Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Komputerowa analiza ekonomiczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komputerowa analiza ekonomiczna
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Sobczyk <Andrzej.Sobczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 10 0,50,50zaliczenie
wykładyW5 5 0,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość analizy ekonomicznej i finansowej
W-2znajomość podstaw ekonomii
W-3umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1dostarczenie wiedzy i umiejętności identyfikacji źródeł informacji oraz zaprezentowania technik diagnostyki ekonomiczno-finansowej
C-2dostarczenie umiejętności ustalania zależności między zjawiskami i procesami społeczno-ekonomicznymi oraz konstruowania wniosków i scenariuszy rozwoju

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Obrót, produkcja, przychody ze sprzedaży. Dynamika i struktura obrotów.2
T-L-2Analiza lokalnych i regionalnych przepływów pieniężnych. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na wielkości budżetów4
T-L-3Analiza efektywności przedsięwzięć rozwojowych. Analiza kosztów korzyści.4
10
wykłady
T-W-1Obszary analizy ekonomicznej. Wskaźniki i mierniki. Narzędzia prezentacji danych2
T-W-2Ocena sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych i JST1
T-W-3Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin, regionów.1
T-W-4Analiza wskaźnikowa i ekonomiczno-finansowa przedsięwzięć rozwojowych1
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2przygotowywanie się do zajęć2
A-L-3przygotowanie się do zaliczenia3
A-L-4opracowanie analizy zadanego zjawiska społeczno-gospodarczego5
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach5
A-W-2przygotowanie si.ę do zaliczenia5
A-W-3czytanie wskazanej literatury5
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody podające: wykład informacyjny, wyjaśnienie
M-2metody aktywizujące: metoda przypadków
M-3metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ustna ocena formująca w trakcie kursu
S-2Ocena podsumowująca: test weryfikujący zakres merytoryczny
S-3Ocena podsumowująca: samodzielne opracowanie analizy wybranego obszaru społeczno-ekonomicznego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/13_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien identyfikować źródła danych do analizy oraz interpretować przyczyny i skutki zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych
Z_1A_W13, Z_1A_W09S1A_W06, S1A_W08C-1T-L-2, T-W-4, T-W-1, T-L-3, T-L-1, T-W-2, T-W-3M-3, M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/13_U01
umiejętność wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju
Z_1A_U13, Z_1A_U11S1A_U02, S1A_U03, S1A_U05, S1A_U07C-2T-W-3, T-L-1, T-W-4, T-W-2, T-L-3, T-L-2, T-W-1M-2, M-3S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/13_K01
jest przygotowany do uczenia się prze całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-2, C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-L-3, T-W-4M-3, M-1S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/13_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien identyfikować źródła danych do analizy oraz interpretować przyczyny i skutki zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych
2,0Prezentuje śladowy poziom wiedzy merytorycznej, wykazuje problemy w sposobie identyfikacji źródła danych oraz w interpretacji przyczyn i skutków zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych, postawione w trakcie zajęć problemy rozwiązuje niepoprawnie nawet po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń, nie jest zainteresowany pogłębieniem wiadomości
3,0Prezentuje dostateczny poziom wiedzy merytorycznej, wykazuje problemy w sposobie identyfikacji źródła danych oraz w interpretacji przyczyn i skutków zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych , postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
3,5Prezentuje dobry poziom wiedzy merytorycznej, wykazuje problemy w sposobie identyfikacji źródła danych oraz w interpretacji przyczyn i skutków zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych , postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
4,0Prezentuje dobry poziom wiedzy merytorycznej, w niepełny sposób identyfikuje źródła danych oraz oraz interpretuje przyczyny i skutki zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach
4,5Prezentuje bardzo dobry poziom wiedzy merytorycznej, w sposób pełny i rzeczowy identyfikuje źródła danych oraz oraz interpretuje przyczyny i skutki zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach
5,0Prezentuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej, w sposób pełny i rzeczowy identyfikuje źródła danych oraz oraz interpretuje przyczyny i skutki zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest kreatywny w działaniu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/13_U01
umiejętność wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju
2,0Prezentuje śladowy poziom umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju, postawione w trakcie zajęć problemy rozwiązuje niepoprawnie nawet po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń, nie jest zainteresowany pogłębieniem wiadomości
3,0Prezentuje dostateczny poziom umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania treści merytorycznych, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
3,5Prezentuje dobry poziom umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania treści merytorycznych, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
4,0Prezentuje dobry poziom umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju, w niepełny sposób charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach
4,5Prezentuje bardzo dobry poziom umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest kreatywny w działaniu
5,0Prezentuje wysoki poziom umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest kreatywny w działaniu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/13_K01
jest przygotowany do uczenia się prze całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
2,0
3,0Prezentuje dostateczny poziom umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania treści merytorycznych, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 2009
  2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Waśniewski E., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna, Kraków, 2009
  2. Komisja Europejska, Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Obrót, produkcja, przychody ze sprzedaży. Dynamika i struktura obrotów.2
T-L-2Analiza lokalnych i regionalnych przepływów pieniężnych. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na wielkości budżetów4
T-L-3Analiza efektywności przedsięwzięć rozwojowych. Analiza kosztów korzyści.4
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Obszary analizy ekonomicznej. Wskaźniki i mierniki. Narzędzia prezentacji danych2
T-W-2Ocena sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych i JST1
T-W-3Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin, regionów.1
T-W-4Analiza wskaźnikowa i ekonomiczno-finansowa przedsięwzięć rozwojowych1
5

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach5
A-L-2przygotowywanie się do zajęć2
A-L-3przygotowanie się do zaliczenia3
A-L-4opracowanie analizy zadanego zjawiska społeczno-gospodarczego5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach5
A-W-2przygotowanie si.ę do zaliczenia5
A-W-3czytanie wskazanej literatury5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/13_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien identyfikować źródła danych do analizy oraz interpretować przyczyny i skutki zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-1dostarczenie wiedzy i umiejętności identyfikacji źródeł informacji oraz zaprezentowania technik diagnostyki ekonomiczno-finansowej
Treści programoweT-L-2Analiza lokalnych i regionalnych przepływów pieniężnych. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na wielkości budżetów
T-W-4Analiza wskaźnikowa i ekonomiczno-finansowa przedsięwzięć rozwojowych
T-W-1Obszary analizy ekonomicznej. Wskaźniki i mierniki. Narzędzia prezentacji danych
T-L-3Analiza efektywności przedsięwzięć rozwojowych. Analiza kosztów korzyści.
T-L-1Obrót, produkcja, przychody ze sprzedaży. Dynamika i struktura obrotów.
T-W-2Ocena sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych i JST
T-W-3Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin, regionów.
Metody nauczaniaM-3metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-1metody podające: wykład informacyjny, wyjaśnienie
M-2metody aktywizujące: metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: test weryfikujący zakres merytoryczny
S-3Ocena podsumowująca: samodzielne opracowanie analizy wybranego obszaru społeczno-ekonomicznego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Prezentuje śladowy poziom wiedzy merytorycznej, wykazuje problemy w sposobie identyfikacji źródła danych oraz w interpretacji przyczyn i skutków zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych, postawione w trakcie zajęć problemy rozwiązuje niepoprawnie nawet po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń, nie jest zainteresowany pogłębieniem wiadomości
3,0Prezentuje dostateczny poziom wiedzy merytorycznej, wykazuje problemy w sposobie identyfikacji źródła danych oraz w interpretacji przyczyn i skutków zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych , postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
3,5Prezentuje dobry poziom wiedzy merytorycznej, wykazuje problemy w sposobie identyfikacji źródła danych oraz w interpretacji przyczyn i skutków zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych , postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
4,0Prezentuje dobry poziom wiedzy merytorycznej, w niepełny sposób identyfikuje źródła danych oraz oraz interpretuje przyczyny i skutki zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach
4,5Prezentuje bardzo dobry poziom wiedzy merytorycznej, w sposób pełny i rzeczowy identyfikuje źródła danych oraz oraz interpretuje przyczyny i skutki zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach
5,0Prezentuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej, w sposób pełny i rzeczowy identyfikuje źródła danych oraz oraz interpretuje przyczyny i skutki zachodzących zjawisk i procesów ekonomicznych, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest kreatywny w działaniu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/13_U01umiejętność wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
Cel przedmiotuC-2dostarczenie umiejętności ustalania zależności między zjawiskami i procesami społeczno-ekonomicznymi oraz konstruowania wniosków i scenariuszy rozwoju
Treści programoweT-W-3Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin, regionów.
T-L-1Obrót, produkcja, przychody ze sprzedaży. Dynamika i struktura obrotów.
T-W-4Analiza wskaźnikowa i ekonomiczno-finansowa przedsięwzięć rozwojowych
T-W-2Ocena sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych i JST
T-L-3Analiza efektywności przedsięwzięć rozwojowych. Analiza kosztów korzyści.
T-L-2Analiza lokalnych i regionalnych przepływów pieniężnych. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na wielkości budżetów
T-W-1Obszary analizy ekonomicznej. Wskaźniki i mierniki. Narzędzia prezentacji danych
Metody nauczaniaM-2metody aktywizujące: metoda przypadków
M-3metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ustna ocena formująca w trakcie kursu
S-3Ocena podsumowująca: samodzielne opracowanie analizy wybranego obszaru społeczno-ekonomicznego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Prezentuje śladowy poziom umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju, postawione w trakcie zajęć problemy rozwiązuje niepoprawnie nawet po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń, nie jest zainteresowany pogłębieniem wiadomości
3,0Prezentuje dostateczny poziom umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania treści merytorycznych, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
3,5Prezentuje dobry poziom umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania treści merytorycznych, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
4,0Prezentuje dobry poziom umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju, w niepełny sposób charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach
4,5Prezentuje bardzo dobry poziom umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest kreatywny w działaniu
5,0Prezentuje wysoki poziom umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest kreatywny w działaniu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/13_K01jest przygotowany do uczenia się prze całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2dostarczenie umiejętności ustalania zależności między zjawiskami i procesami społeczno-ekonomicznymi oraz konstruowania wniosków i scenariuszy rozwoju
C-1dostarczenie wiedzy i umiejętności identyfikacji źródeł informacji oraz zaprezentowania technik diagnostyki ekonomiczno-finansowej
Treści programoweT-W-2Ocena sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych i JST
T-W-1Obszary analizy ekonomicznej. Wskaźniki i mierniki. Narzędzia prezentacji danych
T-W-3Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin, regionów.
T-L-3Analiza efektywności przedsięwzięć rozwojowych. Analiza kosztów korzyści.
T-W-4Analiza wskaźnikowa i ekonomiczno-finansowa przedsięwzięć rozwojowych
Metody nauczaniaM-3metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-1metody podające: wykład informacyjny, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: samodzielne opracowanie analizy wybranego obszaru społeczno-ekonomicznego
S-1Ocena formująca: ustna ocena formująca w trakcie kursu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Prezentuje dostateczny poziom umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do zobrazowania zależności zjawisk i procesów ekonomicznych oraz budowania scenariuszy rozwoju, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania treści merytorycznych, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
3,5
4,0
4,5
5,0