Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Gospodarka lokalna i komunalna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarka lokalna i komunalna
Specjalność Gospodarka regionalna i samorządowa
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Sobolewska <Agnieszka.Sobolewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony kurs mikro i makroekonomii
W-2Zaliczone zajęcia z polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wiedza o istocie i czynnikach rozwoju lokalnego
C-2Umiejetność identyfikacji czynników rozwoju lokalnego i regionalnego
C-3Wiedza o źródłach finansowania rozwoju lokalnej gospodarki

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna.2
T-K-2Definicja gospodarki komunalnej. Podstawy organizacyjne gospodarki komunalnej1
T-K-3Instrumenty polityki regionalnej i lokalnej1
T-K-4Gospodarka regionalna i lokalna w świetle danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego3
T-K-5Gospodarka komunalna - zróżnicowanie regionalne. Analiza danych statystycznych GUS3
T-K-6Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej.3
T-K-7Zadania gminy i powiatu a gospodarka lokalna i komunalna2
15
wykłady
T-W-1Funkcje gospodarki lokalnej i komunalnej2
T-W-2Polityka reginalna. Gospodarka lokalna a rozwój regionalny3
T-W-3Struktura gospodarki krajowej. Struktura w ujeciu regionalnym i lokalnym.4
T-W-4Dziedziny regionalnego i lokalnego rozwoju gospodarczego2
T-W-5Gospodarka komunalna na tle gospodarki reginu2
T-W-6Znaczenie gospodarki komunalnej dla rozwoju społeczności lokalnej2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-K-2Udział w zajęciach i sprawdzianie zaliczającym15
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i sprawdzianie zaliczeniowym15
A-W-2Praca własna studenta obejmująca:- przygotowanie prac tematycznych, - studiowanie literatury przedmiotu.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład z prezentacją multimadialną
M-2wykład konwersatoryjny, wyjaśnienia
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków; dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: Ocena prac opisowych z badania ankietowego
S-3Ocena formująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń - wypadkowa ocen cząstkowych
S-4Ocena podsumowująca: Sprawdzian zaliczeniowy. Ocena z kolokwium końcowego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/2_W01
Ma podstawowa wiedzę o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej
Z_1A_W06S1A_W05C-1, C-2, C-3T-K-4, T-W-1, T-W-3, T-W-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4
Z_1A_D4/2_W02
Zna czynniki rozwoju lokalnego
Z_1A_W01S1A_W01C-1, C-2, C-3T-K-3, T-K-5, T-W-4, T-W-6M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/2_U01
Potrafi scharakteryzować uwarunkowania rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej
Z_1A_U01S1A_U01C-1, C-2T-K-6, T-K-7, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/2_K01
Jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności
Z_1A_K07S1A_K03C-1, C-2, C-3T-K-3, T-K-4, T-K-5, T-K-6, T-K-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/2_W01
Ma podstawowa wiedzę o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej
3,0Student ma podstawowa wiedzę o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej
3,5Student opanował materiał programowy, ma podstawowa wiedzę o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej
4,0Student dobrze opanował materiał programowy, ma podstawowa wiedzę o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej
4,5Student dobrze opanował materiał programowy, ma podstawowa wiedzę o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programowy, ma podstawowa wiedzę o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
Z_1A_D4/2_W02
Zna czynniki rozwoju lokalnego
2,0Student nie zna czynników rozwoju lokalnego
3,0Student zna czynniki rozwoju lokalnego
3,5Student zna czynniki rozwoju lokalnego; treść i forma wypowiedzi zawierają błędy
4,0Student zna czynniki rozwoju lokalnego; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student zna czynniki rozwoju lokalnego; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze zna czynniki rozwoju lokalnego; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/2_U01
Potrafi scharakteryzować uwarunkowania rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej
2,0Student nie potrafi scharakteryzować uwarunkowań rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej
3,0Student potrafi scharakteryzować uwarunkowania rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej
3,5Student potrafi scharakteryzować uwarunkowania rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej; treść i forma wypowiedzi zawierają błędy
4,0Student dobrze opanował program kształcenia, potrafi scharakteryzować uwarunkowania rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował program kształcenia, potrafi scharakteryzować uwarunkowania rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował program kształcenia, potrafi scharakteryzować uwarunkowania rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/2_K01
Jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności
2,0Student nie jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności
3,0Student jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności
4,0Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności; treść i forma wypowiedzi zawieraja drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń

Literatura podstawowa

  1. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Jakóbik W., Zmiany systemowe w Polsce a struktura gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna.2
T-K-2Definicja gospodarki komunalnej. Podstawy organizacyjne gospodarki komunalnej1
T-K-3Instrumenty polityki regionalnej i lokalnej1
T-K-4Gospodarka regionalna i lokalna w świetle danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego3
T-K-5Gospodarka komunalna - zróżnicowanie regionalne. Analiza danych statystycznych GUS3
T-K-6Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej.3
T-K-7Zadania gminy i powiatu a gospodarka lokalna i komunalna2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Funkcje gospodarki lokalnej i komunalnej2
T-W-2Polityka reginalna. Gospodarka lokalna a rozwój regionalny3
T-W-3Struktura gospodarki krajowej. Struktura w ujeciu regionalnym i lokalnym.4
T-W-4Dziedziny regionalnego i lokalnego rozwoju gospodarczego2
T-W-5Gospodarka komunalna na tle gospodarki reginu2
T-W-6Znaczenie gospodarki komunalnej dla rozwoju społeczności lokalnej2
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-K-2Udział w zajęciach i sprawdzianie zaliczającym15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i sprawdzianie zaliczeniowym15
A-W-2Praca własna studenta obejmująca:- przygotowanie prac tematycznych, - studiowanie literatury przedmiotu.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/2_W01Ma podstawowa wiedzę o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Wiedza o istocie i czynnikach rozwoju lokalnego
C-2Umiejetność identyfikacji czynników rozwoju lokalnego i regionalnego
C-3Wiedza o źródłach finansowania rozwoju lokalnej gospodarki
Treści programoweT-K-4Gospodarka regionalna i lokalna w świetle danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego
T-W-1Funkcje gospodarki lokalnej i komunalnej
T-W-3Struktura gospodarki krajowej. Struktura w ujeciu regionalnym i lokalnym.
T-W-6Znaczenie gospodarki komunalnej dla rozwoju społeczności lokalnej
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimadialną
M-2wykład konwersatoryjny, wyjaśnienia
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków; dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: Ocena prac opisowych z badania ankietowego
S-3Ocena formująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń - wypadkowa ocen cząstkowych
S-4Ocena podsumowująca: Sprawdzian zaliczeniowy. Ocena z kolokwium końcowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej
3,0Student ma podstawowa wiedzę o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej
3,5Student opanował materiał programowy, ma podstawowa wiedzę o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej
4,0Student dobrze opanował materiał programowy, ma podstawowa wiedzę o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej
4,5Student dobrze opanował materiał programowy, ma podstawowa wiedzę o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programowy, ma podstawowa wiedzę o specyfice gospodarki lokalnej i komunalnej; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/2_W02Zna czynniki rozwoju lokalnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Wiedza o istocie i czynnikach rozwoju lokalnego
C-2Umiejetność identyfikacji czynników rozwoju lokalnego i regionalnego
C-3Wiedza o źródłach finansowania rozwoju lokalnej gospodarki
Treści programoweT-K-3Instrumenty polityki regionalnej i lokalnej
T-K-5Gospodarka komunalna - zróżnicowanie regionalne. Analiza danych statystycznych GUS
T-W-4Dziedziny regionalnego i lokalnego rozwoju gospodarczego
T-W-6Znaczenie gospodarki komunalnej dla rozwoju społeczności lokalnej
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny, wyjaśnienia
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków; dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: Ocena prac opisowych z badania ankietowego
S-3Ocena formująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń - wypadkowa ocen cząstkowych
S-4Ocena podsumowująca: Sprawdzian zaliczeniowy. Ocena z kolokwium końcowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna czynników rozwoju lokalnego
3,0Student zna czynniki rozwoju lokalnego
3,5Student zna czynniki rozwoju lokalnego; treść i forma wypowiedzi zawierają błędy
4,0Student zna czynniki rozwoju lokalnego; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student zna czynniki rozwoju lokalnego; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze zna czynniki rozwoju lokalnego; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/2_U01Potrafi scharakteryzować uwarunkowania rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wiedza o istocie i czynnikach rozwoju lokalnego
C-2Umiejetność identyfikacji czynników rozwoju lokalnego i regionalnego
Treści programoweT-K-6Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej.
T-K-7Zadania gminy i powiatu a gospodarka lokalna i komunalna
T-W-2Polityka reginalna. Gospodarka lokalna a rozwój regionalny
T-W-3Struktura gospodarki krajowej. Struktura w ujeciu regionalnym i lokalnym.
T-W-4Dziedziny regionalnego i lokalnego rozwoju gospodarczego
T-W-6Znaczenie gospodarki komunalnej dla rozwoju społeczności lokalnej
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimadialną
M-2wykład konwersatoryjny, wyjaśnienia
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków; dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-3Ocena formująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń - wypadkowa ocen cząstkowych
S-4Ocena podsumowująca: Sprawdzian zaliczeniowy. Ocena z kolokwium końcowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować uwarunkowań rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej
3,0Student potrafi scharakteryzować uwarunkowania rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej
3,5Student potrafi scharakteryzować uwarunkowania rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej; treść i forma wypowiedzi zawierają błędy
4,0Student dobrze opanował program kształcenia, potrafi scharakteryzować uwarunkowania rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował program kształcenia, potrafi scharakteryzować uwarunkowania rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował program kształcenia, potrafi scharakteryzować uwarunkowania rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/2_K01Jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Wiedza o istocie i czynnikach rozwoju lokalnego
C-2Umiejetność identyfikacji czynników rozwoju lokalnego i regionalnego
C-3Wiedza o źródłach finansowania rozwoju lokalnej gospodarki
Treści programoweT-K-3Instrumenty polityki regionalnej i lokalnej
T-K-4Gospodarka regionalna i lokalna w świetle danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego
T-K-5Gospodarka komunalna - zróżnicowanie regionalne. Analiza danych statystycznych GUS
T-K-6Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju gospodarki lokalnej i komunalnej.
T-K-7Zadania gminy i powiatu a gospodarka lokalna i komunalna
T-W-1Funkcje gospodarki lokalnej i komunalnej
T-W-2Polityka reginalna. Gospodarka lokalna a rozwój regionalny
T-W-3Struktura gospodarki krajowej. Struktura w ujeciu regionalnym i lokalnym.
T-W-5Gospodarka komunalna na tle gospodarki reginu
Metody nauczaniaM-2wykład konwersatoryjny, wyjaśnienia
M-3metody aktywizujące - analiza przypadków; dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: Ocena prac opisowych z badania ankietowego
S-3Ocena formująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń - wypadkowa ocen cząstkowych
S-4Ocena podsumowująca: Sprawdzian zaliczeniowy. Ocena z kolokwium końcowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności
3,0Student jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności
4,0Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności; treść i forma wypowiedzi zawieraja drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, jest świadomy znaczenia gospodarki lokalnej i komunalnej dla rozwoju miejscowej społeczności; treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń