Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Planowanie gospodarcze:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Planowanie gospodarcze
Specjalność Gospodarka regionalna i samorządowa
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony program mikro i makroekonomii
W-2Znajomość podstaw finansów przedsiębiorstw

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność definiowania i identyfikacji celów organizacji
C-2Zgromadzenie wiedzy obejmującej organizację zasobów przedsiębiorstwa
C-3Poznanie cech planowania operacyjnego i strategicznego
C-4Wykształcenie umiejętności przeprowadzenia analizy strategicznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Zasady planowania - formułowanie scenariuszy przebiegu procesów gospodarczych w przyszłości. Zasada realizmu planowania, zasada decydującego ogniwa, zasada wewnętrznej zgodności planu, zasada koordynacji planów, zasada optymalności w planowaniu.5
T-K-2Etapy konstruowania projektu przedsięwzięcia gospodarczego.2
T-K-3Procedury gromadzenia i analizy informacji (prognoz procesów i stanów rzeczy).4
T-K-4Diagnoza relacji między prognozami a zasobami i metodami (technikami) transformowania zasobów w cele.4
15
wykłady
T-W-1Planowanie przedsięwzięć gospodarczych - istota, cele, funkcje. Czas w projektowaniu biznesowym.3
T-W-2Plany taktyczne i operacyjne. Planowanie strategiczne jako proces tworzenia polityki strategicznej firmy.3
T-W-3Diagnoza zasobów przedsiebiorstwa. Identyfikacja problemów.3
T-W-4Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Strategia a taktyka gospodarcza.3
T-W-5Scenariusze przebiegu wybranych procesów gospodarczych w organizacji3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Udział w zajęciach i sprawdzianie zaliczeniowym9
A-K-2Praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie prac tematycznych, - studiowanie literatury przedmiotu, analiza materiałów wtórnych - raportów, bilansów i innych sprawozdań statystycznych firm,21
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykladach i sprawdzianie zaliczeniowym9
A-W-2Praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie opracowań tematycznych, - studiowanie literatury przedmiotu,21
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład konwersatoryjny, wyjasnianie
M-2metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie polecenia, - stopien wyczerpania tematu, - samodzielność i trafność doboru argumentów, poprawność formułowania tez
S-2Ocena formująca: dla opracowań tematycznych: - zrozumienie tematu/polecenia, - plan - organizacja pracy, - dobór materiałów, tezy, argumenty
S-3Ocena formująca: dla aktywności studenta: - stawianie istotnych pytań, analizowanie problemu, - konsekwencja w poszukiwaniu argumentow, - rozwinięcie koncepcji innych autorów
S-4Ocena formująca: dla motywacji studenta: - uczestnictwo w działaniu, - przejawianie inicjatywy poznawczej
S-5Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/4_W01
Ma podstawowa wiedzę o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych
Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03C-1, C-2T-W-1, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
Z_1A_D4/4_W02
Zna podstawowe cechy planowania taktycznego i strategicznego
Z_1A_W04S1A_W03C-2, C-3T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/4_U01
Potrafi scharakteryzować podstawowe zasady konstruowania planów/projektów gospodarczych
Z_1A_U04S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-4T-K-1, T-K-2, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
Z_1A_D4/4_U02
Potrafi zastosować procedury gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych
Z_1A_U07S1A_U01, S1A_U06, S1A_U08C-1, C-2, C-4T-K-2, T-K-3, T-K-4, T-W-5M-1, M-2S-1, S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/4_K01
Jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego
Z_1A_K04S1A_K04C-2, C-3, C-4T-K-2, T-K-3, T-K-4, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-1, S-3, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/4_W01
Ma podstawowa wiedzę o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych
3,0Student ma podstawową wiedzę o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych
3,5Student opanował materiał programowy o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych; treści wypowiedzi zawierają liczne błędy
4,0Student opanował materiał programowy o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych; treści wypowiedzi zawierają drobne błędy
4,5Student dobrze opanował materiał programowy o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych; treśc i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programowy o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych; treśc i forma wypowiedzi nie budza zastrzeżeń
Z_1A_D4/4_W02
Zna podstawowe cechy planowania taktycznego i strategicznego
2,0Student nie zna podstawowych cech planowania taktycznego i strategicznego
3,0Student zna podstawowe cechy planowania taktycznego i strategicznego
3,5Student opanował materiał programowy, zna podstawowe cechy planowania taktycznego i strategicznego
4,0Student opanował materiał programowy, zna podstawowe cechy planowania taktycznego i strategicznego; treść i forma wypowiedzi zawieraja drobne uchybienia
4,5Student opanował materiał programowy, zna podstawowe cechy planowania taktycznego i strategicznego; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student opanował materiał programowy, zna podstawowe cechy planowania taktycznego i strategicznego; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/4_U01
Potrafi scharakteryzować podstawowe zasady konstruowania planów/projektów gospodarczych
2,0Student nie umie scharakteryzować podstawowych zasad konstruowania planów/projektow gospodarczych
3,0Student potrafi scharakteryzować podstawowe zasady konstruowania planów/projektow gospodarczych
3,5Student potrafi scharakteryzować zasady konstruowania planów/projektow gospodarczych
4,0Student opanował materiał programowy, potrafi scharakteryzować zasady konstruowania planów/projektow gospodarczych; treść i forma wypowiedzi zawieraja drobne uchybienia
4,5Student lepiej niż dobrze opanował materiał programowy, potrafi scharakteryzować zasady konstruowania planów/projektow gospodarczych; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programowy, potrafi scharakteryzować zasady konstruowania planów/projektow gospodarczych; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
Z_1A_D4/4_U02
Potrafi zastosować procedury gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych
2,0Student nie potrafi zastosować procedur gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych
3,0Student potrafi zastosować procedury gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych
3,5Student potrafi zastosować procedury gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych; treści wypowiedzi zawierają liczne błędy
4,0Student dobrze opanowal materiał programowy, potrafi zastosować procedury gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych; treści wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student lepiej niż dobrze opanowal materiał programowy, potrafi zastosować procedury gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanowal materiał programowy, potrafi zastosować procedury gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/4_K01
Jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego
2,0Student nie jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego
3,0Student jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego
3,5Student opanował treści programowe, jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego; treści wypowiedzi zawierają liczne błędy
4,0Student opanował treści programowe, jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego; treści wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował treści programowe, jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował treści programowe, jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń

Literatura podstawowa

  1. Jakóbik W., Zmiany systemowe w Polsce a struktura gospodarki, Wydawnictwo Naukow PWN, Warszawa, 2000
  2. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2008
  3. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2004
  2. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Zasady planowania - formułowanie scenariuszy przebiegu procesów gospodarczych w przyszłości. Zasada realizmu planowania, zasada decydującego ogniwa, zasada wewnętrznej zgodności planu, zasada koordynacji planów, zasada optymalności w planowaniu.5
T-K-2Etapy konstruowania projektu przedsięwzięcia gospodarczego.2
T-K-3Procedury gromadzenia i analizy informacji (prognoz procesów i stanów rzeczy).4
T-K-4Diagnoza relacji między prognozami a zasobami i metodami (technikami) transformowania zasobów w cele.4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Planowanie przedsięwzięć gospodarczych - istota, cele, funkcje. Czas w projektowaniu biznesowym.3
T-W-2Plany taktyczne i operacyjne. Planowanie strategiczne jako proces tworzenia polityki strategicznej firmy.3
T-W-3Diagnoza zasobów przedsiebiorstwa. Identyfikacja problemów.3
T-W-4Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Strategia a taktyka gospodarcza.3
T-W-5Scenariusze przebiegu wybranych procesów gospodarczych w organizacji3
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Udział w zajęciach i sprawdzianie zaliczeniowym9
A-K-2Praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie prac tematycznych, - studiowanie literatury przedmiotu, analiza materiałów wtórnych - raportów, bilansów i innych sprawozdań statystycznych firm,21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykladach i sprawdzianie zaliczeniowym9
A-W-2Praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie opracowań tematycznych, - studiowanie literatury przedmiotu,21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/4_W01Ma podstawowa wiedzę o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Umiejętność definiowania i identyfikacji celów organizacji
C-2Zgromadzenie wiedzy obejmującej organizację zasobów przedsiębiorstwa
Treści programoweT-W-1Planowanie przedsięwzięć gospodarczych - istota, cele, funkcje. Czas w projektowaniu biznesowym.
T-W-3Diagnoza zasobów przedsiebiorstwa. Identyfikacja problemów.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny, wyjasnianie
M-2metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie polecenia, - stopien wyczerpania tematu, - samodzielność i trafność doboru argumentów, poprawność formułowania tez
S-2Ocena formująca: dla opracowań tematycznych: - zrozumienie tematu/polecenia, - plan - organizacja pracy, - dobór materiałów, tezy, argumenty
S-3Ocena formująca: dla aktywności studenta: - stawianie istotnych pytań, analizowanie problemu, - konsekwencja w poszukiwaniu argumentow, - rozwinięcie koncepcji innych autorów
S-4Ocena formująca: dla motywacji studenta: - uczestnictwo w działaniu, - przejawianie inicjatywy poznawczej
S-5Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych
3,0Student ma podstawową wiedzę o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych
3,5Student opanował materiał programowy o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych; treści wypowiedzi zawierają liczne błędy
4,0Student opanował materiał programowy o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych; treści wypowiedzi zawierają drobne błędy
4,5Student dobrze opanował materiał programowy o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych; treśc i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programowy o planowaniu przedsięwzięć gospodarczych; treśc i forma wypowiedzi nie budza zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/4_W02Zna podstawowe cechy planowania taktycznego i strategicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2Zgromadzenie wiedzy obejmującej organizację zasobów przedsiębiorstwa
C-3Poznanie cech planowania operacyjnego i strategicznego
Treści programoweT-W-2Plany taktyczne i operacyjne. Planowanie strategiczne jako proces tworzenia polityki strategicznej firmy.
T-W-3Diagnoza zasobów przedsiebiorstwa. Identyfikacja problemów.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny, wyjasnianie
M-2metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie polecenia, - stopien wyczerpania tematu, - samodzielność i trafność doboru argumentów, poprawność formułowania tez
S-2Ocena formująca: dla opracowań tematycznych: - zrozumienie tematu/polecenia, - plan - organizacja pracy, - dobór materiałów, tezy, argumenty
S-3Ocena formująca: dla aktywności studenta: - stawianie istotnych pytań, analizowanie problemu, - konsekwencja w poszukiwaniu argumentow, - rozwinięcie koncepcji innych autorów
S-4Ocena formująca: dla motywacji studenta: - uczestnictwo w działaniu, - przejawianie inicjatywy poznawczej
S-5Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych cech planowania taktycznego i strategicznego
3,0Student zna podstawowe cechy planowania taktycznego i strategicznego
3,5Student opanował materiał programowy, zna podstawowe cechy planowania taktycznego i strategicznego
4,0Student opanował materiał programowy, zna podstawowe cechy planowania taktycznego i strategicznego; treść i forma wypowiedzi zawieraja drobne uchybienia
4,5Student opanował materiał programowy, zna podstawowe cechy planowania taktycznego i strategicznego; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student opanował materiał programowy, zna podstawowe cechy planowania taktycznego i strategicznego; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/4_U01Potrafi scharakteryzować podstawowe zasady konstruowania planów/projektów gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Umiejętność definiowania i identyfikacji celów organizacji
C-4Wykształcenie umiejętności przeprowadzenia analizy strategicznej
Treści programoweT-K-1Zasady planowania - formułowanie scenariuszy przebiegu procesów gospodarczych w przyszłości. Zasada realizmu planowania, zasada decydującego ogniwa, zasada wewnętrznej zgodności planu, zasada koordynacji planów, zasada optymalności w planowaniu.
T-K-2Etapy konstruowania projektu przedsięwzięcia gospodarczego.
T-W-5Scenariusze przebiegu wybranych procesów gospodarczych w organizacji
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny, wyjasnianie
M-2metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie polecenia, - stopien wyczerpania tematu, - samodzielność i trafność doboru argumentów, poprawność formułowania tez
S-2Ocena formująca: dla opracowań tematycznych: - zrozumienie tematu/polecenia, - plan - organizacja pracy, - dobór materiałów, tezy, argumenty
S-3Ocena formująca: dla aktywności studenta: - stawianie istotnych pytań, analizowanie problemu, - konsekwencja w poszukiwaniu argumentow, - rozwinięcie koncepcji innych autorów
S-4Ocena formująca: dla motywacji studenta: - uczestnictwo w działaniu, - przejawianie inicjatywy poznawczej
S-5Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie scharakteryzować podstawowych zasad konstruowania planów/projektow gospodarczych
3,0Student potrafi scharakteryzować podstawowe zasady konstruowania planów/projektow gospodarczych
3,5Student potrafi scharakteryzować zasady konstruowania planów/projektow gospodarczych
4,0Student opanował materiał programowy, potrafi scharakteryzować zasady konstruowania planów/projektow gospodarczych; treść i forma wypowiedzi zawieraja drobne uchybienia
4,5Student lepiej niż dobrze opanował materiał programowy, potrafi scharakteryzować zasady konstruowania planów/projektow gospodarczych; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programowy, potrafi scharakteryzować zasady konstruowania planów/projektow gospodarczych; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/4_U02Potrafi zastosować procedury gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Umiejętność definiowania i identyfikacji celów organizacji
C-2Zgromadzenie wiedzy obejmującej organizację zasobów przedsiębiorstwa
C-4Wykształcenie umiejętności przeprowadzenia analizy strategicznej
Treści programoweT-K-2Etapy konstruowania projektu przedsięwzięcia gospodarczego.
T-K-3Procedury gromadzenia i analizy informacji (prognoz procesów i stanów rzeczy).
T-K-4Diagnoza relacji między prognozami a zasobami i metodami (technikami) transformowania zasobów w cele.
T-W-5Scenariusze przebiegu wybranych procesów gospodarczych w organizacji
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny, wyjasnianie
M-2metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie polecenia, - stopien wyczerpania tematu, - samodzielność i trafność doboru argumentów, poprawność formułowania tez
S-3Ocena formująca: dla aktywności studenta: - stawianie istotnych pytań, analizowanie problemu, - konsekwencja w poszukiwaniu argumentow, - rozwinięcie koncepcji innych autorów
S-4Ocena formująca: dla motywacji studenta: - uczestnictwo w działaniu, - przejawianie inicjatywy poznawczej
S-5Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zastosować procedur gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych
3,0Student potrafi zastosować procedury gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych
3,5Student potrafi zastosować procedury gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych; treści wypowiedzi zawierają liczne błędy
4,0Student dobrze opanowal materiał programowy, potrafi zastosować procedury gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych; treści wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student lepiej niż dobrze opanowal materiał programowy, potrafi zastosować procedury gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanowal materiał programowy, potrafi zastosować procedury gromadzenia i analizy informacji do konstruowania projektów przedsięwzięć gospodarczych; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/4_K01Jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Zgromadzenie wiedzy obejmującej organizację zasobów przedsiębiorstwa
C-3Poznanie cech planowania operacyjnego i strategicznego
C-4Wykształcenie umiejętności przeprowadzenia analizy strategicznej
Treści programoweT-K-2Etapy konstruowania projektu przedsięwzięcia gospodarczego.
T-K-3Procedury gromadzenia i analizy informacji (prognoz procesów i stanów rzeczy).
T-K-4Diagnoza relacji między prognozami a zasobami i metodami (technikami) transformowania zasobów w cele.
T-W-3Diagnoza zasobów przedsiebiorstwa. Identyfikacja problemów.
T-W-4Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Strategia a taktyka gospodarcza.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny, wyjasnianie
M-2metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie polecenia, - stopien wyczerpania tematu, - samodzielność i trafność doboru argumentów, poprawność formułowania tez
S-3Ocena formująca: dla aktywności studenta: - stawianie istotnych pytań, analizowanie problemu, - konsekwencja w poszukiwaniu argumentow, - rozwinięcie koncepcji innych autorów
S-5Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego
3,0Student jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego
3,5Student opanował treści programowe, jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego; treści wypowiedzi zawierają liczne błędy
4,0Student opanował treści programowe, jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego; treści wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował treści programowe, jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował treści programowe, jest świadomy możliwości oddziaływania na efektywność procesów gospodarczych za pomocą planowania gospodarczego; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń