Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Metody budowy portfela papierów wartościowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody budowy portfela papierów wartościowych
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Jan Zawadzki <Jan.Zawadzki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 10 1,00,50zaliczenie
wykładyW6 5 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania z zakresu wiedzy: wiadomości z zakresu matematyki szkół wyższych w tym z rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej, ogólna wiedza ekonomiczna
W-2Wymagania w zakresie umiejętności: Student potrafi analizować zagadnienia i opracowywać je w postaci referatów oraz posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym, programem Statgraphic i Statistica
W-3Wymagania w zakresie kompetencji: Student potrfi pracować w grupie, samodzielnie opracowywać informacje na wskazany temat oraz formułować wnioski

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
C-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,3
T-L-22) Istota, definicje i miary ryzyka1
T-L-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe3
T-L-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa3
10
wykłady
T-W-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,2
T-W-22) Istota, definicje i miary ryzyka1
T-W-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe1
T-W-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa1
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Opracowanie referatów17
A-L-2Uczestnictwo w laboratoriach10
A-L-3Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych3
30
wykłady
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia egzaminu8
A-W-2Opracowywanie wzorów8
A-W-3Czytanie literatury8
A-W-4Uczestnictwo w wykładach5
A-W-5Uczestnictwo w zaliczeniu wykładów1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/2_W01
Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem analiz stosowanych na rynku kapitałowym: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna
Z_1A_W06, Z_1A_W07, Z_1A_W10, Z_1A_W08, Z_1A_W09, Z_1A_W03, Z_1A_W04, Z_1A_W12S1A_W02, S1A_W03, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W08, S1A_W09C-1, C-2T-L-1, T-W-1, T-L-2, T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2
Z_1A_D1/2_W02
Student zna popularne pakiety komputerowe w zkresie badania ryzyka w inwestycjach giełdowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce metod jego dywersyfikacji: model Sharpe’a, modele wieloczynnikowe oraz ma wiedzę na temat elementów teorii budowy portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
Z_1A_W07, Z_1A_W03, Z_1A_W10, Z_1A_W08, Z_1A_W09, Z_1A_W04, Z_1A_W12, Z_1A_W01, Z_1A_W06S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W08, S1A_W09C-1, C-2T-L-1, T-W-1, T-L-2, T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/2_U01
Student potrafi przeprowadzić analizy stosowane na rynku kapitałowym takich jak: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
Z_1A_U05, Z_1A_U15, Z_1A_U07, Z_1A_U13, Z_1A_U11, Z_1A_U01, Z_1A_U12, Z_1A_U03, Z_1A_U14, Z_1A_U19S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U10C-1, C-2T-L-1, T-L-2, T-W-3, T-L-4M-1, M-2S-1, S-2
Z_1A_D1/2_U02
Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do określenia istota ryzyka w inwestycjach giełdowych oraz wybrać metody jego dywersyfikacji: - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe A także posługując się elementamiy teorii portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowej
Z_1A_U12, Z_1A_U05, Z_1A_U01, Z_1A_U14, Z_1A_U11, Z_1A_U13, Z_1A_U07, Z_1A_U03, Z_1A_U19, Z_1A_U15S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U10C-1, C-2T-L-1, T-W-1, T-L-2, T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/2_K01
Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
Z_1A_K04, Z_1A_K01, Z_1A_K07, Z_1A_K02, Z_1A_K08S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06C-1, C-2T-L-1, T-W-1, T-L-2, T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/2_W01
Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem analiz stosowanych na rynku kapitałowym: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna
2,0Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
3,0Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 1 metodą
3,5Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 2 metodami
4,0Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 3 metodami
4,5Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 4 metodami
5,0Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 5 metodami
Z_1A_D1/2_W02
Student zna popularne pakiety komputerowe w zkresie badania ryzyka w inwestycjach giełdowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce metod jego dywersyfikacji: model Sharpe’a, modele wieloczynnikowe oraz ma wiedzę na temat elementów teorii budowy portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
2,0Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
3,0Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych
3,5Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie ma wystarczającej wiedzy jak zastosować metody do jego dywersyfikacji
4,0Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych
4,5Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych
5,0Student wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/2_U01
Student potrafi przeprowadzić analizy stosowane na rynku kapitałowym takich jak: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
2,0nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
3,0Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 1 metodą
3,5Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 2 metodami
4,0Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 3 metodami
4,5Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 4 metodami
5,0Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 5 metodami
Z_1A_D1/2_U02
Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do określenia istota ryzyka w inwestycjach giełdowych oraz wybrać metody jego dywersyfikacji: - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe A także posługując się elementamiy teorii portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowej
2,0nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
3,0Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych
3,5Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zastosować metody do jego dywersyfikacji
4,0Student potrafi dodatkowo zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych
4,5Student potrafi zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zbudować portfel inwestycji giełdowych
5,0Student potrafi zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/2_K01
Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia i zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.
5,0zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów komputerowych.

Literatura podstawowa

  1. E. Elton, M. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa, WIG-Press, Warszawa, 1998
  2. B. Krawiec, M. Krawiec, Opcje na giełdach towarowych w Polsce, PWN, Warszawa, 2002
  3. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, PWE, Warszawa, 1998
  4. M. Zwolankowski, W. Tarczyński, Inżynieria finansowa, PLACET, Warszawa, 1999
  5. Greń J., Statystyka matematyczna, modele i zadania, PWN, Warszawa, 1984
  6. Sompolska-Rzechuła A. (red.), Statystyka z pakietem Statgraphics® 5.0, AR w Szczecinie, Szczecin, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K, Wzory i tablice statystyczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin, 1997

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,3
T-L-22) Istota, definicje i miary ryzyka1
T-L-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe3
T-L-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa3
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,2
T-W-22) Istota, definicje i miary ryzyka1
T-W-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe1
T-W-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa1
5

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Opracowanie referatów17
A-L-2Uczestnictwo w laboratoriach10
A-L-3Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do zaliczenia egzaminu8
A-W-2Opracowywanie wzorów8
A-W-3Czytanie literatury8
A-W-4Uczestnictwo w wykładach5
A-W-5Uczestnictwo w zaliczeniu wykładów1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/2_W01Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu badań i podstawowych pojęć związanych z projektowaniem i przeprowadzaniem analiz stosowanych na rynku kapitałowym: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W12identyfikuje procesy zmian w organizacjach, charakteryzuje ewolucję struktur organizacyjnych oraz wskazuje na czynniki strukturotwórcze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
Cel przedmiotuC-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
C-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Treści programoweT-L-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
T-W-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
T-L-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-W-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-W-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-L-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-L-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
T-W-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
3,0Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 1 metodą
3,5Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 2 metodami
4,0Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 3 metodami
4,5Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 4 metodami
5,0Student ma wiedzę na temat przeprowadzenia analizy stosowanej na rynku kapitałowym 5 metodami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/2_W02Student zna popularne pakiety komputerowe w zkresie badania ryzyka w inwestycjach giełdowych i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z ryzykiem w problematyce metod jego dywersyfikacji: model Sharpe’a, modele wieloczynnikowe oraz ma wiedzę na temat elementów teorii budowy portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W12identyfikuje procesy zmian w organizacjach, charakteryzuje ewolucję struktur organizacyjnych oraz wskazuje na czynniki strukturotwórcze
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
Cel przedmiotuC-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
C-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Treści programoweT-L-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
T-W-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
T-L-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-W-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-W-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-L-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-L-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
T-W-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy na ocenę dostateczną
3,0Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych
3,5Student ma wiedzę na tymat stosowania odpowiednich metod i narzędzi w tym komputerowych do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie ma wystarczającej wiedzy jak zastosować metody do jego dywersyfikacji
4,0Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych
4,5Student wie jak zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych
5,0Student wie jak zbudować portfel inwestycji giełdowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/2_U01Student potrafi przeprowadzić analizy stosowane na rynku kapitałowym takich jak: - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
C-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Treści programoweT-L-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
T-L-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-W-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-L-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
3,0Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 1 metodą
3,5Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 2 metodami
4,0Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 3 metodami
4,5Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 4 metodami
5,0Student potrafi przeprowadzić analizę stosowaną na rynku kapitałowym 5 metodami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/2_U02Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do określenia istota ryzyka w inwestycjach giełdowych oraz wybrać metody jego dywersyfikacji: - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe A także posługując się elementamiy teorii portfela: - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
C-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Treści programoweT-L-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
T-W-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
T-L-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-W-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-W-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-L-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-L-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
T-W-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma umiejętności na ocenę dostateczną
3,0Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych
3,5Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia w tym komputerowe do oceny ryzyka inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zastosować metody do jego dywersyfikacji
4,0Student potrafi dodatkowo zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych
4,5Student potrafi zastosować metody do dywersyfikacji ryzyka w inwestycjach giełdowych, ale nie wystarczająco potrafi zbudować portfel inwestycji giełdowych
5,0Student potrafi zbudować optymalny portfel inwestycji giełdowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/2_K01Student opracował zasady pracy indywidualnej i zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Projektowanie i przeprowadzanie badania ryzyka rynkowego w zakresie metodi dywersyfikacji ryzyka oraz technik tworzenia portfeli papierów wartościowych
C-2Umiejętność sterowania zdefiniowanym ryzykiem przy zastosowaniu metod ilościowych i komputerów dla tworzenia portfeli papierów wartościowych.
Treści programoweT-L-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
T-W-11) Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym - analiza techniczna, - analiza trendów, - analiza formacji, - analiza wskaźników technicznych, - analiza fundamentalna,
T-L-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-W-22) Istota, definicje i miary ryzyka
T-W-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-L-33) Metody dywersyfikacji ryzyka - model Sharpe’a - modele wieloczynnikowe
T-L-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
T-W-44) Elementy teorii portfela - model Markowitza - portfele oparte na dominacji stochastycznej - portfele oparte na prymacie bezpieczeństwa
Metody nauczaniaM-1Wykład w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia prezentacja referatów na zadane tematy przygotowanych przez studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w postaci odpowiedzi ustnych na trzy wylosowane z wcześniej podanych pytań zakresu tematyki poruszanej na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w postaci oceny za przedstawiony referat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi zgrmadzić samodzielnie materiał do analizy wyznaczonego zagadnienia i zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.
5,0zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów komputerowych.