Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Prawo administracyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo administracyjne
Specjalność Gospodarka regionalna i samorządowa
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Blaszke <Malgorzata.Blaszke@zut.edu.pl>, Bartosz Dąbrowski <Bartosz.Dabrowski@zut.edu.pl>, Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>, Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>, Teodor Skotarczak <Teodor.Skotarczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK4 5 1,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomośc podstawowych pojęć prawa i prawoznawstwa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie widzy o funcjionowaniu administracji publicznej w tym samorzadu terytorialnego
C-2Scharakteryzowanie zasad funkcjionownaia stosunku administracyjnego
C-3Przekazanie umiejętności formułowania odwołań i skarg

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Strona w postępowaniu administracyjnym1
T-K-2Wadliwość aktu administarcyjnego1
T-K-3Postępowanie egzekucyjne1
T-K-4Sądownictwo administracyjne2
5
wykłady
T-W-1Sądownictwo administracyjne3
T-W-2sądownictwo administracyjne2
T-W-3Pojęcie i rodzaje administraciji publicznej1
T-W-4Definicje prawa administracyjnego, stosunek administracyjno-prawny2
T-W-5Istota samorządu1
T-W-6Najważniejsze organy w RP1
T-W-7Pojęcie kontroli i nadzoru1
T-W-8Referendum1
T-W-9Oragny stanowiące i wykonawcze w jst2
T-W-10Jednostki pomocnicze w gminie i związki gmin1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Opracowanie referatów15
A-K-2ROzwiązywanie kazusów10
A-K-3Opracowanie projketów skargi5
30
wykłady
A-W-1analiza akt postepowania administarcyjnego20
A-W-2Prezentacje10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3Dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy
S-2Ocena formująca: Ocena zdolności zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie testowe z pytaniami opisowymi i rozwiązywaniem kazusów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/9_W01
Zna podstawowe formy instytucji społecznych i państwowych
Z_1A_W02S1A_W02C-1, C-3, C-2T-W-1, T-W-7, T-W-3, T-W-2, T-K-2, T-W-8, T-W-4, T-W-6, T-W-9, T-W-10, T-K-1, T-W-5M-2, M-3S-2, S-1, S-3
Z_1A_D4/9_W02
Ma wiedzę o strukturach w administracji
Z_1A_W06S1A_W05C-2, C-1, C-3T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-K-1, T-W-8, T-W-7, T-K-2, T-W-10, T-W-2, T-W-5, T-W-9M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/9_U01
Anizuje i jest świadom podejmowanych decyzji
Z_1A_U04S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-1, C-2T-K-1, T-W-4, T-K-2, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-5, T-W-2, T-W-10, T-W-8, T-W-9, T-W-6M-2, M-3S-2, S-3, S-1
Z_1A_D4/9_U02
Potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce
Z_1A_U17S1A_U06C-3, C-1, C-2T-K-2, T-W-10, T-W-2, T-K-1, T-W-5, T-W-9, T-W-8, T-W-1, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-4M-2, M-3S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/9_K01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i jest świadomy koniczności ciągłego jej uzupełniania.
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-2, C-1, C-3T-W-9, T-W-5, T-W-4, T-W-8, T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-W-2, T-K-2, T-K-1, T-W-1, T-W-10M-3, M-2S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/9_W01
Zna podstawowe formy instytucji społecznych i państwowych
2,0Student nie posiada zadnej wiedzy z zakresu struktury i funkcjonowania jednostek organizacyjnych administracji centralnej.
3,0Student posiada dostateczna wiedze w zakresie struktury i funkcjonowania jednostek organizacyjnych administracji centralnej w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada więcej niż dostateczną wiedze w zakresie struktury i funkcjonowania jednostek organizacyjnych administracji centralnej w stopniu lepiej niż
4,0Student posiada dobra wiedze w zakresie struktury i funkcjonowania jednostek organizacyjnych administracji centralnej w stopniu dobrym
4,5Student posiada więcej niż dobrą wiedze w zakresie struktury i funkcjonowania jednostek organizacyjnych administracji centralnej w stopniu lepiej niż dobrym
5,0Student posiada bardzo dobra wiedze w zakresie struktury i funkcjonowania jednostek organizacyjnych administracji centralnej w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D4/9_W02
Ma wiedzę o strukturach w administracji
2,0Student nie posiada nawet podstawowej wiedzy z zakresu prawnych podstaw działania samorzadu terytorialnego.
3,0Student posiada podstawowa wiedze w stopniu dostatecznym w zakresie prawnych podstaw działania samorzadu terytorialnego w stopniu dostaecznym
3,5Student posiada podstawowa wiedze w stopniu większym niż dostateczny w zakresie prawnych podstaw działania samorzadu terytorialnego w stopniu lepiej niż dostatecznym
4,0Student posiada podstawowa wiedze w stopniu dobrym w zakresie prawnych podstaw działania samorzadu terytorialnego w stopniu dobrym
4,5Student posiada podstawowa wiedze w stopniu większym niż dobry w zakresie prawnych podstaw działania samorzadu terytorialnego w stopniu lepiej niż dobrym
5,0Student posiada podstawowa wiedze w stopniu bardzo dobrym w zakresie prawnych podstaw działania samorzadu terytorialnego.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/9_U01
Anizuje i jest świadom podejmowanych decyzji
2,0Student nie potrafi analizować i nie jest świadom podejmowanych decyzji
3,0Student potrafi analizować i jest świadom podejmowanych decyzji w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi analizować i jest świadom podejmowanych decyzji w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi analizować i jest świadom podejmowanych decyzji w stopniu dobrym
4,5Student potrafi analizować i jest świadom podejmowanych decyzji w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi analizować i jest świadom podejmowanych decyzji w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D4/9_U02
Potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce
2,0Stydent nie potrafi wykorzystać wiedzy w praktyce
3,0Student potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce w stopniu dobrym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/9_K01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i jest świadomy koniczności ciągłego jej uzupełniania.
2,0Student nie potrafi wykorzystac zdobytej wiedzy naukowej do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
3,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
3,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu dobrym
4,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa, 2004
  2. M. Wierzbowski, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, Al Wiktorowska, Prawo admisnitracyjne, Lexsis Nexsis, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Z. Leoński, Samorząd terytorialny RP, Warszawa, 2005
  2. B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, PWN, Warszawa, 2000

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Strona w postępowaniu administracyjnym1
T-K-2Wadliwość aktu administarcyjnego1
T-K-3Postępowanie egzekucyjne1
T-K-4Sądownictwo administracyjne2
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Sądownictwo administracyjne3
T-W-2sądownictwo administracyjne2
T-W-3Pojęcie i rodzaje administraciji publicznej1
T-W-4Definicje prawa administracyjnego, stosunek administracyjno-prawny2
T-W-5Istota samorządu1
T-W-6Najważniejsze organy w RP1
T-W-7Pojęcie kontroli i nadzoru1
T-W-8Referendum1
T-W-9Oragny stanowiące i wykonawcze w jst2
T-W-10Jednostki pomocnicze w gminie i związki gmin1
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Opracowanie referatów15
A-K-2ROzwiązywanie kazusów10
A-K-3Opracowanie projketów skargi5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1analiza akt postepowania administarcyjnego20
A-W-2Prezentacje10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/9_W01Zna podstawowe formy instytucji społecznych i państwowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
Cel przedmiotuC-1Przekazanie widzy o funcjionowaniu administracji publicznej w tym samorzadu terytorialnego
C-3Przekazanie umiejętności formułowania odwołań i skarg
C-2Scharakteryzowanie zasad funkcjionownaia stosunku administracyjnego
Treści programoweT-W-1Sądownictwo administracyjne
T-W-7Pojęcie kontroli i nadzoru
T-W-3Pojęcie i rodzaje administraciji publicznej
T-W-2sądownictwo administracyjne
T-K-2Wadliwość aktu administarcyjnego
T-W-8Referendum
T-W-4Definicje prawa administracyjnego, stosunek administracyjno-prawny
T-W-6Najważniejsze organy w RP
T-W-9Oragny stanowiące i wykonawcze w jst
T-W-10Jednostki pomocnicze w gminie i związki gmin
T-K-1Strona w postępowaniu administracyjnym
T-W-5Istota samorządu
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3Dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena zdolności zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy
S-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie testowe z pytaniami opisowymi i rozwiązywaniem kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada zadnej wiedzy z zakresu struktury i funkcjonowania jednostek organizacyjnych administracji centralnej.
3,0Student posiada dostateczna wiedze w zakresie struktury i funkcjonowania jednostek organizacyjnych administracji centralnej w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada więcej niż dostateczną wiedze w zakresie struktury i funkcjonowania jednostek organizacyjnych administracji centralnej w stopniu lepiej niż
4,0Student posiada dobra wiedze w zakresie struktury i funkcjonowania jednostek organizacyjnych administracji centralnej w stopniu dobrym
4,5Student posiada więcej niż dobrą wiedze w zakresie struktury i funkcjonowania jednostek organizacyjnych administracji centralnej w stopniu lepiej niż dobrym
5,0Student posiada bardzo dobra wiedze w zakresie struktury i funkcjonowania jednostek organizacyjnych administracji centralnej w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/9_W02Ma wiedzę o strukturach w administracji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-2Scharakteryzowanie zasad funkcjionownaia stosunku administracyjnego
C-1Przekazanie widzy o funcjionowaniu administracji publicznej w tym samorzadu terytorialnego
C-3Przekazanie umiejętności formułowania odwołań i skarg
Treści programoweT-W-6Najważniejsze organy w RP
T-W-1Sądownictwo administracyjne
T-W-4Definicje prawa administracyjnego, stosunek administracyjno-prawny
T-W-3Pojęcie i rodzaje administraciji publicznej
T-K-1Strona w postępowaniu administracyjnym
T-W-8Referendum
T-W-7Pojęcie kontroli i nadzoru
T-K-2Wadliwość aktu administarcyjnego
T-W-10Jednostki pomocnicze w gminie i związki gmin
T-W-2sądownictwo administracyjne
T-W-5Istota samorządu
T-W-9Oragny stanowiące i wykonawcze w jst
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy
S-2Ocena formująca: Ocena zdolności zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie testowe z pytaniami opisowymi i rozwiązywaniem kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada nawet podstawowej wiedzy z zakresu prawnych podstaw działania samorzadu terytorialnego.
3,0Student posiada podstawowa wiedze w stopniu dostatecznym w zakresie prawnych podstaw działania samorzadu terytorialnego w stopniu dostaecznym
3,5Student posiada podstawowa wiedze w stopniu większym niż dostateczny w zakresie prawnych podstaw działania samorzadu terytorialnego w stopniu lepiej niż dostatecznym
4,0Student posiada podstawowa wiedze w stopniu dobrym w zakresie prawnych podstaw działania samorzadu terytorialnego w stopniu dobrym
4,5Student posiada podstawowa wiedze w stopniu większym niż dobry w zakresie prawnych podstaw działania samorzadu terytorialnego w stopniu lepiej niż dobrym
5,0Student posiada podstawowa wiedze w stopniu bardzo dobrym w zakresie prawnych podstaw działania samorzadu terytorialnego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/9_U01Anizuje i jest świadom podejmowanych decyzji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Przekazanie umiejętności formułowania odwołań i skarg
C-1Przekazanie widzy o funcjionowaniu administracji publicznej w tym samorzadu terytorialnego
C-2Scharakteryzowanie zasad funkcjionownaia stosunku administracyjnego
Treści programoweT-K-1Strona w postępowaniu administracyjnym
T-W-4Definicje prawa administracyjnego, stosunek administracyjno-prawny
T-K-2Wadliwość aktu administarcyjnego
T-W-1Sądownictwo administracyjne
T-W-3Pojęcie i rodzaje administraciji publicznej
T-W-7Pojęcie kontroli i nadzoru
T-W-5Istota samorządu
T-W-2sądownictwo administracyjne
T-W-10Jednostki pomocnicze w gminie i związki gmin
T-W-8Referendum
T-W-9Oragny stanowiące i wykonawcze w jst
T-W-6Najważniejsze organy w RP
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3Dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena zdolności zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie testowe z pytaniami opisowymi i rozwiązywaniem kazusów
S-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi analizować i nie jest świadom podejmowanych decyzji
3,0Student potrafi analizować i jest świadom podejmowanych decyzji w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi analizować i jest świadom podejmowanych decyzji w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi analizować i jest świadom podejmowanych decyzji w stopniu dobrym
4,5Student potrafi analizować i jest świadom podejmowanych decyzji w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi analizować i jest świadom podejmowanych decyzji w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/9_U02Potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-3Przekazanie umiejętności formułowania odwołań i skarg
C-1Przekazanie widzy o funcjionowaniu administracji publicznej w tym samorzadu terytorialnego
C-2Scharakteryzowanie zasad funkcjionownaia stosunku administracyjnego
Treści programoweT-K-2Wadliwość aktu administarcyjnego
T-W-10Jednostki pomocnicze w gminie i związki gmin
T-W-2sądownictwo administracyjne
T-K-1Strona w postępowaniu administracyjnym
T-W-5Istota samorządu
T-W-9Oragny stanowiące i wykonawcze w jst
T-W-8Referendum
T-W-1Sądownictwo administracyjne
T-W-6Najważniejsze organy w RP
T-W-7Pojęcie kontroli i nadzoru
T-W-3Pojęcie i rodzaje administraciji publicznej
T-W-4Definicje prawa administracyjnego, stosunek administracyjno-prawny
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3Dyskusja
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie testowe z pytaniami opisowymi i rozwiązywaniem kazusów
S-2Ocena formująca: Ocena zdolności zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy
S-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Stydent nie potrafi wykorzystać wiedzy w praktyce
3,0Student potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce w stopniu dobrym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/9_K01Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i jest świadomy koniczności ciągłego jej uzupełniania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2Scharakteryzowanie zasad funkcjionownaia stosunku administracyjnego
C-1Przekazanie widzy o funcjionowaniu administracji publicznej w tym samorzadu terytorialnego
C-3Przekazanie umiejętności formułowania odwołań i skarg
Treści programoweT-W-9Oragny stanowiące i wykonawcze w jst
T-W-5Istota samorządu
T-W-4Definicje prawa administracyjnego, stosunek administracyjno-prawny
T-W-8Referendum
T-W-7Pojęcie kontroli i nadzoru
T-W-6Najważniejsze organy w RP
T-W-3Pojęcie i rodzaje administraciji publicznej
T-W-2sądownictwo administracyjne
T-K-2Wadliwość aktu administarcyjnego
T-K-1Strona w postępowaniu administracyjnym
T-W-1Sądownictwo administracyjne
T-W-10Jednostki pomocnicze w gminie i związki gmin
Metody nauczaniaM-3Dyskusja
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena zdolności zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie testowe z pytaniami opisowymi i rozwiązywaniem kazusów
S-1Ocena formująca: Ocena zdolności samodzielnego zdobywania wiedzy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystac zdobytej wiedzy naukowej do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
3,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
3,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu dobrym
4,5Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu większym niż dobry
5,0Student potrafi wykorzystac zdobyta wiedze naukowa do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu bardzo dobrym