Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Ocena ryzyka gospodarczego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ocena ryzyka gospodarczego
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Mongiało <Zbigniew.Mongialo@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 10 0,50,50zaliczenie
wykładyW5 10 0,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania z zakresu wiedzy: wiadomości z zakresu matematyki szkół wyższych w tym z rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej, ogólna wiedza ekonomiczna
W-2Wymagania w zakresie umiejętności: Student potrafi analizować zagadnienia i opracowywać je w postaci referatów oraz posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym, programem Statgraphic i Statistica
W-3Wymagania w zakresie kompetencji: Student potrfi pracować w grupie, samodzielnie opracowywać informacje na wskazany temat oraz formułować wnioski

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie estymacji i weryfikacji hipotez dotyczących postaci ryzyka i jego wartości
C-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zagadnienia analizy i oceny ryzyka realizacji złożonego przedsięwzięcia3
T-L-2Mierzenie ryzyka ( Metody analizy i oceny ryzyka. Systemy wspomagające analizę ryzyka)3
T-L-3Kontrola nad ryzykiem monitorowanie ryzyka2
T-L-4Zarządzanie ryzykiem (rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań)2
10
wykłady
T-W-1Ryzyko w działalności gospodarczej - pojecie ryzyka (niepewność a ryzyko)1
T-W-2źródła ryzyka w operacjach gospodarczych, podmioty ryzyka1
T-W-3koszty ryzyka w przedsiębiorstwie1
T-W-4postępowanie z ryzykiem w procesie podejmowania decyzji1
T-W-5koncepcja Risk Management; Definicje ryzyka i jego taksonomia,1
T-W-6TYPY RYZYKA EKONOMICZNEGO I GOSPODARCZEGO (niepewność i ryzyko sytuacji rynkowych, Zagadnienia analizy i oceny ryzyka realizacji złożonego przedsięwzięcia)1
T-W-7Mierzenie ryzyka (Istota ryzyka. Metody analizy i oceny ryzyka. Systemy wspomagające analizę ryzyka)1
T-W-8Kontrola nad ryzykiem monitorowanie ryzyka.1
T-W-9Zarządzanie ryzykiem (rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań)2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Opracowanie referatów4
A-L-2Uczestnictwo w laboratoriach10
A-L-3Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych1
15
wykłady
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia egzaminu1
A-W-2Opracowywanie wzorów1
A-W-3Czytanie literatury2
A-W-4Uczestnictwo w wykładach10
A-W-5Uczestnictwo w zaliczeniu wykładów1
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/8_W01
Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem badania ryzyka rynkowego w zakresie estymacji i weryfikacji hipotez dotyczących postaci ryzyka i jego wartości
Z_1A_W07, Z_1A_W09, Z_1A_W13, Z_1A_W12, Z_1A_W08, Z_1A_W06S1A_W05, S1A_W06, S1A_W08, S1A_W09C-2, C-1T-L-2, T-W-1, T-W-8, T-L-1, T-L-4, T-W-3, T-W-6, T-W-4, T-L-3, T-W-5, T-W-9, T-W-7, T-W-2M-1, M-2S-1, S-2
Z_1A_D1/8_W02
Student zna popularne pakiety statystyczne w zkresie badania ryzyka i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce społeczno-ekonomicznej
Z_1A_W13, Z_1A_W12, Z_1A_W08, Z_1A_W09, Z_1A_W07, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W06, S1A_W08, S1A_W09C-1, C-2T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-L-2, T-W-4, T-W-8, T-W-1, T-L-1, T-W-2, T-W-5, T-L-3, T-L-4, T-W-9M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/8_U01
Student potrafi zorganizować badania nad ryzykiem, zebrać, prezentować i analizować dane dotyczące ryzyka
Z_1A_U14, Z_1A_U19, Z_1A_U07, Z_1A_U01, Z_1A_U05, Z_1A_U15S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U08, S1A_U10C-2, C-1T-L-2, T-W-1, T-W-2, T-L-3, T-W-3, T-L-4, T-W-5, T-L-1, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-7M-2, M-1S-1, S-2
Z_1A_D1/8_U02
Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia statystatystyczne do oceny ryzyka oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań nad ryzykiem, a także odnieść je do praktyki gospodarczej
Z_1A_U15, Z_1A_U05, Z_1A_U14, Z_1A_U01, Z_1A_U19, Z_1A_U07S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U08, S1A_U10C-2, C-1T-W-6, T-W-8, T-W-1, T-W-9, T-W-2, T-W-7, T-L-4, T-L-1, T-W-3, T-W-4, T-L-2, T-L-3, T-W-5M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/8_K01
Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
