Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Metody ilościowe w planowaniu gospodarczym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody ilościowe w planowaniu gospodarczym
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Jan Zawadzki <Jan.Zawadzki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Cheba <Katarzyna.Cheba@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagana znajomość podstawowych zagadnień ze statystyki opisowej, wnioskowania statystycznego i ekonometrii.
W-2Wymagana umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel, programami Statgraphics oraz Statistica.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu gospodarczym.
C-2Zdobycie praktycznych umiejętności stosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu gospodarczym z wykorzystaniem pakietów statystycznych Statgraphics, Statistica oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Szacowanie równań ekonometrycznych i budowa prognoz z wykorzystaniem pakietu Statgraphics.2
T-L-2Prognozowanie za pomocą metody kart kontrolnych .2
T-L-3Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli szeregu czasowego.2
T-L-4Budowa prognoz za pomocą modelu Browna i Holta.2
T-L-5Prognozowanie za pomocą metod Holta-Wintersa.2
T-L-6Prognozowanie brakujacych danych.2
T-L-7Modele planowania sprzedaży i udziału w rynku.1
T-L-8Przygotowanie projektu.2
15
wykłady
T-W-1Metody prognozowania średniookresowego w budowie planów gospodarczych krótko i długookresowych.2
T-W-2Metody i funkcje planowania. Plan a prognoza.2
T-W-3Budowa krótkoterminowych prognoz za pomocą kart kontrolnych.2
T-W-4Adaptacyjne metody prognozowania2
T-W-5Typowe sytuacje predykcyjne.2
T-W-6Modele planowania sprzedaży i udziału w rynku.2
T-W-7Prognozowanie brakujących danych.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Studia literaturowe5
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-3Przygotowanie projektu.10
30
wykłady
A-W-1Studia literaturowe10
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-3Przygotowanie projektu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przkładami i pytaniami kontrolnymi
M-2Ćwiczenia laboratoryjne polegające na rozwiązywaniu zadań z zakresu zgodnego z treścią wykładów, przy wykorzystaniu do obliczeń arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych:Statgraphics i Statistica.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca wiedzę oraz umiejętność stosowania jej w prognozowaniu i planowaniu oraz wykorzystania narzędzia informatycznych: programów Excel, Statgraphics oraz Statistica.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/14_W01
Student ma wiedzę na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
Z_1A_W13, Z_1A_W09, Z_1A_W07, Z_1A_W01, Z_1A_W08S1A_W01, S1A_W06, S1A_W08C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1S-1
Z_1A_D1/14_W02
Student ma wiedzę na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.
Z_1A_W08, Z_1A_W01, Z_1A_W07, Z_1A_W09, Z_1A_W13S1A_W01, S1A_W06, S1A_W08C-1T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/14_U01
Student wykorzystuje metody prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
Z_1A_U01, Z_1A_U14, Z_1A_U05, Z_1A_U02, Z_1A_U11, Z_1A_U15, Z_1A_U04, Z_1A_U03, Z_1A_U18, Z_1A_U17, Z_1A_U19S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09, S1A_U10C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-8M-2S-1
Z_1A_D1/14_U02
Student wykorzystuje metody ilościowe w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.
Z_1A_U02, Z_1A_U17, Z_1A_U11, Z_1A_U18, Z_1A_U05, Z_1A_U04, Z_1A_U01, Z_1A_U03, Z_1A_U14, Z_1A_U19, Z_1A_U15S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09, S1A_U10C-2T-L-6, T-L-7, T-L-8M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/14_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Z_1A_K04, Z_1A_K03, Z_1A_K06, Z_1A_K09, Z_1A_K01, Z_1A_K05, Z_1A_K02S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05, S1A_K06, S1A_K07C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/14_W01
Student ma wiedzę na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
2,0Student nie ma wiedzy na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
4,0Student posiada wiedzę na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
Z_1A_D1/14_W02
Student ma wiedzę na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.
2,0Student nie ma wiedzy na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży i udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.
3,0Student ma wąską wiedzę na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży i udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.
