Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Wykorzystanie modeli decyzyjnych w gospodarce:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wykorzystanie modeli decyzyjnych w gospodarce
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Jadwiga Zaród <Jadwiga.Zarod@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 10 1,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagana znajomość podstawowych zagadnień z matematyki, ekonometrii oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej.
W-2Wymagana umiejętność wykonywania operacji matematycznych i posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel.
W-3Wymagana zdolność samodzielnej pracy przy opracowaniu wskazanego tematu oraz formułowania wniosków.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie umiejętnośći budowania i rozwiązywania modeli decyzyjnych.
C-2Wykształcenie zdolności programowania matematycznego w warunkach niepewności i ryzyka.
C-3Wskazanie możliwości zastosowania modeli decyzyjnych w gospodarce.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Budowa i rozwiązywanie modeli decyzyjnych.2
T-L-2Optymalizacja wybranych zagadnień gospodarczych (wybór asortymentu produkcji, problem diet, transport żywności).2
T-L-3Analiza wrażliwości rozwiązań optymalnych modeli deterministycznych. Kolokwium nr 1.2
T-L-4Rozwiązywanie zadań programowania stochastycznego w warunkach niepewności (kryterium Walda,Savage'a, Baysa, Hurowicza).2
T-L-5Sterowanie produkcją za pomocą programowania dynamicznego.2
10
wykłady
T-W-1Etapy budowy modelu decyzyjnego.2
T-W-2Analiza postoptymalizacyjna rozwiązań optymalnych modeli deterministycznych.2
T-W-3Klasyfikacja zadań programowania stochastycznego (modele z losową funkcją celu, z losowymi ograniczeniami).2
T-W-4Planowanie decyzji gospodarczych za pomocą modeli teorii gier.2
T-W-5Programowanie dynamiczne (podstawowe pojęcia , zasada Bellmana, matematyczny model sterowania)3
T-W-6Modelowanie wielokryterialne (podstawowe pojęcia, modele substytucyjne, modele niesubstytucyjne).2
T-W-7Zaliczenie obejmujące treści programowe wykładów.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń10
A-L-2Studiowanie literatury.5
A-L-3Uczestnictwo w laboratoriach.10
A-L-4Przygotowanie do kolokwium5
30
wykłady
A-W-1Studiowanie literatury8
A-W-2Uczestnictwo w wykładach15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści programowych wykładów6
A-W-4Zaliczenie przedmiotu.1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia laboratoryjne polegające na budowaniu i rozwiązywaniu modeli decyzyjnych (przy użyciu wybranych programów komputerowych).
M-2Wykład informacyjno - problemowy w postaci multimedialnej prezentacji.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające umiejętność budowania i rozwiązywania modeli decyzyjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie sprawdzające wiedzę teoretyczną obejmującą treści programowe wykładów.
S-3Ocena formująca: Prezentacja rozwiązań modeli opracowanych przez zespół.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/12_W01
Student zna role i miejsce programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych oraz zna etapy modelowania decyzyjnego.
Z_1A_W08, Z_1A_W01, Z_1A_W04, Z_1A_W09, Z_1A_W15S1A_W01, S1A_W03, S1A_W06, S1A_W11C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6M-2S-2
Z_1A_D1/12_W02
Student zna popularne pakiety programowania matematycznego i arkusz kalkulacyjny Excel oraz wie jak wykorzystać te narzędzia do rozwiazywania modeli decyzyjnych.
Z_1A_W09, Z_1A_W15, Z_1A_W08S1A_W06, S1A_W11C-1, C-2T-W-5, T-W-6M-1S-1
Z_1A_D1/12_W03
Student posiada wiedze o budowaniu i rozwiazywaniu matematycznych modeli decyzyjnych.
Z_1A_W09, Z_1A_W08, Z_1A_W01, Z_1A_W15S1A_W01, S1A_W06, S1A_W11C-1, C-2T-W-6, T-W-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/12_U01
Student potrafi budować, rozwiazywać i interpretować matematyczne modele decyzyjne programowania liniowego i dynamicznego.
Z_1A_U11, Z_1A_U10, Z_1A_U06, Z_1A_U15, Z_1A_U05, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-3T-W-2, T-W-5, T-L-1, T-W-1M-1S-1
Z_1A_D1/12_U02
Student potrafi budować, rozwiazywać i interpretować matematyczne modele decyzyjne programowania stochastycznego.
Z_1A_U11, Z_1A_U01, Z_1A_U10, Z_1A_U15, Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-3T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-L-4M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/12_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Z_1A_K09, Z_1A_K06, Z_1A_K02, Z_1A_K03S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K07C-1, C-2T-L-4, T-L-2M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/12_W01
Student zna role i miejsce programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych oraz zna etapy modelowania decyzyjnego.
2,0Student nie zna roli i miejsca programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych oraz nie zna etapów modelowania decyzyjnego.
3,0Student słabo zna role i miejsce programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zna tylko niektóre etapy modelowania decyzyjnego.
3,5Student zna role i miejsce programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zna tylko niektóre etapy modelowania decyzyjnego.
4,0Student zna role i miejsce programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zna większość etapów modelowania decyzyjnego.
4,5Student zna role i miejsce programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zna wszystkie etapy modelowania decyzyjnego.
5,0Student zna role i miejsce programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zna wszystkie etapy modelowania decyzyjnego oraz je analizuje.
Z_1A_D1/12_W02
Student zna popularne pakiety programowania matematycznego i arkusz kalkulacyjny Excel oraz wie jak wykorzystać te narzędzia do rozwiazywania modeli decyzyjnych.
2,0Student nie zna narzędzi arkuszu kalkulacyjnego Excel i nie wie w jaki sposób wykorzystać je do rozwiazywania zadań programowania liniowego.
3,0Student zna narzędzia arkuszu kalkulacyjnego Excel i wie (z pomoca prowadzącego zajęcia)w jaki sposób wykorzystać je do rozwiazywania zadań programowania liniowego.
3,5Student zna narzędzia arkuszu kalkulacyjnego Excel i wie jak samodzielnie wykorzystać je do rozwiazywania zadan programowania matematycznego.
4,0Student zna narzędzia arkuszu kalkulacyjnego Excel i kilka modułów poznanych pakietów programowania matematycznego oraz wie (z pomocą prowadzącego) jak wykorzystać je do rozwiazywania zadan programowania matematycznego.
4,5Student zna narzędzia arkuszu kalkulacyjnego Excel i moduły poznanych pakietów programowania matematycznego oraz wie jak samodzielnie wykorzystać je do rozwiazywania zadan programowania matematycznego.
5,0Student wie jak posługiwac sie wszystkimi modułami poznanych pakietów programowania matematycznego, potrafi samodzielnie zaproponować zastosowanie odpowiednich narzedzi, umie ocenić ich przydatność do badania prawidłowości gospodarczych, wszystkimi modułami poznanych pakietów statystycznych
Z_1A_D1/12_W03
Student posiada wiedze o budowaniu i rozwiazywaniu matematycznych modeli decyzyjnych.
2,0Student nie posiada wiedzy o konstruowaniu i rozwiazywaniu matematycznych modeli decyzyjnych.
3,0Student posiada wiedzy o konstruowaniu niektórych modeli decyzyjnych ale nie wie jak je rozwiązać.
3,5Student posiada wiedzy o konstruowaniu modeli decyzyjnych i niektóre wie jak rozwiązać.
4,0Student posiada wiedzy o konstruowaniu modeli decyzyjnych i zna metody ich rozwiązywania.
4,5Student ma wiedzę o konstruowaniu modeli decyzyjnych, zna metody i ich rozwiązywania i interpretację.
5,0Student ma wiedzę o konstruowaniu modeli decyzyjnych, zna metody i ich rozwiązywania i interpretację oraz wie jak przeprowadza się analizę postoptymalizacyjną.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/12_U01
Student potrafi budować, rozwiazywać i interpretować matematyczne modele decyzyjne programowania liniowego i dynamicznego.
2,0Student nie umie wykorzystac do rozwiązywania modeli programowania liniowego i liniowo-dynamicznego arkusza kalkulacyjnego Excel.
3,0Student umie wykorzystać (z pomocą prowadzącego) arkusz kalkulacyjny Excel.do rozwiązywania modeli programowania liniowego i liniowo-dynamicznego.
3,5Student umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel do rozwiązywania modeli programowania liniowego i liniowo-dynamicznego.
4,0Student umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i niektóre moduły popularnych pakietów programowania matematycznego do rozwiązywania optymalizacyjnych modeli liniowych i dynamicznych.
4,5Student umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i niektóre moduły popularnych pakietów programowania matematycznego do rozwiązywania optymalizacyjnych modeli liniowych i dynamicznych. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki.
5,0Student umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i niektóre moduły popularnych pakietów programowania matematycznego do rozwiązywania optymalizacyjnych modeli liniowych i dynamicznych. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki i wykorzystać je do podejmowania decyzji gospodarczych.
Z_1A_D1/12_U02
Student potrafi budować, rozwiazywać i interpretować matematyczne modele decyzyjne programowania stochastycznego.
2,0Student nie potrafi konstruować modeli programowania stochastycznego.
3,0Student potrafi konstruować modele programowania stochastycznego.
3,5Student potrafi konstruować modele programowania stochastycznego i z pomocą prowadzącego rozwiązywać je, wykorzystując do tego celu moduły popularnych pakietów programowania matematycznego.
4,0Student potrafi budować modele programowania stochastycznego i rozwiązywać je, wykorzystując do tego celu moduły popularnych pakietów programowania matematycznego.
4,5Student potrafi budować modele programowania stochastycznego i rozwiązywać je, wykorzystując do tego celu moduły popularnych pakietów programowania matematycznego. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki.
5,0Student potrafi budować modele programowania stochastycznego i rozwiązywać je, wykorzystując do tego celu moduły popularnych pakietów programowania matematycznego. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki wykorzystać je do podejmowania decyzji gospodarczych..

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/12_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej.
3,0Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie operacyjne, a z pomoca nauczyciela zorganizować grupową prezentację.
3,5Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie operacyjne i zorganizować grupową prezentację.
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualną lub grupową prrezentację, z pomocą nauczyciela, potrafi identyfikować metody i narzedzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu oraz wykorzystać poznane moduły pakietów programowania matematycznego.
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualną lub grupową prezentację, potrafi identyfikować metody i narzedzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu wykorzystać poznane moduły pakietów programowania matematycznego a także dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników.
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualną lub grupową prezentację, identyfikować metody i narzedzia potrzebne do rozwiaąania zdefiniowanego problemu, wykorzystać poznane moduły pakietów programowania matematycznego oraz dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.

Literatura podstawowa

  1. Kukułak., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa, 1993
  2. Trzaskalik T., Badania operacyjne z komputerem, Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź, 1998
  3. Guzik B., Ekonometria i badania operacyjne, Wydawnictwo Naukowe AE, Poznań, 1999
  4. Hozer J., Zastosowanie programowania matematycznego w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Trzaskalik T., Modelowanie preferencji a ryzyko, Wydawnictwo Naukowe AE, Katowice, 2003
  2. Krawiec B., Metody optymalizacji w rolnictwie, PWN, Łódź, 1991

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Budowa i rozwiązywanie modeli decyzyjnych.2
T-L-2Optymalizacja wybranych zagadnień gospodarczych (wybór asortymentu produkcji, problem diet, transport żywności).2
T-L-3Analiza wrażliwości rozwiązań optymalnych modeli deterministycznych. Kolokwium nr 1.2
T-L-4Rozwiązywanie zadań programowania stochastycznego w warunkach niepewności (kryterium Walda,Savage'a, Baysa, Hurowicza).2
T-L-5Sterowanie produkcją za pomocą programowania dynamicznego.2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Etapy budowy modelu decyzyjnego.2
T-W-2Analiza postoptymalizacyjna rozwiązań optymalnych modeli deterministycznych.2
T-W-3Klasyfikacja zadań programowania stochastycznego (modele z losową funkcją celu, z losowymi ograniczeniami).2
T-W-4Planowanie decyzji gospodarczych za pomocą modeli teorii gier.2
T-W-5Programowanie dynamiczne (podstawowe pojęcia , zasada Bellmana, matematyczny model sterowania)3
T-W-6Modelowanie wielokryterialne (podstawowe pojęcia, modele substytucyjne, modele niesubstytucyjne).2
T-W-7Zaliczenie obejmujące treści programowe wykładów.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń10
A-L-2Studiowanie literatury.5
A-L-3Uczestnictwo w laboratoriach.10
A-L-4Przygotowanie do kolokwium5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studiowanie literatury8
A-W-2Uczestnictwo w wykładach15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści programowych wykładów6
A-W-4Zaliczenie przedmiotu.1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/12_W01Student zna role i miejsce programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych oraz zna etapy modelowania decyzyjnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie umiejętnośći budowania i rozwiązywania modeli decyzyjnych.
C-3Wskazanie możliwości zastosowania modeli decyzyjnych w gospodarce.
Treści programoweT-W-1Etapy budowy modelu decyzyjnego.
T-W-2Analiza postoptymalizacyjna rozwiązań optymalnych modeli deterministycznych.
T-W-3Klasyfikacja zadań programowania stochastycznego (modele z losową funkcją celu, z losowymi ograniczeniami).
T-W-5Programowanie dynamiczne (podstawowe pojęcia , zasada Bellmana, matematyczny model sterowania)
T-W-6Modelowanie wielokryterialne (podstawowe pojęcia, modele substytucyjne, modele niesubstytucyjne).
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjno - problemowy w postaci multimedialnej prezentacji.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie sprawdzające wiedzę teoretyczną obejmującą treści programowe wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna roli i miejsca programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych oraz nie zna etapów modelowania decyzyjnego.
3,0Student słabo zna role i miejsce programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zna tylko niektóre etapy modelowania decyzyjnego.
3,5Student zna role i miejsce programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zna tylko niektóre etapy modelowania decyzyjnego.
4,0Student zna role i miejsce programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zna większość etapów modelowania decyzyjnego.
4,5Student zna role i miejsce programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zna wszystkie etapy modelowania decyzyjnego.
5,0Student zna role i miejsce programowania matematycznego w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zna wszystkie etapy modelowania decyzyjnego oraz je analizuje.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/12_W02Student zna popularne pakiety programowania matematycznego i arkusz kalkulacyjny Excel oraz wie jak wykorzystać te narzędzia do rozwiazywania modeli decyzyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie umiejętnośći budowania i rozwiązywania modeli decyzyjnych.
C-2Wykształcenie zdolności programowania matematycznego w warunkach niepewności i ryzyka.
Treści programoweT-W-5Programowanie dynamiczne (podstawowe pojęcia , zasada Bellmana, matematyczny model sterowania)
T-W-6Modelowanie wielokryterialne (podstawowe pojęcia, modele substytucyjne, modele niesubstytucyjne).
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne polegające na budowaniu i rozwiązywaniu modeli decyzyjnych (przy użyciu wybranych programów komputerowych).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające umiejętność budowania i rozwiązywania modeli decyzyjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna narzędzi arkuszu kalkulacyjnego Excel i nie wie w jaki sposób wykorzystać je do rozwiazywania zadań programowania liniowego.
3,0Student zna narzędzia arkuszu kalkulacyjnego Excel i wie (z pomoca prowadzącego zajęcia)w jaki sposób wykorzystać je do rozwiazywania zadań programowania liniowego.
3,5Student zna narzędzia arkuszu kalkulacyjnego Excel i wie jak samodzielnie wykorzystać je do rozwiazywania zadan programowania matematycznego.
4,0Student zna narzędzia arkuszu kalkulacyjnego Excel i kilka modułów poznanych pakietów programowania matematycznego oraz wie (z pomocą prowadzącego) jak wykorzystać je do rozwiazywania zadan programowania matematycznego.
4,5Student zna narzędzia arkuszu kalkulacyjnego Excel i moduły poznanych pakietów programowania matematycznego oraz wie jak samodzielnie wykorzystać je do rozwiazywania zadan programowania matematycznego.
5,0Student wie jak posługiwac sie wszystkimi modułami poznanych pakietów programowania matematycznego, potrafi samodzielnie zaproponować zastosowanie odpowiednich narzedzi, umie ocenić ich przydatność do badania prawidłowości gospodarczych, wszystkimi modułami poznanych pakietów statystycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/12_W03Student posiada wiedze o budowaniu i rozwiazywaniu matematycznych modeli decyzyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie umiejętnośći budowania i rozwiązywania modeli decyzyjnych.
C-2Wykształcenie zdolności programowania matematycznego w warunkach niepewności i ryzyka.
Treści programoweT-W-6Modelowanie wielokryterialne (podstawowe pojęcia, modele substytucyjne, modele niesubstytucyjne).
T-W-1Etapy budowy modelu decyzyjnego.
T-L-1Budowa i rozwiązywanie modeli decyzyjnych.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne polegające na budowaniu i rozwiązywaniu modeli decyzyjnych (przy użyciu wybranych programów komputerowych).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające umiejętność budowania i rozwiązywania modeli decyzyjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy o konstruowaniu i rozwiazywaniu matematycznych modeli decyzyjnych.
3,0Student posiada wiedzy o konstruowaniu niektórych modeli decyzyjnych ale nie wie jak je rozwiązać.
3,5Student posiada wiedzy o konstruowaniu modeli decyzyjnych i niektóre wie jak rozwiązać.
4,0Student posiada wiedzy o konstruowaniu modeli decyzyjnych i zna metody ich rozwiązywania.
4,5Student ma wiedzę o konstruowaniu modeli decyzyjnych, zna metody i ich rozwiązywania i interpretację.
5,0Student ma wiedzę o konstruowaniu modeli decyzyjnych, zna metody i ich rozwiązywania i interpretację oraz wie jak przeprowadza się analizę postoptymalizacyjną.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/12_U01Student potrafi budować, rozwiazywać i interpretować matematyczne modele decyzyjne programowania liniowego i dynamicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zdobycie umiejętnośći budowania i rozwiązywania modeli decyzyjnych.
C-3Wskazanie możliwości zastosowania modeli decyzyjnych w gospodarce.
Treści programoweT-W-2Analiza postoptymalizacyjna rozwiązań optymalnych modeli deterministycznych.
T-W-5Programowanie dynamiczne (podstawowe pojęcia , zasada Bellmana, matematyczny model sterowania)
T-L-1Budowa i rozwiązywanie modeli decyzyjnych.
T-W-1Etapy budowy modelu decyzyjnego.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne polegające na budowaniu i rozwiązywaniu modeli decyzyjnych (przy użyciu wybranych programów komputerowych).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające umiejętność budowania i rozwiązywania modeli decyzyjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystac do rozwiązywania modeli programowania liniowego i liniowo-dynamicznego arkusza kalkulacyjnego Excel.
3,0Student umie wykorzystać (z pomocą prowadzącego) arkusz kalkulacyjny Excel.do rozwiązywania modeli programowania liniowego i liniowo-dynamicznego.
3,5Student umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel do rozwiązywania modeli programowania liniowego i liniowo-dynamicznego.
4,0Student umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i niektóre moduły popularnych pakietów programowania matematycznego do rozwiązywania optymalizacyjnych modeli liniowych i dynamicznych.
4,5Student umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i niektóre moduły popularnych pakietów programowania matematycznego do rozwiązywania optymalizacyjnych modeli liniowych i dynamicznych. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki.
5,0Student umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i niektóre moduły popularnych pakietów programowania matematycznego do rozwiązywania optymalizacyjnych modeli liniowych i dynamicznych. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki i wykorzystać je do podejmowania decyzji gospodarczych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/12_U02Student potrafi budować, rozwiazywać i interpretować matematyczne modele decyzyjne programowania stochastycznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zdobycie umiejętnośći budowania i rozwiązywania modeli decyzyjnych.
C-3Wskazanie możliwości zastosowania modeli decyzyjnych w gospodarce.
Treści programoweT-W-3Klasyfikacja zadań programowania stochastycznego (modele z losową funkcją celu, z losowymi ograniczeniami).
T-W-4Planowanie decyzji gospodarczych za pomocą modeli teorii gier.
T-W-6Modelowanie wielokryterialne (podstawowe pojęcia, modele substytucyjne, modele niesubstytucyjne).
T-L-4Rozwiązywanie zadań programowania stochastycznego w warunkach niepewności (kryterium Walda,Savage'a, Baysa, Hurowicza).
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne polegające na budowaniu i rozwiązywaniu modeli decyzyjnych (przy użyciu wybranych programów komputerowych).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwia sprawdzające umiejętność budowania i rozwiązywania modeli decyzyjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi konstruować modeli programowania stochastycznego.
3,0Student potrafi konstruować modele programowania stochastycznego.
3,5Student potrafi konstruować modele programowania stochastycznego i z pomocą prowadzącego rozwiązywać je, wykorzystując do tego celu moduły popularnych pakietów programowania matematycznego.
4,0Student potrafi budować modele programowania stochastycznego i rozwiązywać je, wykorzystując do tego celu moduły popularnych pakietów programowania matematycznego.
4,5Student potrafi budować modele programowania stochastycznego i rozwiązywać je, wykorzystując do tego celu moduły popularnych pakietów programowania matematycznego. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki.
5,0Student potrafi budować modele programowania stochastycznego i rozwiązywać je, wykorzystując do tego celu moduły popularnych pakietów programowania matematycznego. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki wykorzystać je do podejmowania decyzji gospodarczych..
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/12_K01Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zdobycie umiejętnośći budowania i rozwiązywania modeli decyzyjnych.
C-2Wykształcenie zdolności programowania matematycznego w warunkach niepewności i ryzyka.
Treści programoweT-L-4Rozwiązywanie zadań programowania stochastycznego w warunkach niepewności (kryterium Walda,Savage'a, Baysa, Hurowicza).
T-L-2Optymalizacja wybranych zagadnień gospodarczych (wybór asortymentu produkcji, problem diet, transport żywności).
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne polegające na budowaniu i rozwiązywaniu modeli decyzyjnych (przy użyciu wybranych programów komputerowych).
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie sprawdzające wiedzę teoretyczną obejmującą treści programowe wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej.
3,0Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie operacyjne, a z pomoca nauczyciela zorganizować grupową prezentację.
3,5Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie operacyjne i zorganizować grupową prezentację.
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualną lub grupową prrezentację, z pomocą nauczyciela, potrafi identyfikować metody i narzedzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu oraz wykorzystać poznane moduły pakietów programowania matematycznego.
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualną lub grupową prezentację, potrafi identyfikować metody i narzedzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu wykorzystać poznane moduły pakietów programowania matematycznego a także dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników.
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualną lub grupową prezentację, identyfikować metody i narzedzia potrzebne do rozwiaąania zdefiniowanego problemu, wykorzystać poznane moduły pakietów programowania matematycznego oraz dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.