Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Wizualizacja i prezentacja danych ekonomicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wizualizacja i prezentacja danych ekonomicznych
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Aneta Becker <aneta.becker@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiadomości z zakresu matematyki i statystyki oraz ekonometrii szkół wyższych, ogólna wiedza ekonomiczna, podstawy informatyki, a także elementarne umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym i pakietami statystycznymi.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przybliżenie wiadomości z zakresu wizualizacji danych.
C-2Zapoznanie z nowoczesnymi metodami i rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi do wizualizacji danych ekonomicznych.
C-3Opanowanie umiejętności analizy, oceny i diagnozy informacji ekonomicznej na podstawie graficznej prezentacji.
C-4Przygotowanie do praktycznego stosowania technik wizualizacyjnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Znaczenie informacji w organizacjach gospodarczych. Wizualizacja danych jako medium w procesie komunikacji. Elementy wpływające na poprawny odbiór i interpretację komunikatu zawierającego elementy graficzne.2
T-L-2Dobór formy wizualizacji do kategorii danych. Rodzaje danych ekonomicznych i sposoby ich pozyskiwania oraz przygotowania do prezentacji graficznej.2
T-L-3Zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej. Etapy przygotowania do graficznej prezentacji danych.2
T-L-4Klasyfikacja obrazów graficznych ze względu na rodzaj zastosowanej metody wizualizacji. Omówienie wybranych typów obra-zów np. tabeli, wykresów, diagramów i ich prezentacja w popularnych pakietach statystycznych oraz arkuszu kalkulacyjnym.2
T-L-5Techniki tworzenia i prezentowania danych ekonomicznych. Klasyfikacja programów graficznych ze względu na rodzaj realiza-cji zadań i potrzeb użytkowników.2
T-L-6Praktyczne przykłady wykorzystania techniki wizualizacji w zastosowaniach ekonomicznych i naukowo-technicznych. Wizualizacja jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji.2
T-L-7Analiza, ocena i diagnoza danych ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji wyników.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych15
A-L-2Przygotowanie do zajęć4
A-L-3Studiowanie literatury2
A-L-4Przygotowanie projektu7
A-L-5Prezentacja projektu2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia z użyciem komputera oraz dyskusja dydaktyczna; wykorzystanie narzędzi informatycznych (pakietów statystycznych, arkusza kalkulacyjnego, narzędzi multimedialnych) stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie uzyskane na podstawie projektu opracowanego z wykorzystaniem materiału statystycznego i narzędzi informatycznych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/9_W01
Student ma wiedzę na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych. Zna zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapy przygotowania graficznej prezentacji danych.
Z_1A_W08, Z_1A_W09, Z_1A_W07, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W06C-2, C-3, C-1, C-4T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-5, T-L-2M-1S-1
Z_1A_D1/9_W02
Student zna metody i rozwiązania informatyczne stosowane do wizualizacji danych ekonomicznych.
Z_1A_W09, Z_1A_W08, Z_1A_W07S1A_W06C-4, C-2T-L-3, T-L-4, T-L-2, T-L-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/9_U01
Student umie analizować, ocenić i diagnozować informacje ekonomiczne na podstawie graficznej prezentacji.
Z_1A_U04, Z_1A_U15, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-4, C-1T-L-1, T-L-5, T-L-6, T-L-3, T-L-7M-1S-1
Z_1A_D1/9_U02
Student umie praktycznie wykorzystać techniki wizualizacji do prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych.
Z_1A_U11, Z_1A_U10, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U07C-2, C-4, C-3T-L-6, T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-4, T-L-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/9_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Z_1A_K09, Z_1A_K03, Z_1A_K02, Z_1A_K08S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-4, C-2, C-1, C-3T-L-5, T-L-6, T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-L-4, T-L-7M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/9_W01
Student ma wiedzę na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych. Zna zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapy przygotowania graficznej prezentacji danych.
2,0nie posiada wiedzy na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych; nie zna zasad poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapów przygotowania graficznej prezentacji danych
3,0posiada w wąskim zakresie wiedzę na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych oraz zasad poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapów przygotowania graficznej prezentacji danych
3,5posiada w wąskim zakresie wiedzę na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych, potrafi wskazać, przy pomocy nauczyciela, zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapy przygotowania graficznej prezentacji danych
4,0posiada wiedzę na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych, potrafi wskazać, przy pomocy nauczyciela, zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapy przygotowania graficznej prezentacji danych
4,5posiada wiedzę na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych, potrafi wskazać zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapy przygotowania graficznej prezentacji danych
5,0posiada wiedzę na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych, potrafi wskazać zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapy przygotowania graficznej prezentacji danych, a także potrafi samodzielnie zastosować pozyskane wiadomości w badaniach praktycznych
Z_1A_D1/9_W02
Student zna metody i rozwiązania informatyczne stosowane do wizualizacji danych ekonomicznych.
2,0nie posiada wiedzy na temat metod i rozwiązań informatycznych stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych
3,0posiada w wąskim zakresie wiedzę na temat metod i rozwiązań informatycznych stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych
3,5posiada w wąskim zakresie wiedzę na temat metod stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych i potrafi wskazać, przy pomocy nauczyciela, rozwiązania informatyczne wykorzystywane w badaniach społeczno-gospodarczych
4,0posiada wiedzę na temat metod stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych i potrafi wskazać, przy pomocy nauczyciela, rozwiązania informatyczne wykorzystywane w badaniach społeczno-gospodarczych
4,5posiada wiedzę na temat metod stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych i potrafi wskazać rozwiązania informatyczne wykorzystywane w badaniach społeczno-gospodarczych
5,0posiada wiedzę na temat metod stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych i wie jakie rozwiązania informatyczne należy zastosować do rozwiązania konkretnych problemów społeczno-gospodarczych, umie ocenić przydatność proponowanych narzędzi i wie jak się nimi posługiwać

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/9_U01
Student umie analizować, ocenić i diagnozować informacje ekonomiczne na podstawie graficznej prezentacji.
2,0nie potrafi przeprowadzić analizy, ocenić i diagnozować informacji ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji
3,0potrafi przeprowadzić, przy pomocy nauczyciela, analizę informacji ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji i dokonać wstępnej oceny uzyskanych wyników
3,5potrafi przeprowadzić, przy pomocy nauczyciela, analizę informacji ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji i dokonać oceny uzyskanych wyników
4,0potrafi przeprowadzić analizę informacji ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji i dokonać oceny uzyskanych wyników
4,5potrafi przeprowadzić analizę informacji ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji i dokonać oceny, wstępnej diagnozy uzyskanych wyników
5,0potrafi przeprowadzić pełną analizę, ocenę i diagnozę informacji ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji
Z_1A_D1/9_U02
Student umie praktycznie wykorzystać techniki wizualizacji do prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych.
2,0nie umie wykorzystać technik wizualizacji do prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych
3,0potrafi, przy pomocy nauczyciela, wykorzystać wybrane techniki wizualizacji do prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych
3,5potrafi, przy pomocy nauczyciela, wykorzystać większość zaproponowanych technik wizualizacji do prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych
4,0potrafi samodzielnie wykorzystać wybrane techniki wizualizacji do prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych
4,5potrafi samodzielnie wykorzystać większość wybranych technik wizualizacji do prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych
5,0potrafi samodzielnie wykorzystać wybrane przez siebie techniki wizualizacji odpowiedniedo prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/9_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
2,0nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej.
