Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Finanse przedsiębiorstw:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Finanse przedsiębiorstw
Specjalność Gospodarka regionalna i samorządowa
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Wojciech Zbaraszewski <Wojciech.Zbaraszewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Emilia Barej-Kaczmarek <Emilia.Barej@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość mikroekonomii.
W-2Znajomość finansoów i bankowości.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student po ukończeniu przedmiotu powinien posiadać umiejętność podejmowania decyzji dotyczących ryzyka działalnośći przedsiębiorstwa i jego otoczenia.
C-2Student powinien posiadać wiedzę dotyczącą zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa.
C-3Student powinien posiadać wiedzę dotyczącą pozyskiwania źródeł finansowania niezbędnych do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
C-4Student powinien posiadać umiejętność dokonania podstawowej analizy finansowej przedsiębiorstwa.
C-5Student ma świadomość swojej wiedzy i konieczności uczenia się przez całe życie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Istota finansów przedsiębiorstw.1
T-K-2Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw i ich przekształcenia.1
T-K-3Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.4
T-K-4Źródła finansowania przesiębiorstwa. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego zmiany.3
T-K-5Zarządzanie majątkiem w przedsiębiorstwie.3
T-K-6Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Przygotowanie się do zajęć.2
A-K-2Uczestnictwo w konwersatoriach.15
A-K-3Czytanie wskazanej literatury przedmiotu.4
A-K-4Rozwiązywanie zadań.4
A-K-5Przygotowanie się do zaliczenia.5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Metoda przypadków.
M-4Wykład multimedialny.
M-5Metoda projektów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
S-2Ocena podsumowująca: Ustny lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na zajęciach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/5_W01
Student posiada wiedzę na temat zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa.
Z_1A_W04, Z_1A_W13, Z_1A_W10S1A_W03, S1A_W07, S1A_W08C-2T-K-1, T-K-2, T-K-5M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2
Z_1A_D4/5_W02
Student posiada wiedzę na temat kształtu struktrury kapitału w przedsiębiorstwie.
Z_1A_W13, Z_1A_W10, Z_1A_W04S1A_W03, S1A_W07, S1A_W08C-3T-K-1, T-K-2, T-K-4M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2
Z_1A_D4/5_W03
Student posiada wiedzę dotyczącą identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa.
Z_1A_W13, Z_1A_W04S1A_W03, S1A_W08C-3T-K-3, T-K-6M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/5_U01
Student posiada umiejętność oceny warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Z_1A_U04, Z_1A_U01, Z_1A_U14S1A_U01, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1T-K-1, T-K-3, T-K-4M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2
Z_1A_D4/5_U02
Student posiada umiejętność analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych.
Z_1A_U14, Z_1A_U13S1A_U02, S1A_U03, S1A_U05C-4T-K-3, T-K-4, T-K-6M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/5_K01
Student ma świadomość swojej wiedzy i konieczności uczenia się przez całe życie
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-5T-K-1M-4, M-5, M-3, M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/5_W01
Student posiada wiedzę na temat zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat składników majątku przedsiębiorstwa ani na temat sposobów zarządzania nimi.
3,0Student posiada wiedze na temat poszczególnych rodzajów majątku w przedsiębiorstwie oraz ich znaczenia dla działalności przedsiębiorstwa.
3,5Student posiada wiedze na temat poszczególnych rodzajów majątku w przedsiębiorstwie oraz ich znaczenia dla działalności przedsiębiorstwa, ich miejsca w sprawozdaniu finansowym.
4,0Student posiada wiedzę na temat poszczególnych rodzajów majątku w przedsiebiorstwie, zna teoretyczne podstawy zarządzania nimi, określanai ich znaczenia dla działalności przedsiebiorstwa oraz ich miejsca w sprawozdaniu finansowym.
4,5Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa, zna teoretyczne podstawy oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przez pryzmat struktury majątkowej.
5,0Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa.
Z_1A_D4/5_W02
Student posiada wiedzę na temat kształtu struktrury kapitału w przedsiębiorstwie.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat struktury kapitału.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie oraz jej znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa.
3,5Student posiada podstawową wiedzę na temat struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie oraz jej znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa, jej miejsce w sprawozdaniu finansowym.
4,0Student posiada wiedzę na temat struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie, zna teoretyczne podstawy zarządzania strukturą kapitału oraz jej znaczenia dla działalności przedsiębiorstwa i jej miejsca w sprawozdaniu finansowym.
4,5Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania strukturą kapitału przedsiębiorstwa, zna teoretyczne podstawy oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przez pryzmat struktury kapitałowej.
5,0Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania strukturą kapitału przedsiębiorstwa.
Z_1A_D4/5_W03
Student posiada wiedzę dotyczącą identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa przez pryzmat kapitału i majątku.
3,5Student posiada podstawową wiedzę na temat identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa przez pryzmat kapitału i majątku oraz działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa przez pryzmat kapitału i majątku oraz działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
4,5Student posiada dobrą wiedzę na temat identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa przez pryzmat kapitału i majątku, symptomów zagrożenia upadłością.
5,0Student posiada szeroką wiedzę na temat identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa przez pryzmat kapitału i majątku, symptomów zagrożenia upadłością.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/5_U01
Student posiada umiejętność oceny warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa.
2,0Student nie posiada umiejętności na temat oceny warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa.
3,0Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa.
3,5Student posiada dobre umiejętności z zakresu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa.
4,0Student posiada dobre umiejętności na temat oceny warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa.
4,5Student posiada dobre umiejętności na temat oceny warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, potrafi wyciągać wnioski z informacji na temat otoczenia dalszego i bliższego przedsiębiorstwa.
5,0Student posiada bardzo dobre umiejętności na temat oceny warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, potrafi wyciągać wnioski z informacji na temat otoczenia dalszego i bliższego przedsiębiorstwa.
Z_1A_D4/5_U02
Student posiada umiejętność analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych.
2,0Student nie posiada umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
3,0Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o najważniejsze reguły i wskaźniki finasowe.
3,5Student posiada dobre umiejętności z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o reguły i wskaźniki finasowe.
4,0Student posiada dobre umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych.
4,5Student posiada dobre umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych, a także oceny sytuacji finansowej otoczenia dalszego i bliższego.
5,0Student posiada bardzo dobre umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych, a także oceny sytuacji finansowej otoczenia dalszego i bliższego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/5_K01
Student ma świadomość swojej wiedzy i konieczności uczenia się przez całe życie
2,0Student nie rozumie konieczności pogłębiania wiedzy o rynku finansowym
3,0Student ma świadomość swojej wiedzy oraz rozumie konieczność ciągłego jej pogłębiania
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 2005
 2. pod red. J. Szczepański, L. Szyszko, Finannse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2007
 3. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, 2005
 4. M. Ciołek, Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach, CeDeWu, Warszawa, 2010
 5. A. Uziębło, M. Kalinowski, Finanse przedsiębiorstw i finanse publioczne. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

 1. A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2010
 2. J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa, 2008
 3. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 2009
 4. J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe, FRR, Warszawa, 2001
 5. pod red. J. Fryc, J. Jaworski, Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu, WSB, Gdańsk, 2009
 6. M. Hamrol, Analiza przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, AE w Poznaniu, Poznań, 2005
 7. A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2010
 8. J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa, 2008
 9. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 2009
 10. J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe, FRR, Warszawa, 2001
 11. pod red. J. Fryc, J. Jaworski, Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu, WSB, Gdańsk, 2009
 12. M. Hamrol, Analiza przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, AE w Poznaniu, Poznań, 2005

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Istota finansów przedsiębiorstw.1
T-K-2Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw i ich przekształcenia.1
T-K-3Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.4
T-K-4Źródła finansowania przesiębiorstwa. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego zmiany.3
T-K-5Zarządzanie majątkiem w przedsiębiorstwie.3
T-K-6Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.3
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Przygotowanie się do zajęć.2
A-K-2Uczestnictwo w konwersatoriach.15
A-K-3Czytanie wskazanej literatury przedmiotu.4
A-K-4Rozwiązywanie zadań.4
A-K-5Przygotowanie się do zaliczenia.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/5_W01Student posiada wiedzę na temat zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-2Student powinien posiadać wiedzę dotyczącą zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa.
Treści programoweT-K-1Istota finansów przedsiębiorstw.
T-K-2Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw i ich przekształcenia.
T-K-5Zarządzanie majątkiem w przedsiębiorstwie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Metoda przypadków.
M-4Wykład multimedialny.
M-5Metoda projektów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
S-2Ocena podsumowująca: Ustny lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat składników majątku przedsiębiorstwa ani na temat sposobów zarządzania nimi.
3,0Student posiada wiedze na temat poszczególnych rodzajów majątku w przedsiębiorstwie oraz ich znaczenia dla działalności przedsiębiorstwa.
3,5Student posiada wiedze na temat poszczególnych rodzajów majątku w przedsiębiorstwie oraz ich znaczenia dla działalności przedsiębiorstwa, ich miejsca w sprawozdaniu finansowym.
4,0Student posiada wiedzę na temat poszczególnych rodzajów majątku w przedsiebiorstwie, zna teoretyczne podstawy zarządzania nimi, określanai ich znaczenia dla działalności przedsiebiorstwa oraz ich miejsca w sprawozdaniu finansowym.
4,5Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa, zna teoretyczne podstawy oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przez pryzmat struktury majątkowej.
5,0Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/5_W02Student posiada wiedzę na temat kształtu struktrury kapitału w przedsiębiorstwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-3Student powinien posiadać wiedzę dotyczącą pozyskiwania źródeł finansowania niezbędnych do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Treści programoweT-K-1Istota finansów przedsiębiorstw.
T-K-2Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw i ich przekształcenia.
T-K-4Źródła finansowania przesiębiorstwa. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego zmiany.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Metoda przypadków.
M-4Wykład multimedialny.
M-5Metoda projektów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
S-2Ocena podsumowująca: Ustny lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat struktury kapitału.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie oraz jej znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa.
3,5Student posiada podstawową wiedzę na temat struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie oraz jej znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa, jej miejsce w sprawozdaniu finansowym.
4,0Student posiada wiedzę na temat struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie, zna teoretyczne podstawy zarządzania strukturą kapitału oraz jej znaczenia dla działalności przedsiębiorstwa i jej miejsca w sprawozdaniu finansowym.
4,5Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania strukturą kapitału przedsiębiorstwa, zna teoretyczne podstawy oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przez pryzmat struktury kapitałowej.
5,0Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania strukturą kapitału przedsiębiorstwa.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/5_W03Student posiada wiedzę dotyczącą identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-3Student powinien posiadać wiedzę dotyczącą pozyskiwania źródeł finansowania niezbędnych do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Treści programoweT-K-3Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
T-K-6Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Metoda przypadków.
M-4Wykład multimedialny.
M-5Metoda projektów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
S-2Ocena podsumowująca: Ustny lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa przez pryzmat kapitału i majątku.
3,5Student posiada podstawową wiedzę na temat identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa przez pryzmat kapitału i majątku oraz działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa przez pryzmat kapitału i majątku oraz działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
4,5Student posiada dobrą wiedzę na temat identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa przez pryzmat kapitału i majątku, symptomów zagrożenia upadłością.
5,0Student posiada szeroką wiedzę na temat identyfikacji zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa przez pryzmat kapitału i majątku, symptomów zagrożenia upadłością.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/5_U01Student posiada umiejętność oceny warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Student po ukończeniu przedmiotu powinien posiadać umiejętność podejmowania decyzji dotyczących ryzyka działalnośći przedsiębiorstwa i jego otoczenia.
Treści programoweT-K-1Istota finansów przedsiębiorstw.
T-K-3Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
T-K-4Źródła finansowania przesiębiorstwa. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego zmiany.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Metoda przypadków.
M-4Wykład multimedialny.
M-5Metoda projektów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
S-2Ocena podsumowująca: Ustny lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności na temat oceny warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa.
3,0Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa.
3,5Student posiada dobre umiejętności z zakresu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa.
4,0Student posiada dobre umiejętności na temat oceny warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa.
4,5Student posiada dobre umiejętności na temat oceny warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, potrafi wyciągać wnioski z informacji na temat otoczenia dalszego i bliższego przedsiębiorstwa.
5,0Student posiada bardzo dobre umiejętności na temat oceny warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, potrafi wyciągać wnioski z informacji na temat otoczenia dalszego i bliższego przedsiębiorstwa.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/5_U02Student posiada umiejętność analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Student powinien posiadać umiejętność dokonania podstawowej analizy finansowej przedsiębiorstwa.
Treści programoweT-K-3Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
T-K-4Źródła finansowania przesiębiorstwa. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego zmiany.
T-K-6Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Metoda przypadków.
M-4Wykład multimedialny.
M-5Metoda projektów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
S-2Ocena podsumowująca: Ustny lub pisemny, obejmujący pytania weryfikujące zagadnienia poruszane na zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
3,0Student posiada podstawowe umiejętności z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o najważniejsze reguły i wskaźniki finasowe.
3,5Student posiada dobre umiejętności z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o reguły i wskaźniki finasowe.
4,0Student posiada dobre umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych.
4,5Student posiada dobre umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych, a także oceny sytuacji finansowej otoczenia dalszego i bliższego.
5,0Student posiada bardzo dobre umiejętności z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dane ze sprawozdań finansowych, a także oceny sytuacji finansowej otoczenia dalszego i bliższego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/5_K01Student ma świadomość swojej wiedzy i konieczności uczenia się przez całe życie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-5Student ma świadomość swojej wiedzy i konieczności uczenia się przez całe życie
Treści programoweT-K-1Istota finansów przedsiębiorstw.
Metody nauczaniaM-4Wykład multimedialny.
M-5Metoda projektów.
M-3Metoda przypadków.
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Możliwa ustna lub pisemna ocena formująca w trakcie semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie konieczności pogłębiania wiedzy o rynku finansowym
3,0Student ma świadomość swojej wiedzy oraz rozumie konieczność ciągłego jej pogłębiania
3,5
4,0
4,5
5,0