Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Kapitał ludzki w gospodarce regionalnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kapitał ludzki w gospodarce regionalnej
Specjalność Gospodarka regionalna i samorządowa
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bogusław Stankiewicz <Boguslaw.Stankiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK5 10 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu prawa pracy i kultury organizacyjnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami kapitału intelektualnego i wiedzy jako determinanty konkurencyjności

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Programy operacyjne związane z kapitałem ludzkim2
T-K-2Wybrane fundusze UE w rozwoju innowacji i wiedzy1
T-K-3Kursy, szkolenia, seminaria, sympozja - kształcenie ustawiczne1
T-K-4Wpływ pracy na zdrowie (narodu i świata). Edukacja zdrowotna, ochrona zdrowia.2
T-K-5Różnice w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej. Choroby zawodowe2
T-K-6Programy pomocy dla pracowników, programy emerytalne, programy dla niepełnosprawnych2
10
wykłady
T-W-1Kapitał intelektualny jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej2
T-W-2Zasoby i przepływy kapitału intelektualnego2
T-W-3Kapitał ludzki, postęp techniczny = wzrost gospodarczy2
T-W-4Kapitał intelektualny i jego ochrona2
T-W-5Rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich1
T-W-6Kontrola jakości HR. Instytucje rynku pracy.2
T-W-7Zarządzanie ryzykiem personalnym, Polityka personalna.2
T-W-8Wiedza determinantą w przewadze konkurencyjnej. Wiedza a zrównoważony rozwój.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Udział w konwersatoriach10
A-K-2Przygotowanie do zaliczenia10
A-K-3Studiowanie wskazanej literatury10
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Przygotowania do wykladow5
A-W-3Studiowanie wskazanej literatury10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z prezentacjami multimedialnymi
M-2Przygotowanie przez studentów referatów i ich prezentacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: Ocena prac opisowych z badania ankietowego
S-3Ocena formująca: Ocena z kolokwium końcowego
S-4Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń - wypadkowa ocen cząstkowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/7_W01
Uzyskał wiedzę z problematyki kapitału intelektualnego
Z_1A_W01, Z_1A_W05S1A_W01, S1A_W04C-1T-W-8, T-W-5, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4
Z_1A_D4/7_W02
Uzyskał wiedzę z dziedziny rynku pracy, ochrony zdrowia
Z_1A_W03, Z_1A_W13S1A_W02, S1A_W03, S1A_W08C-1T-W-4, T-K-6, T-K-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/7_U01
Przygotowanie referatu w oparciu o badania ankietowe
Z_1A_U04, Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1T-W-4, T-W-8, T-K-5M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/7_K01
Jest przygotowany do pracy w działach personalnych (HR)
Z_1A_K06, Z_1A_K09S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K07C-1T-W-7, T-W-6, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/7_W01
Uzyskał wiedzę z problematyki kapitału intelektualnego
2,0
3,0Student w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy dotyczący kapitału ludzkiego.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D4/7_W02
Uzyskał wiedzę z dziedziny rynku pracy, ochrony zdrowia
2,0
3,0Student w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/7_U01
Przygotowanie referatu w oparciu o badania ankietowe
2,0
3,0Student w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/7_K01
Jest przygotowany do pracy w działach personalnych (HR)
2,0
3,0Student w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Domański R, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa, 1993
  2. Kożuch B., Inwestowanie w kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, Sesja IV, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Zeszyt 12, Warszawa, 1998
  3. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Warsztaty menedżerskie, Warszawa, 2008
  4. Szafraniec J., Przedsiębiorczość personalistyczna, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Wyszkowska Z., Kapitał ludzki jako czynnik warunkujący jakość funkcjonowania urzędu gminy, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2006
  2. Komisja Nauk Rolniczych i Leśnych, Kapitał ludzki a rozwój obszarów wiejskich, Acta agraria et silvestria, seies Agraria, PAN Oddział Krakowie, Kraków, 2003

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Programy operacyjne związane z kapitałem ludzkim2
T-K-2Wybrane fundusze UE w rozwoju innowacji i wiedzy1
T-K-3Kursy, szkolenia, seminaria, sympozja - kształcenie ustawiczne1
T-K-4Wpływ pracy na zdrowie (narodu i świata). Edukacja zdrowotna, ochrona zdrowia.2
T-K-5Różnice w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej. Choroby zawodowe2
T-K-6Programy pomocy dla pracowników, programy emerytalne, programy dla niepełnosprawnych2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kapitał intelektualny jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej2
T-W-2Zasoby i przepływy kapitału intelektualnego2
T-W-3Kapitał ludzki, postęp techniczny = wzrost gospodarczy2
T-W-4Kapitał intelektualny i jego ochrona2
T-W-5Rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich1
T-W-6Kontrola jakości HR. Instytucje rynku pracy.2
T-W-7Zarządzanie ryzykiem personalnym, Polityka personalna.2
T-W-8Wiedza determinantą w przewadze konkurencyjnej. Wiedza a zrównoważony rozwój.2
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Udział w konwersatoriach10
A-K-2Przygotowanie do zaliczenia10
A-K-3Studiowanie wskazanej literatury10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Przygotowania do wykladow5
A-W-3Studiowanie wskazanej literatury10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/7_W01Uzyskał wiedzę z problematyki kapitału intelektualnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami kapitału intelektualnego i wiedzy jako determinanty konkurencyjności
Treści programoweT-W-8Wiedza determinantą w przewadze konkurencyjnej. Wiedza a zrównoważony rozwój.
T-W-5Rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich
T-W-4Kapitał intelektualny i jego ochrona
Metody nauczaniaM-1Wykład z prezentacjami multimedialnymi
M-2Przygotowanie przez studentów referatów i ich prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: Ocena prac opisowych z badania ankietowego
S-3Ocena formująca: Ocena z kolokwium końcowego
S-4Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń - wypadkowa ocen cząstkowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy dotyczący kapitału ludzkiego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/7_W02Uzyskał wiedzę z dziedziny rynku pracy, ochrony zdrowia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami kapitału intelektualnego i wiedzy jako determinanty konkurencyjności
Treści programoweT-W-4Kapitał intelektualny i jego ochrona
T-K-6Programy pomocy dla pracowników, programy emerytalne, programy dla niepełnosprawnych
T-K-5Różnice w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej. Choroby zawodowe
Metody nauczaniaM-1Wykład z prezentacjami multimedialnymi
M-2Przygotowanie przez studentów referatów i ich prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: Ocena prac opisowych z badania ankietowego
S-3Ocena formująca: Ocena z kolokwium końcowego
S-4Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń - wypadkowa ocen cząstkowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/7_U01Przygotowanie referatu w oparciu o badania ankietowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami kapitału intelektualnego i wiedzy jako determinanty konkurencyjności
Treści programoweT-W-4Kapitał intelektualny i jego ochrona
T-W-8Wiedza determinantą w przewadze konkurencyjnej. Wiedza a zrównoważony rozwój.
T-K-5Różnice w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej. Choroby zawodowe
Metody nauczaniaM-1Wykład z prezentacjami multimedialnymi
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena prac opisowych z badania ankietowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/7_K01Jest przygotowany do pracy w działach personalnych (HR)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zagadnieniami kapitału intelektualnego i wiedzy jako determinanty konkurencyjności
Treści programoweT-W-7Zarządzanie ryzykiem personalnym, Polityka personalna.
T-W-6Kontrola jakości HR. Instytucje rynku pracy.
T-W-5Rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich
Metody nauczaniaM-1Wykład z prezentacjami multimedialnymi
M-2Przygotowanie przez studentów referatów i ich prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: Ocena prac opisowych z badania ankietowego
S-3Ocena formująca: Ocena z kolokwium końcowego
S-4Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń - wypadkowa ocen cząstkowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0