3,0potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie statystyczne, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie statystyczne i zorganizować grupowy projekt badawczy przy wsparciu nauczyciela
4,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych

Literatura podstawowa

  1. Altkorn J., Wizualizacja firmy, Instytut Marketingu, Kraków, 1999
  2. Dudycz H., Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 1998
  3. Hindle T., Poradnik menedżera: Sztuka prezentacji, Wyd. Wiedza i Życie, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2010
  2. Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjna, Wyd. MIKOM, Warszawa, 2004
  3. Miszczak W., Statystyczne metody analizy danych. Materiały do ćwiczeń, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 1999
  4. Rószkiewicz M., Zarys metod Statystyki wielowymiarowej z wykorzystaniem programów komputerowych STATGRAPHICS wersja 6 oraz SPSS wersja 5, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 1998
  5. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL, Kraków, 2000

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Znaczenie informacji w organizacjach gospodarczych. Wizualizacja danych jako medium w procesie komunikacji. Elementy wpływające na poprawny odbiór i interpretację komunikatu zawierającego elementy graficzne.2
T-L-2Dobór formy wizualizacji do kategorii danych. Rodzaje danych ekonomicznych i sposoby ich pozyskiwania oraz przygotowania do prezentacji graficznej.2
T-L-3Zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej. Etapy przygotowania do graficznej prezentacji danych.2
T-L-4Klasyfikacja obrazów graficznych ze względu na rodzaj zastosowanej metody wizualizacji. Omówienie wybranych typów obra-zów np. tabeli, wykresów, diagramów i ich prezentacja w popularnych pakietach statystycznych oraz arkuszu kalkulacyjnym.2
T-L-5Techniki tworzenia i prezentowania danych ekonomicznych. Klasyfikacja programów graficznych ze względu na rodzaj realiza-cji zadań i potrzeb użytkowników.2
T-L-6Praktyczne przykłady wykorzystania techniki wizualizacji w zastosowaniach ekonomicznych i naukowo-technicznych. Wizualizacja jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji.2
T-L-7Analiza, ocena i diagnoza danych ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji wyników.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych15
A-L-2Przygotowanie do zajęć4
A-L-3Studiowanie literatury2
A-L-4Przygotowanie projektu7
A-L-5Prezentacja projektu2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/9_W01Student ma wiedzę na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych. Zna zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapy przygotowania graficznej prezentacji danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z nowoczesnymi metodami i rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi do wizualizacji danych ekonomicznych.
C-3Opanowanie umiejętności analizy, oceny i diagnozy informacji ekonomicznej na podstawie graficznej prezentacji.
C-1Przybliżenie wiadomości z zakresu wizualizacji danych.
C-4Przygotowanie do praktycznego stosowania technik wizualizacyjnych.
Treści programoweT-L-3Zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej. Etapy przygotowania do graficznej prezentacji danych.
T-L-4Klasyfikacja obrazów graficznych ze względu na rodzaj zastosowanej metody wizualizacji. Omówienie wybranych typów obra-zów np. tabeli, wykresów, diagramów i ich prezentacja w popularnych pakietach statystycznych oraz arkuszu kalkulacyjnym.
T-L-1Znaczenie informacji w organizacjach gospodarczych. Wizualizacja danych jako medium w procesie komunikacji. Elementy wpływające na poprawny odbiór i interpretację komunikatu zawierającego elementy graficzne.
T-L-5Techniki tworzenia i prezentowania danych ekonomicznych. Klasyfikacja programów graficznych ze względu na rodzaj realiza-cji zadań i potrzeb użytkowników.
T-L-2Dobór formy wizualizacji do kategorii danych. Rodzaje danych ekonomicznych i sposoby ich pozyskiwania oraz przygotowania do prezentacji graficznej.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia z użyciem komputera oraz dyskusja dydaktyczna; wykorzystanie narzędzi informatycznych (pakietów statystycznych, arkusza kalkulacyjnego, narzędzi multimedialnych) stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie uzyskane na podstawie projektu opracowanego z wykorzystaniem materiału statystycznego i narzędzi informatycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie posiada wiedzy na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych; nie zna zasad poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapów przygotowania graficznej prezentacji danych
3,0posiada w wąskim zakresie wiedzę na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych oraz zasad poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapów przygotowania graficznej prezentacji danych
3,5posiada w wąskim zakresie wiedzę na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych, potrafi wskazać, przy pomocy nauczyciela, zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapy przygotowania graficznej prezentacji danych
4,0posiada wiedzę na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych, potrafi wskazać, przy pomocy nauczyciela, zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapy przygotowania graficznej prezentacji danych
4,5posiada wiedzę na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych, potrafi wskazać zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapy przygotowania graficznej prezentacji danych
5,0posiada wiedzę na temat znaczenia wizualizacja danych w organizacjach gospodarczych, potrafi wskazać zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej oraz etapy przygotowania graficznej prezentacji danych, a także potrafi samodzielnie zastosować pozyskane wiadomości w badaniach praktycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/9_W02Student zna metody i rozwiązania informatyczne stosowane do wizualizacji danych ekonomicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-4Przygotowanie do praktycznego stosowania technik wizualizacyjnych.
C-2Zapoznanie z nowoczesnymi metodami i rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi do wizualizacji danych ekonomicznych.
Treści programoweT-L-3Zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej. Etapy przygotowania do graficznej prezentacji danych.
T-L-4Klasyfikacja obrazów graficznych ze względu na rodzaj zastosowanej metody wizualizacji. Omówienie wybranych typów obra-zów np. tabeli, wykresów, diagramów i ich prezentacja w popularnych pakietach statystycznych oraz arkuszu kalkulacyjnym.
T-L-2Dobór formy wizualizacji do kategorii danych. Rodzaje danych ekonomicznych i sposoby ich pozyskiwania oraz przygotowania do prezentacji graficznej.
T-L-5Techniki tworzenia i prezentowania danych ekonomicznych. Klasyfikacja programów graficznych ze względu na rodzaj realiza-cji zadań i potrzeb użytkowników.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia z użyciem komputera oraz dyskusja dydaktyczna; wykorzystanie narzędzi informatycznych (pakietów statystycznych, arkusza kalkulacyjnego, narzędzi multimedialnych) stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie uzyskane na podstawie projektu opracowanego z wykorzystaniem materiału statystycznego i narzędzi informatycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie posiada wiedzy na temat metod i rozwiązań informatycznych stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych
3,0posiada w wąskim zakresie wiedzę na temat metod i rozwiązań informatycznych stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych
3,5posiada w wąskim zakresie wiedzę na temat metod stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych i potrafi wskazać, przy pomocy nauczyciela, rozwiązania informatyczne wykorzystywane w badaniach społeczno-gospodarczych
4,0posiada wiedzę na temat metod stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych i potrafi wskazać, przy pomocy nauczyciela, rozwiązania informatyczne wykorzystywane w badaniach społeczno-gospodarczych
4,5posiada wiedzę na temat metod stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych i potrafi wskazać rozwiązania informatyczne wykorzystywane w badaniach społeczno-gospodarczych
5,0posiada wiedzę na temat metod stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych i wie jakie rozwiązania informatyczne należy zastosować do rozwiązania konkretnych problemów społeczno-gospodarczych, umie ocenić przydatność proponowanych narzędzi i wie jak się nimi posługiwać
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/9_U01Student umie analizować, ocenić i diagnozować informacje ekonomiczne na podstawie graficznej prezentacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Opanowanie umiejętności analizy, oceny i diagnozy informacji ekonomicznej na podstawie graficznej prezentacji.
C-4Przygotowanie do praktycznego stosowania technik wizualizacyjnych.
C-1Przybliżenie wiadomości z zakresu wizualizacji danych.
Treści programoweT-L-1Znaczenie informacji w organizacjach gospodarczych. Wizualizacja danych jako medium w procesie komunikacji. Elementy wpływające na poprawny odbiór i interpretację komunikatu zawierającego elementy graficzne.
T-L-5Techniki tworzenia i prezentowania danych ekonomicznych. Klasyfikacja programów graficznych ze względu na rodzaj realiza-cji zadań i potrzeb użytkowników.
T-L-6Praktyczne przykłady wykorzystania techniki wizualizacji w zastosowaniach ekonomicznych i naukowo-technicznych. Wizualizacja jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji.
T-L-3Zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej. Etapy przygotowania do graficznej prezentacji danych.
T-L-7Analiza, ocena i diagnoza danych ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji wyników.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia z użyciem komputera oraz dyskusja dydaktyczna; wykorzystanie narzędzi informatycznych (pakietów statystycznych, arkusza kalkulacyjnego, narzędzi multimedialnych) stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie uzyskane na podstawie projektu opracowanego z wykorzystaniem materiału statystycznego i narzędzi informatycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi przeprowadzić analizy, ocenić i diagnozować informacji ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji
3,0potrafi przeprowadzić, przy pomocy nauczyciela, analizę informacji ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji i dokonać wstępnej oceny uzyskanych wyników
3,5potrafi przeprowadzić, przy pomocy nauczyciela, analizę informacji ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji i dokonać oceny uzyskanych wyników
4,0potrafi przeprowadzić analizę informacji ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji i dokonać oceny uzyskanych wyników
4,5potrafi przeprowadzić analizę informacji ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji i dokonać oceny, wstępnej diagnozy uzyskanych wyników
5,0potrafi przeprowadzić pełną analizę, ocenę i diagnozę informacji ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/9_U02Student umie praktycznie wykorzystać techniki wizualizacji do prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z nowoczesnymi metodami i rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi do wizualizacji danych ekonomicznych.
C-4Przygotowanie do praktycznego stosowania technik wizualizacyjnych.
C-3Opanowanie umiejętności analizy, oceny i diagnozy informacji ekonomicznej na podstawie graficznej prezentacji.
Treści programoweT-L-6Praktyczne przykłady wykorzystania techniki wizualizacji w zastosowaniach ekonomicznych i naukowo-technicznych. Wizualizacja jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji.
T-L-3Zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej. Etapy przygotowania do graficznej prezentacji danych.
T-L-2Dobór formy wizualizacji do kategorii danych. Rodzaje danych ekonomicznych i sposoby ich pozyskiwania oraz przygotowania do prezentacji graficznej.
T-L-5Techniki tworzenia i prezentowania danych ekonomicznych. Klasyfikacja programów graficznych ze względu na rodzaj realiza-cji zadań i potrzeb użytkowników.
T-L-4Klasyfikacja obrazów graficznych ze względu na rodzaj zastosowanej metody wizualizacji. Omówienie wybranych typów obra-zów np. tabeli, wykresów, diagramów i ich prezentacja w popularnych pakietach statystycznych oraz arkuszu kalkulacyjnym.
T-L-7Analiza, ocena i diagnoza danych ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji wyników.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia z użyciem komputera oraz dyskusja dydaktyczna; wykorzystanie narzędzi informatycznych (pakietów statystycznych, arkusza kalkulacyjnego, narzędzi multimedialnych) stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie uzyskane na podstawie projektu opracowanego z wykorzystaniem materiału statystycznego i narzędzi informatycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie umie wykorzystać technik wizualizacji do prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych
3,0potrafi, przy pomocy nauczyciela, wykorzystać wybrane techniki wizualizacji do prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych
3,5potrafi, przy pomocy nauczyciela, wykorzystać większość zaproponowanych technik wizualizacji do prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych
4,0potrafi samodzielnie wykorzystać wybrane techniki wizualizacji do prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych
4,5potrafi samodzielnie wykorzystać większość wybranych technik wizualizacji do prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych
5,0potrafi samodzielnie wykorzystać wybrane przez siebie techniki wizualizacji odpowiedniedo prezentowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych i naukowo-technicznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/9_K01Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-4Przygotowanie do praktycznego stosowania technik wizualizacyjnych.
C-2Zapoznanie z nowoczesnymi metodami i rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi do wizualizacji danych ekonomicznych.
C-1Przybliżenie wiadomości z zakresu wizualizacji danych.
C-3Opanowanie umiejętności analizy, oceny i diagnozy informacji ekonomicznej na podstawie graficznej prezentacji.
Treści programoweT-L-5Techniki tworzenia i prezentowania danych ekonomicznych. Klasyfikacja programów graficznych ze względu na rodzaj realiza-cji zadań i potrzeb użytkowników.
T-L-6Praktyczne przykłady wykorzystania techniki wizualizacji w zastosowaniach ekonomicznych i naukowo-technicznych. Wizualizacja jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji.
T-L-2Dobór formy wizualizacji do kategorii danych. Rodzaje danych ekonomicznych i sposoby ich pozyskiwania oraz przygotowania do prezentacji graficznej.
T-L-3Zasady poprawnego i skutecznego przedstawiania informacji ekonomicznej. Etapy przygotowania do graficznej prezentacji danych.
T-L-1Znaczenie informacji w organizacjach gospodarczych. Wizualizacja danych jako medium w procesie komunikacji. Elementy wpływające na poprawny odbiór i interpretację komunikatu zawierającego elementy graficzne.
T-L-4Klasyfikacja obrazów graficznych ze względu na rodzaj zastosowanej metody wizualizacji. Omówienie wybranych typów obra-zów np. tabeli, wykresów, diagramów i ich prezentacja w popularnych pakietach statystycznych oraz arkuszu kalkulacyjnym.
T-L-7Analiza, ocena i diagnoza danych ekonomicznych na podstawie graficznej prezentacji wyników.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia z użyciem komputera oraz dyskusja dydaktyczna; wykorzystanie narzędzi informatycznych (pakietów statystycznych, arkusza kalkulacyjnego, narzędzi multimedialnych) stosowanych do wizualizacji danych ekonomicznych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie uzyskane na podstawie projektu opracowanego z wykorzystaniem materiału statystycznego i narzędzi informatycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej.
3,0potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie statystyczne, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie statystyczne i zorganizować grupowy projekt badawczy przy wsparciu nauczyciela
4,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych