Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Podstawy demografii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy demografii
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Bąk <Iwona.Bak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 10 1,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagane podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii i statystyki opisowej.
W-2Wymagane podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii i statystyki opisowej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o zjawiskach i procesach demograficznych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność identyfikacji i oceny procesów demograficznych.
C-2Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o zjawiskach i procesach demograficznych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność identyfikacji i oceny procesów demograficznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Metody analizy stosowane w demografii. Budowa współczynników demograficznych.2
T-L-2Badanie stanu i struktury ludności według płci, wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania.3
T-L-3Wyznaczanie syntetycznych mierników reprodukcji ludności (współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik dunamiki demograficznej, współczynnik płodności całkowitej, współczynnik reprodukcji ludności brutto i netto).3
T-L-4Prezentacja prac zaliczeniowych.2
10
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu. Źródła i zakres informacji demograficznej.1
T-W-2Metody analizy demograficznej.1
T-W-3Ogólna zasada budowy podstawowych współczynników demograficznych. Standaryzacja współczynników demograficznych.2
T-W-4Liczba i rozmieszczenie ludności. Struktura ludności według płci, wieku i stanu cywilnego.2
T-W-5Struktura ludności według cech społeczno-zawodowych i wykształcenia.2
T-W-6Ruch naturalny ludności.2
T-W-7Syntetyczne miary reprodukcji ludności.2
T-W-8Ruch wędrówkowy ludności.2
T-W-9Zaliczenie wykładu.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń.10
A-L-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej.10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami i pytaniami kontrolnymi.
M-2Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem, ćwiczenia o charakterze warsztatów – opracowywanie zadań praktycznych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Materiał z wykładów zaliczany na ostatnim wykładzie w formie pracy pisemnej (test) zawierającej zagadnienia teoretyczne.
S-2Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy wykonanej na podstawie zebranych danych statystycznych– prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/3_W01
Student posiada wiedzę z zakresu analizy sturktury i dynamiki zjawsik demograficznych.
Z_1A_W06, Z_1A_W01, Z_1A_W08S1A_W01, S1A_W05, S1A_W06C-2T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-8, T-W-1, T-W-7, T-W-5M-2, M-1S-1, S-2
Z_1A_D1/3_W02
Student posiada wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
Z_1A_W04, Z_1A_W08, Z_1A_W02, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W06C-2T-W-6, T-W-8M-2, M-1S-1, S-2
Z_1A_D1/3_W03
Student zna popularne pakiety statystyczne i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań o problematyce demograficznej.
Z_1A_W08, Z_1A_W01, Z_1A_W04, Z_1A_W07, Z_1A_W06S1A_W01, S1A_W03, S1A_W05, S1A_W06C-2T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/3_U01
Student potrafi zorganizować badanie, zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny.
Z_1A_U03, Z_1A_U08, Z_1A_U05, Z_1A_U15, Z_1A_U11, Z_1A_U01, Z_1A_U04S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1, M-2S-2, S-1
Z_1A_D1/3_U02
Student potrafi zasosować odpowiednie metody i narzędzia stosowane w demografii oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań, a także odnieść je do praktyki gospodarczej.
Z_1A_U01, Z_1A_U08, Z_1A_U03, Z_1A_U05, Z_1A_U11, Z_1A_U04S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09C-2T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/3_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Z_1A_K01, Z_1A_K02, Z_1A_K03, Z_1A_K07S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K06C-1T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/3_W01
Student posiada wiedzę z zakresu analizy sturktury i dynamiki zjawsik demograficznych.
2,0Nie posiada wiedzy z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych.
3,0Posiada wąską wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych.
3,5Posiada częściową wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych.
4,0Posiada wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych.
4,5Posiada szeroką wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych.
5,0Posiada bardzo szeroką wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych.
Z_1A_D1/3_W02
Student posiada wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
4,0Student posiada wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
Z_1A_D1/3_W03
Student zna popularne pakiety statystyczne i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań o problematyce demograficznej.
2,0Student nie zna pakietów statystycznych i nie wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań o problematyce demograficznej.
3,0Student poprawnie zna kilka modułów poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania zadań o problematyce demograficznej.
3,5Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania (wskazanych przez prowadzącego zajęcia) zadań o problematyce demograficznej.
4,0Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania (wskazanych przez prowadzącego zajęcia) zadań o problematyce demograficznej.
4,5Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania samodzielnie zaproponowanych zadań o problematyce demograficznej.
5,0Student potrafi samodzielnie zaproponować zastosowanie odpowiednich narzędzi statystycznych, umie ocenić ich przydatność do badania prawidłowości w zakresie struktury i i dynamiki zjawisk demograficznych, wie jak posługiwać się wszystkimi modułami poznanych pakietów statystycznych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/3_U01
Student potrafi zorganizować badanie, zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny.
2,0Student nie potrafi zorganizować badania z zakresu demografii, zebrać, prezentować i analizować materiału statystycznego.
3,0Student potrafi zorganizować niektóre etapy badania z zakresu demografiii przy współudziale z prowadzącym zajęcia zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny.
3,5Student potrafi zorganizować większość etapów badania z zakresu demografii i przy współudziale z prowadzącym zajęcia: zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny.
4,0Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie z zakresu demografii, jednak prezentowanie i analizowanie zgromadzonego materiału statystycznego jest dokonywane przy współudziale prowadzącego zajęcia.
4,5Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie z zakresu demografii, zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny oraz posługiwać się poznanymi pakietami statystycznymi.
5,0Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie z zakresu demografii, pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny odpowiedni do badanego zjawiska oraz dokonać jego wszechstronnej analizy, a także sprawnie posługiwać się poznanymi pakietami statystycznymi.
Z_1A_D1/3_U02
Student potrafi zasosować odpowiednie metody i narzędzia stosowane w demografii oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań, a także odnieść je do praktyki gospodarczej.
2,0Student nie potrafi, zastosować odpowiednich metod i narzędzi oraz przeprowadzić badań z zakesu demografii.
3,0Student potrafi, zastosować niektóre (wskazane przez prowadzącego zajęcia) metody i narzędzia stosowane w demografii oraz interpretować (z pomocą nauczyciela) wyniki przeprowadzonych badań.
3,5Student potrafi, zastosować wskazane (przez prowadzącego zajęcia) metody i narzędzia stosowane w demografii oraz interpretować (z pomocą nauczyciela) wyniki przeprowadzonych badań oraz próbuje odnieść je do praktyki gospodarczej.
4,0Student potrafi, samodzielnie zastosować metody i narzędzia stosowane w demografii oraz wyniki przeprowadzonych badań oraz odnieść je do praktyki gospodarczej.
4,5Student potrafi, samodzielnie zastosować metody i narzędzia stosowane w demografii oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań oraz odnieść je do praktyki gospodarczej, samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia wykorzystując poznane pakiety statystyczne wraz z odpowiednią wizualizacją.
5,0Student potrafi zastosować wszystkie poznane w trakcie zajęć metody i narzędzia stosowane w demografii, umie ocenić ich przydatność do badania prawidłowości oraz uzasadnić ich wybór, a także zinterpretować uzyskane wyniki oraz samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia wykorzystując poznane pakiety statystyczne wraz z odpowiednią wizualizacją.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/3_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
2,0Student nie opanował zasad pracy indywudualnej oraz zespołowej.
3,0Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy.
3,5Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie i zorganizować grupowy projekt badawczy.
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników.
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych.

Literatura podstawowa

  1. Cieślak M. (red.), Demografia. Metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawa, 1992
  2. Holzer J., Demografia, PWE, Warszawa, 2003
  3. Augustyniak H., Statystyka opisowa z elementami demografii, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań, 2003
  4. Cieślak M. (red.), Demografia. Metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawa, 1992
  5. Holzer J., Demografia, PWE, Warszawa, 2003
  6. Augustyniak H., Statystyka opisowa z elementami demografii, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Gazińska M., Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Wydawnictwo Naukowwe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2003
  2. Bolesławski L., Budowa tablic trwania życia, PWN, Warszawa, 1976
  3. Gazińska M., Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Wydawnictwo Naukowwe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2003
  4. Bolesławski L., Budowa tablic trwania życia, PWN, Warszawa, 1976

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Metody analizy stosowane w demografii. Budowa współczynników demograficznych.2
T-L-2Badanie stanu i struktury ludności według płci, wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania.3
T-L-3Wyznaczanie syntetycznych mierników reprodukcji ludności (współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik dunamiki demograficznej, współczynnik płodności całkowitej, współczynnik reprodukcji ludności brutto i netto).3
T-L-4Prezentacja prac zaliczeniowych.2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu. Źródła i zakres informacji demograficznej.1
T-W-2Metody analizy demograficznej.1
T-W-3Ogólna zasada budowy podstawowych współczynników demograficznych. Standaryzacja współczynników demograficznych.2
T-W-4Liczba i rozmieszczenie ludności. Struktura ludności według płci, wieku i stanu cywilnego.2
T-W-5Struktura ludności według cech społeczno-zawodowych i wykształcenia.2
T-W-6Ruch naturalny ludności.2
T-W-7Syntetyczne miary reprodukcji ludności.2
T-W-8Ruch wędrówkowy ludności.2
T-W-9Zaliczenie wykładu.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń.10
A-L-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/3_W01Student posiada wiedzę z zakresu analizy sturktury i dynamiki zjawsik demograficznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o zjawiskach i procesach demograficznych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność identyfikacji i oceny procesów demograficznych.
Treści programoweT-W-6Ruch naturalny ludności.
T-W-2Metody analizy demograficznej.
T-W-4Liczba i rozmieszczenie ludności. Struktura ludności według płci, wieku i stanu cywilnego.
T-W-3Ogólna zasada budowy podstawowych współczynników demograficznych. Standaryzacja współczynników demograficznych.
T-W-8Ruch wędrówkowy ludności.
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu. Źródła i zakres informacji demograficznej.
T-W-7Syntetyczne miary reprodukcji ludności.
T-W-5Struktura ludności według cech społeczno-zawodowych i wykształcenia.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem, ćwiczenia o charakterze warsztatów – opracowywanie zadań praktycznych.
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami i pytaniami kontrolnymi.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Materiał z wykładów zaliczany na ostatnim wykładzie w formie pracy pisemnej (test) zawierającej zagadnienia teoretyczne.
S-2Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy wykonanej na podstawie zebranych danych statystycznych– prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wiedzy z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych.
3,0Posiada wąską wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych.
3,5Posiada częściową wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych.
4,0Posiada wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych.
4,5Posiada szeroką wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych.
5,0Posiada bardzo szeroką wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/3_W02Student posiada wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o zjawiskach i procesach demograficznych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność identyfikacji i oceny procesów demograficznych.
Treści programoweT-W-6Ruch naturalny ludności.
T-W-8Ruch wędrówkowy ludności.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem, ćwiczenia o charakterze warsztatów – opracowywanie zadań praktycznych.
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami i pytaniami kontrolnymi.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Materiał z wykładów zaliczany na ostatnim wykładzie w formie pracy pisemnej (test) zawierającej zagadnienia teoretyczne.
S-2Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy wykonanej na podstawie zebranych danych statystycznych– prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
4,0Student posiada wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/3_W03Student zna popularne pakiety statystyczne i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań o problematyce demograficznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o zjawiskach i procesach demograficznych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność identyfikacji i oceny procesów demograficznych.
Treści programoweT-L-4Prezentacja prac zaliczeniowych.
T-L-1Metody analizy stosowane w demografii. Budowa współczynników demograficznych.
T-L-2Badanie stanu i struktury ludności według płci, wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania.
T-L-3Wyznaczanie syntetycznych mierników reprodukcji ludności (współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik dunamiki demograficznej, współczynnik płodności całkowitej, współczynnik reprodukcji ludności brutto i netto).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami i pytaniami kontrolnymi.
M-2Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem, ćwiczenia o charakterze warsztatów – opracowywanie zadań praktycznych.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Materiał z wykładów zaliczany na ostatnim wykładzie w formie pracy pisemnej (test) zawierającej zagadnienia teoretyczne.
S-2Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy wykonanej na podstawie zebranych danych statystycznych– prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna pakietów statystycznych i nie wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań o problematyce demograficznej.
3,0Student poprawnie zna kilka modułów poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania zadań o problematyce demograficznej.
3,5Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania (wskazanych przez prowadzącego zajęcia) zadań o problematyce demograficznej.
4,0Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania (wskazanych przez prowadzącego zajęcia) zadań o problematyce demograficznej.
4,5Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania samodzielnie zaproponowanych zadań o problematyce demograficznej.
5,0Student potrafi samodzielnie zaproponować zastosowanie odpowiednich narzędzi statystycznych, umie ocenić ich przydatność do badania prawidłowości w zakresie struktury i i dynamiki zjawisk demograficznych, wie jak posługiwać się wszystkimi modułami poznanych pakietów statystycznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/3_U01Student potrafi zorganizować badanie, zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o zjawiskach i procesach demograficznych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność identyfikacji i oceny procesów demograficznych.
Treści programoweT-L-1Metody analizy stosowane w demografii. Budowa współczynników demograficznych.
T-L-2Badanie stanu i struktury ludności według płci, wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania.
T-L-3Wyznaczanie syntetycznych mierników reprodukcji ludności (współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik dunamiki demograficznej, współczynnik płodności całkowitej, współczynnik reprodukcji ludności brutto i netto).
T-L-4Prezentacja prac zaliczeniowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami i pytaniami kontrolnymi.
M-2Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem, ćwiczenia o charakterze warsztatów – opracowywanie zadań praktycznych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy wykonanej na podstawie zebranych danych statystycznych– prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.
S-1Ocena podsumowująca: Materiał z wykładów zaliczany na ostatnim wykładzie w formie pracy pisemnej (test) zawierającej zagadnienia teoretyczne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zorganizować badania z zakresu demografii, zebrać, prezentować i analizować materiału statystycznego.
3,0Student potrafi zorganizować niektóre etapy badania z zakresu demografiii przy współudziale z prowadzącym zajęcia zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny.
3,5Student potrafi zorganizować większość etapów badania z zakresu demografii i przy współudziale z prowadzącym zajęcia: zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny.
4,0Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie z zakresu demografii, jednak prezentowanie i analizowanie zgromadzonego materiału statystycznego jest dokonywane przy współudziale prowadzącego zajęcia.
4,5Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie z zakresu demografii, zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny oraz posługiwać się poznanymi pakietami statystycznymi.
5,0Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie z zakresu demografii, pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny odpowiedni do badanego zjawiska oraz dokonać jego wszechstronnej analizy, a także sprawnie posługiwać się poznanymi pakietami statystycznymi.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/3_U02Student potrafi zasosować odpowiednie metody i narzędzia stosowane w demografii oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań, a także odnieść je do praktyki gospodarczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o zjawiskach i procesach demograficznych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność identyfikacji i oceny procesów demograficznych.
Treści programoweT-L-1Metody analizy stosowane w demografii. Budowa współczynników demograficznych.
T-L-3Wyznaczanie syntetycznych mierników reprodukcji ludności (współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik dunamiki demograficznej, współczynnik płodności całkowitej, współczynnik reprodukcji ludności brutto i netto).
T-L-2Badanie stanu i struktury ludności według płci, wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania.
T-L-4Prezentacja prac zaliczeniowych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem, ćwiczenia o charakterze warsztatów – opracowywanie zadań praktycznych.
M-1Wykład informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykładami i pytaniami kontrolnymi.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy wykonanej na podstawie zebranych danych statystycznych– prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.
S-1Ocena podsumowująca: Materiał z wykładów zaliczany na ostatnim wykładzie w formie pracy pisemnej (test) zawierającej zagadnienia teoretyczne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi, zastosować odpowiednich metod i narzędzi oraz przeprowadzić badań z zakesu demografii.
3,0Student potrafi, zastosować niektóre (wskazane przez prowadzącego zajęcia) metody i narzędzia stosowane w demografii oraz interpretować (z pomocą nauczyciela) wyniki przeprowadzonych badań.
3,5Student potrafi, zastosować wskazane (przez prowadzącego zajęcia) metody i narzędzia stosowane w demografii oraz interpretować (z pomocą nauczyciela) wyniki przeprowadzonych badań oraz próbuje odnieść je do praktyki gospodarczej.
4,0Student potrafi, samodzielnie zastosować metody i narzędzia stosowane w demografii oraz wyniki przeprowadzonych badań oraz odnieść je do praktyki gospodarczej.
4,5Student potrafi, samodzielnie zastosować metody i narzędzia stosowane w demografii oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań oraz odnieść je do praktyki gospodarczej, samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia wykorzystując poznane pakiety statystyczne wraz z odpowiednią wizualizacją.
5,0Student potrafi zastosować wszystkie poznane w trakcie zajęć metody i narzędzia stosowane w demografii, umie ocenić ich przydatność do badania prawidłowości oraz uzasadnić ich wybór, a także zinterpretować uzyskane wyniki oraz samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia wykorzystując poznane pakiety statystyczne wraz z odpowiednią wizualizacją.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/3_K01Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o zjawiskach i procesach demograficznych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność identyfikacji i oceny procesów demograficznych.
Treści programoweT-L-1Metody analizy stosowane w demografii. Budowa współczynników demograficznych.
T-L-3Wyznaczanie syntetycznych mierników reprodukcji ludności (współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik dunamiki demograficznej, współczynnik płodności całkowitej, współczynnik reprodukcji ludności brutto i netto).
T-L-2Badanie stanu i struktury ludności według płci, wieku, wykształcenia, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania.
T-L-4Prezentacja prac zaliczeniowych.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem, ćwiczenia o charakterze warsztatów – opracowywanie zadań praktycznych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy wykonanej na podstawie zebranych danych statystycznych– prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywudualnej oraz zespołowej.
3,0Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy.
3,5Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie i zorganizować grupowy projekt badawczy.
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników.
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych.