Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Prawo nieruchomości:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo nieruchomości
Specjalność Zarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Śpiewak-Szyjka <monika.spiewak-szyjka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Blaszke <Malgorzata.Blaszke@zut.edu.pl>, Bartosz Dąbrowski <Bartosz.Dabrowski@zut.edu.pl>, Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>, Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>, Teodor Skotarczak <Teodor.Skotarczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK4 45 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i instytucji prawnych oraz zasad prawa, a także systemu organów rządowych i samorządowych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z istotą pojęcia nieruchomość oraz jej rodzajami.
C-2Wyjaśnienie pojęcia własności nieruchomości oraz przedstawienie jej ograniczeń;
C-3Omówienie sposobów nabycia własności nieruchomości;
C-4Omówienie umów przenoszących własność;
C-5Zapoznanie studentów z istotą praw rzeczowych;
C-6Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu spółdzielni mieszkaniowych;
C-7Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem rodzinnym i spadkowym;
C-8Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;
C-9Omówienie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego: - małżeńskie ustroje majątkowe; - zarząd majątkiem wspólnym małżonków; - zarządzanie przez rodziców majątkiem dziecka; - odpowiedzialność małżonków za długi; - przesłanki dziedziczenia nieruhomości5
T-K-2Ochrona danych osobowych: - podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych; - organ ochrony danych osobowych; - zasady przetwarzania danych osobowych5
T-K-3Zamówienia publiczne: - podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych; - zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych; - wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy; - zasady udzielania zamówień publicznych; - tryby udzielania zamówień publicznych5
T-K-4Mienie jako kategoria prawa cywilnego (pojęcie praw majątkowych, przykłady praw majątkowych na nieruchomościach)2
T-K-5Mienie państwowe, samorządowe i prywatne; geneza stosunków własnościowych w Polsce2
T-K-6pojęcie rzeczy ruchomych i nieruchomych2
T-K-7Definicja nieruchomości (rodzaje nieruchomości, wieczystoksięgowe pojęcie nieruchomości, pojęcie części składowych nieruchomości, pojęcie przynależności i pożytków)2
T-K-8Własność (definicje, ochrona, współwłasność)2
T-K-9Użytkowanie wieczyste2
T-K-10ograniczone prawa rzeczowe2
T-K-11Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców2
T-K-12Odrębna własność lokali oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu2
T-K-13Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i pierwszeństwa nabycia3
T-K-14Umowa sprzedaży1
T-K-15Umowa użyczenia1
T-K-16Darowizna1
T-K-17Najem i dzierżawa1
T-K-18Leasing1
T-K-19Dożywocie1
T-K-20Umowy deweloperskie1
T-K-21Timesharing1
T-K-22Umowa zamiany1
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnictwo w zajęciach;45
A-K-2Udział w konsultacjach związanych z realizacją materiału z ćwiczeń;10
A-K-3Rozwiązywanie kazusów;10
A-K-4Prezentacje i prace studentów;10
A-K-5Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie10
A-K-6Rozwiązywanie studiów przypadków;5
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;
M-2Rozwiązywanie kazusów;
M-3Prezentacje i prace studentów;

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów;
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów;
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin w formie testu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/2_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego.
Z_1A_W01, Z_1A_W02S1A_W01, S1A_W02C-3, C-4, C-1, C-2T-K-4, T-K-1, T-K-3, T-K-7, T-K-5, T-K-2, T-K-6, T-K-8, T-K-9M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2, S-4
Z_1A_D9/2_W02
Ma elementarną wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego;
Z_1A_W06S1A_W05C-7T-K-1M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2, S-4
Z_1A_D9/2_W03
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych;
Z_1A_W01, Z_1A_W02, Z_1A_W03S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03C-8T-K-2M-2, M-1, M-3S-1, S-4, S-2, S-3
Z_1A_D9/2_W04
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zamówień publicznych;
Z_1A_W02, Z_1A_W01, Z_1A_W03S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03C-9T-K-3M-1, M-2, M-3S-2, S-4, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/2_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych.
Z_1A_U04, Z_1A_U01, Z_1A_U03S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-8, C-5, C-6, C-9, C-7T-K-4, T-K-3, T-K-2, T-K-1, T-K-5M-3, M-2, M-1S-1
Z_1A_D9/2_U02
Umie organizować pracę własną i zespołu.
Z_1A_U03, Z_1A_U04S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-9, C-8, C-4, C-1, C-5, C-6, C-3, C-7, C-2T-K-9, T-K-7, T-K-2, T-K-4, T-K-11, T-K-5, T-K-12, T-K-10, T-K-8, T-K-3, T-K-6M-1, M-2, M-3S-2, S-3
Z_1A_D9/2_U03
Prawidłowo posługuje się normami i regułami prawno-organizacyjnymi w celu rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu ekonomii.
Z_1A_U07, Z_1A_U09, Z_1A_U10S1A_U01, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-6, C-2, C-5, C-3, C-4, C-1T-K-6, T-K-8, T-K-10, T-K-7, T-K-12, T-K-11, T-K-9M-3, M-2S-2, S-3, S-1
Z_1A_D9/2_U04
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.
Z_1A_U01S1A_U01C-8, C-9, C-7T-K-16, T-K-12, T-K-21, T-K-18, T-K-22, T-K-17, T-K-19, T-K-20M-3, M-2S-1, S-2
Z_1A_D9/2_U05
Analizuje wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.
Z_1A_U02, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04C-3, C-2, C-7, C-8, C-9, C-1, C-5, C-4, C-6T-K-17, T-K-18, T-K-16, T-K-15, T-K-13, T-K-14M-2, M-1, M-3S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/2_K01
Absolwent przygotowany jest do uczenia się przez całe życie.
Z_1A_K02, Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K06C-7, C-6, C-8, C-1, C-3, C-9, C-4, C-2, C-5T-K-20, T-K-12, T-K-11, T-K-18, T-K-22, T-K-16, T-K-13, T-K-14, T-K-15, T-K-19, T-K-21, T-K-17M-2, M-3S-1, S-2, S-3
Z_1A_D9/2_K02
Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja).
Z_1A_K02, Z_1A_K03, Z_1A_K06S1A_K02, S1A_K03, S1A_K07C-7, C-2, C-3, C-4, C-1, C-8, C-6, C-9, C-5T-K-6, T-K-9, T-K-5, T-K-7, T-K-3, T-K-8, T-K-2, T-K-10, T-K-1, T-K-4M-2, M-3S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/2_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa rzeczowego.
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego w stopniu dostatecznym.
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego w stopniu większym niż dostateczny.
4,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego w stopniu dobrym.
4,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego w stopniu większym niż dobry.
5,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego w stopniu bardzo dobrym.
Z_1A_D9/2_W02
Ma elementarną wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego;
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w stopniu większym niż dostateczny.
4,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w stopniu dobrym.
4,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w stopniu większym niż dobry.
5,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w stopniu bardzo dobrym.
Z_1A_D9/2_W03
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych;
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu większym niż dostateczny.
4,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu dobrym.
4,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu większym niż dobry.
5,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu bardzo dobrym.
Z_1A_D9/2_W04
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zamówień publicznych;
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzyu z zakresu zamówień publicznych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zamówień publicznych.
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zamówień publicznych w stopniu większym niż dostateczny.
4,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zamówień publicznych w stopniu dobrym.
4,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zamówień publicznych w stopniu większym niż dobry.
5,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zamówień publicznych w stopniu bardzo dobrym.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/2_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych.
2,0Student nie potrafi wykorzystac zdobytej wiedzy naukowej do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
3,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
3,5Student potrafi w stopniu większym niż dostateczny wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
4,0Student potrafi w stopniu dobrym wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
4,5Student potrafi w stopniu większym niż dobry wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
Z_1A_D9/2_U02
Umie organizować pracę własną i zespołu.
2,0Student nie potrafi zorganizować pracy własnej i zespołu do którego przynależy.
3,0Student potrafi zorganizować pracę własną i zespołu do którego przynależy.
3,5Student potrafi zorganizować pracę własną i zespołu do którego przynależy w stopniu wiekszym niż dostateczny.
4,0Student potrafi zorganizować pracę własną i zespołu do którego przynależy w stopniu dobrym.
4,5Student potrafi zorganizować pracę własną i zespołu do którego przynależy w stopniu większym niż dobry.
5,0Student potrafi zorganizować pracę własną i zespołu do którego przynależy w stopniu bardzo dobrym.
Z_1A_D9/2_U03
Prawidłowo posługuje się normami i regułami prawno-organizacyjnymi w celu rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu ekonomii.
2,0Student nie potrafi posługiwac sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
3,0Student w stopniu dostatecznym posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
3,5Student w stopniu większym niż dostateczny posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
4,0Student w stopniu dobrym posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
4,5Student w stopniu większym niż dobry posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
Z_1A_D9/2_U04
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.
2,0Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.
3,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.
3,5Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w sposób więcejk niż dostateczny.
4,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w sposób dobry.
4,5Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w sposób więcej niż dobry.
5,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w sposób bardzo dobry.
Z_1A_D9/2_U05
Analizuje wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.
2,0Student nie potrafi analizować wskazanych rozwiązań konkretnych problemów.
3,0Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.
3,5Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, dokonuje tego w sposób więcej niż dostateczny.
4,0Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, dokonuje tego w sposób dobry.
4,5Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, dokonuje tego w sposób więcej niż dobry.
5,0Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, dokonuje tego w sposób bardzo dobry.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/2_K01
Absolwent przygotowany jest do uczenia się przez całe życie.
2,0Absolwent nie jest przygotowany do uczenia sie przez całe zycie
3,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dostatecznym do uczenia sie przez całe zycie
3,5Absolwent jest przygtowany w stopniu większym niż dostateczny do uczenia sie przez całe zycie
4,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dobrym do uczenia sie przez całe zycie
4,5Absolwent jest przygtowany w stopniu większym niż dobry do uczenia sie przez całe zycie
5,0Absolwent jest przygtowany w stopniu bardzo dobrym do uczenia sie przez całe zycie
Z_1A_D9/2_K02
Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja).
2,0Student nie potrafi pracowac samodzielnie ani w zespole.
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi pracowac samodzielnie ani w zespole.
3,5Student w stopniu większym niż dostateczny potrafi pracowac samodzielnie ani w zespole.
4,0Student w stopniu dobrym potrafi pracowac samodzielnie ani w zespole.
4,5Student w stopniu większym niż dobrym potrafi pracowac samodzielnie ani w zespole.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym potrafi pracowac samodzielnie ani w zespole.

Literatura podstawowa

  1. Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Lexis Nexis, Warszawa, 2010
  2. Dadańska K., Prawo rzeczowe, CH Beck, Warszawa, 2010
  3. Strzelczyk R., Prawo obrotu nieruchomościami, CH Beck, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Lexis Nexis, Warszawa, 2004
  2. Strzelczyk R., Prawo nieruchomości, CH Beck, Warszawa, 2011
  3. Skotarczak T. (red.), Zmiany na rynku nieruchomości na obrzeżach miast, Studia z prawa i gospodarki nieruchomościami, Szczecin, 2005, Seria monografia numer 01
  4. Skotarczak T. (red.), Zmiany na rynku nieruchomości na terenach wiejskich, Studia z prawa i gospodarki nieruchomościami, Szczecin, 2007, Seria monografia numer 03
  5. Skotarczak T. (red.), Miany zachodzące w gospodarowaniu nieruchomościami publicznymi, Studia prawa i gospodarki nieruchomościami, Szczecin, 2009, Seria monografia numer 05
  6. Skotarczak T. (red.), Zmiany na rynku usług związanych z nieruchomościami, Studia z prawa i gospodarki nieruchomościami, Szczecin, 2011, Seria monografia numer 01

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego: - małżeńskie ustroje majątkowe; - zarząd majątkiem wspólnym małżonków; - zarządzanie przez rodziców majątkiem dziecka; - odpowiedzialność małżonków za długi; - przesłanki dziedziczenia nieruhomości5
T-K-2Ochrona danych osobowych: - podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych; - organ ochrony danych osobowych; - zasady przetwarzania danych osobowych5
T-K-3Zamówienia publiczne: - podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych; - zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych; - wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy; - zasady udzielania zamówień publicznych; - tryby udzielania zamówień publicznych5
T-K-4Mienie jako kategoria prawa cywilnego (pojęcie praw majątkowych, przykłady praw majątkowych na nieruchomościach)2
T-K-5Mienie państwowe, samorządowe i prywatne; geneza stosunków własnościowych w Polsce2
T-K-6pojęcie rzeczy ruchomych i nieruchomych2
T-K-7Definicja nieruchomości (rodzaje nieruchomości, wieczystoksięgowe pojęcie nieruchomości, pojęcie części składowych nieruchomości, pojęcie przynależności i pożytków)2
T-K-8Własność (definicje, ochrona, współwłasność)2
T-K-9Użytkowanie wieczyste2
T-K-10ograniczone prawa rzeczowe2
T-K-11Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców2
T-K-12Odrębna własność lokali oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu2
T-K-13Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i pierwszeństwa nabycia3
T-K-14Umowa sprzedaży1
T-K-15Umowa użyczenia1
T-K-16Darowizna1
T-K-17Najem i dzierżawa1
T-K-18Leasing1
T-K-19Dożywocie1
T-K-20Umowy deweloperskie1
T-K-21Timesharing1
T-K-22Umowa zamiany1
45

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnictwo w zajęciach;45
A-K-2Udział w konsultacjach związanych z realizacją materiału z ćwiczeń;10
A-K-3Rozwiązywanie kazusów;10
A-K-4Prezentacje i prace studentów;10
A-K-5Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie10
A-K-6Rozwiązywanie studiów przypadków;5
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/2_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
Cel przedmiotuC-3Omówienie sposobów nabycia własności nieruchomości;
C-4Omówienie umów przenoszących własność;
C-1Zapoznanie studentów z istotą pojęcia nieruchomość oraz jej rodzajami.
C-2Wyjaśnienie pojęcia własności nieruchomości oraz przedstawienie jej ograniczeń;
Treści programoweT-K-4Mienie jako kategoria prawa cywilnego (pojęcie praw majątkowych, przykłady praw majątkowych na nieruchomościach)
T-K-1Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego: - małżeńskie ustroje majątkowe; - zarząd majątkiem wspólnym małżonków; - zarządzanie przez rodziców majątkiem dziecka; - odpowiedzialność małżonków za długi; - przesłanki dziedziczenia nieruhomości
T-K-3Zamówienia publiczne: - podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych; - zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych; - wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy; - zasady udzielania zamówień publicznych; - tryby udzielania zamówień publicznych
T-K-7Definicja nieruchomości (rodzaje nieruchomości, wieczystoksięgowe pojęcie nieruchomości, pojęcie części składowych nieruchomości, pojęcie przynależności i pożytków)
T-K-5Mienie państwowe, samorządowe i prywatne; geneza stosunków własnościowych w Polsce
T-K-2Ochrona danych osobowych: - podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych; - organ ochrony danych osobowych; - zasady przetwarzania danych osobowych
T-K-6pojęcie rzeczy ruchomych i nieruchomych
T-K-8Własność (definicje, ochrona, współwłasność)
T-K-9Użytkowanie wieczyste
Metody nauczaniaM-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;
M-2Rozwiązywanie kazusów;
M-3Prezentacje i prace studentów;
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów;
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów;
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa rzeczowego.
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego w stopniu dostatecznym.
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego w stopniu większym niż dostateczny.
4,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego w stopniu dobrym.
4,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego w stopniu większym niż dobry.
5,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rzeczowego w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/2_W02Ma elementarną wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-7Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem rodzinnym i spadkowym;
Treści programoweT-K-1Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego: - małżeńskie ustroje majątkowe; - zarząd majątkiem wspólnym małżonków; - zarządzanie przez rodziców majątkiem dziecka; - odpowiedzialność małżonków za długi; - przesłanki dziedziczenia nieruhomości
Metody nauczaniaM-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;
M-2Rozwiązywanie kazusów;
M-3Prezentacje i prace studentów;
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów;
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów;
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w stopniu większym niż dostateczny.
4,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w stopniu dobrym.
4,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w stopniu większym niż dobry.
5,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/2_W03Zna podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-8Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;
Treści programoweT-K-2Ochrona danych osobowych: - podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych; - organ ochrony danych osobowych; - zasady przetwarzania danych osobowych
Metody nauczaniaM-2Rozwiązywanie kazusów;
M-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;
M-3Prezentacje i prace studentów;
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin w formie testu
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów;
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu większym niż dostateczny.
4,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu dobrym.
4,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu większym niż dobry.
5,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/2_W04Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zamówień publicznych;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-9Omówienie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Treści programoweT-K-3Zamówienia publiczne: - podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych; - zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych; - wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy; - zasady udzielania zamówień publicznych; - tryby udzielania zamówień publicznych
Metody nauczaniaM-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;
M-2Rozwiązywanie kazusów;
M-3Prezentacje i prace studentów;
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów;
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin w formie testu
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzyu z zakresu zamówień publicznych.
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zamówień publicznych.
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zamówień publicznych w stopniu większym niż dostateczny.
4,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zamówień publicznych w stopniu dobrym.
4,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zamówień publicznych w stopniu większym niż dobry.
5,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zamówień publicznych w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/2_U01Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-8Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;
C-5Zapoznanie studentów z istotą praw rzeczowych;
C-6Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu spółdzielni mieszkaniowych;
C-9Omówienie ustawy Prawo zamówień publicznych.
C-7Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem rodzinnym i spadkowym;
Treści programoweT-K-4Mienie jako kategoria prawa cywilnego (pojęcie praw majątkowych, przykłady praw majątkowych na nieruchomościach)
T-K-3Zamówienia publiczne: - podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych; - zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych; - wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy; - zasady udzielania zamówień publicznych; - tryby udzielania zamówień publicznych
T-K-2Ochrona danych osobowych: - podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych; - organ ochrony danych osobowych; - zasady przetwarzania danych osobowych
T-K-1Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego: - małżeńskie ustroje majątkowe; - zarząd majątkiem wspólnym małżonków; - zarządzanie przez rodziców majątkiem dziecka; - odpowiedzialność małżonków za długi; - przesłanki dziedziczenia nieruhomości
T-K-5Mienie państwowe, samorządowe i prywatne; geneza stosunków własnościowych w Polsce
Metody nauczaniaM-3Prezentacje i prace studentów;
M-2Rozwiązywanie kazusów;
M-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystac zdobytej wiedzy naukowej do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
3,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
3,5Student potrafi w stopniu większym niż dostateczny wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
4,0Student potrafi w stopniu dobrym wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
4,5Student potrafi w stopniu większym niż dobry wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/2_U02Umie organizować pracę własną i zespołu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-9Omówienie ustawy Prawo zamówień publicznych.
C-8Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;
C-4Omówienie umów przenoszących własność;
C-1Zapoznanie studentów z istotą pojęcia nieruchomość oraz jej rodzajami.
C-5Zapoznanie studentów z istotą praw rzeczowych;
C-6Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu spółdzielni mieszkaniowych;
C-3Omówienie sposobów nabycia własności nieruchomości;
C-7Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem rodzinnym i spadkowym;
C-2Wyjaśnienie pojęcia własności nieruchomości oraz przedstawienie jej ograniczeń;
Treści programoweT-K-9Użytkowanie wieczyste
T-K-7Definicja nieruchomości (rodzaje nieruchomości, wieczystoksięgowe pojęcie nieruchomości, pojęcie części składowych nieruchomości, pojęcie przynależności i pożytków)
T-K-2Ochrona danych osobowych: - podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych; - organ ochrony danych osobowych; - zasady przetwarzania danych osobowych
T-K-4Mienie jako kategoria prawa cywilnego (pojęcie praw majątkowych, przykłady praw majątkowych na nieruchomościach)
T-K-11Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
T-K-5Mienie państwowe, samorządowe i prywatne; geneza stosunków własnościowych w Polsce
T-K-12Odrębna własność lokali oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
T-K-10ograniczone prawa rzeczowe
T-K-8Własność (definicje, ochrona, współwłasność)
T-K-3Zamówienia publiczne: - podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych; - zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych; - wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy; - zasady udzielania zamówień publicznych; - tryby udzielania zamówień publicznych
T-K-6pojęcie rzeczy ruchomych i nieruchomych
Metody nauczaniaM-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;
M-2Rozwiązywanie kazusów;
M-3Prezentacje i prace studentów;
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów;
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zorganizować pracy własnej i zespołu do którego przynależy.
3,0Student potrafi zorganizować pracę własną i zespołu do którego przynależy.
3,5Student potrafi zorganizować pracę własną i zespołu do którego przynależy w stopniu wiekszym niż dostateczny.
4,0Student potrafi zorganizować pracę własną i zespołu do którego przynależy w stopniu dobrym.
4,5Student potrafi zorganizować pracę własną i zespołu do którego przynależy w stopniu większym niż dobry.
5,0Student potrafi zorganizować pracę własną i zespołu do którego przynależy w stopniu bardzo dobrym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/2_U03Prawidłowo posługuje się normami i regułami prawno-organizacyjnymi w celu rozwiązywania konkretnego zadania z zakresu ekonomii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-6Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu spółdzielni mieszkaniowych;
C-2Wyjaśnienie pojęcia własności nieruchomości oraz przedstawienie jej ograniczeń;
C-5Zapoznanie studentów z istotą praw rzeczowych;
C-3Omówienie sposobów nabycia własności nieruchomości;
C-4Omówienie umów przenoszących własność;
C-1Zapoznanie studentów z istotą pojęcia nieruchomość oraz jej rodzajami.
Treści programoweT-K-6pojęcie rzeczy ruchomych i nieruchomych
T-K-8Własność (definicje, ochrona, współwłasność)
T-K-10ograniczone prawa rzeczowe
T-K-7Definicja nieruchomości (rodzaje nieruchomości, wieczystoksięgowe pojęcie nieruchomości, pojęcie części składowych nieruchomości, pojęcie przynależności i pożytków)
T-K-12Odrębna własność lokali oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
T-K-11Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
T-K-9Użytkowanie wieczyste
Metody nauczaniaM-3Prezentacje i prace studentów;
M-2Rozwiązywanie kazusów;
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów;
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów;
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi posługiwac sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
3,0Student w stopniu dostatecznym posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
3,5Student w stopniu większym niż dostateczny posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
4,0Student w stopniu dobrym posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
4,5Student w stopniu większym niż dobry posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym posługuje sie normami i regułami społeczno - gospodarczymi w celu rozwiazywania zadan z zakresu ekonomii.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/2_U04Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-8Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;
C-9Omówienie ustawy Prawo zamówień publicznych.
C-7Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem rodzinnym i spadkowym;
Treści programoweT-K-16Darowizna
T-K-12Odrębna własność lokali oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
T-K-21Timesharing
T-K-18Leasing
T-K-22Umowa zamiany
T-K-17Najem i dzierżawa
T-K-19Dożywocie
T-K-20Umowy deweloperskie
Metody nauczaniaM-3Prezentacje i prace studentów;
M-2Rozwiązywanie kazusów;
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.
3,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.
3,5Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w sposób więcejk niż dostateczny.
4,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w sposób dobry.
4,5Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w sposób więcej niż dobry.
5,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w sposób bardzo dobry.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/2_U05Analizuje wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Omówienie sposobów nabycia własności nieruchomości;
C-2Wyjaśnienie pojęcia własności nieruchomości oraz przedstawienie jej ograniczeń;
C-7Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem rodzinnym i spadkowym;
C-8Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;
C-9Omówienie ustawy Prawo zamówień publicznych.
C-1Zapoznanie studentów z istotą pojęcia nieruchomość oraz jej rodzajami.
C-5Zapoznanie studentów z istotą praw rzeczowych;
C-4Omówienie umów przenoszących własność;
C-6Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu spółdzielni mieszkaniowych;
Treści programoweT-K-17Najem i dzierżawa
T-K-18Leasing
T-K-16Darowizna
T-K-15Umowa użyczenia
T-K-13Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i pierwszeństwa nabycia
T-K-14Umowa sprzedaży
Metody nauczaniaM-2Rozwiązywanie kazusów;
M-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;
M-3Prezentacje i prace studentów;
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów;
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów;
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi analizować wskazanych rozwiązań konkretnych problemów.
3,0Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.
3,5Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, dokonuje tego w sposób więcej niż dostateczny.
4,0Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, dokonuje tego w sposób dobry.
4,5Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, dokonuje tego w sposób więcej niż dobry.
5,0Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, dokonuje tego w sposób bardzo dobry.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/2_K01Absolwent przygotowany jest do uczenia się przez całe życie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-7Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem rodzinnym i spadkowym;
C-6Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu spółdzielni mieszkaniowych;
C-8Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;
C-1Zapoznanie studentów z istotą pojęcia nieruchomość oraz jej rodzajami.
C-3Omówienie sposobów nabycia własności nieruchomości;
C-9Omówienie ustawy Prawo zamówień publicznych.
C-4Omówienie umów przenoszących własność;
C-2Wyjaśnienie pojęcia własności nieruchomości oraz przedstawienie jej ograniczeń;
C-5Zapoznanie studentów z istotą praw rzeczowych;
Treści programoweT-K-20Umowy deweloperskie
T-K-12Odrębna własność lokali oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
T-K-11Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
T-K-18Leasing
T-K-22Umowa zamiany
T-K-16Darowizna
T-K-13Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i pierwszeństwa nabycia
T-K-14Umowa sprzedaży
T-K-15Umowa użyczenia
T-K-19Dożywocie
T-K-21Timesharing
T-K-17Najem i dzierżawa
Metody nauczaniaM-2Rozwiązywanie kazusów;
M-3Prezentacje i prace studentów;
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów;
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Absolwent nie jest przygotowany do uczenia sie przez całe zycie
3,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dostatecznym do uczenia sie przez całe zycie
3,5Absolwent jest przygtowany w stopniu większym niż dostateczny do uczenia sie przez całe zycie
4,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dobrym do uczenia sie przez całe zycie
4,5Absolwent jest przygtowany w stopniu większym niż dobry do uczenia sie przez całe zycie
5,0Absolwent jest przygtowany w stopniu bardzo dobrym do uczenia sie przez całe zycie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/2_K02Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-7Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem rodzinnym i spadkowym;
C-2Wyjaśnienie pojęcia własności nieruchomości oraz przedstawienie jej ograniczeń;
C-3Omówienie sposobów nabycia własności nieruchomości;
C-4Omówienie umów przenoszących własność;
C-1Zapoznanie studentów z istotą pojęcia nieruchomość oraz jej rodzajami.
C-8Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;
C-6Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu spółdzielni mieszkaniowych;
C-9Omówienie ustawy Prawo zamówień publicznych.
C-5Zapoznanie studentów z istotą praw rzeczowych;
Treści programoweT-K-6pojęcie rzeczy ruchomych i nieruchomych
T-K-9Użytkowanie wieczyste
T-K-5Mienie państwowe, samorządowe i prywatne; geneza stosunków własnościowych w Polsce
T-K-7Definicja nieruchomości (rodzaje nieruchomości, wieczystoksięgowe pojęcie nieruchomości, pojęcie części składowych nieruchomości, pojęcie przynależności i pożytków)
T-K-3Zamówienia publiczne: - podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych; - zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych; - wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy; - zasady udzielania zamówień publicznych; - tryby udzielania zamówień publicznych
T-K-8Własność (definicje, ochrona, współwłasność)
T-K-2Ochrona danych osobowych: - podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych; - organ ochrony danych osobowych; - zasady przetwarzania danych osobowych
T-K-10ograniczone prawa rzeczowe
T-K-1Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego: - małżeńskie ustroje majątkowe; - zarząd majątkiem wspólnym małżonków; - zarządzanie przez rodziców majątkiem dziecka; - odpowiedzialność małżonków za długi; - przesłanki dziedziczenia nieruhomości
T-K-4Mienie jako kategoria prawa cywilnego (pojęcie praw majątkowych, przykłady praw majątkowych na nieruchomościach)
Metody nauczaniaM-2Rozwiązywanie kazusów;
M-3Prezentacje i prace studentów;
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów;
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów;
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracowac samodzielnie ani w zespole.
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi pracowac samodzielnie ani w zespole.
3,5Student w stopniu większym niż dostateczny potrafi pracowac samodzielnie ani w zespole.
4,0Student w stopniu dobrym potrafi pracowac samodzielnie ani w zespole.
4,5Student w stopniu większym niż dobrym potrafi pracowac samodzielnie ani w zespole.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym potrafi pracowac samodzielnie ani w zespole.