Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Rynek nieruchomości i inwestycji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rynek nieruchomości i inwestycji
Specjalność Zarzadzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Śpiewak-Szyjka <monika.spiewak-szyjka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Blaszke <Malgorzata.Blaszke@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania w zakresie umiejetności: student potrafi analizować dane, wykonywać operacje matematyczne, posługiwać sie programem excel
W-2Wymagania w zakresie kompetencji: student potrafi pracować w grupie, samodzielnie opracować wskazany problem i formułować wnioski

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy do rozwiązywania zadań
C-2Wskazanie znaczenia analizy rynku nieruchomości w zawodach związanych z rynkiem nieruchomości oraz w gospodarce rynkowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Badanie struktury zjawisk na rynku nieruchomości2
T-A-2Badanie dynamiki zjawisk na rynku nieruchomości2
T-A-3Badanie trendów na rynku nieruchomości2
T-A-4Badanie sezonowosci zjawisk na rynku nieruchomości2
T-A-5Badanie współzależności zjawisk na rynku nieruchomości2
T-A-6Badania jakościowe na rynku nieruchomości2
T-A-7Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach;15
A-A-2Rozwiązywanie zadań10
A-A-3Przygotowanie do kolokwium5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-2Metody praktyczne - rozwiązywanie zadań

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena kolokwiów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczen na podstawie wyników kolokwiów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/1_W01
identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości
Z_1A_W06S1A_W05C-2T-A-5, T-A-6, T-A-4, T-A-1, T-A-7, T-A-2, T-A-3M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/1_U01
rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości
Z_1A_U14S1A_U03C-1, C-2T-A-1, T-A-6, T-A-4, T-A-3, T-A-5, T-A-2M-1, M-2S-1, S-2
Z_1A_D9/1_U02
rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości
Z_1A_U14S1A_U03C-1, C-2T-A-7M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D9/1_K01
świadomy konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomość
Z_1A_K04S1A_K04C-1T-A-1, T-A-4, T-A-7, T-A-5, T-A-6, T-A-3, T-A-2M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/1_W01
identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości
2,0nie identyfikuje kierunków badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteriów oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości
3,0identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu dobrym
4,5identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu więcej niż dobrym
5,0identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/1_U01
rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości
2,0nie potrafi rozwiązać problemów formułowanych przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości
3,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu więcej niz dostatecznym
4,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu dobrym
4,5rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu więcej niz dobrym
5,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D9/1_U02
rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości
2,0rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu bardzo dobrym
3,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu więcej niz dostatecznym
4,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomosci w stopniu dobrym
4,5rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu więcej niz dobrym
5,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D9/1_K01
świadomy konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomość
2,0brak świadomości co do koniecznosci dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości
3,0świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób dostateczny
3,5świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób więcej niż dostateczny
4,0świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób dobry
4,5świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób więcej niż dobry
5,0świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób bardzo dobry

Literatura podstawowa

  1. Bryx M., Rynek nieruchomości - system i funkcjonowanie, Poltex, Warszawa, 2006
  2. Gawron H., Analiza rynku nieruchomości, Materiały Dydaktyczne 224, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Kucharska - Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa, 2007
  2. Nowak M., Skotarczak T. (red.), Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie, CeDeWu, Warszawa, 2011
  3. Skotarczak T. (red.), Zmiany na rynku usług związanych z nieruchomościami, Instytut Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, Szczecin, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Badanie struktury zjawisk na rynku nieruchomości2
T-A-2Badanie dynamiki zjawisk na rynku nieruchomości2
T-A-3Badanie trendów na rynku nieruchomości2
T-A-4Badanie sezonowosci zjawisk na rynku nieruchomości2
T-A-5Badanie współzależności zjawisk na rynku nieruchomości2
T-A-6Badania jakościowe na rynku nieruchomości2
T-A-7Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach;15
A-A-2Rozwiązywanie zadań10
A-A-3Przygotowanie do kolokwium5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/1_W01identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-2Wskazanie znaczenia analizy rynku nieruchomości w zawodach związanych z rynkiem nieruchomości oraz w gospodarce rynkowej
Treści programoweT-A-5Badanie współzależności zjawisk na rynku nieruchomości
T-A-6Badania jakościowe na rynku nieruchomości
T-A-4Badanie sezonowosci zjawisk na rynku nieruchomości
T-A-1Badanie struktury zjawisk na rynku nieruchomości
T-A-7Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
T-A-2Badanie dynamiki zjawisk na rynku nieruchomości
T-A-3Badanie trendów na rynku nieruchomości
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne - rozwiązywanie zadań
M-1Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczen na podstawie wyników kolokwiów
S-1Ocena formująca: ocena kolokwiów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie identyfikuje kierunków badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteriów oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości
3,0identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu dobrym
4,5identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu więcej niż dobrym
5,0identyfikuje kierunki badań i analiz na rynku nieruchomości oraz kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/1_U01rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy do rozwiązywania zadań
C-2Wskazanie znaczenia analizy rynku nieruchomości w zawodach związanych z rynkiem nieruchomości oraz w gospodarce rynkowej
Treści programoweT-A-1Badanie struktury zjawisk na rynku nieruchomości
T-A-6Badania jakościowe na rynku nieruchomości
T-A-4Badanie sezonowosci zjawisk na rynku nieruchomości
T-A-3Badanie trendów na rynku nieruchomości
T-A-5Badanie współzależności zjawisk na rynku nieruchomości
T-A-2Badanie dynamiki zjawisk na rynku nieruchomości
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-2Metody praktyczne - rozwiązywanie zadań
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwiów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczen na podstawie wyników kolokwiów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi rozwiązać problemów formułowanych przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości
3,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu więcej niz dostatecznym
4,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu dobrym
4,5rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu więcej niz dobrym
5,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/1_U02rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy do rozwiązywania zadań
C-2Wskazanie znaczenia analizy rynku nieruchomości w zawodach związanych z rynkiem nieruchomości oraz w gospodarce rynkowej
Treści programoweT-A-7Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-2Metody praktyczne - rozwiązywanie zadań
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwiów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczen na podstawie wyników kolokwiów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie analizy rynku nieruchomości w stopniu bardzo dobrym
3,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu dostatecznym
3,5rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu więcej niz dostatecznym
4,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomosci w stopniu dobrym
4,5rozwiazuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu więcej niz dobrym
5,0rozwiązuje problemy formułowane przez nauczyciela w zakresie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji na rynku nieruchomości w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D9/1_K01świadomy konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomość
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy do rozwiązywania zadań
Treści programoweT-A-1Badanie struktury zjawisk na rynku nieruchomości
T-A-4Badanie sezonowosci zjawisk na rynku nieruchomości
T-A-7Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
T-A-5Badanie współzależności zjawisk na rynku nieruchomości
T-A-6Badania jakościowe na rynku nieruchomości
T-A-3Badanie trendów na rynku nieruchomości
T-A-2Badanie dynamiki zjawisk na rynku nieruchomości
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące - przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-2Metody praktyczne - rozwiązywanie zadań
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwiów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak świadomości co do koniecznosci dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości
3,0świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób dostateczny
3,5świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób więcej niż dostateczny
4,0świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób dobry
4,5świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób więcej niż dobry
5,0świadomość konieczności dokonywania analiz rynku nieruchomości i oceny opłacalności inwestycji w nieruchomości rozwinięta w sposób bardzo dobry