Z_1A_K01, Z_1A_K02, Z_1A_K04, Z_1A_K07, Z_1A_K08S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06C-2, C-1T-W-9, T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-8, T-L-4, T-W-3, T-W-2, T-W-1M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/8_W01
Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem badania ryzyka rynkowego w zakresie estymacji i weryfikacji hipotez dotyczących postaci ryzyka i jego wartości
2,0nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
3,0potrafi zdefiniować rodzaje ryzyka w procesach ekonomiczno-społecznych i znać narzędzia statystyczne pomocne do określania tego ryzyka
3,5potrafi zdefiniować rodzaje ryzyka w procesach ekonomiczno-społecznych i zna narzędzia statystyczne pomocne do określania tego ryzyka, ale niewystarczająco wie jak przeprowadzić badania w celu określenia wielkości danego ryzyka, bądź zweryfikowania osądu o jego wartości
4,0wie jak przeprowadzić badania w celu określenia wielkości danego ryzyka, bądź zweryfikowania osądu o jego wartości
4,5wie jak przeprowadzić badania w celu określenia wielkości danego ryzyka, bądź zweryfikowania osądu o jego wartości, ale niewystarczająco wie jak zaprojektować badania ryzyka rynkowego w zakrasie estymacji i weryfikacji hipotez dotyczących postaci ryzyka i jego wartości
5,0wie jak zaprojektować badania ryzyka rynkowego w zakrasie estymacji i weryfikacji hipotez dotyczących postaci ryzyka i jego wartości
Z_1A_D1/8_W02
Student zna popularne pakiety statystyczne w zkresie badania ryzyka i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce społeczno-ekonomicznej
2,0nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
3,0Student zna popularne pakiety statystyczne w zkresie badania ryzyka
3,5Student zna popularne pakiety statystyczne w zkresie badania ryzyka,ale nie ma wystarczającej wiedzy jak wykorzystać pakiety statystyczne do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem
4,0Student wie jak wykorzystać pakiety statystyczne do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem
4,5Student wie jak wykorzystać pakiety statystyczne do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem, ale nie wystarczająco wie jak zaprojektować badania z wykorzystaniem pakietów statystycznych do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce społeczno-ekonomicznej
5,0Student wie jak zaprojektować badania z wykorzystaniem pakietów statystycznych do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce społeczno-ekonomicznej

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/8_U01
Student potrafi zorganizować badania nad ryzykiem, zebrać, prezentować i analizować dane dotyczące ryzyka
2,0nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
3,0Student potrafi zebrać i prezentować dane dotyczące ryzyka
3,5Student potrafi zebrać i prezentować dane dotyczące ryzyka, ale niewystarczająco potrafi je analizować
4,0Student potrafi dodatkowo analizować dane dotyczące ryzyka
4,5Student potrafi dodatkowo analizować dane dotyczące ryzyka, ale niewystarczająco potrafi z organizować badania nad ryzykiem
5,0Student potrafi z organizować badania nad ryzykiem, zebrać, prezentować i analizować dane dotyczące ryzyka
Z_1A_D1/8_U02
Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia statystatystyczne do oceny ryzyka oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań nad ryzykiem, a także odnieść je do praktyki gospodarczej
2,0nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
3,0Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia statystatystyczne do oceny ryzyka
3,5Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia statystatystyczne do oceny ryzyka, ale nie wystarczająco potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań nad ryzykiem
4,0Student potrafi dodatkowo interpretować wyniki przeprowadzonych badań nad ryzykiem
4,5Student potrafi dodatkowo interpretować wyniki przeprowadzonych badań nad ryzykiem, ale nie wystarczająco potrafi wyniki przeprowadzonych badań nad ryzykiem odnieść do praktyki gospodarczej
5,0Student potrafi wyniki przeprowadzonych badań nad ryzykiem odnieść do praktyki gospodarczej

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/8_K01
Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia i zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.
5,0zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych.

Literatura podstawowa

  1. Gątarek D, R. Maksymiuk, M. Krysiak, Ł. Witkowski, Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG-Press, Warszawa, 2001
  2. Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, TNOIK, Bydgoszcz, 1997
  3. Mruka H. (red.), Analiza rynku, PWE, Warszawa, 2003
  4. Trzpiot G., Wybrane modele oceny ryzyka Podejście nieklasyczne, PWE, Warszawa, 2008
  5. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa, 2002
  6. Domański Cz, Testy statystyczne, PWE, Warszawa, 1990
  7. Greń J., Statystyka matematyczna, modele i zadania, PWN, Warszawa, 1984
  8. Sompolska-Rzechuła A. (red.), Statystyka z pakietem Statgraphics® 5.0, AR w Szczecinie, Szczecin, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K, Wzory i tablice statystyczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin, 1997

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zagadnienia analizy i oceny ryzyka realizacji złożonego przedsięwzięcia3
T-L-2Mierzenie ryzyka ( Metody analizy i oceny ryzyka. Systemy wspomagające analizę ryzyka)3
T-L-3Kontrola nad ryzykiem monitorowanie ryzyka2
T-L-4Zarządzanie ryzykiem (rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań)2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ryzyko w działalności gospodarczej - pojecie ryzyka (niepewność a ryzyko)1
T-W-2źródła ryzyka w operacjach gospodarczych, podmioty ryzyka1
T-W-3koszty ryzyka w przedsiębiorstwie1
T-W-4postępowanie z ryzykiem w procesie podejmowania decyzji1
T-W-5koncepcja Risk Management; Definicje ryzyka i jego taksonomia,1
T-W-6TYPY RYZYKA EKONOMICZNEGO I GOSPODARCZEGO (niepewność i ryzyko sytuacji rynkowych, Zagadnienia analizy i oceny ryzyka realizacji złożonego przedsięwzięcia)1
T-W-7Mierzenie ryzyka (Istota ryzyka. Metody analizy i oceny ryzyka. Systemy wspomagające analizę ryzyka)1
T-W-8Kontrola nad ryzykiem monitorowanie ryzyka.1
T-W-9Zarządzanie ryzykiem (rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań)2
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Opracowanie referatów4
A-L-2Uczestnictwo w laboratoriach10
A-L-3Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych1
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia egzaminu1
A-W-2Opracowywanie wzorów1
A-W-3Czytanie literatury2
A-W-4Uczestnictwo w wykładach10
A-W-5Uczestnictwo w zaliczeniu wykładów1
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/8_W01Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem badania ryzyka rynkowego w zakresie estymacji i weryfikacji hipotez dotyczących postaci ryzyka i jego wartości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W12identyfikuje procesy zmian w organizacjach, charakteryzuje ewolucję struktur organizacyjnych oraz wskazuje na czynniki strukturotwórcze
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
Cel przedmiotuC-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów.
C-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie estymacji i weryfikacji hipotez dotyczących postaci ryzyka i jego wartości
Treści programoweT-L-2Mierzenie ryzyka ( Metody analizy i oceny ryzyka. Systemy wspomagające analizę ryzyka)
T-W-1Ryzyko w działalności gospodarczej - pojecie ryzyka (niepewność a ryzyko)
T-W-8Kontrola nad ryzykiem monitorowanie ryzyka.
T-L-1Zagadnienia analizy i oceny ryzyka realizacji złożonego przedsięwzięcia
T-L-4Zarządzanie ryzykiem (rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań)
T-W-3koszty ryzyka w przedsiębiorstwie
T-W-6TYPY RYZYKA EKONOMICZNEGO I GOSPODARCZEGO (niepewność i ryzyko sytuacji rynkowych, Zagadnienia analizy i oceny ryzyka realizacji złożonego przedsięwzięcia)
T-W-4postępowanie z ryzykiem w procesie podejmowania decyzji
T-L-3Kontrola nad ryzykiem monitorowanie ryzyka
T-W-5koncepcja Risk Management; Definicje ryzyka i jego taksonomia,
T-W-9Zarządzanie ryzykiem (rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań)
T-W-7Mierzenie ryzyka (Istota ryzyka. Metody analizy i oceny ryzyka. Systemy wspomagające analizę ryzyka)
T-W-2źródła ryzyka w operacjach gospodarczych, podmioty ryzyka
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
3,0potrafi zdefiniować rodzaje ryzyka w procesach ekonomiczno-społecznych i znać narzędzia statystyczne pomocne do określania tego ryzyka
3,5potrafi zdefiniować rodzaje ryzyka w procesach ekonomiczno-społecznych i zna narzędzia statystyczne pomocne do określania tego ryzyka, ale niewystarczająco wie jak przeprowadzić badania w celu określenia wielkości danego ryzyka, bądź zweryfikowania osądu o jego wartości
4,0wie jak przeprowadzić badania w celu określenia wielkości danego ryzyka, bądź zweryfikowania osądu o jego wartości
4,5wie jak przeprowadzić badania w celu określenia wielkości danego ryzyka, bądź zweryfikowania osądu o jego wartości, ale niewystarczająco wie jak zaprojektować badania ryzyka rynkowego w zakrasie estymacji i weryfikacji hipotez dotyczących postaci ryzyka i jego wartości
5,0wie jak zaprojektować badania ryzyka rynkowego w zakrasie estymacji i weryfikacji hipotez dotyczących postaci ryzyka i jego wartości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/8_W02Student zna popularne pakiety statystyczne w zkresie badania ryzyka i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce społeczno-ekonomicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W12identyfikuje procesy zmian w organizacjach, charakteryzuje ewolucję struktur organizacyjnych oraz wskazuje na czynniki strukturotwórcze
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
Cel przedmiotuC-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie estymacji i weryfikacji hipotez dotyczących postaci ryzyka i jego wartości
C-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów.
Treści programoweT-W-3koszty ryzyka w przedsiębiorstwie
T-W-6TYPY RYZYKA EKONOMICZNEGO I GOSPODARCZEGO (niepewność i ryzyko sytuacji rynkowych, Zagadnienia analizy i oceny ryzyka realizacji złożonego przedsięwzięcia)
T-W-7Mierzenie ryzyka (Istota ryzyka. Metody analizy i oceny ryzyka. Systemy wspomagające analizę ryzyka)
T-L-2Mierzenie ryzyka ( Metody analizy i oceny ryzyka. Systemy wspomagające analizę ryzyka)
T-W-4postępowanie z ryzykiem w procesie podejmowania decyzji
T-W-8Kontrola nad ryzykiem monitorowanie ryzyka.
T-W-1Ryzyko w działalności gospodarczej - pojecie ryzyka (niepewność a ryzyko)
T-L-1Zagadnienia analizy i oceny ryzyka realizacji złożonego przedsięwzięcia
T-W-2źródła ryzyka w operacjach gospodarczych, podmioty ryzyka
T-W-5koncepcja Risk Management; Definicje ryzyka i jego taksonomia,
T-L-3Kontrola nad ryzykiem monitorowanie ryzyka
T-L-4Zarządzanie ryzykiem (rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań)
T-W-9Zarządzanie ryzykiem (rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań)
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
3,0Student zna popularne pakiety statystyczne w zkresie badania ryzyka
3,5Student zna popularne pakiety statystyczne w zkresie badania ryzyka,ale nie ma wystarczającej wiedzy jak wykorzystać pakiety statystyczne do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem
4,0Student wie jak wykorzystać pakiety statystyczne do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem
4,5Student wie jak wykorzystać pakiety statystyczne do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem, ale nie wystarczająco wie jak zaprojektować badania z wykorzystaniem pakietów statystycznych do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce społeczno-ekonomicznej
5,0Student wie jak zaprojektować badania z wykorzystaniem pakietów statystycznych do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce społeczno-ekonomicznej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/8_U01Student potrafi zorganizować badania nad ryzykiem, zebrać, prezentować i analizować dane dotyczące ryzyka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów.
C-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie estymacji i weryfikacji hipotez dotyczących postaci ryzyka i jego wartości
Treści programoweT-L-2Mierzenie ryzyka ( Metody analizy i oceny ryzyka. Systemy wspomagające analizę ryzyka)
T-W-1Ryzyko w działalności gospodarczej - pojecie ryzyka (niepewność a ryzyko)
T-W-2źródła ryzyka w operacjach gospodarczych, podmioty ryzyka
T-L-3Kontrola nad ryzykiem monitorowanie ryzyka
T-W-3koszty ryzyka w przedsiębiorstwie
T-L-4Zarządzanie ryzykiem (rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań)
T-W-5koncepcja Risk Management; Definicje ryzyka i jego taksonomia,
T-L-1Zagadnienia analizy i oceny ryzyka realizacji złożonego przedsięwzięcia
T-W-4postępowanie z ryzykiem w procesie podejmowania decyzji
T-W-6TYPY RYZYKA EKONOMICZNEGO I GOSPODARCZEGO (niepewność i ryzyko sytuacji rynkowych, Zagadnienia analizy i oceny ryzyka realizacji złożonego przedsięwzięcia)
T-W-8Kontrola nad ryzykiem monitorowanie ryzyka.
T-W-9Zarządzanie ryzykiem (rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań)
T-W-7Mierzenie ryzyka (Istota ryzyka. Metody analizy i oceny ryzyka. Systemy wspomagające analizę ryzyka)
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
M-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
3,0Student potrafi zebrać i prezentować dane dotyczące ryzyka
3,5Student potrafi zebrać i prezentować dane dotyczące ryzyka, ale niewystarczająco potrafi je analizować
4,0Student potrafi dodatkowo analizować dane dotyczące ryzyka
4,5Student potrafi dodatkowo analizować dane dotyczące ryzyka, ale niewystarczająco potrafi z organizować badania nad ryzykiem
5,0Student potrafi z organizować badania nad ryzykiem, zebrać, prezentować i analizować dane dotyczące ryzyka
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/8_U02Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia statystatystyczne do oceny ryzyka oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań nad ryzykiem, a także odnieść je do praktyki gospodarczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów.
C-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie estymacji i weryfikacji hipotez dotyczących postaci ryzyka i jego wartości
Treści programoweT-W-6TYPY RYZYKA EKONOMICZNEGO I GOSPODARCZEGO (niepewność i ryzyko sytuacji rynkowych, Zagadnienia analizy i oceny ryzyka realizacji złożonego przedsięwzięcia)
T-W-8Kontrola nad ryzykiem monitorowanie ryzyka.
T-W-1Ryzyko w działalności gospodarczej - pojecie ryzyka (niepewność a ryzyko)
T-W-9Zarządzanie ryzykiem (rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań)
T-W-2źródła ryzyka w operacjach gospodarczych, podmioty ryzyka
T-W-7Mierzenie ryzyka (Istota ryzyka. Metody analizy i oceny ryzyka. Systemy wspomagające analizę ryzyka)
T-L-4Zarządzanie ryzykiem (rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań)
T-L-1Zagadnienia analizy i oceny ryzyka realizacji złożonego przedsięwzięcia
T-W-3koszty ryzyka w przedsiębiorstwie
T-W-4postępowanie z ryzykiem w procesie podejmowania decyzji
T-L-2Mierzenie ryzyka ( Metody analizy i oceny ryzyka. Systemy wspomagające analizę ryzyka)
T-L-3Kontrola nad ryzykiem monitorowanie ryzyka
T-W-5koncepcja Risk Management; Definicje ryzyka i jego taksonomia,
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
3,0Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia statystatystyczne do oceny ryzyka
3,5Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia statystatystyczne do oceny ryzyka, ale nie wystarczająco potrafi interpretować wyniki przeprowadzonych badań nad ryzykiem
4,0Student potrafi dodatkowo interpretować wyniki przeprowadzonych badań nad ryzykiem
4,5Student potrafi dodatkowo interpretować wyniki przeprowadzonych badań nad ryzykiem, ale nie wystarczająco potrafi wyniki przeprowadzonych badań nad ryzykiem odnieść do praktyki gospodarczej
5,0Student potrafi wyniki przeprowadzonych badań nad ryzykiem odnieść do praktyki gospodarczej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/8_K01Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów.
C-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie estymacji i weryfikacji hipotez dotyczących postaci ryzyka i jego wartości
Treści programoweT-W-9Zarządzanie ryzykiem (rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań)
T-L-2Mierzenie ryzyka ( Metody analizy i oceny ryzyka. Systemy wspomagające analizę ryzyka)
T-L-1Zagadnienia analizy i oceny ryzyka realizacji złożonego przedsięwzięcia
T-L-3Kontrola nad ryzykiem monitorowanie ryzyka
T-W-7Mierzenie ryzyka (Istota ryzyka. Metody analizy i oceny ryzyka. Systemy wspomagające analizę ryzyka)
T-W-5koncepcja Risk Management; Definicje ryzyka i jego taksonomia,
T-W-6TYPY RYZYKA EKONOMICZNEGO I GOSPODARCZEGO (niepewność i ryzyko sytuacji rynkowych, Zagadnienia analizy i oceny ryzyka realizacji złożonego przedsięwzięcia)
T-W-4postępowanie z ryzykiem w procesie podejmowania decyzji
T-W-8Kontrola nad ryzykiem monitorowanie ryzyka.
T-L-4Zarządzanie ryzykiem (rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań)
T-W-3koszty ryzyka w przedsiębiorstwie
T-W-2źródła ryzyka w operacjach gospodarczych, podmioty ryzyka
T-W-1Ryzyko w działalności gospodarczej - pojecie ryzyka (niepewność a ryzyko)
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
M-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia i zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.
5,0zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych.