Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Rynki finansowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rynki finansowe
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Dawid Dawidowicz <Dawid.Dawidowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 10 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość finansów i bankowości
W-2Znajomość makroekonomii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student po ukończeniu przedmiotu rozumie znaczenie rynku kapitałowego dla gospodarki wolnorynkowej a ponadto wykazuje się umiejętnością pozyskania informacji o rynku
C-2Student powinien znać i rozróżniać instrumenty rynku finansowego oraz ocenić ich ryzyko inwestycyjne
C-3Student zna instytucje rynku finansowego i ich rolę na rynku
C-4Student wykazuje praktyczną umiejętność obliczania, analizy i interpretacji wskaźników rynku kapitałowego
C-5Student umie odpowiednio interpretować procesy zachodzące na rynku finansowym oraz wykazać się umiejętnością syntetycznej oceny sytuacji różnych zjawisk na rynku kapitałowym. Student właściwie dobiera instrumenty rynku kapitałowego do sytuacji w zależności od oczekiwań inwestora
C-6Student ma świadomość koniczności ciągłego pogłębiania swojej wiedzy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Sposób ustalania kursu akcji2
T-L-2Wskaźniki rynku kapitałowego2
T-L-3Analiza fundamentalna2
T-L-4Analiza techniczna1
T-L-5Wycena instrumentów pochodnych2
T-L-6Zarządzanie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych1
10
wykłady
T-W-1Istota i podział rynku finansowego2
T-W-2Instytucje rynku finansowego i ich rola2
T-W-3Instrumenty rynku finansowego - wprowadzenie1
T-W-4Akcje -zasady obrotu1
T-W-5Obligacje - zasady obrotu1
T-W-6Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce1
T-W-7Centra finansowe na świecie1
T-W-8Kryzysy finansowe - przyczyny i ich konsekwencje1
T-W-9Ryzyko inwestycyjne metody oceny ryzyka1
T-W-10Źródła inforamcji o rynku1
T-W-11Zarys strategii inwestycyjnych1
T-W-12Indeksy giełdowe i i ch znaczenie1
T-W-13Giełda papierów wartościowych1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Czytanie wskazanej literatury10
A-L-2Uczestnictwo w labolatoriach10
A-L-3Przygotowanie sie do zaliczenia8
A-L-4Zaliczenie2
30
wykłady
A-W-1Czytanie wskazanej literatury8
A-W-2Uczestnictwo na wykładach15
A-W-3Przygotowanie sie do zaliczenia5
A-W-4Zaliczenie2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny,
M-2Objaśnienie,
M-3Wykład problemowy,
M-4Metoda przypadków,
M-5Prezentacje mulimedialne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne lub pisemne obejmujące pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/7_W01
Student ma wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku finansowego. Rozumie znaczenie rynku finansowego dla gospodarki wolnorykonwej
Z_1A_W13, Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03, S1A_W08C-1T-W-1, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-5S-1
Z_1A_D1/7_W02
Student ma wiedzę w zakresie instytucji rynku finansowego. Rozumie ich rolę i sposób funkcjonownia
Z_1A_W04, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W03C-3T-W-2, T-W-6, T-W-13M-1, M-2, M-5S-1
Z_1A_D1/7_W03
Student ma wiedzę z zakresu instrumentów rynku finansowego i zna sposoby ich wykorzystania
Z_1A_W11S1A_W07C-2T-L-5, T-L-6, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-12M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/7_U01
Student potrafi dokonać podstaowej interpretacji procesów zachodzących na rynku finansowym
Z_1A_U01, Z_1A_U04S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-5T-L-3, T-L-4, T-W-1, T-W-7, T-W-8, T-W-10M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1
Z_1A_D1/7_U02
Student potrafi w praktyce obliczać podstawowe, najważniejsze wskaźniki rynku finansowego
Z_1A_U12, Z_1A_U10, Z_1A_U11S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U07, S1A_U08C-4T-L-1, T-L-2, T-W-9, T-W-11, T-W-12M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/7_K01
Student ma świadomość swojej wiedzy oraz potrzebę ciągłego uczenia się
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-6T-W-4, T-L-2, T-L-5, T-L-4, T-W-10, T-W-2, T-L-3, T-W-9, T-L-1, T-W-5, T-W-11, T-L-6, T-W-12, T-W-8, T-W-3M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/7_W01
Student ma wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku finansowego. Rozumie znaczenie rynku finansowego dla gospodarki wolnorykonwej
2,0Student nie rozumie znaczenia rynku finansowego i jego roli dla gospdarki wolnorynkowej
3,0Student prawidłowo definuje rynek finansowy
3,5Student definuje rynek finansowy i wie jak się dzieli,
4,0Student definuje rynek finansowy i wie jak się dzieli, rozumie wpływ rynku finansowego na gospodarkę
4,5Student definuje rynek finansowy i wie jak się dzieli, rozumie wpływ rynku finansowego na gospodarkę, zna przykłady zmian na rynku i ich wpływ na gospodarkę
5,0Student bardzo dobrze definuje rynek finansowy i wie jak się dzieli, rozumie wpływ rynku finansowego na gospodarkę, zna liczne przykłady zmian na rynku finansowym i ich wpływ na gospodarkę
Z_1A_D1/7_W02
Student ma wiedzę w zakresie instytucji rynku finansowego. Rozumie ich rolę i sposób funkcjonownia
2,0Student nie ma wiedzy dotyczącej instytucji rynku finansowego lub ma niedostateczną wiedzę na ten temat
3,0Student potrafi okreścli co najmniej 2 instytucje rynku finansowego
3,5Student potrafi okreslić co najmniej 3 instytucje rynku finansowego
4,0Student potrafi okreslić co najmniej 4 instytucje rynku finansowego
4,5Student potrafi okreslić co najmniej 4 instytucje rynku finansowego i rozumie ich funkcjonowanie
5,0Student potrafi okreslić co najmniej 5 instytucje rynku finansowego i rozumie ich funkcjonowanie
Z_1A_D1/7_W03
Student ma wiedzę z zakresu instrumentów rynku finansowego i zna sposoby ich wykorzystania
2,0Student nie zna instrumentów rynku finansowego
3,0Student ma wiedzę z zakresu co najmniej 2 instrumentów finansowych
3,5Student ma wiedzę z zakresu co najmniej 3 instrumentów finansowych
4,0Student ma wiedzę z zakresu co najmniej 4 instrumentów finansowych
4,5Student ma wiedzę z zakresu co najmniej 4 instrumentów finansowych, podaje przykłady ich zastosowania
5,0Student ma wiedzę z zakresu co najmniej 4 instrumentów finansowych, zna przykłady ich zastosowania, rozumie ich wady i zalety

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/7_U01
Student potrafi dokonać podstaowej interpretacji procesów zachodzących na rynku finansowym
2,0Student nie potrafi interpretować procesów zachodzących na rynku lub niedostatecznie dokonuje takich interpretacji
3,0Student potrafi rozpoznać i zinterpretować co najmniej jedno wskazane zjawisko rynkowe
3,5Student potrafi rozpoznać i zinterpretować co najmniej dwa wskazane zjawiska rynkowe
4,0Student potrafi rozpoznać i zinterpretować co najmniej trzy wskazane zjawiska rynkowe, właściwie wyciąga wnioski
4,5Student potrafi rozpoznać i zinterpretować co najmniej trzy wskazane zjawiska rynkowe, właściwie wyciąga wnioski, i potrafi wskazać korzyści spowodowane takimi zjawiskami
5,0Student bardzo dobrze rozpoznaje i interpretuje co najmniej trzy wskazane zjawiska rynkowe, właściwie wyciąga wnioski, i potrafi wykazać korzyści ekonomiczne jakie można osiagnąć w wynku występowania tych zjawisk
Z_1A_D1/7_U02
Student potrafi w praktyce obliczać podstawowe, najważniejsze wskaźniki rynku finansowego
2,0Student nie ma umiejętności obliczania wskaźników rynkowych ani nie potrafi ich interpretować
3,0Student potrafi obliczyć co najmniej dwa wskaźniki rynku kapitałowego i właściwie wyciaga wnioski na podstawie wyników uzyskanych z co najmniej jednego wskaźnika
3,5Student potrafi obliczyć co najmniej dwa wskaźniki rynku kapitałowego i właściwie wyciaga wnioski na podstawie uzyskanych wyników
4,0Student potrafi obliczyć co najmniej dwa wskaźniki rynku kapitałowego i właściwie wyciaga wnioski na podstawie uzyskanych wyników
4,5Student potrafi obliczyć co najmniej trzy wskaźniki rynku kapitałowego i właściwie wyciaga wnioski na podstawie uzyskanych wyników
5,0Student bardzo dobrze oblicza co najmniej trzy wskaźniki rynku kapitałowego i właściwie wyciaga wnioski na podstawie uzyskanych wyników

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/7_K01
Student ma świadomość swojej wiedzy oraz potrzebę ciągłego uczenia się
2,0Student nie rozumie konieczności pogłębiania wiedzy o rynku finansowym
3,0Student ma świadomość swojej wiedzy oraz rozumie konieczność ciągłego jej pogłębiania
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Wiesław Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy - podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa, 2007, IV
 2. Jan Czekaj, Rynki, instrumnety i instytucje finansowe, PWN, Warszawa, 2008
 3. W. Bień, Rynek papierów wartościowych, Warszawa, 2001
 4. Dawid Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, metody oceny, analiza z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego, CeDeWu, Warszawa, 2011, II
 5. red. B. Bernaś, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa, 2006
 6. Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga, Inwestycje. Instrumnety finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inzynieria finansowa, PWN, Warszawa, 2006, III
 7. red. Marcin Kalinowski, Rynki finansowe w warunkach kryzysu, CeDeWu, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

 1. Urszula Banaszczak-Soroka, Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, PWN, Warszawa, 2008
 2. red. Katarzyna Gabryelczyk, Nowe usługi finansowe, CeDeWu, Warszawa, 2007
 3. Wioletta Nawrot, Exchange-Traded Funds (ETF) - nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych, CeDeWu, 2007
 4. Wioletta Nawrot, Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa, 2008
 5. A. Jagielnicki, NewConnect - nowa szansa na duże zyski, Onepress, Gliwice, 2009
 6. Marcin Kalinowski, Michał Pronobis (red. naukowa), Innowacje na rynkach finansowych, CeDeWu, Warszawa, 2010

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Sposób ustalania kursu akcji2
T-L-2Wskaźniki rynku kapitałowego2
T-L-3Analiza fundamentalna2
T-L-4Analiza techniczna1
T-L-5Wycena instrumentów pochodnych2
T-L-6Zarządzanie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych1
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota i podział rynku finansowego2
T-W-2Instytucje rynku finansowego i ich rola2
T-W-3Instrumenty rynku finansowego - wprowadzenie1
T-W-4Akcje -zasady obrotu1
T-W-5Obligacje - zasady obrotu1
T-W-6Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce1
T-W-7Centra finansowe na świecie1
T-W-8Kryzysy finansowe - przyczyny i ich konsekwencje1
T-W-9Ryzyko inwestycyjne metody oceny ryzyka1
T-W-10Źródła inforamcji o rynku1
T-W-11Zarys strategii inwestycyjnych1
T-W-12Indeksy giełdowe i i ch znaczenie1
T-W-13Giełda papierów wartościowych1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Czytanie wskazanej literatury10
A-L-2Uczestnictwo w labolatoriach10
A-L-3Przygotowanie sie do zaliczenia8
A-L-4Zaliczenie2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Czytanie wskazanej literatury8
A-W-2Uczestnictwo na wykładach15
A-W-3Przygotowanie sie do zaliczenia5
A-W-4Zaliczenie2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/7_W01Student ma wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku finansowego. Rozumie znaczenie rynku finansowego dla gospodarki wolnorykonwej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-1Student po ukończeniu przedmiotu rozumie znaczenie rynku kapitałowego dla gospodarki wolnorynkowej a ponadto wykazuje się umiejętnością pozyskania informacji o rynku
Treści programoweT-W-1Istota i podział rynku finansowego
T-W-7Centra finansowe na świecie
T-W-8Kryzysy finansowe - przyczyny i ich konsekwencje
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny,
M-2Objaśnienie,
M-5Prezentacje mulimedialne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne lub pisemne obejmujące pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie znaczenia rynku finansowego i jego roli dla gospdarki wolnorynkowej
3,0Student prawidłowo definuje rynek finansowy
3,5Student definuje rynek finansowy i wie jak się dzieli,
4,0Student definuje rynek finansowy i wie jak się dzieli, rozumie wpływ rynku finansowego na gospodarkę
4,5Student definuje rynek finansowy i wie jak się dzieli, rozumie wpływ rynku finansowego na gospodarkę, zna przykłady zmian na rynku i ich wpływ na gospodarkę
5,0Student bardzo dobrze definuje rynek finansowy i wie jak się dzieli, rozumie wpływ rynku finansowego na gospodarkę, zna liczne przykłady zmian na rynku finansowym i ich wpływ na gospodarkę
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/7_W02Student ma wiedzę w zakresie instytucji rynku finansowego. Rozumie ich rolę i sposób funkcjonownia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-3Student zna instytucje rynku finansowego i ich rolę na rynku
Treści programoweT-W-2Instytucje rynku finansowego i ich rola
T-W-6Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce
T-W-13Giełda papierów wartościowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny,
M-2Objaśnienie,
M-5Prezentacje mulimedialne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne lub pisemne obejmujące pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy dotyczącej instytucji rynku finansowego lub ma niedostateczną wiedzę na ten temat
3,0Student potrafi okreścli co najmniej 2 instytucje rynku finansowego
3,5Student potrafi okreslić co najmniej 3 instytucje rynku finansowego
4,0Student potrafi okreslić co najmniej 4 instytucje rynku finansowego
4,5Student potrafi okreslić co najmniej 4 instytucje rynku finansowego i rozumie ich funkcjonowanie
5,0Student potrafi okreslić co najmniej 5 instytucje rynku finansowego i rozumie ich funkcjonowanie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/7_W03Student ma wiedzę z zakresu instrumentów rynku finansowego i zna sposoby ich wykorzystania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Student powinien znać i rozróżniać instrumenty rynku finansowego oraz ocenić ich ryzyko inwestycyjne
Treści programoweT-L-5Wycena instrumentów pochodnych
T-L-6Zarządzanie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
T-W-3Instrumenty rynku finansowego - wprowadzenie
T-W-4Akcje -zasady obrotu
T-W-5Obligacje - zasady obrotu
T-W-12Indeksy giełdowe i i ch znaczenie
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny,
M-2Objaśnienie,
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne lub pisemne obejmujące pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna instrumentów rynku finansowego
3,0Student ma wiedzę z zakresu co najmniej 2 instrumentów finansowych
3,5Student ma wiedzę z zakresu co najmniej 3 instrumentów finansowych
4,0Student ma wiedzę z zakresu co najmniej 4 instrumentów finansowych
4,5Student ma wiedzę z zakresu co najmniej 4 instrumentów finansowych, podaje przykłady ich zastosowania
5,0Student ma wiedzę z zakresu co najmniej 4 instrumentów finansowych, zna przykłady ich zastosowania, rozumie ich wady i zalety
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/7_U01Student potrafi dokonać podstaowej interpretacji procesów zachodzących na rynku finansowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Student po ukończeniu przedmiotu rozumie znaczenie rynku kapitałowego dla gospodarki wolnorynkowej a ponadto wykazuje się umiejętnością pozyskania informacji o rynku
C-5Student umie odpowiednio interpretować procesy zachodzące na rynku finansowym oraz wykazać się umiejętnością syntetycznej oceny sytuacji różnych zjawisk na rynku kapitałowym. Student właściwie dobiera instrumenty rynku kapitałowego do sytuacji w zależności od oczekiwań inwestora
Treści programoweT-L-3Analiza fundamentalna
T-L-4Analiza techniczna
T-W-1Istota i podział rynku finansowego
T-W-7Centra finansowe na świecie
T-W-8Kryzysy finansowe - przyczyny i ich konsekwencje
T-W-10Źródła inforamcji o rynku
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny,
M-2Objaśnienie,
M-3Wykład problemowy,
M-4Metoda przypadków,
M-5Prezentacje mulimedialne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne lub pisemne obejmujące pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi interpretować procesów zachodzących na rynku lub niedostatecznie dokonuje takich interpretacji
3,0Student potrafi rozpoznać i zinterpretować co najmniej jedno wskazane zjawisko rynkowe
3,5Student potrafi rozpoznać i zinterpretować co najmniej dwa wskazane zjawiska rynkowe
4,0Student potrafi rozpoznać i zinterpretować co najmniej trzy wskazane zjawiska rynkowe, właściwie wyciąga wnioski
4,5Student potrafi rozpoznać i zinterpretować co najmniej trzy wskazane zjawiska rynkowe, właściwie wyciąga wnioski, i potrafi wskazać korzyści spowodowane takimi zjawiskami
5,0Student bardzo dobrze rozpoznaje i interpretuje co najmniej trzy wskazane zjawiska rynkowe, właściwie wyciąga wnioski, i potrafi wykazać korzyści ekonomiczne jakie można osiagnąć w wynku występowania tych zjawisk
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/7_U02Student potrafi w praktyce obliczać podstawowe, najważniejsze wskaźniki rynku finansowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4Student wykazuje praktyczną umiejętność obliczania, analizy i interpretacji wskaźników rynku kapitałowego
Treści programoweT-L-1Sposób ustalania kursu akcji
T-L-2Wskaźniki rynku kapitałowego
T-W-9Ryzyko inwestycyjne metody oceny ryzyka
T-W-11Zarys strategii inwestycyjnych
T-W-12Indeksy giełdowe i i ch znaczenie
Metody nauczaniaM-2Objaśnienie,
M-3Wykład problemowy,
M-4Metoda przypadków,
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne lub pisemne obejmujące pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma umiejętności obliczania wskaźników rynkowych ani nie potrafi ich interpretować
3,0Student potrafi obliczyć co najmniej dwa wskaźniki rynku kapitałowego i właściwie wyciaga wnioski na podstawie wyników uzyskanych z co najmniej jednego wskaźnika
3,5Student potrafi obliczyć co najmniej dwa wskaźniki rynku kapitałowego i właściwie wyciaga wnioski na podstawie uzyskanych wyników
4,0Student potrafi obliczyć co najmniej dwa wskaźniki rynku kapitałowego i właściwie wyciaga wnioski na podstawie uzyskanych wyników
4,5Student potrafi obliczyć co najmniej trzy wskaźniki rynku kapitałowego i właściwie wyciaga wnioski na podstawie uzyskanych wyników
5,0Student bardzo dobrze oblicza co najmniej trzy wskaźniki rynku kapitałowego i właściwie wyciaga wnioski na podstawie uzyskanych wyników
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/7_K01Student ma świadomość swojej wiedzy oraz potrzebę ciągłego uczenia się
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-6Student ma świadomość koniczności ciągłego pogłębiania swojej wiedzy
Treści programoweT-W-4Akcje -zasady obrotu
T-L-2Wskaźniki rynku kapitałowego
T-L-5Wycena instrumentów pochodnych
T-L-4Analiza techniczna
T-W-10Źródła inforamcji o rynku
T-W-2Instytucje rynku finansowego i ich rola
T-L-3Analiza fundamentalna
T-W-9Ryzyko inwestycyjne metody oceny ryzyka
T-L-1Sposób ustalania kursu akcji
T-W-5Obligacje - zasady obrotu
T-W-11Zarys strategii inwestycyjnych
T-L-6Zarządzanie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
T-W-12Indeksy giełdowe i i ch znaczenie
T-W-8Kryzysy finansowe - przyczyny i ich konsekwencje
T-W-3Instrumenty rynku finansowego - wprowadzenie
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny,
M-2Objaśnienie,
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne lub pisemne obejmujące pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie konieczności pogłębiania wiedzy o rynku finansowym
3,0Student ma świadomość swojej wiedzy oraz rozumie konieczność ciągłego jej pogłębiania
3,5
4,0
4,5
5,0