Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Strategie rozwoju regionów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Strategie rozwoju regionów
Specjalność Gospodarka regionalna i samorządowa
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zenon Królikowski <Zenon.Krolikowski@zut.edu.pl>, Bogusław Stankiewicz <Boguslaw.Stankiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK4 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończony program mikro i makroekonomii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zasad myślenia strategicznego
C-2Wykształcenie umiejętności przeprowadzenia analizy strategicznej, wyboru celów, określenia roli zasobów w procesie kształtowania strategii

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Etapy budowania strategii: gromadzenie i analiza informacji. Opracowanie i analiza prognoz procesów będących przedmiotem planowania strategicznego.4
T-K-2Diagnoza relacji między prognozami a zasobami i metodami (technikami) transformowania zasobów w cele.3
T-K-3Analiza strategii wybranych jednostek samorządu terytorialnego3
T-K-4Strategia liberalna i strategia gospodarki otwartej2
T-K-5Strategia a proces restrukturyzacji gospodarczej regionu3
15
wykłady
T-W-1Strategia w gospodarce - cele i funkcje2
T-W-2Plany taktyczne i operacyjne. Planowanie jako proces tworzenia polityki strategicznej3
T-W-3Analiza lukii strategicznej - identyfikacjaproblemów2
T-W-4Diagnoza zasobów organizacji2
T-W-5Studia strategiczne. Strategia a taktyka w gospodarce.2
T-W-6Segmentacja strategiczna2
T-W-7Strategia przetrwania. Strategia dostosowania do warunków otoczenia2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Udział w zajęciach i sprawdzianie zaliczeniowym15
A-K-2Praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie prac tematycznych, - studiowanie literatury przedmiotu,15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w w zajęciach i sprawdzianie zaliczeniowym15
A-W-2Praca własna studenta obejmująca: - studiowanie literatury przedmiotu, - przygotowanie praca tematycznych,15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyklad konwersatoryjny
M-2wykład z prezentacja multimedialną
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Metody podające - objaśnienia, informacje
S-2Ocena formująca: Prezentacje multimedialne - wykład informujący.
S-3Ocena formująca: Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do umiejętności opracowania strategii (misji) i wyboru stanowisk zgodnie ze zdobytą wiedzą podczas okresu nauki.
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/6_W01
Wiedza o podstawowych relacjach zachodzących między aspektem operacyjnym i strategicznym funkcjonowania gospodarki
Z_1A_W06S1A_W05C-1, C-2T-K-1, T-W-2, T-W-5M-1, M-3S-1, S-2, S-3, S-4
Z_1A_D4/6_W02
Ma wiedzę o zasdach konstruowania strategi rozwoju regionalnego
Z_1A_W01S1A_W01C-2T-K-1, T-K-3, T-K-4, T-K-5, T-W-7M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/6_U01
Potrafi scharakteryzować zasady konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa
Z_1A_U01S1A_U01C-1, C-2T-K-1, T-K-2, T-W-1, T-W-2M-1, M-3S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/6_K01
Ma świadomość różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju gospodarczego regionu
Z_1A_K07S1A_K03C-1, C-2T-K-2, T-K-5, T-W-2, T-W-3, T-W-7M-1, M-3S-1, S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/6_W01
Wiedza o podstawowych relacjach zachodzących między aspektem operacyjnym i strategicznym funkcjonowania gospodarki
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o cechach różnicujących podejście operacyjne i strategiczne do gospodarki
3,0Student ma podstawową wiedzę o cechach różnicujących podejście operacyjne i strategiczne do gospodarki
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o cechach różnicujących podejście operacyjne i strategiczne do gospodarki
4,0Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o cechach różnicujących podejście operacyjne i strategiczne do gospodarki; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student opanował materiał programu kształcenia na poziomie ponad dobrym, ma podstawową wiedzę o cechach różnicujących podejście operacyjne i strategiczne do gospodarki; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma wiedzę o cechach różnicujących podejście operacyjne i strategiczne do gospodarki; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
Z_1A_D4/6_W02
Ma wiedzę o zasdach konstruowania strategi rozwoju regionalnego
2,0Student nie ma wiedzy o podstawowych zasadach konstruowania strategii rozwoju regionalnego
3,0Student ma wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania strategii rozwoju regionalnego
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, ma wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania strategii rozwoju regionalnego
4,0Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania strategii rozwoju regionalnego; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania strategii rozwoju regionalnego; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania strategii rozwoju regionalnego; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/6_U01
Potrafi scharakteryzować zasady konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa
2,0Student nie potrafi scharakteryzować zasad konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa
3,0Student potrafi scharakteryzować zasady konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa
3,5Student opanował program kształcenia, potrafi scharakteryzować zasady konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa
4,0Student dobrze opanował program kształcenia, potrafi scharakteryzować zasady konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował program kształcenia, potrafi scharakteryzować zasady konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował program kształcenia, potrafi scharakteryzować zasady konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/6_K01
Ma świadomość różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju gospodarczego regionu
2,0Student nie ma świadomości różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju regionalnego
3,0Student ma świadomość różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju regionalnego
3,5Student opanował program przedmiotu, ma świadomość różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju regionalnego
4,0Student opanował program przedmiotu, ma świadomość różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju regionalnego; treść i forma wypowioedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował program przedmiotu, ma świadomość różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju regionalnego; treść i forma wypowioedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował program przedmiotu, ma świadomość różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju regionalnego; treść i forma wypowioedzi nie budza zastrzeżeń

Literatura podstawowa

  1. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2004
  2. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Etapy budowania strategii: gromadzenie i analiza informacji. Opracowanie i analiza prognoz procesów będących przedmiotem planowania strategicznego.4
T-K-2Diagnoza relacji między prognozami a zasobami i metodami (technikami) transformowania zasobów w cele.3
T-K-3Analiza strategii wybranych jednostek samorządu terytorialnego3
T-K-4Strategia liberalna i strategia gospodarki otwartej2
T-K-5Strategia a proces restrukturyzacji gospodarczej regionu3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Strategia w gospodarce - cele i funkcje2
T-W-2Plany taktyczne i operacyjne. Planowanie jako proces tworzenia polityki strategicznej3
T-W-3Analiza lukii strategicznej - identyfikacjaproblemów2
T-W-4Diagnoza zasobów organizacji2
T-W-5Studia strategiczne. Strategia a taktyka w gospodarce.2
T-W-6Segmentacja strategiczna2
T-W-7Strategia przetrwania. Strategia dostosowania do warunków otoczenia2
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Udział w zajęciach i sprawdzianie zaliczeniowym15
A-K-2Praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie prac tematycznych, - studiowanie literatury przedmiotu,15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w w zajęciach i sprawdzianie zaliczeniowym15
A-W-2Praca własna studenta obejmująca: - studiowanie literatury przedmiotu, - przygotowanie praca tematycznych,15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/6_W01Wiedza o podstawowych relacjach zachodzących między aspektem operacyjnym i strategicznym funkcjonowania gospodarki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad myślenia strategicznego
C-2Wykształcenie umiejętności przeprowadzenia analizy strategicznej, wyboru celów, określenia roli zasobów w procesie kształtowania strategii
Treści programoweT-K-1Etapy budowania strategii: gromadzenie i analiza informacji. Opracowanie i analiza prognoz procesów będących przedmiotem planowania strategicznego.
T-W-2Plany taktyczne i operacyjne. Planowanie jako proces tworzenia polityki strategicznej
T-W-5Studia strategiczne. Strategia a taktyka w gospodarce.
Metody nauczaniaM-1wyklad konwersatoryjny
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Metody podające - objaśnienia, informacje
S-2Ocena formująca: Prezentacje multimedialne - wykład informujący.
S-3Ocena formująca: Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do umiejętności opracowania strategii (misji) i wyboru stanowisk zgodnie ze zdobytą wiedzą podczas okresu nauki.
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o cechach różnicujących podejście operacyjne i strategiczne do gospodarki
3,0Student ma podstawową wiedzę o cechach różnicujących podejście operacyjne i strategiczne do gospodarki
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o cechach różnicujących podejście operacyjne i strategiczne do gospodarki
4,0Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o cechach różnicujących podejście operacyjne i strategiczne do gospodarki; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student opanował materiał programu kształcenia na poziomie ponad dobrym, ma podstawową wiedzę o cechach różnicujących podejście operacyjne i strategiczne do gospodarki; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma wiedzę o cechach różnicujących podejście operacyjne i strategiczne do gospodarki; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/6_W02Ma wiedzę o zasdach konstruowania strategi rozwoju regionalnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności przeprowadzenia analizy strategicznej, wyboru celów, określenia roli zasobów w procesie kształtowania strategii
Treści programoweT-K-1Etapy budowania strategii: gromadzenie i analiza informacji. Opracowanie i analiza prognoz procesów będących przedmiotem planowania strategicznego.
T-K-3Analiza strategii wybranych jednostek samorządu terytorialnego
T-K-4Strategia liberalna i strategia gospodarki otwartej
T-K-5Strategia a proces restrukturyzacji gospodarczej regionu
T-W-7Strategia przetrwania. Strategia dostosowania do warunków otoczenia
Metody nauczaniaM-2wykład z prezentacja multimedialną
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Metody podające - objaśnienia, informacje
S-2Ocena formująca: Prezentacje multimedialne - wykład informujący.
S-3Ocena formująca: Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do umiejętności opracowania strategii (misji) i wyboru stanowisk zgodnie ze zdobytą wiedzą podczas okresu nauki.
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy o podstawowych zasadach konstruowania strategii rozwoju regionalnego
3,0Student ma wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania strategii rozwoju regionalnego
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, ma wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania strategii rozwoju regionalnego
4,0Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania strategii rozwoju regionalnego; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania strategii rozwoju regionalnego; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania strategii rozwoju regionalnego; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/6_U01Potrafi scharakteryzować zasady konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad myślenia strategicznego
C-2Wykształcenie umiejętności przeprowadzenia analizy strategicznej, wyboru celów, określenia roli zasobów w procesie kształtowania strategii
Treści programoweT-K-1Etapy budowania strategii: gromadzenie i analiza informacji. Opracowanie i analiza prognoz procesów będących przedmiotem planowania strategicznego.
T-K-2Diagnoza relacji między prognozami a zasobami i metodami (technikami) transformowania zasobów w cele.
T-W-1Strategia w gospodarce - cele i funkcje
T-W-2Plany taktyczne i operacyjne. Planowanie jako proces tworzenia polityki strategicznej
Metody nauczaniaM-1wyklad konwersatoryjny
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Metody podające - objaśnienia, informacje
S-2Ocena formująca: Prezentacje multimedialne - wykład informujący.
S-3Ocena formująca: Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do umiejętności opracowania strategii (misji) i wyboru stanowisk zgodnie ze zdobytą wiedzą podczas okresu nauki.
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować zasad konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa
3,0Student potrafi scharakteryzować zasady konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa
3,5Student opanował program kształcenia, potrafi scharakteryzować zasady konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa
4,0Student dobrze opanował program kształcenia, potrafi scharakteryzować zasady konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował program kształcenia, potrafi scharakteryzować zasady konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował program kształcenia, potrafi scharakteryzować zasady konstruowania strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/6_K01Ma świadomość różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju gospodarczego regionu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad myślenia strategicznego
C-2Wykształcenie umiejętności przeprowadzenia analizy strategicznej, wyboru celów, określenia roli zasobów w procesie kształtowania strategii
Treści programoweT-K-2Diagnoza relacji między prognozami a zasobami i metodami (technikami) transformowania zasobów w cele.
T-K-5Strategia a proces restrukturyzacji gospodarczej regionu
T-W-2Plany taktyczne i operacyjne. Planowanie jako proces tworzenia polityki strategicznej
T-W-3Analiza lukii strategicznej - identyfikacjaproblemów
T-W-7Strategia przetrwania. Strategia dostosowania do warunków otoczenia
Metody nauczaniaM-1wyklad konwersatoryjny
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Metody podające - objaśnienia, informacje
S-2Ocena formująca: Prezentacje multimedialne - wykład informujący.
S-3Ocena formująca: Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do umiejętności opracowania strategii (misji) i wyboru stanowisk zgodnie ze zdobytą wiedzą podczas okresu nauki.
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju regionalnego
3,0Student ma świadomość różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju regionalnego
3,5Student opanował program przedmiotu, ma świadomość różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju regionalnego
4,0Student opanował program przedmiotu, ma świadomość różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju regionalnego; treść i forma wypowioedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował program przedmiotu, ma świadomość różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju regionalnego; treść i forma wypowioedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował program przedmiotu, ma świadomość różnic w taktycznym i strategicznym podejściu do rozwoju regionalnego; treść i forma wypowioedzi nie budza zastrzeżeń