwent jest przygtowany w stopniu wiecej niż dostatecznym do uczenia sie przez całe zycie
4,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dobrym do uczenia sie przez całe zycie
4,5Absolwent jest przygtowany w stopniu wiecej niż dobrym do uczenia sie przez całe zycie
5,0Absolwent jest przygtowany w stopniu bardzo dobrym do uczenia sie przez całe zycie

Literatura podstawowa

  1. Biliński T, Prawo budowlane. Podręcznik dla studentów kierunków budownictwo i architektura, CH Beck, Warszawa, 2007
  2. Okolski D., Umowa o roboty budowlane, CH Beck, Warszawa, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wybrane elementy prawa administracyjnego w procesie inwestycji budowlanej2
T-W-2Plan zagospodarowania przestrzennego podstawowe pojęcia2
T-W-3Decyzje i pozwolenie w procesie inwestycyjno-budowlanym2
T-W-4Definicje i pojęcia w prawie budowlanym, definicja obiektu linowego oraz katalog obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę2
T-W-5Obowiązki stron występujących w procesie inwestycyjnym, obowiązki inwestora1
T-W-6Gwarancji zapłaty za roboty budowlane1
T-W-7Treść umowy o roboty budowlane1
T-W-8Inne umowy występujące w procesie budowlanym1
T-W-9Odpowiedzialność w zakresie inwestycji budowlanej – umowna i ustawowa, z uwzględnieniem odpowiedzialności deliktowej1
T-W-10Katastrofa budowlana1
T-W-11Samowola budowlana i jej legalizacja1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Analiza dokumentacji5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/3_W01Ma podstawową wiedzę na temat pojęć z zakresu prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i problemami z zakresu prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych (np. postępowanie uzyskiwania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanej) oraz cywilnoprawnych (np. zawarcie umowy o roboty budowalne i innych umów związanych z procesem budowy).
Treści programoweT-W-1Wybrane elementy prawa administracyjnego w procesie inwestycji budowlanej
T-W-9Odpowiedzialność w zakresie inwestycji budowlanej – umowna i ustawowa, z uwzględnieniem odpowiedzialności deliktowej
T-W-3Decyzje i pozwolenie w procesie inwestycyjno-budowlanym
T-W-10Katastrofa budowlana
T-W-7Treść umowy o roboty budowlane
T-W-11Samowola budowlana i jej legalizacja
T-W-4Definicje i pojęcia w prawie budowlanym, definicja obiektu linowego oraz katalog obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę
T-W-2Plan zagospodarowania przestrzennego podstawowe pojęcia
T-W-5Obowiązki stron występujących w procesie inwestycyjnym, obowiązki inwestora
T-W-6Gwarancji zapłaty za roboty budowlane
T-W-8Inne umowy występujące w procesie budowlanym
Metody nauczaniaM-2Sporządzanie dokumentacji technicznej;
M-1Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;
M-3Dyskusja
M-4Prezentacje i prace studentów;
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena uzyskana z egzaminu
S-1Ocena formująca: Ocena poprawności sporządzania dokumentacji technicznej;
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu podstawowych pojęć prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych.
3,0Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych.
3,5Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych w stopniu lepiej niz dostatecznym.
4,0Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych w stopniu dobrym.
4,5Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych w stopniu lepiej niz dobrym.
5,0Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/3_U01Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i problemami z zakresu prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych (np. postępowanie uzyskiwania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanej) oraz cywilnoprawnych (np. zawarcie umowy o roboty budowalne i innych umów związanych z procesem budowy).
Treści programoweT-W-6Gwarancji zapłaty za roboty budowlane
T-W-2Plan zagospodarowania przestrzennego podstawowe pojęcia
T-W-3Decyzje i pozwolenie w procesie inwestycyjno-budowlanym
T-W-4Definicje i pojęcia w prawie budowlanym, definicja obiektu linowego oraz katalog obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę
T-W-1Wybrane elementy prawa administracyjnego w procesie inwestycji budowlanej
T-W-5Obowiązki stron występujących w procesie inwestycyjnym, obowiązki inwestora
Metody nauczaniaM-1Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;
M-3Dyskusja
M-2Sporządzanie dokumentacji technicznej;
M-4Prezentacje i prace studentów;
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
S-1Ocena formująca: Ocena poprawności sporządzania dokumentacji technicznej;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0NIe potrafi wykorzystac wiedzy do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych zwiazanych z prawem budowlanym
3,0Potrafi wykorzystac wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych zwiazanych z inwestycjami budowlanymi w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi wykorzystac wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych zwiazanych z inwestycjami budowlanymi w stopniu wiecej niz dostatecznym
4,0Potrafi wykorzystac wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych zwiazanych z inwestycjami budowlanymi w stopniu dobrym
4,5Potrafi wykorzystac wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych zwiazanych z inwestycjami budowlanymi w stopniu wiecej niz dobrym
5,0Potrafi wykorzystac wiedzę do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych zwiazanych z inwestycjami budowlanymi w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/3_U02Potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i problemami z zakresu prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych (np. postępowanie uzyskiwania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanej) oraz cywilnoprawnych (np. zawarcie umowy o roboty budowalne i innych umów związanych z procesem budowy).
Treści programoweT-W-11Samowola budowlana i jej legalizacja
T-W-10Katastrofa budowlana
T-W-6Gwarancji zapłaty za roboty budowlane
T-W-9Odpowiedzialność w zakresie inwestycji budowlanej – umowna i ustawowa, z uwzględnieniem odpowiedzialności deliktowej
T-W-7Treść umowy o roboty budowlane
T-W-8Inne umowy występujące w procesie budowlanym
Metody nauczaniaM-4Prezentacje i prace studentów;
M-3Dyskusja
M-2Sporządzanie dokumentacji technicznej;
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena uzyskana z egzaminu
S-1Ocena formująca: Ocena poprawności sporządzania dokumentacji technicznej;
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zastosować podstawowej wiedzy teoretycznej i pozyskać danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych
3,0Student potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu wiecej niż dostatecznym
4,0Student potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu dobrym
4,5Student potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu wiecej niż dobrym
5,0Student potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/3_K01Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i problemami z zakresu prawa budowlanego rozumianego jako prawo inwestycji budowlanej, z uwzględnieniem elementów administracyjnych (np. postępowanie uzyskiwania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanej) oraz cywilnoprawnych (np. zawarcie umowy o roboty budowalne i innych umów związanych z procesem budowy).
Treści programoweT-W-8Inne umowy występujące w procesie budowlanym
T-W-10Katastrofa budowlana
T-W-5Obowiązki stron występujących w procesie inwestycyjnym, obowiązki inwestora
T-W-6Gwarancji zapłaty za roboty budowlane
T-W-11Samowola budowlana i jej legalizacja
T-W-3Decyzje i pozwolenie w procesie inwestycyjno-budowlanym
T-W-9Odpowiedzialność w zakresie inwestycji budowlanej – umowna i ustawowa, z uwzględnieniem odpowiedzialności deliktowej
T-W-7Treść umowy o roboty budowlane
T-W-2Plan zagospodarowania przestrzennego podstawowe pojęcia
T-W-1Wybrane elementy prawa administracyjnego w procesie inwestycji budowlanej
T-W-4Definicje i pojęcia w prawie budowlanym, definicja obiektu linowego oraz katalog obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę
Metody nauczaniaM-4Prezentacje i prace studentów;
M-3Dyskusja
M-2Sporządzanie dokumentacji technicznej;
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poprawności sporządzania dokumentacji technicznej;
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Absolwent nie jest przygotowany do uczenia sie przez całe zycie, inspirowania i organizowania procesu uczenia sie od innych osób
3,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dostatecznym do uczenia sie przez całe zycie
3,5Absolwent jest przygtowany w stopniu wiecej niż dostatecznym do uczenia sie przez całe zycie
4,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dobrym do uczenia sie przez całe zycie
4,5Absolwent jest przygtowany w stopniu wiecej niż dobrym do uczenia sie przez całe zycie
5,0Absolwent jest przygtowany w stopniu bardzo dobrym do uczenia sie przez całe zycie