3,5Student ma częściową wiedzę na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży i udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.
4,0Student ma wiedzę na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży i udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.
4,5Student ma szeroką wiedzę na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży i udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.
5,0Student ma bardzo szerpką wiedzę na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży i udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/14_U01
Student wykorzystuje metody prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
2,0Student nie potrafi zastosować metod prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
3,0Student potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać niektóre metody prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
3,5Student potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać większość metod prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
4,0Student potrafi samodzielnie wykorzystać większość metod prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
4,5Student potrafi samodzielnie wykorzystać metody prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
5,0Student potrafi samodzielnie i bezbłędnie wykorzystać metody prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
Z_1A_D1/14_U02
Student wykorzystuje metody ilościowe w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.
2,0Student nie potrafi wykorzystać metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.
3,0Student potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać metody ilościowe w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.
3,5Student potrafi częściowo samodzielnie wykorzystać metody ilościowe w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.
4,0Student potrafi w większości samodzielnie wykorzystać metody ilościowe w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.
4,5Student potrafi samodzielnie wykorzystać metody ilościowe w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.
5,0Student potrafi samodzielnie i bezbłędnie wykorzystać metody ilościowe w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/14_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualną analizę dostępnych baz danych staystycznych a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualną analizę dostępnych baz danych staystycznych oraz zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych

Literatura podstawowa

  1. Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania., PWN, Warszawa, 2008
  2. Zawadzki J. (red), Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji, Prace US., Szczecin, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa, 1997

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Szacowanie równań ekonometrycznych i budowa prognoz z wykorzystaniem pakietu Statgraphics.2
T-L-2Prognozowanie za pomocą metody kart kontrolnych .2
T-L-3Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli szeregu czasowego.2
T-L-4Budowa prognoz za pomocą modelu Browna i Holta.2
T-L-5Prognozowanie za pomocą metod Holta-Wintersa.2
T-L-6Prognozowanie brakujacych danych.2
T-L-7Modele planowania sprzedaży i udziału w rynku.1
T-L-8Przygotowanie projektu.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody prognozowania średniookresowego w budowie planów gospodarczych krótko i długookresowych.2
T-W-2Metody i funkcje planowania. Plan a prognoza.2
T-W-3Budowa krótkoterminowych prognoz za pomocą kart kontrolnych.2
T-W-4Adaptacyjne metody prognozowania2
T-W-5Typowe sytuacje predykcyjne.2
T-W-6Modele planowania sprzedaży i udziału w rynku.2
T-W-7Prognozowanie brakujących danych.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Studia literaturowe5
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-3Przygotowanie projektu.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studia literaturowe10
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-3Przygotowanie projektu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/14_W01Student ma wiedzę na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu gospodarczym.
Treści programoweT-W-1Metody prognozowania średniookresowego w budowie planów gospodarczych krótko i długookresowych.
T-W-2Metody i funkcje planowania. Plan a prognoza.
T-W-3Budowa krótkoterminowych prognoz za pomocą kart kontrolnych.
T-W-4Adaptacyjne metody prognozowania
T-W-5Typowe sytuacje predykcyjne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przkładami i pytaniami kontrolnymi
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca wiedzę oraz umiejętność stosowania jej w prognozowaniu i planowaniu oraz wykorzystania narzędzia informatycznych: programów Excel, Statgraphics oraz Statistica.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
4,0Student posiada wiedzę na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat metod prognozowania i planowania gospodarczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/14_W02Student ma wiedzę na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu gospodarczym.
Treści programoweT-W-6Modele planowania sprzedaży i udziału w rynku.
T-W-7Prognozowanie brakujących danych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przkładami i pytaniami kontrolnymi
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca wiedzę oraz umiejętność stosowania jej w prognozowaniu i planowaniu oraz wykorzystania narzędzia informatycznych: programów Excel, Statgraphics oraz Statistica.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży i udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.
3,0Student ma wąską wiedzę na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży i udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.
3,5Student ma częściową wiedzę na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży i udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.
4,0Student ma wiedzę na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży i udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.
4,5Student ma szeroką wiedzę na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży i udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.
5,0Student ma bardzo szerpką wiedzę na temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży i udziału w rynku oraz prognozowania brakujących danych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/14_U01Student wykorzystuje metody prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności stosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu gospodarczym z wykorzystaniem pakietów statystycznych Statgraphics, Statistica oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.
Treści programoweT-L-1Szacowanie równań ekonometrycznych i budowa prognoz z wykorzystaniem pakietu Statgraphics.
T-L-2Prognozowanie za pomocą metody kart kontrolnych .
T-L-3Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli szeregu czasowego.
T-L-4Budowa prognoz za pomocą modelu Browna i Holta.
T-L-5Prognozowanie za pomocą metod Holta-Wintersa.
T-L-8Przygotowanie projektu.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne polegające na rozwiązywaniu zadań z zakresu zgodnego z treścią wykładów, przy wykorzystaniu do obliczeń arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych:Statgraphics i Statistica.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca wiedzę oraz umiejętność stosowania jej w prognozowaniu i planowaniu oraz wykorzystania narzędzia informatycznych: programów Excel, Statgraphics oraz Statistica.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zastosować metod prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
3,0Student potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać niektóre metody prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
3,5Student potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać większość metod prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
4,0Student potrafi samodzielnie wykorzystać większość metod prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
4,5Student potrafi samodzielnie wykorzystać metody prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
5,0Student potrafi samodzielnie i bezbłędnie wykorzystać metody prognozowania i planowania gospodarczego do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/14_U02Student wykorzystuje metody ilościowe w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności stosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu gospodarczym z wykorzystaniem pakietów statystycznych Statgraphics, Statistica oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.
Treści programoweT-L-6Prognozowanie brakujacych danych.
T-L-7Modele planowania sprzedaży i udziału w rynku.
T-L-8Przygotowanie projektu.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne polegające na rozwiązywaniu zadań z zakresu zgodnego z treścią wykładów, przy wykorzystaniu do obliczeń arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych:Statgraphics i Statistica.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca wiedzę oraz umiejętność stosowania jej w prognozowaniu i planowaniu oraz wykorzystania narzędzia informatycznych: programów Excel, Statgraphics oraz Statistica.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.
3,0Student potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać metody ilościowe w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.
3,5Student potrafi częściowo samodzielnie wykorzystać metody ilościowe w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.
4,0Student potrafi w większości samodzielnie wykorzystać metody ilościowe w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.
4,5Student potrafi samodzielnie wykorzystać metody ilościowe w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.
5,0Student potrafi samodzielnie i bezbłędnie wykorzystać metody ilościowe w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży, udziału w rynku oraz prognozowaniu brakujących danych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/14_K01Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności stosowania metod ilościowych w prognozowaniu i planowaniu gospodarczym z wykorzystaniem pakietów statystycznych Statgraphics, Statistica oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.
Treści programoweT-L-1Szacowanie równań ekonometrycznych i budowa prognoz z wykorzystaniem pakietu Statgraphics.
T-L-2Prognozowanie za pomocą metody kart kontrolnych .
T-L-3Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli szeregu czasowego.
T-L-4Budowa prognoz za pomocą modelu Browna i Holta.
T-L-5Prognozowanie za pomocą metod Holta-Wintersa.
T-L-6Prognozowanie brakujacych danych.
T-L-7Modele planowania sprzedaży i udziału w rynku.
T-L-8Przygotowanie projektu.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne polegające na rozwiązywaniu zadań z zakresu zgodnego z treścią wykładów, przy wykorzystaniu do obliczeń arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych:Statgraphics i Statistica.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Praca projektowa sprawdzająca wiedzę oraz umiejętność stosowania jej w prognozowaniu i planowaniu oraz wykorzystania narzędzia informatycznych: programów Excel, Statgraphics oraz Statistica.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualną analizę dostępnych baz danych staystycznych a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualną analizę dostępnych baz danych staystycznych oraz zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych