Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Analiza danych ankietowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza danych ankietowych
Specjalność Analityka gospodarcza
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Bąk <Iwona.Bak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 10 1,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagane podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii i statystyki opisowej.
W-2Wymagane podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii i statystyki opisowej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o badaniach ankietowych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność zaprojektowania, przeprowadzenia badania ankietowego oraz dokonania analizy uzyskanych wyników badań.
C-2Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o badaniach ankietowych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność zaprojektowania, przeprowadzenia badania ankietowego oraz dokonania analizy uzyskanych wyników badań.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Proces projektowania badania opinii.3
T-L-2Ustalanie wielkości próby w badaniach.2
T-L-3Formułowanie pytań otwartych i zamknietych w kwestoinariuszu.3
T-L-4Prezentacja skonstruowanych ankiet.2
10
wykłady
T-W-1Cele i zakres badań ankietowych.1
T-W-2Projektowanie badania.2
T-W-3Charakterystyka technik wyboru próby. Liczebność próby w badaniach ankietowych.3
T-W-4Metody obserwacji statystycznej.2
T-W-5Rodzaje pytań i odpowiedzi. Konstrukcja kwestionariusza.3
T-W-6Błędy w badaniach ankietowych.1
T-W-7Analiza wyników badań.1
T-W-8Wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.1
T-W-9Zaliczenie przedmiotu.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń.10
A-L-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej.10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.6
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wyklad informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykladami i pytaniami kontrolnymi.
M-2Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykladem. Ćwiczenia o charakterze warsztatów - opracowywanie zadań praktycznych.
M-3Wyklad informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykladami i pytaniami kontrolnymi.
M-4Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykladem. Ćwiczenia o charakterze warsztatów - opracowywanie zadań praktycznych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy - prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.
S-2Ocena podsumowująca: Materiał z wykładów zaliczany na ostatnim wykladzie w formie pracy pisemnj (test) zawierającej zagadnienia teoretyczne.
S-3Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy - prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.
S-4Ocena podsumowująca: Materiał z wykładów zaliczany na ostatnim wykladzie w formie pracy pisemnj (test) zawierającej zagadnienia teoretyczne.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/1_W01
Student posiada wiedzę na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
Z_1A_W01, Z_1A_W08S1A_W01, S1A_W06C-2T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-1M-3, M-4S-3, S-4
Z_1A_D1/1_W02
Student posiada wiedzę na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
Z_1A_W01, Z_1A_W08S1A_W01, S1A_W06C-2T-W-8, T-W-6M-3, M-4S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/1_U01
Potrafi zaprojektować i wykonać kwestionariusz ankietowy.
Z_1A_U11, Z_1A_U14, Z_1A_U04, Z_1A_U03, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-L-1, T-L-3, T-L-4M-4S-3
Z_1A_D1/1_U02
Potrafi przeprowadzić badanie ankietowe.
Z_1A_U01, Z_1A_U03, Z_1A_U04, Z_1A_U11S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-4S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D1/1_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Z_1A_K02, Z_1A_K06, Z_1A_K01, Z_1A_K09, Z_1A_K05, Z_1A_K03S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05, S1A_K06, S1A_K07C-2T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-4S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/1_W01
Student posiada wiedzę na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
4,0Student posiada wiedzę na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
Z_1A_D1/1_W02
Student posiada wiedzę na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystania metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystania metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystania metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
4,0Student posiada wiedzę na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystania metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystania metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystania metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/1_U01
Potrafi zaprojektować i wykonać kwestionariusz ankietowy.
2,0Nie potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać kwestionarisza ankietowego.
3,0Potrafi zaprojektować i wykonać przy pomocy nauczyciela pewne części kwestionariusza ankietowego.
3,5Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać pewne części kwestionariusza ankietowego.
4,0Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać kwestionariusz ankiety.
4,5Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać kwestionariusz ankiety a także dokonać jego analizy.
5,0Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać kwestionariusz ankiety a także dokonać jego analizy. Potrafi zidentyfikować i usunąć błędy powstałe w kwestionariuszu.
Z_1A_D1/1_U02
Potrafi przeprowadzić badanie ankietowe.
2,0Nie potrafi samodzielnie przeprowadzić badania ankietowego.
3,0Potrafi przy pomocy nauczyciela przeprowadzić część etapów badania ankietowego.
3,5Potrafi przy pomocy nauczyciela przeprowadzić większość etapów badania ankietowego.
4,0Potrafi samodzielnie przeprowadzić większość etapów badania ankietowego.
4,5Potrafi samodzielnie przeprowadzić badanie ankietowe.
5,0Potrafi samodzielnie przeprowadzić badanie ankietowe i wyciągnąć wnioski z przeprowadzonego badania.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D1/1_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej.
3,0Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie ankietowe, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy.
3,5Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie ankietowe i zorganizować grupowy projekt badawczy.
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników.
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych.

Literatura podstawowa

 1. Stupnicki R., Analiza i prezentacja danych ankietowych, AWF, Warszawa, 2003
 2. Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa, 2004
 3. Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Wrszawa, 2001
 4. Stupnicki R., Analiza i prezentacja danych ankietowych, AWF, Warszawa, 2003
 5. Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa, 2004
 6. Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Wrszawa, 2001

Literatura dodatkowa

 1. Domański Cz., Testy statystyczne, PWE, Warszawa, 1990
 2. Mynarski S., Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa, 1990
 3. Ostasiewicz W. (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2004
 4. Domański Cz., Testy statystyczne, PWE, Warszawa, 1990
 5. Mynarski S., Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa, 1990
 6. Ostasiewicz W. (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2004

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Proces projektowania badania opinii.3
T-L-2Ustalanie wielkości próby w badaniach.2
T-L-3Formułowanie pytań otwartych i zamknietych w kwestoinariuszu.3
T-L-4Prezentacja skonstruowanych ankiet.2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Cele i zakres badań ankietowych.1
T-W-2Projektowanie badania.2
T-W-3Charakterystyka technik wyboru próby. Liczebność próby w badaniach ankietowych.3
T-W-4Metody obserwacji statystycznej.2
T-W-5Rodzaje pytań i odpowiedzi. Konstrukcja kwestionariusza.3
T-W-6Błędy w badaniach ankietowych.1
T-W-7Analiza wyników badań.1
T-W-8Wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.1
T-W-9Zaliczenie przedmiotu.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.10
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń.10
A-L-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.6
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/1_W01Student posiada wiedzę na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o badaniach ankietowych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność zaprojektowania, przeprowadzenia badania ankietowego oraz dokonania analizy uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-W-5Rodzaje pytań i odpowiedzi. Konstrukcja kwestionariusza.
T-W-7Analiza wyników badań.
T-W-2Projektowanie badania.
T-W-1Cele i zakres badań ankietowych.
Metody nauczaniaM-3Wyklad informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykladami i pytaniami kontrolnymi.
M-4Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykladem. Ćwiczenia o charakterze warsztatów - opracowywanie zadań praktycznych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy - prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.
S-4Ocena podsumowująca: Materiał z wykładów zaliczany na ostatnim wykladzie w formie pracy pisemnj (test) zawierającej zagadnienia teoretyczne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
4,0Student posiada wiedzę na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat projektowania i konstrukcji ankiet.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/1_W02Student posiada wiedzę na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o badaniach ankietowych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność zaprojektowania, przeprowadzenia badania ankietowego oraz dokonania analizy uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-W-8Wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
T-W-6Błędy w badaniach ankietowych.
Metody nauczaniaM-3Wyklad informacyjno-problemowy w postaci prezentacji multimedialnej z przykladami i pytaniami kontrolnymi.
M-4Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykladem. Ćwiczenia o charakterze warsztatów - opracowywanie zadań praktycznych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy - prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.
S-4Ocena podsumowująca: Materiał z wykładów zaliczany na ostatnim wykladzie w formie pracy pisemnj (test) zawierającej zagadnienia teoretyczne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystania metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystania metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystania metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
4,0Student posiada wiedzę na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystania metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystania metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat błędów występujących w badaniach ankietowych oraz wykorzystania metod wnioskowania statystycznego do uogólniania wyników z próby na całą populację.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/1_U01Potrafi zaprojektować i wykonać kwestionariusz ankietowy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o badaniach ankietowych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność zaprojektowania, przeprowadzenia badania ankietowego oraz dokonania analizy uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-L-1Proces projektowania badania opinii.
T-L-3Formułowanie pytań otwartych i zamknietych w kwestoinariuszu.
T-L-4Prezentacja skonstruowanych ankiet.
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykladem. Ćwiczenia o charakterze warsztatów - opracowywanie zadań praktycznych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy - prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać kwestionarisza ankietowego.
3,0Potrafi zaprojektować i wykonać przy pomocy nauczyciela pewne części kwestionariusza ankietowego.
3,5Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać pewne części kwestionariusza ankietowego.
4,0Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać kwestionariusz ankiety.
4,5Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać kwestionariusz ankiety a także dokonać jego analizy.
5,0Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać kwestionariusz ankiety a także dokonać jego analizy. Potrafi zidentyfikować i usunąć błędy powstałe w kwestionariuszu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/1_U02Potrafi przeprowadzić badanie ankietowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o badaniach ankietowych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność zaprojektowania, przeprowadzenia badania ankietowego oraz dokonania analizy uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-L-4Prezentacja skonstruowanych ankiet.
T-L-1Proces projektowania badania opinii.
T-L-2Ustalanie wielkości próby w badaniach.
T-L-3Formułowanie pytań otwartych i zamknietych w kwestoinariuszu.
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykladem. Ćwiczenia o charakterze warsztatów - opracowywanie zadań praktycznych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy - prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi samodzielnie przeprowadzić badania ankietowego.
3,0Potrafi przy pomocy nauczyciela przeprowadzić część etapów badania ankietowego.
3,5Potrafi przy pomocy nauczyciela przeprowadzić większość etapów badania ankietowego.
4,0Potrafi samodzielnie przeprowadzić większość etapów badania ankietowego.
4,5Potrafi samodzielnie przeprowadzić badanie ankietowe.
5,0Potrafi samodzielnie przeprowadzić badanie ankietowe i wyciągnąć wnioski z przeprowadzonego badania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D1/1_K01Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o badaniach ankietowych. Zaliczenie przedmiotu oznacza, ze student posiada umiejętność zaprojektowania, przeprowadzenia badania ankietowego oraz dokonania analizy uzyskanych wyników badań.
Treści programoweT-L-4Prezentacja skonstruowanych ankiet.
T-L-1Proces projektowania badania opinii.
T-L-2Ustalanie wielkości próby w badaniach.
T-L-3Formułowanie pytań otwartych i zamknietych w kwestoinariuszu.
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykladem. Ćwiczenia o charakterze warsztatów - opracowywanie zadań praktycznych.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy - prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej.
3,0Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie ankietowe, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy.
3,5Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie ankietowe i zorganizować grupowy projekt badawczy.
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników.
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników.
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych.