Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Samorząd terytorialny i administracja publiczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Samorząd terytorialny i administracja publiczna
Specjalność Gospodarka regionalna i samorządowa
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Sobolewska <Agnieszka.Sobolewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK4 10 1,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza o strukturze instytucjonalnej władzy w Polsce
W-2Wiedza z zakresu makroekonomii
W-3Elementy wiedzy z zakresu finansów publicznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wiedza o istocie i strukturze samorządu terytorialnego i administracji publicznej
C-2Poznanie kompetencji i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i administracji publicznej
C-3Wiedza o sposobach finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Związki międzygminne, związki powiatów, stowarzyszenia jako formy współpracy samorzadowej3
T-K-2Samorządowe jednostki organizacyjne2
T-K-3Spółki komunalne w procesie realizacji zadań samorządowych2
T-K-4Finansowanie zadań samorządu terytorialnego2
T-K-5Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego1
10
wykłady
T-W-1Ośrodki władzy publicznej w Polsce. Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej3
T-W-2Regulacje ustrojowe funkcjonowania samorządu terytorialnego2
T-W-3Samorząd trytorialny w procesie realizacji zadań administracji publicznej2
T-W-4Zadania własne i zadania zlecone na szczeblu gminnym2
T-W-5Zadania samorządu powiatowego2
T-W-6Kompetencje samorządu wojewódzkiego2
T-W-7Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym i zawodowym2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1udział w zajęciach i sprawdzianie zaliczeniowym10
A-K-2praca własna studenta obejmująca: - studiowanie literatury przedmiotu, - realizacja tematów zleconych przez prowadzącego, - udział w konsultacjach20
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i sprawdzianie zaliczeniowym15
A-W-2Praca własna studenta obejmująca: - opracowanie tematów zlecanych przez prowadzącego zajęcia, - studiowanie literatury przedmiotu, - udział w konsultacjach15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-3matody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach - dla wypowiedzi ustnej, obejmująca: - zrozumienie polecenia, - stopień wyczerpania tematu, - samodzielność i trafność doboru argumentów, formułowania tez
S-2Ocena formująca: ocena opracowań tematycznych (uwzględniająca: - zrozumienie problemu-tematu, - konspekt - organizacja pracy, - dobór materiałów, tezy, argumenty)
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/3_W01
Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce
Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
Z_1A_D4/3_W02
Zna ogólny zakres kompetencji jednostek samorządu terytorialnego
Z_1A_W03, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W03C-2, C-3T-K-5, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/3_U01
Potrafi scharakteryzować zadania własne samorządu terytorialnego na poszczególnych szczeblach (gmina, powiat, województwo)
Z_1A_U01S1A_U01C-1, C-2T-K-2, T-K-3, T-K-4, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-3S-1, S-2
Z_1A_D4/3_U02
Umie określić rolę samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym wspólnoty
Z_1A_U14S1A_U03C-1, C-2, C-3T-K-1, T-K-2, T-K-3, T-K-4, T-W-2, T-W-3, T-W-7M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/3_K01
Jest świadomy znaczenia aktywności samorzadu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych
Z_1A_K05S1A_K05C-1, C-2, C-3T-K-1, T-K-3, T-K-4, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-7M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/3_W01
Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce
3,0Student ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce: treśc i forma wypowiedzi zawierają liczne błędy
4,0Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce: treśc i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce: treśc i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce: treśc i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
Z_1A_D4/3_W02
Zna ogólny zakres kompetencji jednostek samorządu terytorialnego
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu podziału kompetencji między różne szczeble samorządu teytorialnego
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu podziału kompetencji między różne szczeble samorządu teytorialnego
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę z zakresu podziału kompetencji między różne szczeble samorządu teytorialnego
4,0Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę z zakresu podziału kompetencji między różne szczeble samorządu teytorialnego; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student opanował materiał programu kształcenia na poziomie ponad dobrym, ma podstawową wiedzę z zakresu podziału kompetencji między różne szczeble samorządu teytorialnego; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma wiedzę z zakresu podziału kompetencji między różne szczeble samorządu teytorialnego; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/3_U01
Potrafi scharakteryzować zadania własne samorządu terytorialnego na poszczególnych szczeblach (gmina, powiat, województwo)
2,0Student nie potrafi scharakteryzować zadań własnych samorzadu terytorialnego
3,0Student potrafi scharakteryzować zadania własne samorzadu terytorialnego
3,5Student opanował materiał objęty programem kształcenia, potrafi scharakteryzować zadania własne samorzadu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach; treść i forma wypowiedzi zawierają jednak liczne błędy
4,0Student dobrze opanował materiał objęty programem kształcenia, potrafi scharakteryzować zadania własne samorzadu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student opanował materiał objęty programem kształceniana poziomie ponad dobrym, potrafi scharakteryzować zadania samorzadu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał objęty programem kształceniana, potrafi scharakteryzować zadania samorzadu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
Z_1A_D4/3_U02
Umie określić rolę samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym wspólnoty
2,0Student nie ma podstawowych umiejetności pozwalajacyh mu okreslić roli samorzadu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym wspólnoty
3,0Student ma podstawowe umiejetności pozwalajace mu okreslić rolię samorzadu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym danej wspólnoty
3,5Student ma umiejetności pozwalajace mu okreslić rolię samorzadu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym danej wspólnoty; treść i forma wypowiedzi zawieraja jednak błędy
4,0Student ma umiejetności, oparte na dobrze ugruntowanej wiedzy, pozwalajace mu okreslić rolię samorzadu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym danej wspólnoty; treść i forma wypowiedzi zawieraja drobne uchybienia
4,5Student ma umiejetności, oparte na opanowanej - na poziomie ponad dobrym - wiedzy, pozwalajace mu okreslić rolię samorzadu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym danej wspólnoty; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student ma umiejetności, oparte na bardzo dobrze opanowanej wiedzy, pozwalajace mu okreslić rolię samorzadu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym danej wspólnoty; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/3_K01
Jest świadomy znaczenia aktywności samorzadu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych
2,0Student nie jest świadomy znaczenia aktywności samorządu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych
3,0Student jest świadomy znaczenia aktywności samorządu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych
3,5Student opanował materiał objęty programem kształcenia i jest świadomy znaczenia aktywności samorządu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych; treść i forma wypowiedzi zawierają liczne błędy
4,0Student dobrze opanował materiał objęty programem kształcenia i jest świadomy znaczenia aktywności samorządu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student opanował materiał objęty programem kształcenia na poziomie ponad dobrym i jest świadomy znaczenia aktywności samorządu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał objęty programem kształcenia i jest świadomy znaczenia aktywności samorządu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych; treść i forma wypowiedzi nei budzą zastrzeżeń

Literatura podstawowa

  1. Loński Z., Samorząd terutorialny w RP, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa, 2004
  2. Nowacka E. J., Polski samorząd terytorialny, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, 2005
  3. Tarno J.P., Sieniuć M., Sulimierski J., Wyporska J., Samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorzadu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2005
  2. Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorzadu terytorialnego, Difin, Warszawa, 2003
  3. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2004
  4. Wierzbowski M., Jasielski J., Lang J., Szubiakowski M., Wiktorowska A., prawo administracyjne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, 2008

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Związki międzygminne, związki powiatów, stowarzyszenia jako formy współpracy samorzadowej3
T-K-2Samorządowe jednostki organizacyjne2
T-K-3Spółki komunalne w procesie realizacji zadań samorządowych2
T-K-4Finansowanie zadań samorządu terytorialnego2
T-K-5Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego1
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ośrodki władzy publicznej w Polsce. Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej3
T-W-2Regulacje ustrojowe funkcjonowania samorządu terytorialnego2
T-W-3Samorząd trytorialny w procesie realizacji zadań administracji publicznej2
T-W-4Zadania własne i zadania zlecone na szczeblu gminnym2
T-W-5Zadania samorządu powiatowego2
T-W-6Kompetencje samorządu wojewódzkiego2
T-W-7Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym i zawodowym2
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1udział w zajęciach i sprawdzianie zaliczeniowym10
A-K-2praca własna studenta obejmująca: - studiowanie literatury przedmiotu, - realizacja tematów zleconych przez prowadzącego, - udział w konsultacjach20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i sprawdzianie zaliczeniowym15
A-W-2Praca własna studenta obejmująca: - opracowanie tematów zlecanych przez prowadzącego zajęcia, - studiowanie literatury przedmiotu, - udział w konsultacjach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/3_W01Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Wiedza o istocie i strukturze samorządu terytorialnego i administracji publicznej
C-2Poznanie kompetencji i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i administracji publicznej
Treści programoweT-W-1Ośrodki władzy publicznej w Polsce. Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej
T-W-2Regulacje ustrojowe funkcjonowania samorządu terytorialnego
T-W-4Zadania własne i zadania zlecone na szczeblu gminnym
T-W-7Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym i zawodowym
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-3matody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach - dla wypowiedzi ustnej, obejmująca: - zrozumienie polecenia, - stopień wyczerpania tematu, - samodzielność i trafność doboru argumentów, formułowania tez
S-2Ocena formująca: ocena opracowań tematycznych (uwzględniająca: - zrozumienie problemu-tematu, - konspekt - organizacja pracy, - dobór materiałów, tezy, argumenty)
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce
3,0Student ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce: treśc i forma wypowiedzi zawierają liczne błędy
4,0Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce: treśc i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce: treśc i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce: treśc i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/3_W02Zna ogólny zakres kompetencji jednostek samorządu terytorialnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2Poznanie kompetencji i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i administracji publicznej
C-3Wiedza o sposobach finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Treści programoweT-K-5Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego
T-W-3Samorząd trytorialny w procesie realizacji zadań administracji publicznej
T-W-4Zadania własne i zadania zlecone na szczeblu gminnym
T-W-5Zadania samorządu powiatowego
T-W-6Kompetencje samorządu wojewódzkiego
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-3matody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach - dla wypowiedzi ustnej, obejmująca: - zrozumienie polecenia, - stopień wyczerpania tematu, - samodzielność i trafność doboru argumentów, formułowania tez
S-2Ocena formująca: ocena opracowań tematycznych (uwzględniająca: - zrozumienie problemu-tematu, - konspekt - organizacja pracy, - dobór materiałów, tezy, argumenty)
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu podziału kompetencji między różne szczeble samorządu teytorialnego
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu podziału kompetencji między różne szczeble samorządu teytorialnego
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę z zakresu podziału kompetencji między różne szczeble samorządu teytorialnego
4,0Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma podstawową wiedzę z zakresu podziału kompetencji między różne szczeble samorządu teytorialnego; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student opanował materiał programu kształcenia na poziomie ponad dobrym, ma podstawową wiedzę z zakresu podziału kompetencji między różne szczeble samorządu teytorialnego; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, ma wiedzę z zakresu podziału kompetencji między różne szczeble samorządu teytorialnego; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/3_U01Potrafi scharakteryzować zadania własne samorządu terytorialnego na poszczególnych szczeblach (gmina, powiat, województwo)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wiedza o istocie i strukturze samorządu terytorialnego i administracji publicznej
C-2Poznanie kompetencji i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i administracji publicznej
Treści programoweT-K-2Samorządowe jednostki organizacyjne
T-K-3Spółki komunalne w procesie realizacji zadań samorządowych
T-K-4Finansowanie zadań samorządu terytorialnego
T-W-4Zadania własne i zadania zlecone na szczeblu gminnym
T-W-5Zadania samorządu powiatowego
T-W-6Kompetencje samorządu wojewódzkiego
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-3matody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach - dla wypowiedzi ustnej, obejmująca: - zrozumienie polecenia, - stopień wyczerpania tematu, - samodzielność i trafność doboru argumentów, formułowania tez
S-2Ocena formująca: ocena opracowań tematycznych (uwzględniająca: - zrozumienie problemu-tematu, - konspekt - organizacja pracy, - dobór materiałów, tezy, argumenty)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować zadań własnych samorzadu terytorialnego
3,0Student potrafi scharakteryzować zadania własne samorzadu terytorialnego
3,5Student opanował materiał objęty programem kształcenia, potrafi scharakteryzować zadania własne samorzadu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach; treść i forma wypowiedzi zawierają jednak liczne błędy
4,0Student dobrze opanował materiał objęty programem kształcenia, potrafi scharakteryzować zadania własne samorzadu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student opanował materiał objęty programem kształceniana poziomie ponad dobrym, potrafi scharakteryzować zadania samorzadu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał objęty programem kształceniana, potrafi scharakteryzować zadania samorzadu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/3_U02Umie określić rolę samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym wspólnoty
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wiedza o istocie i strukturze samorządu terytorialnego i administracji publicznej
C-2Poznanie kompetencji i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i administracji publicznej
C-3Wiedza o sposobach finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Treści programoweT-K-1Związki międzygminne, związki powiatów, stowarzyszenia jako formy współpracy samorzadowej
T-K-2Samorządowe jednostki organizacyjne
T-K-3Spółki komunalne w procesie realizacji zadań samorządowych
T-K-4Finansowanie zadań samorządu terytorialnego
T-W-2Regulacje ustrojowe funkcjonowania samorządu terytorialnego
T-W-3Samorząd trytorialny w procesie realizacji zadań administracji publicznej
T-W-7Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym i zawodowym
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-3matody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach - dla wypowiedzi ustnej, obejmująca: - zrozumienie polecenia, - stopień wyczerpania tematu, - samodzielność i trafność doboru argumentów, formułowania tez
S-2Ocena formująca: ocena opracowań tematycznych (uwzględniająca: - zrozumienie problemu-tematu, - konspekt - organizacja pracy, - dobór materiałów, tezy, argumenty)
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowych umiejetności pozwalajacyh mu okreslić roli samorzadu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym wspólnoty
3,0Student ma podstawowe umiejetności pozwalajace mu okreslić rolię samorzadu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym danej wspólnoty
3,5Student ma umiejetności pozwalajace mu okreslić rolię samorzadu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym danej wspólnoty; treść i forma wypowiedzi zawieraja jednak błędy
4,0Student ma umiejetności, oparte na dobrze ugruntowanej wiedzy, pozwalajace mu okreslić rolię samorzadu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym danej wspólnoty; treść i forma wypowiedzi zawieraja drobne uchybienia
4,5Student ma umiejetności, oparte na opanowanej - na poziomie ponad dobrym - wiedzy, pozwalajace mu okreslić rolię samorzadu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym danej wspólnoty; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student ma umiejetności, oparte na bardzo dobrze opanowanej wiedzy, pozwalajace mu okreslić rolię samorzadu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym danej wspólnoty; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/3_K01Jest świadomy znaczenia aktywności samorzadu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Cel przedmiotuC-1Wiedza o istocie i strukturze samorządu terytorialnego i administracji publicznej
C-2Poznanie kompetencji i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i administracji publicznej
C-3Wiedza o sposobach finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Treści programoweT-K-1Związki międzygminne, związki powiatów, stowarzyszenia jako formy współpracy samorzadowej
T-K-3Spółki komunalne w procesie realizacji zadań samorządowych
T-K-4Finansowanie zadań samorządu terytorialnego
T-W-2Regulacje ustrojowe funkcjonowania samorządu terytorialnego
T-W-4Zadania własne i zadania zlecone na szczeblu gminnym
T-W-5Zadania samorządu powiatowego
T-W-7Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym i zawodowym
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-3matody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach - dla wypowiedzi ustnej, obejmująca: - zrozumienie polecenia, - stopień wyczerpania tematu, - samodzielność i trafność doboru argumentów, formułowania tez
S-2Ocena formująca: ocena opracowań tematycznych (uwzględniająca: - zrozumienie problemu-tematu, - konspekt - organizacja pracy, - dobór materiałów, tezy, argumenty)
S-3Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy znaczenia aktywności samorządu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych
3,0Student jest świadomy znaczenia aktywności samorządu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych
3,5Student opanował materiał objęty programem kształcenia i jest świadomy znaczenia aktywności samorządu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych; treść i forma wypowiedzi zawierają liczne błędy
4,0Student dobrze opanował materiał objęty programem kształcenia i jest świadomy znaczenia aktywności samorządu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student opanował materiał objęty programem kształcenia na poziomie ponad dobrym i jest świadomy znaczenia aktywności samorządu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał objęty programem kształcenia i jest świadomy znaczenia aktywności samorządu dla sprawnej realizacji celów jednostek terytorialnych; treść i forma wypowiedzi nei budzą zastrzeżeń