Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zarządzanie środowiskiem:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie środowiskiem
Specjalność Gospodarka regionalna i samorządowa
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK6 25 2,00,50zaliczenie
wykładyW6 10 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i wiedzy o środowisku przyrodniczym

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzani ochroną środowiska
C-2Zrozumienie prawidłowości gospodarowania energią i odpadami
C-3Poznanie zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego
C-4Nabycie umiejętności niezbędnych do pracy w jednostkach ochrony środowiska

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Bariery lokalizacyjne, technologie w ochronie środowiska1
T-K-2Bariery ekonomiczne w ochronie środowiska1
T-K-3Podstawowe zasady funkcjonowania środowiska przyrodniczego1
T-K-4Ochrona wód, gleby i powietrza oraz gospodarka odpadami w gminie1
T-K-5Finansowanie ochrony środowiska1
T-K-6Globalne instrumenty polityki ekologicznej1
T-K-7Lokalne instrumenty polityki ekologicznej1
T-K-8Inicjatywy lokalne a środowisko-przykłady1
T-K-9Programy ochrony środowiska – planowanie i wdrażanie1
T-K-10Monitoring jakości środowiska1
T-K-11Informacja i komunikacja w dziedzinie ochrony środowiska1
T-K-12Wybrane aspekty prawne ochrony środowiska1
T-K-13Związki przyczynowo-skutkowe w zarządzaniu środowiskiem1
T-K-14Zintegrowane systemy zarządzania i ich rola w rozwiązywaniu problemów środowiskowych1
T-K-15Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem ekologicznym1
T-K-16Energia odnawialna a bezpieczeństwo energetyczne gminy1
T-K-17Technologie energii odnawialnej1
T-K-18Wybrane obszary zarządzania środowiskiem1
T-K-19Gospodarowanie odpadami w wybranych gminach- przykłady1
T-K-20Narzędzia zarządzania środowiskiem1
T-K-21Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie1
T-K-22System Natura 2000 i gospodarka na obszarach chronionych1
T-K-23Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko – metody i sposób przygotowania1
T-K-24Ocena opłacalności przedsięwzięć środowiskowych2
25
wykłady
T-W-1Systemy zarządzania środowiskowego1
T-W-2Zmiany klimatu a gospodarowanie energią i odpadami1
T-W-3Energia odnawialna w Polsce na tle unii Europejskiej1
T-W-4Energia odnawialna od strony ekonomicznej1
T-W-5Technologie w gospodarce odpadami wczoraj i dziś1
T-W-6Ekologiczne gminy i miasta1
T-W-7Organizacje i instytucje działające na rzecz ochrony środowiska1
T-W-8Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej1
T-W-9Przyrodnicze zagospodarowanie obszarów przemysłowych1
T-W-10System Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami ISO 140011
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1uczestnictwo w zajęciach25
A-K-2czytanie wskazanej literatury9
A-K-3przygotowanie do zajęć10
A-K-4przygotowanie do sprawdzianu10
A-K-5wyszukiwanie informacji na portalach internetowych6
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Przegląd wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie do zajęć10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca:Wykład informacyjny z prezentacja multimedialną
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-4Metoda eksponująca: filmy edukacyjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach
S-2Ocena formująca: Ocena referatu
S-3Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru + zadanie otwarte

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/8_W01
Charakteryzuje systemy zarządzania środowiskowego
Z_1A_W06, Z_1A_W04S1A_W03, S1A_W05C-1T-K-5, T-K-6, T-K-18, T-K-20, T-K-21, T-W-7, T-W-8, T-W-10M-1S-3
Z_1A_D4/8_W02
Zna instrumenty polityki ekologicznej
Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03C-3T-K-6, T-K-7, T-K-8, T-K-18, T-K-20, T-K-22, T-W-1, T-W-7M-2, M-3S-1
Z_1A_D4/8_W03
Potrafi opisać działalność organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
Z_1A_W01, Z_1A_W04S1A_W01, S1A_W03C-2T-K-4, T-K-5, T-K-9, T-K-10, T-K-19, T-K-21, T-K-24, T-W-6, T-W-7, T-W-10M-1S-3
Z_1A_D4/8_W04
Wyjaśnia działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska
Z_1A_W02, Z_1A_W04S1A_W02, S1A_W03C-1T-K-3, T-K-6, T-K-7, T-K-8, T-K-9, T-K-10, T-K-11, T-K-12, T-K-13, T-K-14, T-K-15, T-W-7M-2S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/8_U01
Analizuje znaczenie barier w ochronie środowiska
Z_1A_U02S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04C-1, C-3T-K-1, T-K-2, T-K-18, T-K-24, T-W-1, T-W-10M-2, M-3S-1
Z_1A_D4/8_U02
Ocenia znaczenie ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
Z_1A_U01S1A_U01C-3T-K-3, T-K-4, T-K-19, T-K-22, T-K-23, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-2S-3
Z_1A_D4/8_U03
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
Z_1A_U04, Z_1A_U02S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-4T-K-5, T-K-8, T-K-9, T-K-10, T-K-11, T-K-17, T-W-1, T-W-7, T-W-8M-3S-2
Z_1A_D4/8_U04
Dyskutuje na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
Z_1A_U03, Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-4T-K-13, T-K-14, T-K-15, T-K-16, T-K-17, T-K-22, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/8_K01
Dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
Z_1A_K07, Z_1A_K01, Z_1A_K06S1A_K01, S1A_K03, S1A_K06, S1A_K07C-4T-K-6, T-K-7, T-K-8, T-K-9, T-K-13, T-K-14, T-W-1, T-W-2, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-3S-2
Z_1A_D4/8_K02
Zachowuje obiektywizm w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
Z_1A_K09, Z_1A_K07S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-3T-K-4, T-K-5, T-K-9, T-K-10, T-K-12, T-K-13, T-K-21, T-K-22, T-K-23, T-K-24, T-W-2, T-W-5, T-W-8, T-W-9M-2S-3
Z_1A_D4/8_K03
Potrafi działać i podejmować decyzje na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
Z_1A_K03, Z_1A_K06, Z_1A_K09S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K07C-4T-K-8, T-K-10, T-K-11, T-K-12, T-K-13, T-K-18, T-K-19, T-K-21, T-W-1, T-W-6M-3S-2
Z_1A_D4/8_K04
Angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska
Z_1A_K04, Z_1A_K01, Z_1A_K06S1A_K01, S1A_K04, S1A_K06, S1A_K07C-3T-K-1, T-K-2, T-K-5, T-K-6, T-K-7, T-K-11, T-K-12, T-K-13, T-K-15, T-W-7M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/8_W01
Charakteryzuje systemy zarządzania środowiskowego
2,0nie potrafi charakteryzować systemów zarządzania środowiskiem
3,0bardzo słabo charakteryzuje systemy zarządzania środowiskiem
3,5słabo charakteryzuje systemy zarządzania środowiskiem
4,0dobrze charakteryzuje systemy zarządzania środowiskiem
4,5dość dobrze charakteryzuje systemy zarządzania środowiskiem
5,0bardzo dobrze charakteryzuje systemy zarządzania środowiskiem
Z_1A_D4/8_W02
Zna instrumenty polityki ekologicznej
2,0nie zna instrumentów polityki ekologicznej
3,0bardzo słabo zna instrumenty polityki ekologicznej
3,5słabo zna instrumenty polityki ekologicznej
4,0dobrze zna instrumenty polityki ekologicznej
4,5dość dobrze zna instrumenty polityki ekologicznej
5,0bardzo dobrze zna instrumenty polityki ekologicznej
Z_1A_D4/8_W03
Potrafi opisać działalność organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
2,0nie potrafi opisać działalności organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
3,0bardzo słabo potrafi opisać działalność organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
3,5słabo potrafi opisać działalność organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
4,0dobrze potrafi opisać działalność organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
4,5dośc dobrze potrafi opisać działalność organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
5,0bardzo dobrze potrafi opisać działalność organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
Z_1A_D4/8_W04
Wyjaśnia działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska
2,0nie potrafi wyjaśnić działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska
3,0bardzo słabo wyjaśnia działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska
3,5słabo wyjaśnia działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska
4,0dobrze wyjaśnia działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska
4,5dość dobrze wyjaśnia działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska
5,0bardzo dobrze wyjaśnia działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/8_U01
Analizuje znaczenie barier w ochronie środowiska
2,0nie potrafi analizować znaczenia barier w ochronie środowiska
3,0bardzo słabo analizuje znaczenie barier w ochronie środowiska
3,5słabo analizuje znaczenie barier w ochronie środowiska
4,0dobrze analizuje znaczenie barier w ochronie środowiska
4,5dośc dobrze analizuje znaczenie barier w ochronie środowiska
5,0bardzo dobrze analizuje znaczenie barier w ochronie środowiska
Z_1A_D4/8_U02
Ocenia znaczenie ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
2,0nie potrafi ocenić znaczenia ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
3,0bardzo słabo ocenia znaczenie ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
3,5słabo ocenia znaczenie ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
4,0dobrze ocenia znaczenie ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
4,5dośc dobrze ocenia znaczenie ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
5,0bardzo dobrze ocenia znaczenie ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
Z_1A_D4/8_U03
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
2,0nie posiada umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
3,0posiada bardzo słabe umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
3,5posiada słabą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
4,0posiada dobrą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
4,5posiada dośc dobrą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
5,0posiada bardzo dobrą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
Z_1A_D4/8_U04
Dyskutuje na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
2,0nie potrafi dyskutować na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
3,0bardzo słabo dyskutuje na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
3,5słabo dyskutuje na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
4,0dobrze potrafi dyskutować na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
4,5dość umiejętnie dyskutuje na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
5,0bardzo umiejetnie dyskutuje na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/8_K01
Dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
2,0nie dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
3,0bardzo słabo dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
3,5słabo dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
4,0chętnie dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
4,5raczej chętnie dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
5,0bardzo chętnie dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
Z_1A_D4/8_K02
Zachowuje obiektywizm w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
2,0nie zachowuje obiektywizmu w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
3,0bardzo słabo potrafi zachować obiektywizm w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
3,5słabo zachowuje obiektywizm w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
4,0dobrze potrafi zachować obiektywizm w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
4,5dość umiejętnie zachowuje obiektywizm w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
5,0bardzo dobrze potrafi zachować obiektywizm w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
Z_1A_D4/8_K03
Potrafi działać i podejmować decyzje na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
2,0nie potrafi działać i podejmować decyzji na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
3,0bardzo słabo potrafi działać i podejmować decyzje na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
3,5słabo potrafi działać i podejmować decyzje na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
4,0dobrze potrafi działać i podejmować decyzje na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
4,5dość dobrze potrafi działać i podejmować decyzje na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
5,0bardzo dobrze potrafi działać i podejmować decyzje na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
Z_1A_D4/8_K04
Angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska
2,0nie angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska
3,0bardzo słabo angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska
3,5słabo angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska
4,0chętnie angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska
4,5dość chętnie angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska
5,0bardzo chętnie angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska

Literatura podstawowa

  1. Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa, 2006
  2. Cieciura M.,Czaja-Cieszyńska H., Filipiak B.,Niewęgłowski A., Szczypa P., Rachunek kosztów w ochronie środowiska, CeDeWu, Warszawa, 2010
  3. Zbierska J. (red.), Zrównoważone gospodarowanie energią i odpadami w aspekcie zmian klimatu, Wydawnictwo Uniewrsytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Beck C.H., Leksykon ochrony środowiska, Wyd. C.H.Beck, 2009
  2. Lipiński A.:, Podstawy prawne ochrony środowiska, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2010

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Bariery lokalizacyjne, technologie w ochronie środowiska1
T-K-2Bariery ekonomiczne w ochronie środowiska1
T-K-3Podstawowe zasady funkcjonowania środowiska przyrodniczego1
T-K-4Ochrona wód, gleby i powietrza oraz gospodarka odpadami w gminie1
T-K-5Finansowanie ochrony środowiska1
T-K-6Globalne instrumenty polityki ekologicznej1
T-K-7Lokalne instrumenty polityki ekologicznej1
T-K-8Inicjatywy lokalne a środowisko-przykłady1
T-K-9Programy ochrony środowiska – planowanie i wdrażanie1
T-K-10Monitoring jakości środowiska1
T-K-11Informacja i komunikacja w dziedzinie ochrony środowiska1
T-K-12Wybrane aspekty prawne ochrony środowiska1
T-K-13Związki przyczynowo-skutkowe w zarządzaniu środowiskiem1
T-K-14Zintegrowane systemy zarządzania i ich rola w rozwiązywaniu problemów środowiskowych1
T-K-15Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem ekologicznym1
T-K-16Energia odnawialna a bezpieczeństwo energetyczne gminy1
T-K-17Technologie energii odnawialnej1
T-K-18Wybrane obszary zarządzania środowiskiem1
T-K-19Gospodarowanie odpadami w wybranych gminach- przykłady1
T-K-20Narzędzia zarządzania środowiskiem1
T-K-21Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie1
T-K-22System Natura 2000 i gospodarka na obszarach chronionych1
T-K-23Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko – metody i sposób przygotowania1
T-K-24Ocena opłacalności przedsięwzięć środowiskowych2
25

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Systemy zarządzania środowiskowego1
T-W-2Zmiany klimatu a gospodarowanie energią i odpadami1
T-W-3Energia odnawialna w Polsce na tle unii Europejskiej1
T-W-4Energia odnawialna od strony ekonomicznej1
T-W-5Technologie w gospodarce odpadami wczoraj i dziś1
T-W-6Ekologiczne gminy i miasta1
T-W-7Organizacje i instytucje działające na rzecz ochrony środowiska1
T-W-8Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej1
T-W-9Przyrodnicze zagospodarowanie obszarów przemysłowych1
T-W-10System Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami ISO 140011
10

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1uczestnictwo w zajęciach25
A-K-2czytanie wskazanej literatury9
A-K-3przygotowanie do zajęć10
A-K-4przygotowanie do sprawdzianu10
A-K-5wyszukiwanie informacji na portalach internetowych6
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Przegląd wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie do zajęć10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/8_W01Charakteryzuje systemy zarządzania środowiskowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzani ochroną środowiska
Treści programoweT-K-5Finansowanie ochrony środowiska
T-K-6Globalne instrumenty polityki ekologicznej
T-K-18Wybrane obszary zarządzania środowiskiem
T-K-20Narzędzia zarządzania środowiskiem
T-K-21Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
T-W-7Organizacje i instytucje działające na rzecz ochrony środowiska
T-W-8Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej
T-W-10System Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami ISO 14001
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca:Wykład informacyjny z prezentacja multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru + zadanie otwarte
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi charakteryzować systemów zarządzania środowiskiem
3,0bardzo słabo charakteryzuje systemy zarządzania środowiskiem
3,5słabo charakteryzuje systemy zarządzania środowiskiem
4,0dobrze charakteryzuje systemy zarządzania środowiskiem
4,5dość dobrze charakteryzuje systemy zarządzania środowiskiem
5,0bardzo dobrze charakteryzuje systemy zarządzania środowiskiem
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/8_W02Zna instrumenty polityki ekologicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-3Poznanie zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego
Treści programoweT-K-6Globalne instrumenty polityki ekologicznej
T-K-7Lokalne instrumenty polityki ekologicznej
T-K-8Inicjatywy lokalne a środowisko-przykłady
T-K-18Wybrane obszary zarządzania środowiskiem
T-K-20Narzędzia zarządzania środowiskiem
T-K-22System Natura 2000 i gospodarka na obszarach chronionych
T-W-1Systemy zarządzania środowiskowego
T-W-7Organizacje i instytucje działające na rzecz ochrony środowiska
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa: wykład problemowy
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna instrumentów polityki ekologicznej
3,0bardzo słabo zna instrumenty polityki ekologicznej
3,5słabo zna instrumenty polityki ekologicznej
4,0dobrze zna instrumenty polityki ekologicznej
4,5dość dobrze zna instrumenty polityki ekologicznej
5,0bardzo dobrze zna instrumenty polityki ekologicznej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/8_W03Potrafi opisać działalność organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2Zrozumienie prawidłowości gospodarowania energią i odpadami
Treści programoweT-K-4Ochrona wód, gleby i powietrza oraz gospodarka odpadami w gminie
T-K-5Finansowanie ochrony środowiska
T-K-9Programy ochrony środowiska – planowanie i wdrażanie
T-K-10Monitoring jakości środowiska
T-K-19Gospodarowanie odpadami w wybranych gminach- przykłady
T-K-21Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
T-K-24Ocena opłacalności przedsięwzięć środowiskowych
T-W-6Ekologiczne gminy i miasta
T-W-7Organizacje i instytucje działające na rzecz ochrony środowiska
T-W-10System Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami ISO 14001
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca:Wykład informacyjny z prezentacja multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru + zadanie otwarte
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi opisać działalności organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
3,0bardzo słabo potrafi opisać działalność organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
3,5słabo potrafi opisać działalność organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
4,0dobrze potrafi opisać działalność organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
4,5dośc dobrze potrafi opisać działalność organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
5,0bardzo dobrze potrafi opisać działalność organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/8_W04Wyjaśnia działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzani ochroną środowiska
Treści programoweT-K-3Podstawowe zasady funkcjonowania środowiska przyrodniczego
T-K-6Globalne instrumenty polityki ekologicznej
T-K-7Lokalne instrumenty polityki ekologicznej
T-K-8Inicjatywy lokalne a środowisko-przykłady
T-K-9Programy ochrony środowiska – planowanie i wdrażanie
T-K-10Monitoring jakości środowiska
T-K-11Informacja i komunikacja w dziedzinie ochrony środowiska
T-K-12Wybrane aspekty prawne ochrony środowiska
T-K-13Związki przyczynowo-skutkowe w zarządzaniu środowiskiem
T-K-14Zintegrowane systemy zarządzania i ich rola w rozwiązywaniu problemów środowiskowych
T-K-15Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem ekologicznym
T-W-7Organizacje i instytucje działające na rzecz ochrony środowiska
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa: wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru + zadanie otwarte
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi wyjaśnić działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska
3,0bardzo słabo wyjaśnia działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska
3,5słabo wyjaśnia działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska
4,0dobrze wyjaśnia działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska
4,5dość dobrze wyjaśnia działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska
5,0bardzo dobrze wyjaśnia działanie globalnych i lokalnych instrumentów ochrony środowiska
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/8_U01Analizuje znaczenie barier w ochronie środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzani ochroną środowiska
C-3Poznanie zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego
Treści programoweT-K-1Bariery lokalizacyjne, technologie w ochronie środowiska
T-K-2Bariery ekonomiczne w ochronie środowiska
T-K-18Wybrane obszary zarządzania środowiskiem
T-K-24Ocena opłacalności przedsięwzięć środowiskowych
T-W-1Systemy zarządzania środowiskowego
T-W-10System Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami ISO 14001
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa: wykład problemowy
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi analizować znaczenia barier w ochronie środowiska
3,0bardzo słabo analizuje znaczenie barier w ochronie środowiska
3,5słabo analizuje znaczenie barier w ochronie środowiska
4,0dobrze analizuje znaczenie barier w ochronie środowiska
4,5dośc dobrze analizuje znaczenie barier w ochronie środowiska
5,0bardzo dobrze analizuje znaczenie barier w ochronie środowiska
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/8_U02Ocenia znaczenie ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Poznanie zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego
Treści programoweT-K-3Podstawowe zasady funkcjonowania środowiska przyrodniczego
T-K-4Ochrona wód, gleby i powietrza oraz gospodarka odpadami w gminie
T-K-19Gospodarowanie odpadami w wybranych gminach- przykłady
T-K-22System Natura 2000 i gospodarka na obszarach chronionych
T-K-23Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko – metody i sposób przygotowania
T-W-5Technologie w gospodarce odpadami wczoraj i dziś
T-W-6Ekologiczne gminy i miasta
T-W-7Organizacje i instytucje działające na rzecz ochrony środowiska
T-W-8Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej
T-W-9Przyrodnicze zagospodarowanie obszarów przemysłowych
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa: wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru + zadanie otwarte
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi ocenić znaczenia ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
3,0bardzo słabo ocenia znaczenie ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
3,5słabo ocenia znaczenie ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
4,0dobrze ocenia znaczenie ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
4,5dośc dobrze ocenia znaczenie ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
5,0bardzo dobrze ocenia znaczenie ochrony wód, gleby i powietrza w aspekcie zmian klimatu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/8_U03Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Poznanie zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego
C-4Nabycie umiejętności niezbędnych do pracy w jednostkach ochrony środowiska
Treści programoweT-K-5Finansowanie ochrony środowiska
T-K-8Inicjatywy lokalne a środowisko-przykłady
T-K-9Programy ochrony środowiska – planowanie i wdrażanie
T-K-10Monitoring jakości środowiska
T-K-11Informacja i komunikacja w dziedzinie ochrony środowiska
T-K-17Technologie energii odnawialnej
T-W-1Systemy zarządzania środowiskowego
T-W-7Organizacje i instytucje działające na rzecz ochrony środowiska
T-W-8Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie posiada umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
3,0posiada bardzo słabe umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
3,5posiada słabą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
4,0posiada dobrą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
4,5posiada dośc dobrą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
5,0posiada bardzo dobrą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i wykorzystania informacji o środowisku
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/8_U04Dyskutuje na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4Nabycie umiejętności niezbędnych do pracy w jednostkach ochrony środowiska
Treści programoweT-K-13Związki przyczynowo-skutkowe w zarządzaniu środowiskiem
T-K-14Zintegrowane systemy zarządzania i ich rola w rozwiązywaniu problemów środowiskowych
T-K-15Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem ekologicznym
T-K-16Energia odnawialna a bezpieczeństwo energetyczne gminy
T-K-17Technologie energii odnawialnej
T-K-22System Natura 2000 i gospodarka na obszarach chronionych
T-W-6Ekologiczne gminy i miasta
T-W-7Organizacje i instytucje działające na rzecz ochrony środowiska
T-W-8Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi dyskutować na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
3,0bardzo słabo dyskutuje na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
3,5słabo dyskutuje na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
4,0dobrze potrafi dyskutować na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
4,5dość umiejętnie dyskutuje na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
5,0bardzo umiejetnie dyskutuje na tematy związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/8_K01Dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-4Nabycie umiejętności niezbędnych do pracy w jednostkach ochrony środowiska
Treści programoweT-K-6Globalne instrumenty polityki ekologicznej
T-K-7Lokalne instrumenty polityki ekologicznej
T-K-8Inicjatywy lokalne a środowisko-przykłady
T-K-9Programy ochrony środowiska – planowanie i wdrażanie
T-K-13Związki przyczynowo-skutkowe w zarządzaniu środowiskiem
T-K-14Zintegrowane systemy zarządzania i ich rola w rozwiązywaniu problemów środowiskowych
T-W-1Systemy zarządzania środowiskowego
T-W-2Zmiany klimatu a gospodarowanie energią i odpadami
T-W-8Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej
T-W-9Przyrodnicze zagospodarowanie obszarów przemysłowych
T-W-10System Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami ISO 14001
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
3,0bardzo słabo dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
3,5słabo dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
4,0chętnie dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
4,5raczej chętnie dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
5,0bardzo chętnie dąży do zdobycia wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/8_K02Zachowuje obiektywizm w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-3Poznanie zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego
Treści programoweT-K-4Ochrona wód, gleby i powietrza oraz gospodarka odpadami w gminie
T-K-5Finansowanie ochrony środowiska
T-K-9Programy ochrony środowiska – planowanie i wdrażanie
T-K-10Monitoring jakości środowiska
T-K-12Wybrane aspekty prawne ochrony środowiska
T-K-13Związki przyczynowo-skutkowe w zarządzaniu środowiskiem
T-K-21Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
T-K-22System Natura 2000 i gospodarka na obszarach chronionych
T-K-23Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko – metody i sposób przygotowania
T-K-24Ocena opłacalności przedsięwzięć środowiskowych
T-W-2Zmiany klimatu a gospodarowanie energią i odpadami
T-W-5Technologie w gospodarce odpadami wczoraj i dziś
T-W-8Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej
T-W-9Przyrodnicze zagospodarowanie obszarów przemysłowych
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa: wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru + zadanie otwarte
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zachowuje obiektywizmu w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
3,0bardzo słabo potrafi zachować obiektywizm w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
3,5słabo zachowuje obiektywizm w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
4,0dobrze potrafi zachować obiektywizm w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
4,5dość umiejętnie zachowuje obiektywizm w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
5,0bardzo dobrze potrafi zachować obiektywizm w ocenie oddziaływania różnych czynników na środowisko
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/8_K03Potrafi działać i podejmować decyzje na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-4Nabycie umiejętności niezbędnych do pracy w jednostkach ochrony środowiska
Treści programoweT-K-8Inicjatywy lokalne a środowisko-przykłady
T-K-10Monitoring jakości środowiska
T-K-11Informacja i komunikacja w dziedzinie ochrony środowiska
T-K-12Wybrane aspekty prawne ochrony środowiska
T-K-13Związki przyczynowo-skutkowe w zarządzaniu środowiskiem
T-K-18Wybrane obszary zarządzania środowiskiem
T-K-19Gospodarowanie odpadami w wybranych gminach- przykłady
T-K-21Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
T-W-1Systemy zarządzania środowiskowego
T-W-6Ekologiczne gminy i miasta
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi działać i podejmować decyzji na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
3,0bardzo słabo potrafi działać i podejmować decyzje na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
3,5słabo potrafi działać i podejmować decyzje na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
4,0dobrze potrafi działać i podejmować decyzje na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
4,5dość dobrze potrafi działać i podejmować decyzje na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
5,0bardzo dobrze potrafi działać i podejmować decyzje na rzecz racjonalnego zarządzania środowiskiem
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/8_K04Angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Poznanie zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego
Treści programoweT-K-1Bariery lokalizacyjne, technologie w ochronie środowiska
T-K-2Bariery ekonomiczne w ochronie środowiska
T-K-5Finansowanie ochrony środowiska
T-K-6Globalne instrumenty polityki ekologicznej
T-K-7Lokalne instrumenty polityki ekologicznej
T-K-11Informacja i komunikacja w dziedzinie ochrony środowiska
T-K-12Wybrane aspekty prawne ochrony środowiska
T-K-13Związki przyczynowo-skutkowe w zarządzaniu środowiskiem
T-K-15Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem ekologicznym
T-W-7Organizacje i instytucje działające na rzecz ochrony środowiska
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa: wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru + zadanie otwarte
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska
3,0bardzo słabo angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska
3,5słabo angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska
4,0chętnie angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska
4,5dość chętnie angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska
5,0bardzo chętnie angażuje się w poznanie i rozwiązanie barier w ochronie środowiska