Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Polityka strukturalna UE:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Polityka strukturalna UE
Specjalność Gospodarka regionalna i samorządowa
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Sobolewska <Agnieszka.Sobolewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK6 10 1,00,50zaliczenie
wykładyW6 10 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczone zajęcia z makroekonomii i polityki gospodarczej
W-2Podstawy wiedzy z zakresu polityki społecznej i gospodarki regionalnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wiedza o celach polityki polityki strukturalnej UE
C-2Poznanie instrumentów polityki strukturalnej UE
C-3Poznanie założeń sektorowych programów operacyjnych
C-4Umiejętność charakterystyki założeń, celów i warunków korzystania z sektorowych programów operacyjnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Założenia polityki strukturalnej UE .2
T-K-2Sektorowe programy operacyjne.1
T-K-3Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko3
T-K-4Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekty realizowane w ramach polityki strukturalnej UE - przykłady2
T-K-5Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i jego znaczenie dla rozwoju lokalnego.2
10
wykłady
T-W-1Polityka strukturalna; cele, instrumenty.2
T-W-2Polityka strukturalna a polityka regionalna2
T-W-3Fundusze strutkuralne i inicjatywy wspólnotowe. Fundusz spójności2
T-W-4Zsady finansowania działań w zakresie polityki strukturalnej Unii Europejskiej2
T-W-5Zasady polityki strukturalnej: koncentracji,partnerstwa, programowania, współfinansowania.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Udział w zajęciach i sprawdzianie zaliczeniowym10
A-K-2praca własna studenta obejmująca: - opracowanie zadań zleconych przez prowadzącego, - dobór i analiza materiałów wtórnych, - udział w konsultacjach20
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i sprawdzianie zaliczeniowym10
A-W-2Praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie prac tematycznych, - studiowanie literatury przedmiotu, analiza innych materiałów - raportów, dokumentów, - udział w konsultacjach20
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2wykład konwersatoryjny
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie pytania (problemu), - stopień wyczerpania tematu, - sposób uzasadniania tez,
S-2Ocena formująca: dla opracowań tematycznych: - zrozumienie problemu (tematu, polecenia), - organizacja - plan pracy, - dobór materiałów; argumenty, tezy, - samodzielność, czas realizacji tematu
S-3Ocena formująca: dla aktywności studenta: - stawianie ważnych pytań, - poszukiwanie argumentów w obliczu formułowanych tez, - nawiązywanie do dorobku innych autorów
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/11_W01
Ma podstawową wiedzę o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej
Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03C-1, C-2T-K-2, T-W-1, T-W-2M-2, M-3S-1, S-2, S-3
Z_1A_D4/11_W02
Ma podstawową wiedzę o założeniach sektorowych programów operacyjnych
Z_1A_W02S1A_W02C-2, C-3T-K-2, T-K-3, T-K-4, T-K-5, T-W-3, T-W-5M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/11_U01
Potrafi dokonać charakterystyki podstawowych założeń, celów i warunków korzystania z sektorowych programów operacyjnych
Z_1A_U02S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04C-3, C-4T-K-1, T-K-2, T-K-5, T-W-5M-1, M-3S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/11_K01
Ma świadomość znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej
Z_1A_K07S1A_K03C-1, C-3, C-4T-K-1, T-K-2, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/11_W01
Ma podstawową wiedzę o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej
3,0Student ma podstawową wiedzę o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej
4,0Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej; treść i forma wypowiedzi zawierają uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
Z_1A_D4/11_W02
Ma podstawową wiedzę o założeniach sektorowych programów operacyjnych
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o założeniach sektorowych programów operacyjnych
3,0Student ma podstawową wiedzę o założeniach sektorowych programów operacyjnych
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o założeniach sektorowych programów operacyjnych
4,0Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o założeniach sektorowych programów operacyjnych; treść i forma wypowiedzi zawerają uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o założeniach sektorowych programów operacyjnych; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o założeniach sektorowych programów operacyjnych; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/11_U01
Potrafi dokonać charakterystyki podstawowych założeń, celów i warunków korzystania z sektorowych programów operacyjnych
2,0Student nie potrafi dokonać charakterystyki podstawowych założeń, celów i warunków korzystania z sektorowych programów operacyjnych
3,0Student potrafi scharakteryzować podstawowe założenia, cele i warunki korzystania z sektorowych programów operacyjnych
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować podstawowe założenia, cele i warunki korzystania z sektorowych programów operacyjnych
4,0Student opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować podstawowe założenia, cele i warunki korzystania z sektorowych programów operacyjnych; treść i forma wypowiedzi zawierają uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować podstawowe założenia, cele i warunki korzystania z sektorowych programów operacyjnych; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować podstawowe założenia, cele i warunki korzystania z sektorowych programów operacyjnych; treść i forma wypowiedzi nie budza zastrzeżeń

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/11_K01
Ma świadomość znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej
2,0Student nie ma świadomości znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej
3,0Student ma świadomość znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej
3,5Student ma świadomość znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej treśc i forma wypowiedzi zawierają uchybienia
4,0Student ma świadomość znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej treśc i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma świadomość znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej treśc i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma świadomość znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej treśc i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń

Literatura podstawowa

  1. Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWE, Warszawa, 2008
  2. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w panstwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Ładysz J., Polityka strukturalna Polski w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2007

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Założenia polityki strukturalnej UE .2
T-K-2Sektorowe programy operacyjne.1
T-K-3Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko3
T-K-4Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekty realizowane w ramach polityki strukturalnej UE - przykłady2
T-K-5Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i jego znaczenie dla rozwoju lokalnego.2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Polityka strukturalna; cele, instrumenty.2
T-W-2Polityka strukturalna a polityka regionalna2
T-W-3Fundusze strutkuralne i inicjatywy wspólnotowe. Fundusz spójności2
T-W-4Zsady finansowania działań w zakresie polityki strukturalnej Unii Europejskiej2
T-W-5Zasady polityki strukturalnej: koncentracji,partnerstwa, programowania, współfinansowania.2
10

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Udział w zajęciach i sprawdzianie zaliczeniowym10
A-K-2praca własna studenta obejmująca: - opracowanie zadań zleconych przez prowadzącego, - dobór i analiza materiałów wtórnych, - udział w konsultacjach20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i sprawdzianie zaliczeniowym10
A-W-2Praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie prac tematycznych, - studiowanie literatury przedmiotu, analiza innych materiałów - raportów, dokumentów, - udział w konsultacjach20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/11_W01Ma podstawową wiedzę o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Wiedza o celach polityki polityki strukturalnej UE
C-2Poznanie instrumentów polityki strukturalnej UE
Treści programoweT-K-2Sektorowe programy operacyjne.
T-W-1Polityka strukturalna; cele, instrumenty.
T-W-2Polityka strukturalna a polityka regionalna
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie pytania (problemu), - stopień wyczerpania tematu, - sposób uzasadniania tez,
S-2Ocena formująca: dla opracowań tematycznych: - zrozumienie problemu (tematu, polecenia), - organizacja - plan pracy, - dobór materiałów; argumenty, tezy, - samodzielność, czas realizacji tematu
S-3Ocena formująca: dla aktywności studenta: - stawianie ważnych pytań, - poszukiwanie argumentów w obliczu formułowanych tez, - nawiązywanie do dorobku innych autorów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej
3,0Student ma podstawową wiedzę o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej
4,0Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej; treść i forma wypowiedzi zawierają uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o celach oraz instrumentach polityki strukturalnej; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/11_W02Ma podstawową wiedzę o założeniach sektorowych programów operacyjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
Cel przedmiotuC-2Poznanie instrumentów polityki strukturalnej UE
C-3Poznanie założeń sektorowych programów operacyjnych
Treści programoweT-K-2Sektorowe programy operacyjne.
T-K-3Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
T-K-4Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekty realizowane w ramach polityki strukturalnej UE - przykłady
T-K-5Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i jego znaczenie dla rozwoju lokalnego.
T-W-3Fundusze strutkuralne i inicjatywy wspólnotowe. Fundusz spójności
T-W-5Zasady polityki strukturalnej: koncentracji,partnerstwa, programowania, współfinansowania.
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie pytania (problemu), - stopień wyczerpania tematu, - sposób uzasadniania tez,
S-2Ocena formująca: dla opracowań tematycznych: - zrozumienie problemu (tematu, polecenia), - organizacja - plan pracy, - dobór materiałów; argumenty, tezy, - samodzielność, czas realizacji tematu
S-3Ocena formująca: dla aktywności studenta: - stawianie ważnych pytań, - poszukiwanie argumentów w obliczu formułowanych tez, - nawiązywanie do dorobku innych autorów
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o założeniach sektorowych programów operacyjnych
3,0Student ma podstawową wiedzę o założeniach sektorowych programów operacyjnych
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o założeniach sektorowych programów operacyjnych
4,0Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o założeniach sektorowych programów operacyjnych; treść i forma wypowiedzi zawerają uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o założeniach sektorowych programów operacyjnych; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o założeniach sektorowych programów operacyjnych; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/11_U01Potrafi dokonać charakterystyki podstawowych założeń, celów i warunków korzystania z sektorowych programów operacyjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Poznanie założeń sektorowych programów operacyjnych
C-4Umiejętność charakterystyki założeń, celów i warunków korzystania z sektorowych programów operacyjnych
Treści programoweT-K-1Założenia polityki strukturalnej UE .
T-K-2Sektorowe programy operacyjne.
T-K-5Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i jego znaczenie dla rozwoju lokalnego.
T-W-5Zasady polityki strukturalnej: koncentracji,partnerstwa, programowania, współfinansowania.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie pytania (problemu), - stopień wyczerpania tematu, - sposób uzasadniania tez,
S-2Ocena formująca: dla opracowań tematycznych: - zrozumienie problemu (tematu, polecenia), - organizacja - plan pracy, - dobór materiałów; argumenty, tezy, - samodzielność, czas realizacji tematu
S-3Ocena formująca: dla aktywności studenta: - stawianie ważnych pytań, - poszukiwanie argumentów w obliczu formułowanych tez, - nawiązywanie do dorobku innych autorów
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dokonać charakterystyki podstawowych założeń, celów i warunków korzystania z sektorowych programów operacyjnych
3,0Student potrafi scharakteryzować podstawowe założenia, cele i warunki korzystania z sektorowych programów operacyjnych
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować podstawowe założenia, cele i warunki korzystania z sektorowych programów operacyjnych
4,0Student opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować podstawowe założenia, cele i warunki korzystania z sektorowych programów operacyjnych; treść i forma wypowiedzi zawierają uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować podstawowe założenia, cele i warunki korzystania z sektorowych programów operacyjnych; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować podstawowe założenia, cele i warunki korzystania z sektorowych programów operacyjnych; treść i forma wypowiedzi nie budza zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/11_K01Ma świadomość znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Wiedza o celach polityki polityki strukturalnej UE
C-3Poznanie założeń sektorowych programów operacyjnych
C-4Umiejętność charakterystyki założeń, celów i warunków korzystania z sektorowych programów operacyjnych
Treści programoweT-K-1Założenia polityki strukturalnej UE .
T-K-2Sektorowe programy operacyjne.
T-W-1Polityka strukturalna; cele, instrumenty.
T-W-2Polityka strukturalna a polityka regionalna
T-W-4Zsady finansowania działań w zakresie polityki strukturalnej Unii Europejskiej
T-W-5Zasady polityki strukturalnej: koncentracji,partnerstwa, programowania, współfinansowania.
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie pytania (problemu), - stopień wyczerpania tematu, - sposób uzasadniania tez,
S-2Ocena formująca: dla opracowań tematycznych: - zrozumienie problemu (tematu, polecenia), - organizacja - plan pracy, - dobór materiałów; argumenty, tezy, - samodzielność, czas realizacji tematu
S-3Ocena formująca: dla aktywności studenta: - stawianie ważnych pytań, - poszukiwanie argumentów w obliczu formułowanych tez, - nawiązywanie do dorobku innych autorów
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej
3,0Student ma świadomość znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej
3,5Student ma świadomość znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej treśc i forma wypowiedzi zawierają uchybienia
4,0Student ma świadomość znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej treśc i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma świadomość znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej treśc i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma świadomość znaczenia projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich dla rozwoju gospodarki krajowej treśc i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń