Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Statystyka publiczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Statystyka publiczna
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Cheba <Katarzyna.Cheba@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 10 1,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagana znajomość podstawowych zagadnień ze statystyki opisowej, podstaw ekonometrii, a także ogólna wiedza ekonomiczna
W-2Wymagana umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel i programem Statgraphics

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zasad organizacji statystyki publicznej w Polsce i na świecie.
C-2Nabycie umiejętności wyszukiwania danych statystycznych, budowania własnych baz danych w oparciu o dostępne informacje statystyczne.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Przygotowanie i realizacja badań statystycznych2
T-L-2Weryfikacja i analiza dostępnych baz danych statystycznych2
T-L-3Weryfikacja i analiza bazy danych Eurostat2
T-L-4Weryfikacja i analiza statystyk ONZ1
T-L-5Niepubliczne źródła danych statystycznych1
T-L-6Praca projektowa2
10
wykłady
T-W-1Pierwotne i wtórne źródła danych staystycznych2
T-W-2Zasady funkcjonowania staystyki publicznej w Polsce.2
T-W-3Polskie klasyfikacje statystyczne2
T-W-4Program badań statystycznych statystki publicznej2
T-W-5Zakres informacyjny rejestrów administracyjnych2
T-W-6Organizacja badań staystycznych w Unii Europejskiej i na świecie2
T-W-7Banki danych staystycznych, publikacje statystyczne, administracyjne źródła danych.2
T-W-8Kolokwium zliczeniowe1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Studia literaturowe10
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach10
A-L-3Wykonanie prac domowych10
30
wykłady
A-W-1Studia literaturowe10
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-3Przygotowanie do kolkwium5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przkładami i pytaniami kontrolnymi
M-2Ćwiczenia realizowane w oparciu o Internetowe źródła danych statystycznych wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oceny z pracy projektowej sprawdzającej umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/4_W01
Student posiada wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce, omawia polskie i międzynarodowe zasady tworzenia klasyfikacji publicznych.
Z_1A_W01, Z_1A_W07, Z_1A_W08, Z_1A_W10S1A_W01, S1A_W06, S1A_W07C-1T-W-8, T-W-2M-1S-1
Z_1A_D1/4_W02
Student posiada wiedzę na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie
Z_1A_W07, Z_1A_W08, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W06C-1T-W-4, T-W-6, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/4_U01
Student analizuje i weryfikuje dane statystyczne dostępne w polskich i zagranicznych bazach staystycznych.
Z_1A_U01, Z_1A_U04, Z_1A_U08, Z_1A_U11, Z_1A_U14, Z_1A_U18S1A_U01, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09C-2T-L-5, T-L-4, T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-2S-2
Z_1A_D1/4_U02
Student projektuje, realizuje oraz weryfikuje informacje otrzymane w wyniku przygotowania własnego projektu badawczego.
Z_1A_U01, Z_1A_U02, Z_1A_U03, Z_1A_U04, Z_1A_U18, Z_1A_U19S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09, S1A_U10C-2T-L-5, T-L-2, T-L-1, T-L-6, T-L-3, T-L-4M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/4_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Z_1A_K01, Z_1A_K03, Z_1A_K06S1A_K01, S1A_K03, S1A_K06, S1A_K07C-2T-L-3, T-L-5, T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-L-4M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/4_W01
Student posiada wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce, omawia polskie i międzynarodowe zasady tworzenia klasyfikacji publicznych.
2,0Student nie potrafi wyjaśnić podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce, nie potrafi omówić polskich i międzynarodowych zasad tworzenia klasyfikacji publicznych
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce oraz polskich i międzynarodowych zasad tworzenia klasyfikacji publicznych
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce oraz polskich i międzynarodowych zasad tworzenia klasyfikacji publicznych
4,0Student posiada wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce oraz polskich i międzynarodowych zasad tworzenia klasyfikacji publicznych
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce oraz polskich i międzynarodowych zasad tworzenia klasyfikacji publicznych
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce oraz polskich i międzynarodowych zasad tworzenia klasyfikacji publicznych
Z_1A_D1/4_W02
Student posiada wiedzę na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie
2,0Student nie posiada wiedzy na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie.
4,0Student posiada wiedzę na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/4_U01
Student analizuje i weryfikuje dane statystyczne dostępne w polskich i zagranicznych bazach staystycznych.
2,0Student nie potrafi analizować i weryfikować danych statystyczne dostępne w polskich i zagranicznych bazach staystycznych.
3,0Student potrafi analizować i weryfikować przy pomocy nauczyciela niektóre dane statystyczne dostępne w polskich i zagranicznych bazach staystycznych.
3,5Student potrafi analizować i weryfikować przy pomocy nauczyciela większość danych statystycznych dostępnych w polskich i zagranicznych bazach statystycznych.
4,0Student potrafi samodzielnie analizować i weryfikować większość danych statystycznych dostępnych w polskich i zagranicznych bazach staystycznych.
4,5Student potrafi samodzielnie analizować i weryfikować dane statystyczne dostępne w polskich i zagranicznych bazach staystycznych.
5,0Student potrafi samodzielnie i bezblędnie analizować i weryfikować dane statystyczne dostępne w polskich i zagranicznych bazach staystycznych.
Z_1A_D1/4_U02
Student projektuje, realizuje oraz weryfikuje informacje otrzymane w wyniku przygotowania własnego projektu badawczego.
2,0Student nie potrafi zaprojektować własnego projektu badawczego.
3,0Student potrafi zaprojektować i zrealizować oraz zinterpretować przy pomocy nauczyciela pewneetapy przygotowywanego projektu badawczego.
3,5Student potrafi zaprojektować i zrealizować oraz zinterpretować przy pomocy nauczyciela większość etapów przygotowywanego projektu badawczego.
4,0Student potrafi samodzielnie zaprojektować i zrealizować oraz zinterpretować większość etapów przygotowywanego projektu badawczego.
4,5Student potrafi samodzielnie zaprojektować i zrealizować oraz zinterpretować poszczególne etapy przygotowywanego projektu badawczego.
5,0Student potrafi samodzielnie oraz bezbłędnie zaprojektować i zrealizować oraz zinterpretować poszczególne etapy przygotowywanego projektu badawczego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/4_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualną analizę dostępnych baz danych staystycznych a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualną analizę dostępnych baz danych staystycznych oraz zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych

Literatura podstawowa

  1. Luszniewicz A., Statystyka społeczna, PWE, Warszawa, 1982
  2. Panek T., Szulc A. (red), Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Gołata E., Metody i źródła pozyskiwania informacji w statystyce publicznej, UE, Poznań, 2009
  2. Roeske-SłomKa I., Prace statystyczne i demograficzne, UE, Poznań, 2006

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przygotowanie i realizacja badań statystycznych2
T-L-2Weryfikacja i analiza dostępnych baz danych statystycznych2
T-L-3Weryfikacja i analiza bazy danych Eurostat2
T-L-4Weryfikacja i analiza statystyk ONZ1
T-L-5Niepubliczne źródła danych statystycznych1
T-L-6Praca projektowa2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pierwotne i wtórne źródła danych staystycznych2
T-W-2Zasady funkcjonowania staystyki publicznej w Polsce.2
T-W-3Polskie klasyfikacje statystyczne2
T-W-4Program badań statystycznych statystki publicznej2
T-W-5Zakres informacyjny rejestrów administracyjnych2
T-W-6Organizacja badań staystycznych w Unii Europejskiej i na świecie2
T-W-7Banki danych staystycznych, publikacje statystyczne, administracyjne źródła danych.2
T-W-8Kolokwium zliczeniowe1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Studia literaturowe10
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach10
A-L-3Wykonanie prac domowych10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studia literaturowe10
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-3Przygotowanie do kolkwium5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/4_W01Student posiada wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce, omawia polskie i międzynarodowe zasady tworzenia klasyfikacji publicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad organizacji statystyki publicznej w Polsce i na świecie.
Treści programoweT-W-8Kolokwium zliczeniowe
T-W-2Zasady funkcjonowania staystyki publicznej w Polsce.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przkładami i pytaniami kontrolnymi
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyjaśnić podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce, nie potrafi omówić polskich i międzynarodowych zasad tworzenia klasyfikacji publicznych
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce oraz polskich i międzynarodowych zasad tworzenia klasyfikacji publicznych
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce oraz polskich i międzynarodowych zasad tworzenia klasyfikacji publicznych
4,0Student posiada wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce oraz polskich i międzynarodowych zasad tworzenia klasyfikacji publicznych
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce oraz polskich i międzynarodowych zasad tworzenia klasyfikacji publicznych
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat podstawowych zasad funkcjonowania statystyki publicznej w Polsce oraz polskich i międzynarodowych zasad tworzenia klasyfikacji publicznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/4_W02Student posiada wiedzę na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad organizacji statystyki publicznej w Polsce i na świecie.
Treści programoweT-W-4Program badań statystycznych statystki publicznej
T-W-6Organizacja badań staystycznych w Unii Europejskiej i na świecie
T-W-8Kolokwium zliczeniowe
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przkładami i pytaniami kontrolnymi
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie.
4,0Student posiada wiedzę na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat zasad organizacji badań statystycznych w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/4_U01Student analizuje i weryfikuje dane statystyczne dostępne w polskich i zagranicznych bazach staystycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności wyszukiwania danych statystycznych, budowania własnych baz danych w oparciu o dostępne informacje statystyczne.
Treści programoweT-L-5Niepubliczne źródła danych statystycznych
T-L-4Weryfikacja i analiza statystyk ONZ
T-L-6Praca projektowa
T-L-1Przygotowanie i realizacja badań statystycznych
T-L-2Weryfikacja i analiza dostępnych baz danych statystycznych
T-L-3Weryfikacja i analiza bazy danych Eurostat
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia realizowane w oparciu o Internetowe źródła danych statystycznych wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oceny z pracy projektowej sprawdzającej umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi analizować i weryfikować danych statystyczne dostępne w polskich i zagranicznych bazach staystycznych.
3,0Student potrafi analizować i weryfikować przy pomocy nauczyciela niektóre dane statystyczne dostępne w polskich i zagranicznych bazach staystycznych.
3,5Student potrafi analizować i weryfikować przy pomocy nauczyciela większość danych statystycznych dostępnych w polskich i zagranicznych bazach statystycznych.
4,0Student potrafi samodzielnie analizować i weryfikować większość danych statystycznych dostępnych w polskich i zagranicznych bazach staystycznych.
4,5Student potrafi samodzielnie analizować i weryfikować dane statystyczne dostępne w polskich i zagranicznych bazach staystycznych.
5,0Student potrafi samodzielnie i bezblędnie analizować i weryfikować dane statystyczne dostępne w polskich i zagranicznych bazach staystycznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/4_U02Student projektuje, realizuje oraz weryfikuje informacje otrzymane w wyniku przygotowania własnego projektu badawczego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności wyszukiwania danych statystycznych, budowania własnych baz danych w oparciu o dostępne informacje statystyczne.
Treści programoweT-L-5Niepubliczne źródła danych statystycznych
T-L-2Weryfikacja i analiza dostępnych baz danych statystycznych
T-L-1Przygotowanie i realizacja badań statystycznych
T-L-6Praca projektowa
T-L-3Weryfikacja i analiza bazy danych Eurostat
T-L-4Weryfikacja i analiza statystyk ONZ
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia realizowane w oparciu o Internetowe źródła danych statystycznych wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oceny z pracy projektowej sprawdzającej umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaprojektować własnego projektu badawczego.
3,0Student potrafi zaprojektować i zrealizować oraz zinterpretować przy pomocy nauczyciela pewneetapy przygotowywanego projektu badawczego.
3,5Student potrafi zaprojektować i zrealizować oraz zinterpretować przy pomocy nauczyciela większość etapów przygotowywanego projektu badawczego.
4,0Student potrafi samodzielnie zaprojektować i zrealizować oraz zinterpretować większość etapów przygotowywanego projektu badawczego.
4,5Student potrafi samodzielnie zaprojektować i zrealizować oraz zinterpretować poszczególne etapy przygotowywanego projektu badawczego.
5,0Student potrafi samodzielnie oraz bezbłędnie zaprojektować i zrealizować oraz zinterpretować poszczególne etapy przygotowywanego projektu badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/4_K01Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności wyszukiwania danych statystycznych, budowania własnych baz danych w oparciu o dostępne informacje statystyczne.
Treści programoweT-L-3Weryfikacja i analiza bazy danych Eurostat
T-L-5Niepubliczne źródła danych statystycznych
T-L-6Praca projektowa
T-L-1Przygotowanie i realizacja badań statystycznych
T-L-2Weryfikacja i analiza dostępnych baz danych statystycznych
T-L-4Weryfikacja i analiza statystyk ONZ
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia realizowane w oparciu o Internetowe źródła danych statystycznych wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oceny z pracy projektowej sprawdzającej umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualną analizę dostępnych baz danych staystycznych a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualną analizę dostępnych baz danych staystycznych oraz zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych