Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Metody ilościowe w badaniach rynku:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody ilościowe w badaniach rynku
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Sompolska-Rzechuła <Agnieszka.Sompolska-Rzechula@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 10 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 10 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania w zakresie wiedzy: znajomość matematyki z zakresu szkoły wyższej, statystyki opisowej oraz zagadnień ekonomicznych
W-2Wymagania w zakresie umiejetosci: student potrafi wykonywać operacje matematyczne, obliczać i interpretoawać miary poznane w ramach statystyki opisowej, posługiwac sie arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz wybranymi pakietami statystycznymi (Statgraphics i Statistica).
W-3Wymagania w zakresie kompetencji: student potrafi pracować w grupie, samodzielnie opracowywać informacje na wskazany temat oraz formułować wnioski

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych
C-2Umiejętność samodzielnego zaprojektowania prostych badań rynkowych począwszy od postawienia celów badawczych poprzez konstrukcje próby badawczej, budowy kwestionariusza badawczego, realizacji terenowej, analizy danych do stworzenia raportu końcowego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Analiza struktury zjawisk rynkowych z zastosowaniem miar tendencji centralnej, zróżnicowania i asymetrii2
T-L-2Analiza współzależności zjawisk rynkowych w zależności od skal pomiarowych2
T-L-3Analiza rozwoju zjawisk rynkowych: metody wyodrębniania trendów rynkowych, wskaźniki służące analizie szeregów czasowych oraz analizy wahań,2
T-L-4Zagadnienia pojemności rynku: metody obliczania pojemności rynku, a także zastosowanie wskaźników elastyczności popytu do określania wpływu cen i dochodów na popyt i pojemność rynku2
T-L-5Wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni związane z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu2
10
wykłady
T-W-1Obszary badań rynkowych: istota badań rynkowych, rodzaje badań rynkowych, pojęcia rynku – podstawowe podejścia w badaniach rynku, rynek i jego elementy4
T-W-2Wykorzystanie metod ilościowych w diagnozowaniu sytuacji rynkowych i przewidywaniu rozwoju rynku w przyszłości3
T-W-3Wybrane metody taksonomiczne w analizie zjawisk rynkowych3
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych10
A-L-2Przygotowanie projektu10
A-L-3Studiowanie literatury10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Uczestnictwo w zaliczeniu2
A-W-3Studiowanie literatury14
A-W-4Udział w konsultacjach4
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładu w formie testu jednokrotnego wyboru z pytaniami, sprawdzajacymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejetności formułowania wniosków, logicznego myslenia oraz nabytą intuicję statystyczną
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu wykonywanego w grupach, dotyczącego badania rynkowego-prezentacja i omówienie badania
S-3Ocena formująca: Sprawdziany na poczatku zajeć, motywujące studentów do przygotowania na kolejne ćwiczenia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/6_W01
posiada wiedzę z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
Z_1A_W01, Z_1A_W08, Z_1A_W09, Z_1A_W13S1A_W01, S1A_W06, S1A_W08C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-W-2, T-L-3M-2, M-1S-2, S-1, S-3
Z_1A_D1/6_W02
zna zagadnienia dotyczące pojemności rynku
Z_1A_W01, Z_1A_W04, Z_1A_W06, Z_1A_W07, Z_1A_W09S1A_W01, S1A_W03, S1A_W05, S1A_W06C-2, C-1T-W-3, T-L-4, T-W-2M-2, M-1S-3, S-1, S-2
Z_1A_D1/6_W03
zna wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni zwiazane z analizą natężenia, lokalizacji i zasiegu
Z_1A_W01, Z_1A_W04, Z_1A_W06, Z_1A_W08S1A_W01, S1A_W03, S1A_W05, S1A_W06C-2, C-1T-W-1, T-W-3, T-L-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/6_U01
potrafi zaprojektować proste badania rynkowe poczawszy od postawienia celów badawczych poprzez konstrukcje próby badawczej, budowy kwestionariusza badawczego, realizacji terenowej, analizy danych do stworzenia raportu końcowego
Z_1A_U01, Z_1A_U08, Z_1A_U11, Z_1A_U12, Z_1A_U19S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09, S1A_U10C-1, C-2T-W-3, T-W-2, T-W-1M-2, M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/6_K01
opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Z_1A_K01, Z_1A_K02, Z_1A_K03, Z_1A_K05S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K05, S1A_K06C-2, C-1T-L-4, T-L-3, T-W-3, T-L-1, T-L-2M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/6_W01
posiada wiedzę z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
2,0nie posiada wiedzy z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
3,0posiada wąską wiedzę z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
3,5posiada częściową wiedzę z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
4,0posiada wiedzę z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
4,5posiada szeroką wiedzę z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
5,0posiada bardzo szeroką wiedzę z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
Z_1A_D1/6_W02
zna zagadnienia dotyczące pojemności rynku
2,0nie zna zagadnień dotyczących pojemności rynku
3,0zna dostatecznie zagadnienia dotyczące pojemności rynku
3,5zna większość zagadnień dotyczących pojemności rynku
4,0zna dobrze większość zagadnień dotyczących pojemności rynku
4,5zna wszystkie zagadnienia dotyczące pojemności rynku
5,0zna bezbłędnie zagadnienia dotyczące pojemności rynku
Z_1A_D1/6_W03
zna wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni zwiazane z analizą natężenia, lokalizacji i zasiegu
2,0nie zna wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni
3,0zna dostatecznie wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni
3,5zna większość wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni
4,0zna dobrze większość wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni
4,5zna wszystkie wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni
5,0zna bezbłędnie wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/6_U01
potrafi zaprojektować proste badania rynkowe poczawszy od postawienia celów badawczych poprzez konstrukcje próby badawczej, budowy kwestionariusza badawczego, realizacji terenowej, analizy danych do stworzenia raportu końcowego
2,0nie potrafi samodzielnie zaprojektować prostego badania rynkowego
3,0potrafi zaprojektować, przy pomocy nauczyciela, pewne części prostego badania rynkowego
3,5potrafi zaprojektować, przy pomocy nauczyciela, większość etapów prostego badania rynkowego
4,0potrafi samodzielnie zaprojektować większość etapów prostego badania rynkowego
4,5potrafi samodzielnie zaprojektować proste badanie rynkowe
5,0potrafi samodzielnie i bezbłędnie zaprojektować proste badanie rynkowe

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/6_K01
opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
2,0nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie rynku, a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie rynku i zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych

Literatura podstawowa

  1. Wolny Robert, Metody ilościowe w badaniach rynku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2009
  2. Mynarski Stefan, Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Excel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2006
  3. Mynarski Stefan, Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2001
  4. Mynarski Stefan, Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2003
  5. Garczarczyk Józef, Ilościowe i jakościowe metody badania rynku. Pomiar i jego skuteczność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno–gospodarczych, PWN, Warszawa, 1989
  2. Jajuga Krzysztof, Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993
  3. Nowak Edward, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa, 1990
  4. Sompolska-Rzechuła Agnieszka (red.), Statystyka z pakietem Statgraphics® 5.0, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analiza struktury zjawisk rynkowych z zastosowaniem miar tendencji centralnej, zróżnicowania i asymetrii2
T-L-2Analiza współzależności zjawisk rynkowych w zależności od skal pomiarowych2
T-L-3Analiza rozwoju zjawisk rynkowych: metody wyodrębniania trendów rynkowych, wskaźniki służące analizie szeregów czasowych oraz analizy wahań,2
T-L-4Zagadnienia pojemności rynku: metody obliczania pojemności rynku, a także zastosowanie wskaźników elastyczności popytu do określania wpływu cen i dochodów na popyt i pojemność rynku2
T-L-5Wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni związane z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Obszary badań rynkowych: istota badań rynkowych, rodzaje badań rynkowych, pojęcia rynku – podstawowe podejścia w badaniach rynku, rynek i jego elementy4
T-W-2Wykorzystanie metod ilościowych w diagnozowaniu sytuacji rynkowych i przewidywaniu rozwoju rynku w przyszłości3
T-W-3Wybrane metody taksonomiczne w analizie zjawisk rynkowych3
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych10
A-L-2Przygotowanie projektu10
A-L-3Studiowanie literatury10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach10
A-W-2Uczestnictwo w zaliczeniu2
A-W-3Studiowanie literatury14
A-W-4Udział w konsultacjach4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/6_W01posiada wiedzę z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnego zaprojektowania prostych badań rynkowych począwszy od postawienia celów badawczych poprzez konstrukcje próby badawczej, budowy kwestionariusza badawczego, realizacji terenowej, analizy danych do stworzenia raportu końcowego
C-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych
Treści programoweT-L-1Analiza struktury zjawisk rynkowych z zastosowaniem miar tendencji centralnej, zróżnicowania i asymetrii
T-L-2Analiza współzależności zjawisk rynkowych w zależności od skal pomiarowych
T-W-2Wykorzystanie metod ilościowych w diagnozowaniu sytuacji rynkowych i przewidywaniu rozwoju rynku w przyszłości
T-L-3Analiza rozwoju zjawisk rynkowych: metody wyodrębniania trendów rynkowych, wskaźniki służące analizie szeregów czasowych oraz analizy wahań,
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica)
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu wykonywanego w grupach, dotyczącego badania rynkowego-prezentacja i omówienie badania
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładu w formie testu jednokrotnego wyboru z pytaniami, sprawdzajacymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejetności formułowania wniosków, logicznego myslenia oraz nabytą intuicję statystyczną
S-3Ocena formująca: Sprawdziany na poczatku zajeć, motywujące studentów do przygotowania na kolejne ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie posiada wiedzy z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
3,0posiada wąską wiedzę z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
3,5posiada częściową wiedzę z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
4,0posiada wiedzę z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
4,5posiada szeroką wiedzę z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
5,0posiada bardzo szeroką wiedzę z zakresu: analizy struktury, współzależności oraz analizy rozwoju zjawisk rynkowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/6_W02zna zagadnienia dotyczące pojemności rynku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnego zaprojektowania prostych badań rynkowych począwszy od postawienia celów badawczych poprzez konstrukcje próby badawczej, budowy kwestionariusza badawczego, realizacji terenowej, analizy danych do stworzenia raportu końcowego
C-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych
Treści programoweT-W-3Wybrane metody taksonomiczne w analizie zjawisk rynkowych
T-L-4Zagadnienia pojemności rynku: metody obliczania pojemności rynku, a także zastosowanie wskaźników elastyczności popytu do określania wpływu cen i dochodów na popyt i pojemność rynku
T-W-2Wykorzystanie metod ilościowych w diagnozowaniu sytuacji rynkowych i przewidywaniu rozwoju rynku w przyszłości
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica)
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Sprawdziany na poczatku zajeć, motywujące studentów do przygotowania na kolejne ćwiczenia
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładu w formie testu jednokrotnego wyboru z pytaniami, sprawdzajacymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejetności formułowania wniosków, logicznego myslenia oraz nabytą intuicję statystyczną
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu wykonywanego w grupach, dotyczącego badania rynkowego-prezentacja i omówienie badania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna zagadnień dotyczących pojemności rynku
3,0zna dostatecznie zagadnienia dotyczące pojemności rynku
3,5zna większość zagadnień dotyczących pojemności rynku
4,0zna dobrze większość zagadnień dotyczących pojemności rynku
4,5zna wszystkie zagadnienia dotyczące pojemności rynku
5,0zna bezbłędnie zagadnienia dotyczące pojemności rynku
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/6_W03zna wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni zwiazane z analizą natężenia, lokalizacji i zasiegu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnego zaprojektowania prostych badań rynkowych począwszy od postawienia celów badawczych poprzez konstrukcje próby badawczej, budowy kwestionariusza badawczego, realizacji terenowej, analizy danych do stworzenia raportu końcowego
C-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych
Treści programoweT-W-1Obszary badań rynkowych: istota badań rynkowych, rodzaje badań rynkowych, pojęcia rynku – podstawowe podejścia w badaniach rynku, rynek i jego elementy
T-W-3Wybrane metody taksonomiczne w analizie zjawisk rynkowych
T-L-5Wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni związane z analizą natężenia, lokalizacji i zasięgu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładu w formie testu jednokrotnego wyboru z pytaniami, sprawdzajacymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejetności formułowania wniosków, logicznego myslenia oraz nabytą intuicję statystyczną
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu wykonywanego w grupach, dotyczącego badania rynkowego-prezentacja i omówienie badania
S-3Ocena formująca: Sprawdziany na poczatku zajeć, motywujące studentów do przygotowania na kolejne ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni
3,0zna dostatecznie wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni
3,5zna większość wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni
4,0zna dobrze większość wybranych metod stosowanych w analizie rynku w przestrzeni
4,5zna wszystkie wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni
5,0zna bezbłędnie wybrane metody stosowane w analizie rynku w przestrzeni
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/6_U01potrafi zaprojektować proste badania rynkowe poczawszy od postawienia celów badawczych poprzez konstrukcje próby badawczej, budowy kwestionariusza badawczego, realizacji terenowej, analizy danych do stworzenia raportu końcowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych
C-2Umiejętność samodzielnego zaprojektowania prostych badań rynkowych począwszy od postawienia celów badawczych poprzez konstrukcje próby badawczej, budowy kwestionariusza badawczego, realizacji terenowej, analizy danych do stworzenia raportu końcowego
Treści programoweT-W-3Wybrane metody taksonomiczne w analizie zjawisk rynkowych
T-W-2Wykorzystanie metod ilościowych w diagnozowaniu sytuacji rynkowych i przewidywaniu rozwoju rynku w przyszłości
T-W-1Obszary badań rynkowych: istota badań rynkowych, rodzaje badań rynkowych, pojęcia rynku – podstawowe podejścia w badaniach rynku, rynek i jego elementy
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica)
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu wykonywanego w grupach, dotyczącego badania rynkowego-prezentacja i omówienie badania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi samodzielnie zaprojektować prostego badania rynkowego
3,0potrafi zaprojektować, przy pomocy nauczyciela, pewne części prostego badania rynkowego
3,5potrafi zaprojektować, przy pomocy nauczyciela, większość etapów prostego badania rynkowego
4,0potrafi samodzielnie zaprojektować większość etapów prostego badania rynkowego
4,5potrafi samodzielnie zaprojektować proste badanie rynkowe
5,0potrafi samodzielnie i bezbłędnie zaprojektować proste badanie rynkowe
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/6_K01opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnego zaprojektowania prostych badań rynkowych począwszy od postawienia celów badawczych poprzez konstrukcje próby badawczej, budowy kwestionariusza badawczego, realizacji terenowej, analizy danych do stworzenia raportu końcowego
C-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych
Treści programoweT-L-4Zagadnienia pojemności rynku: metody obliczania pojemności rynku, a także zastosowanie wskaźników elastyczności popytu do określania wpływu cen i dochodów na popyt i pojemność rynku
T-L-3Analiza rozwoju zjawisk rynkowych: metody wyodrębniania trendów rynkowych, wskaźniki służące analizie szeregów czasowych oraz analizy wahań,
T-W-3Wybrane metody taksonomiczne w analizie zjawisk rynkowych
T-L-1Analiza struktury zjawisk rynkowych z zastosowaniem miar tendencji centralnej, zróżnicowania i asymetrii
T-L-2Analiza współzależności zjawisk rynkowych w zależności od skal pomiarowych
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica)
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu wykonywanego w grupach, dotyczącego badania rynkowego-prezentacja i omówienie badania
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładu w formie testu jednokrotnego wyboru z pytaniami, sprawdzajacymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejetności formułowania wniosków, logicznego myslenia oraz nabytą intuicję statystyczną
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie rynku, a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie rynku i zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych