Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Podstawy wielowymiarowej analizy danych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy wielowymiarowej analizy danych
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Sompolska-Rzechuła <Agnieszka.Sompolska-Rzechula@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 10 0,50,50zaliczenie
wykładyW5 10 0,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania w zakresie wiedzy: znajomosc matematyki z zakresu szkoły wyzszej, statystyki opisowej oraz zagadnien ekonomicznych
W-2Wymagania w zakresie umiejetosci: student potrafi wykonywac operacje matematyczne, obliczać i interpretoawać miary poznane w ramach statystyki opisowej, posługiwać sie arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz wybranymi pakietami statystycznymi (Statgraphics i Statistica).
W-3Wymagania w zakresie kompetencji: student potrafi pracować w grupie, samodzielnie opracowywać informacje na wskazany temat oraz formułować wnioski

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami wielowymiarowej analizy porównawczej
C-2Zapoznanie z możliwościami zastosowań metod WAP w badaniach zjawisk społeczno-gospodarczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do taksonomii, etapy badania taksonomicznego2
T-L-2Statystyczne metody doboru zmiennych do badania taksonomicznego oparte na macierzy współczynników korelacji, odległości w taksonomii2
T-L-3Metody porządkowania liniowego (wzorcowe i bezwzorcowe)2
T-L-4Wykorzystanie wybranych metod taksonomicznych w badaniach społeczno-gospodarczych4
10
wykłady
T-W-1Pojęcia taksonomiczne: obiektu, cechy, określenie klasyfikacji, zagadnienie klasyfikacyjne, etapy badania taksonomicznego oraz dziedziny zastosowań metod taksonomicznych2
T-W-2Statystyczne metody doboru cech diagnostycznych: zasady doboru zmiennych, sposoby normowania cech, pomiar w klasyfikacji: miary odległości, miary podobieństwa2
T-W-3Metody tworzenia zmiennych syntetycznych wykorzystujące różne sposoby normowania zmiennych2
T-W-4Wybrane metody taksonomiczne oparte na macierzy odległości między obiektami, klasyfikacja metod, metody hierarchiczne i niehierarchiczne, metody grupowania, metody optymalizacyjno-iteracyjne2
T-W-5Programy komputerowe wykorzystywane w taksonomii (Taksonomia numeryczna, Statistica2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w laboratoriach10
A-L-2Prezentacja projektu5
15
wykłady
A-W-1Udział w wykładach10
A-W-2Studiowanie literatury5
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
M-2Cwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu wykonywanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych i omówienie badania
S-2Ocena formująca: Sprawdziany na poczatku zajec, motywujace studentów do przygotowania na kolejne cwiczenia
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładu w formie testu jednokrotnego wyboru

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/5_W01
zna wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej
Z_1A_W04, Z_1A_W09, Z_1A_W08, Z_1A_W15, Z_1A_W01, Z_1A_W06, Z_1A_W02S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W11C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1, M-2S-3
Z_1A_D1/5_W02
zna popularne pakiety statystyczne
Z_1A_W01, Z_1A_W08, Z_1A_W09S1A_W01, S1A_W06C-1, C-2T-W-5M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/5_U01
potrafi zastosować podstawowe metody WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
Z_1A_U11, Z_1A_U01, Z_1A_U18, Z_1A_U12, Z_1A_U19, Z_1A_U03, Z_1A_U20, Z_1A_U08S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09, S1A_U10, S1A_U11C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3
Z_1A_D1/5_U02
potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystycznych: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej
Z_1A_U08, Z_1A_U18, Z_1A_U14, Z_1A_U11, Z_1A_U03, Z_1A_U01, Z_1A_U19, Z_1A_U20S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U09, S1A_U10, S1A_U11C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/5_K01
opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Z_1A_K02, Z_1A_K06, Z_1A_K03, Z_1A_K09, Z_1A_K05, Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05, S1A_K06, S1A_K07C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/5_W01
zna wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej
2,0nie zna wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej
3,0zna nieliczne wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej
3,5zna większość wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej
4,0zna dobrze wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej
4,5zna dobrze większość wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej
5,0zna bardzo dobrze wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej
Z_1A_D1/5_W02
zna popularne pakiety statystyczne
2,0nie zna popularnych pakietów statystycznych
3,0zna częściowo popularne pakiety statystyczne
3,5zna większość elementów popularnych pakietów statystycznych
4,0zna dobrze wybrane popularne pakiety statystyczne
4,5zna dobrze popularne pakiety statystyczne
5,0zna bardzo dobrze popularne pakiety statystyczne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/5_U01
potrafi zastosować podstawowe metody WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
2,0nie potrafi zastosować podstawowych metod WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
3,0potrafi zastosować częściowo podstawowe metody WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
3,5potrafi zastosować większość elementów podstawowych metod WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
4,0potrafi zastosować podstawowe metody WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
4,5potrafi samodzielnie zastosować podstawowe metody WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
5,0potrafi zastosować bezbłędnie podstawowe metody WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
Z_1A_D1/5_U02
potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystycznych: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej
2,0nie potrafi wykorzystać arkusza kalkulacyjnego Excel i programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej
3,0potrafi wykorzystać pewne elementy arkusza kalkulacyjnego Excel i programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej
3,5potrafi wykorzystać większość elementów arkusza kalkulacyjnego Excel i programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej
4,0potrafi wykorzystać prawidłowo arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystycznych: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej
4,5potrafi wykorzystać prawidłowo i samodzielnie arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystyczne: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej
5,0potrafi wykorzystać bezbłędnie arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystyczne: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/5_K01
opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
2,0nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie taksonomiczne, a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy.
3,5potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie taksonomiczne i zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, zprzy pomocynauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych

Literatura podstawowa

  1. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993
  2. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa, 1990
  3. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno–gospodarczych, PWN, Warszawa, 1988
  4. Ostasiewicz W. (red.), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 1998
  5. Frątczak E., Gołata E., Ptak-Chmielewska A., Pęczkowski M., Wielowymiarowa analiza statystyczna. Teoria – przykłady zastosowań z systemem SAS, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa, 2009
  6. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno–gospodarczych, PWN, Warszawa, 1989

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do taksonomii, etapy badania taksonomicznego2
T-L-2Statystyczne metody doboru zmiennych do badania taksonomicznego oparte na macierzy współczynników korelacji, odległości w taksonomii2
T-L-3Metody porządkowania liniowego (wzorcowe i bezwzorcowe)2
T-L-4Wykorzystanie wybranych metod taksonomicznych w badaniach społeczno-gospodarczych4
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia taksonomiczne: obiektu, cechy, określenie klasyfikacji, zagadnienie klasyfikacyjne, etapy badania taksonomicznego oraz dziedziny zastosowań metod taksonomicznych2
T-W-2Statystyczne metody doboru cech diagnostycznych: zasady doboru zmiennych, sposoby normowania cech, pomiar w klasyfikacji: miary odległości, miary podobieństwa2
T-W-3Metody tworzenia zmiennych syntetycznych wykorzystujące różne sposoby normowania zmiennych2
T-W-4Wybrane metody taksonomiczne oparte na macierzy odległości między obiektami, klasyfikacja metod, metody hierarchiczne i niehierarchiczne, metody grupowania, metody optymalizacyjno-iteracyjne2
T-W-5Programy komputerowe wykorzystywane w taksonomii (Taksonomia numeryczna, Statistica2
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w laboratoriach10
A-L-2Prezentacja projektu5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach10
A-W-2Studiowanie literatury5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/5_W01zna wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami wielowymiarowej analizy porównawczej
C-2Zapoznanie z możliwościami zastosowań metod WAP w badaniach zjawisk społeczno-gospodarczych
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie do taksonomii, etapy badania taksonomicznego
T-L-2Statystyczne metody doboru zmiennych do badania taksonomicznego oparte na macierzy współczynników korelacji, odległości w taksonomii
T-L-3Metody porządkowania liniowego (wzorcowe i bezwzorcowe)
T-L-4Wykorzystanie wybranych metod taksonomicznych w badaniach społeczno-gospodarczych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
M-2Cwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładu w formie testu jednokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej
3,0zna nieliczne wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej
3,5zna większość wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej
4,0zna dobrze wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej
4,5zna dobrze większość wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej
5,0zna bardzo dobrze wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/5_W02zna popularne pakiety statystyczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami wielowymiarowej analizy porównawczej
C-2Zapoznanie z możliwościami zastosowań metod WAP w badaniach zjawisk społeczno-gospodarczych
Treści programoweT-W-5Programy komputerowe wykorzystywane w taksonomii (Taksonomia numeryczna, Statistica
Metody nauczaniaM-2Cwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu wykonywanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych i omówienie badania
S-2Ocena formująca: Sprawdziany na poczatku zajec, motywujace studentów do przygotowania na kolejne cwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna popularnych pakietów statystycznych
3,0zna częściowo popularne pakiety statystyczne
3,5zna większość elementów popularnych pakietów statystycznych
4,0zna dobrze wybrane popularne pakiety statystyczne
4,5zna dobrze popularne pakiety statystyczne
5,0zna bardzo dobrze popularne pakiety statystyczne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/5_U01potrafi zastosować podstawowe metody WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U20włada angielskim słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U11ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami wielowymiarowej analizy porównawczej
C-2Zapoznanie z możliwościami zastosowań metod WAP w badaniach zjawisk społeczno-gospodarczych
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie do taksonomii, etapy badania taksonomicznego
T-L-2Statystyczne metody doboru zmiennych do badania taksonomicznego oparte na macierzy współczynników korelacji, odległości w taksonomii
T-L-3Metody porządkowania liniowego (wzorcowe i bezwzorcowe)
T-L-4Wykorzystanie wybranych metod taksonomicznych w badaniach społeczno-gospodarczych
T-W-5Programy komputerowe wykorzystywane w taksonomii (Taksonomia numeryczna, Statistica
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
M-2Cwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu wykonywanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych i omówienie badania
S-2Ocena formująca: Sprawdziany na poczatku zajec, motywujace studentów do przygotowania na kolejne cwiczenia
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładu w formie testu jednokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi zastosować podstawowych metod WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
3,0potrafi zastosować częściowo podstawowe metody WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
3,5potrafi zastosować większość elementów podstawowych metod WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
4,0potrafi zastosować podstawowe metody WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
4,5potrafi samodzielnie zastosować podstawowe metody WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
5,0potrafi zastosować bezbłędnie podstawowe metody WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/5_U02potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystycznych: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U20włada angielskim słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U11ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami wielowymiarowej analizy porównawczej
C-2Zapoznanie z możliwościami zastosowań metod WAP w badaniach zjawisk społeczno-gospodarczych
Treści programoweT-W-2Statystyczne metody doboru cech diagnostycznych: zasady doboru zmiennych, sposoby normowania cech, pomiar w klasyfikacji: miary odległości, miary podobieństwa
T-W-3Metody tworzenia zmiennych syntetycznych wykorzystujące różne sposoby normowania zmiennych
T-W-4Wybrane metody taksonomiczne oparte na macierzy odległości między obiektami, klasyfikacja metod, metody hierarchiczne i niehierarchiczne, metody grupowania, metody optymalizacyjno-iteracyjne
T-W-5Programy komputerowe wykorzystywane w taksonomii (Taksonomia numeryczna, Statistica
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
M-2Cwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu wykonywanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych i omówienie badania
S-2Ocena formująca: Sprawdziany na poczatku zajec, motywujace studentów do przygotowania na kolejne cwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi wykorzystać arkusza kalkulacyjnego Excel i programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej
3,0potrafi wykorzystać pewne elementy arkusza kalkulacyjnego Excel i programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej
3,5potrafi wykorzystać większość elementów arkusza kalkulacyjnego Excel i programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej
4,0potrafi wykorzystać prawidłowo arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystycznych: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej
4,5potrafi wykorzystać prawidłowo i samodzielnie arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystyczne: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej
5,0potrafi wykorzystać bezbłędnie arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystyczne: Statgraphics i Statistica w analizie taksonomicznej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/5_K01opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z możliwościami zastosowań metod WAP w badaniach zjawisk społeczno-gospodarczych
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie do taksonomii, etapy badania taksonomicznego
T-L-2Statystyczne metody doboru zmiennych do badania taksonomicznego oparte na macierzy współczynników korelacji, odległości w taksonomii
T-L-3Metody porządkowania liniowego (wzorcowe i bezwzorcowe)
T-L-4Wykorzystanie wybranych metod taksonomicznych w badaniach społeczno-gospodarczych
T-W-5Programy komputerowe wykorzystywane w taksonomii (Taksonomia numeryczna, Statistica
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej wraz z przykładami
M-2Cwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu wykonywanego w grupach, dotyczącego wykorzystania metod WAP w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych i omówienie badania
S-2Ocena formująca: Sprawdziany na poczatku zajec, motywujace studentów do przygotowania na kolejne cwiczenia
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładu w formie testu jednokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie taksonomiczne, a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy.
3,5potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie taksonomiczne i zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, zprzy pomocynauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych