Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Podstawy diagnostyki ekonomicznej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy diagnostyki ekonomicznej
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Wawrzyniak <Katarzyna.Wawrzyniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 10 0,50,50zaliczenie
wykładyW5 10 0,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania w zakresie wiedzy: student posiada wiadomości z zakresu statystyki opisowej, podstaw ekonometrii oraz ogólną wiedzę ekonomiczną.
W-2Wymagania w zakresie umiejętności: student potrafi obliczać i interpretować parametry poznane w ramach statystyki opisowej, potrafi wyznaczać parametry i oceniać jakość modeli ekonometrycznych, potrafi posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz wybranymi pakietami statystycznymi (Statgraphics, Statistica).

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w diagnozowaniu zjawisk ekonomicznych.
C-2Wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania metod statystycznych i ekonometrycznych jako narzędzia diagnostycznego w mikro- i makroskali.
C-3Zdobycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania badania diagostycznego w mikro- i makroskali z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Diagnozowanie na podstawie zmiennych charakteryzujących sytuację finansowo-ekonomiczną podmiotów gospodarczych (np. spółek giełdowych) z wykorzystaniem norm teoretycznych i empirycznych wyznaczonych przy pomocy klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury.2
T-L-2Diagnozowanie sytuacji gospodarczej województw (powiatów, gmin) z wykorzystaniem kwantyli.2
T-L-3Diagnozowanie dynamiki wybranych zmiennych ekonomicznych w mikro- i makroskali dla danych przekrojowo- czasowych.2
T-L-4Wykorzystanie idei kary kontrolnej dla danych sezonowych w diagnozowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek giełdowych.2
T-L-5Diagnozowanie na podstawie modelii z jedną zmienną objaśniajacą w mikro- i makroskali dla danych przekrojowych i dla danych w postaci szeregów czasowych.2
10
wykłady
T-W-1Funkcje metod ilościowych. Istota diagnozowania ilościowego. Rodzaje prawidłowości statystycznych a sposoby wyznaczania elementów procesu diagnostycznego.2
T-W-2Klasyczne i pozycyjne parametry struktury jako elementy procesu diagnozowania dla danych przekrojowych. Kwantyle jako podstawa wielokryterialnej diagnozy.2
T-W-3Wybór obiektu (okresu) wzorcowego z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury.1
T-W-4Diagnozowanie dynamiki zjawisk ekonomicznych na różnych poziomach agregacji z wykorzystaniem modeli trendu liniowego. Karta kontrolna jako narzędzie diagnostyczne w mikro- i makroskali.3
T-W-5Diagnozowanie związków między zmiennymi ekonomicznymi w czasie i przestrzeni z wykorzystaniem modeli z jedną zmienną objaśniającą.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych.10
A-L-2Przygotowanie projektu.3
A-L-3Studia literaturowe.1
A-L-4Zaliczenie projektu.1
15
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.10
A-W-2Studia literaturowe.2
A-W-3Uczestnictwo w konsultacjach.2
A-W-4Uczestnictwo w zaliczeniu.1
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i pakietów statystycznych Statistica, Statgraphics.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładu w formie testu z pytaniami otwartymi i jednokrotnego wyboru, sprawdzającymi wiedzę teoretyczną i praktyczną, umiejętność formułowania wniosków oraz logicznego myślenia.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie projektu wykonanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w ich funkcji diagnostycznej - prezentacja i omówienie wniosków z przeprowadzonych badań.
S-3Ocena formująca: Sprawdzenie w połowie zajęć laboratoryjnych stopnia realizacji projektu, motywujące do dalszej pracy nad projektem.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/10_W01
posiada wiedzę dotyczącą istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
Z_1A_W01, Z_1A_W04, Z_1A_W07, Z_1A_W08, Z_1A_W09S1A_W01, S1A_W03, S1A_W06C-1T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-5M-1S-1
Z_1A_D1/10_W02
zna sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury oraz umie dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
Z_1A_W01, Z_1A_W04, Z_1A_W07, Z_1A_W08, Z_1A_W09S1A_W01, S1A_W03, S1A_W06C-2, C-3, C-1T-W-2, T-W-3, T-L-1, T-L-2M-1, M-2S-2, S-3
Z_1A_D1/10_W03
zna sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą
Z_1A_W08, Z_1A_W09, Z_1A_W07, Z_1A_W04, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W03, S1A_W06C-2, C-3, C-1T-W-5, T-L-5, T-W-4, T-L-4, T-L-3M-2, M-1S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/10_U01
potrafi zaprojektować badanie diagnostyczne z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali
Z_1A_U01, Z_1A_U03, Z_1A_U14, Z_1A_U08S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U09C-1, C-3, C-2T-L-4, T-W-3, T-L-2, T-L-5, T-L-1, T-L-3M-2S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/10_K01
opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
Z_1A_K01, Z_1A_K02, Z_1A_K03, Z_1A_K05, Z_1A_K06, Z_1A_K09S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05, S1A_K06, S1A_K07C-3, C-1, C-2T-L-5, T-L-3, T-L-1, T-L-4, T-L-2, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/10_W01
posiada wiedzę dotyczącą istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
2,0nie posiada wiedzy na temat istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
3,0posiada wąską wiedzę na temat istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
3,5posiada częściową wiedzę na temat istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
4,0posiada wiedzę na temat istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
4,5posiada szeroką wiedzę na temat istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
5,0posiada bardzo szeroką wiedzę na temat istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
Z_1A_D1/10_W02
zna sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury oraz umie dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
2,0nie zna sposobów diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury i nie umie dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
3,0zna dostatecznie wybrane sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury i z pomocą nauczyciela potrafi dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
3,5zna dość dobrze wybrane sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury i z pomocą nauczyciela potrafi dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
4,0zna dobrze wybrane sposobów diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury i potrafi dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
4,5zna wszystkie sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury i potrafi dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
5,0zna bezbłędnie wszystkie sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury i potrafi dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
Z_1A_D1/10_W03
zna sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą
2,0nie zna sposobów diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą
3,0zna dostatecznie wybrane sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą
3,5zna dość dobrze wybrane sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą
4,0zna dobrze wybrane sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą
4,5zna wszystkie sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą
5,0zna bezbłędnie sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/10_U01
potrafi zaprojektować badanie diagnostyczne z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali
2,0nie potrafi zaprojektować badania diagnostycznego z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali
3,0potrafi, przy pomocy nauczyciela, zaprojektować niektóre etapy badania diagnostycznego z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali
3,5potrafi, przy pomocy nauczyciela, zaprojektować większość etapów badania diagnostycznego z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali
4,0potrafi samodzielnie zaprojektować większość etapów badania diagnostycznego z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali
4,5potrafi samodzielnie zaprojektować badanie diagnostyczne z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali
5,0potrafi samodzielnie i bezbłędnie zaprojektować badanie diagnostyczne z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/10_K01
opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
2,0nie opanował zasad pracy indywidualnej i zespołowej
3,0opanował zasady pracy indywidualnej i przy pomocy nauczyciela potrafi przeprowadzić indywidualne badanie diagnostyczne oraz zorganizować zespołowy projekt badawczy
3,5opanował zasady pracy indywidualnej, potrafi samodzielnie przeprowadzić indywidualne badanie diagnostyczne, a przy pomocy nauczyciela potrafi zorganizować zespołowy projekt badawczy
4,0opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej, potrafi samodzielnie przeprowadzić indywidualne badanie diagnostyczne i zorganizować zespołowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela potrafi zidentyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania sformułowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej, potrafi samodzielnie przeprowadzić indywidualne badanie diagnostyczne i zorganizować zespołowy projekt badawczy, potrafi zidentyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania sformułowanego problemu i dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej, potrafi samodzielnie przeprowadzić indywidualne badanie diagnostyczne i zorganizować zespołowy projekt badawczy, potrafi zidentyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania sformułowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników oraz wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych

Literatura podstawowa

  1. Hozer J., Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy, PWE, Warszawa, 1993
  2. Hozer J. (red.), Ekonometria, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1997, Rozdz.7: Diagnostyczna funkcja modeli ekonometrycznych (K. Wawrzyniak)
  3. Hozer J. (red.), Ekonometria stosowana w przykładach i zadaniach, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2007, Rozdz.10: Diagnostyczna funkcja modeli ekonometrycznych (K. Wawrzyniak)
  4. Wawrzyniak K., Diagnozowanie ilościowe procesów i obiektów gospodarczych – podstawowe pojęcia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2007, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 450

Literatura dodatkowa

  1. Batóg B., Wawrzyniak K., Diagnozowanie a prognozowanie ekonometryczne – podobieństwa, różnice, zależności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2004, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394
  2. Wawrzyniak K., Kwantylowa diagnoza sytuacji na rynku pracy w woj. zachodniopomorskim, Wiadomości Statystyczne nr 7, Warszawa, 2005
  3. Hozer J., Markowicz I., Małe firmy. Analiza i diagnoza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2002
  4. Bąk I., Wawrzyniak K., Kwantylowa diagnoza poziomu produkcji roślinnej i zwierzęcej w województwie zachodniopomorskim w 2004 roku, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2007, Folia Univ. Agric. Stetin., Oeconomica 256 (48)

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Diagnozowanie na podstawie zmiennych charakteryzujących sytuację finansowo-ekonomiczną podmiotów gospodarczych (np. spółek giełdowych) z wykorzystaniem norm teoretycznych i empirycznych wyznaczonych przy pomocy klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury.2
T-L-2Diagnozowanie sytuacji gospodarczej województw (powiatów, gmin) z wykorzystaniem kwantyli.2
T-L-3Diagnozowanie dynamiki wybranych zmiennych ekonomicznych w mikro- i makroskali dla danych przekrojowo- czasowych.2
T-L-4Wykorzystanie idei kary kontrolnej dla danych sezonowych w diagnozowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek giełdowych.2
T-L-5Diagnozowanie na podstawie modelii z jedną zmienną objaśniajacą w mikro- i makroskali dla danych przekrojowych i dla danych w postaci szeregów czasowych.2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Funkcje metod ilościowych. Istota diagnozowania ilościowego. Rodzaje prawidłowości statystycznych a sposoby wyznaczania elementów procesu diagnostycznego.2
T-W-2Klasyczne i pozycyjne parametry struktury jako elementy procesu diagnozowania dla danych przekrojowych. Kwantyle jako podstawa wielokryterialnej diagnozy.2
T-W-3Wybór obiektu (okresu) wzorcowego z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury.1
T-W-4Diagnozowanie dynamiki zjawisk ekonomicznych na różnych poziomach agregacji z wykorzystaniem modeli trendu liniowego. Karta kontrolna jako narzędzie diagnostyczne w mikro- i makroskali.3
T-W-5Diagnozowanie związków między zmiennymi ekonomicznymi w czasie i przestrzeni z wykorzystaniem modeli z jedną zmienną objaśniającą.2
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych.10
A-L-2Przygotowanie projektu.3
A-L-3Studia literaturowe.1
A-L-4Zaliczenie projektu.1
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.10
A-W-2Studia literaturowe.2
A-W-3Uczestnictwo w konsultacjach.2
A-W-4Uczestnictwo w zaliczeniu.1
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/10_W01posiada wiedzę dotyczącą istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w diagnozowaniu zjawisk ekonomicznych.
Treści programoweT-W-3Wybór obiektu (okresu) wzorcowego z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury.
T-W-4Diagnozowanie dynamiki zjawisk ekonomicznych na różnych poziomach agregacji z wykorzystaniem modeli trendu liniowego. Karta kontrolna jako narzędzie diagnostyczne w mikro- i makroskali.
T-W-1Funkcje metod ilościowych. Istota diagnozowania ilościowego. Rodzaje prawidłowości statystycznych a sposoby wyznaczania elementów procesu diagnostycznego.
T-W-2Klasyczne i pozycyjne parametry struktury jako elementy procesu diagnozowania dla danych przekrojowych. Kwantyle jako podstawa wielokryterialnej diagnozy.
T-W-5Diagnozowanie związków między zmiennymi ekonomicznymi w czasie i przestrzeni z wykorzystaniem modeli z jedną zmienną objaśniającą.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładu w formie testu z pytaniami otwartymi i jednokrotnego wyboru, sprawdzającymi wiedzę teoretyczną i praktyczną, umiejętność formułowania wniosków oraz logicznego myślenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie posiada wiedzy na temat istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
3,0posiada wąską wiedzę na temat istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
3,5posiada częściową wiedzę na temat istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
4,0posiada wiedzę na temat istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
4,5posiada szeroką wiedzę na temat istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
5,0posiada bardzo szeroką wiedzę na temat istoty diagnozowania z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- i makroskali
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/10_W02zna sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury oraz umie dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania metod statystycznych i ekonometrycznych jako narzędzia diagnostycznego w mikro- i makroskali.
C-3Zdobycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania badania diagostycznego w mikro- i makroskali z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych.
C-1Zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w diagnozowaniu zjawisk ekonomicznych.
Treści programoweT-W-2Klasyczne i pozycyjne parametry struktury jako elementy procesu diagnozowania dla danych przekrojowych. Kwantyle jako podstawa wielokryterialnej diagnozy.
T-W-3Wybór obiektu (okresu) wzorcowego z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury.
T-L-1Diagnozowanie na podstawie zmiennych charakteryzujących sytuację finansowo-ekonomiczną podmiotów gospodarczych (np. spółek giełdowych) z wykorzystaniem norm teoretycznych i empirycznych wyznaczonych przy pomocy klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury.
T-L-2Diagnozowanie sytuacji gospodarczej województw (powiatów, gmin) z wykorzystaniem kwantyli.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i pakietów statystycznych Statistica, Statgraphics.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie projektu wykonanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w ich funkcji diagnostycznej - prezentacja i omówienie wniosków z przeprowadzonych badań.
S-3Ocena formująca: Sprawdzenie w połowie zajęć laboratoryjnych stopnia realizacji projektu, motywujące do dalszej pracy nad projektem.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna sposobów diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury i nie umie dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
3,0zna dostatecznie wybrane sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury i z pomocą nauczyciela potrafi dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
3,5zna dość dobrze wybrane sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury i z pomocą nauczyciela potrafi dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
4,0zna dobrze wybrane sposobów diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury i potrafi dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
4,5zna wszystkie sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury i potrafi dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
5,0zna bezbłędnie wszystkie sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury i potrafi dokonać wyboru obiektu (okresu) wzorcowego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/10_W03zna sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania metod statystycznych i ekonometrycznych jako narzędzia diagnostycznego w mikro- i makroskali.
C-3Zdobycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania badania diagostycznego w mikro- i makroskali z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych.
C-1Zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w diagnozowaniu zjawisk ekonomicznych.
Treści programoweT-W-5Diagnozowanie związków między zmiennymi ekonomicznymi w czasie i przestrzeni z wykorzystaniem modeli z jedną zmienną objaśniającą.
T-L-5Diagnozowanie na podstawie modelii z jedną zmienną objaśniajacą w mikro- i makroskali dla danych przekrojowych i dla danych w postaci szeregów czasowych.
T-W-4Diagnozowanie dynamiki zjawisk ekonomicznych na różnych poziomach agregacji z wykorzystaniem modeli trendu liniowego. Karta kontrolna jako narzędzie diagnostyczne w mikro- i makroskali.
T-L-4Wykorzystanie idei kary kontrolnej dla danych sezonowych w diagnozowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek giełdowych.
T-L-3Diagnozowanie dynamiki wybranych zmiennych ekonomicznych w mikro- i makroskali dla danych przekrojowo- czasowych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i pakietów statystycznych Statistica, Statgraphics.
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie projektu wykonanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w ich funkcji diagnostycznej - prezentacja i omówienie wniosków z przeprowadzonych badań.
S-3Ocena formująca: Sprawdzenie w połowie zajęć laboratoryjnych stopnia realizacji projektu, motywujące do dalszej pracy nad projektem.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna sposobów diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą
3,0zna dostatecznie wybrane sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą
3,5zna dość dobrze wybrane sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą
4,0zna dobrze wybrane sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą
4,5zna wszystkie sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą
5,0zna bezbłędnie sposoby diagnozowania w mikro- i makroskali z wykorzystaniem modeli dynamiki, karty kontrolnej oraz modeli z jedną zmienną objaśniającą
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/10_U01potrafi zaprojektować badanie diagnostyczne z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w diagnozowaniu zjawisk ekonomicznych.
C-3Zdobycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania badania diagostycznego w mikro- i makroskali z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych.
C-2Wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania metod statystycznych i ekonometrycznych jako narzędzia diagnostycznego w mikro- i makroskali.
Treści programoweT-L-4Wykorzystanie idei kary kontrolnej dla danych sezonowych w diagnozowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek giełdowych.
T-W-3Wybór obiektu (okresu) wzorcowego z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury.
T-L-2Diagnozowanie sytuacji gospodarczej województw (powiatów, gmin) z wykorzystaniem kwantyli.
T-L-5Diagnozowanie na podstawie modelii z jedną zmienną objaśniajacą w mikro- i makroskali dla danych przekrojowych i dla danych w postaci szeregów czasowych.
T-L-1Diagnozowanie na podstawie zmiennych charakteryzujących sytuację finansowo-ekonomiczną podmiotów gospodarczych (np. spółek giełdowych) z wykorzystaniem norm teoretycznych i empirycznych wyznaczonych przy pomocy klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury.
T-L-3Diagnozowanie dynamiki wybranych zmiennych ekonomicznych w mikro- i makroskali dla danych przekrojowo- czasowych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i pakietów statystycznych Statistica, Statgraphics.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Sprawdzenie w połowie zajęć laboratoryjnych stopnia realizacji projektu, motywujące do dalszej pracy nad projektem.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie projektu wykonanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w ich funkcji diagnostycznej - prezentacja i omówienie wniosków z przeprowadzonych badań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi zaprojektować badania diagnostycznego z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali
3,0potrafi, przy pomocy nauczyciela, zaprojektować niektóre etapy badania diagnostycznego z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali
3,5potrafi, przy pomocy nauczyciela, zaprojektować większość etapów badania diagnostycznego z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali
4,0potrafi samodzielnie zaprojektować większość etapów badania diagnostycznego z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali
4,5potrafi samodzielnie zaprojektować badanie diagnostyczne z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali
5,0potrafi samodzielnie i bezbłędnie zaprojektować badanie diagnostyczne z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w mikro- lub makroskali
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/10_K01opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Zdobycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania badania diagostycznego w mikro- i makroskali z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych.
C-1Zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w diagnozowaniu zjawisk ekonomicznych.
C-2Wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania metod statystycznych i ekonometrycznych jako narzędzia diagnostycznego w mikro- i makroskali.
Treści programoweT-L-5Diagnozowanie na podstawie modelii z jedną zmienną objaśniajacą w mikro- i makroskali dla danych przekrojowych i dla danych w postaci szeregów czasowych.
T-L-3Diagnozowanie dynamiki wybranych zmiennych ekonomicznych w mikro- i makroskali dla danych przekrojowo- czasowych.
T-L-1Diagnozowanie na podstawie zmiennych charakteryzujących sytuację finansowo-ekonomiczną podmiotów gospodarczych (np. spółek giełdowych) z wykorzystaniem norm teoretycznych i empirycznych wyznaczonych przy pomocy klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury.
T-L-4Wykorzystanie idei kary kontrolnej dla danych sezonowych w diagnozowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek giełdowych.
T-L-2Diagnozowanie sytuacji gospodarczej województw (powiatów, gmin) z wykorzystaniem kwantyli.
T-W-3Wybór obiektu (okresu) wzorcowego z wykorzystaniem klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i pakietów statystycznych Statistica, Statgraphics.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładu w formie testu z pytaniami otwartymi i jednokrotnego wyboru, sprawdzającymi wiedzę teoretyczną i praktyczną, umiejętność formułowania wniosków oraz logicznego myślenia.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie projektu wykonanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w ich funkcji diagnostycznej - prezentacja i omówienie wniosków z przeprowadzonych badań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie opanował zasad pracy indywidualnej i zespołowej
3,0opanował zasady pracy indywidualnej i przy pomocy nauczyciela potrafi przeprowadzić indywidualne badanie diagnostyczne oraz zorganizować zespołowy projekt badawczy
3,5opanował zasady pracy indywidualnej, potrafi samodzielnie przeprowadzić indywidualne badanie diagnostyczne, a przy pomocy nauczyciela potrafi zorganizować zespołowy projekt badawczy
4,0opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej, potrafi samodzielnie przeprowadzić indywidualne badanie diagnostyczne i zorganizować zespołowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela potrafi zidentyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania sformułowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej, potrafi samodzielnie przeprowadzić indywidualne badanie diagnostyczne i zorganizować zespołowy projekt badawczy, potrafi zidentyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania sformułowanego problemu i dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0opanował zasady pracy indywidualnej i zespołowej, potrafi samodzielnie przeprowadzić indywidualne badanie diagnostyczne i zorganizować zespołowy projekt badawczy, potrafi zidentyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania sformułowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników oraz wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych