Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Komunikacja społeczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komunikacja społeczna
Specjalność Gospodarka regionalna i samorządowa
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK5 20 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Przedmiot ma charakter przedmiotu podstawowego, nie wymaga wiadomości wstępnych poza umiejętnością komunikowania się

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie umiejętności komunikowania się z różnymi grupami ludzi
C-2Poznanie technik społecznego komunikowania się oraz technik negocjacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Sztuka komunikaci, istota i zasady komunikacji,1
T-K-2Komunikacja werbalna i niewerbalna.Techniki komunikowania się. Znaczenie umiejętności interpersonalnych3
T-K-3Kształtowanie wizerunku firmy.Budowanie własnego wizerunku.1
T-K-4Promocja jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem.2
T-K-5Zewnętrzny i wewnętrzny przekaz informacji. Publikacje wewnętrzne: raporty i sprawozdania2
T-K-6Protokół dyplomatyczny. Precedencja. Konferencja prasowa.2
T-K-7Przygotowanie do negocjacji. Rozpoczęcie kontaktu z partnerem (budowanie zaufania, wiarygodność) . Negocjacje miękkie i twarde. Sztuka kompromisu.2
T-K-8Asertywność - niezbędne narzędzie negocjatora. Mowa ciala w negocjacjach.2
T-K-9Public Relations. Informacje prasowe i internetowe. Wydarzenia medialne2
T-K-10Motywacja społeczna, umiejętność społeczna.Ważne zasady w perswazji.2
T-K-11Czy etyka w biznesie jest potrzebna?1
20
wykłady
T-W-1Sztuka komunikacji, istota i zasady komunikacji,2
T-W-2Komunikacja werbalna i niewerbalna.Techniki komunikowania się. Znaczenie umiejętności interpersonalnych2
T-W-3Motywacja społeczna, umiejętność społeczna.Ważne zasady w perswazji.3
T-W-4Kształtowanie wizerunku firmy.Budowanie własnego wizerunku.2
T-W-5Public Relations. Informacje prasowe i internetowe. Wydarzenia medialne2
T-W-6Zewnętrzny i wewnętrzny przekaz informacji. Publikacje wewnętrzne: raporty i sprawozdania2
T-W-7Protokół dyplomatyczny. Precedencja. Konferencja prasowa.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Udział w konwersatoriach9
A-K-2Przygotowanie konferencji prasowej5
A-K-3Przygotowanie się do kolokwium5
A-K-4Udział w konsultacjach5
A-K-5Poszukiwanie i czytanie wskazanej literatury6
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach9
A-W-2Przegląd literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
A-W-4Przygotowanie do wykładów6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z metodami podającymi: informacja
M-2Wykład problemowy; studia przypadku, ćwiczenia, scenki

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego w formie pisemnej
S-2Ocena formująca: Ocena kolokwiumcząstkowego w formie ustnej
S-3Ocena formująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia z wszystkich ocen formujących)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/1_W01
Student uzyskał wiedzę o technikach społecznego komunikowania.
Z_1A_W04S1A_W03C-2, C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2M-1, M-2S-3, S-1
Z_1A_D4/1_W02
Posiada wiedzę na temat protokołu dyplomatycznego, etykiety w biznesie.
Z_1A_W02S1A_W02C-1, C-2T-W-7, T-K-1, T-W-6M-1, M-2S-1, S-2
Z_1A_D4/1_W03
Student posiada wiedzę na temat negocjacji krajowych i międzykulturowych.
Z_1A_W04S1A_W03C-1, C-2T-K-5, T-K-1, T-K-7M-1, M-2S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/1_U01
Student potrafi wykorzystać techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Z_1A_U03, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06C-1, C-2T-K-2, T-K-5, T-K-4M-2, M-1S-2, S-3
Z_1A_D4/1_U02
Posiada umiejętność zorganizowania spotkań biznesowych z zachowaniem precedencji.
Z_1A_U03, Z_1A_U14S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06C-2, C-1T-K-7, T-K-6, T-K-5M-2, M-1S-2, S-3
Z_1A_D4/1_U03
Student posiada cechy asertywności, motywowania, a także potrafi efektywnie negocjować.
Z_1A_U17S1A_U06C-2, C-1T-K-9, T-K-7, T-K-8M-2, M-1S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/1_K01
Student posiada nawyki stosowania etyki zawodowej.
Z_1A_K01, Z_1A_K03S1A_K01, S1A_K03, S1A_K06C-2, C-1T-K-11, T-K-10M-2, M-1S-2
Z_1A_D4/1_K02
Posiada kompetencje dobrego negocjatora.
Z_1A_K02, Z_1A_K04S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-2, C-1T-K-10, T-K-8, T-K-7M-1, M-2S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/1_W01
Student uzyskał wiedzę o technikach społecznego komunikowania.
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D4/1_W02
Posiada wiedzę na temat protokołu dyplomatycznego, etykiety w biznesie.
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy komunikacji społęcznej , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D4/1_W03
Student posiada wiedzę na temat negocjacji krajowych i międzykulturowych.
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy komunikacji społęcznej , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/1_U01
Student potrafi wykorzystać techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy komunikacji społecznej , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D4/1_U02
Posiada umiejętność zorganizowania spotkań biznesowych z zachowaniem precedencji.
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy komunikacji społecznej , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D4/1_U03
Student posiada cechy asertywności, motywowania, a także potrafi efektywnie negocjować.
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy komunikacji społecznej , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D4/1_K01
Student posiada nawyki stosowania etyki zawodowej.
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy komunikacji społecznej , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D4/1_K02
Posiada kompetencje dobrego negocjatora.
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy komunikacji społecznej , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Fisher R., Ury W., Patron B., Dochodząc do tak. Negocjacje bez poddawania się, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1997
  2. Maciąg L.Z., Negocjacje i negocjowanie. Sposoby na konflikty, Centrum kreowania liderów Grupa holdingowa, Warszawa, 1995
  3. Pogonowska B., Elementy etyki gospodarki rynkowej, Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2000
  4. Ury W., Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Wydawnictwo PWE, Warszawa, 1997
  5. Waszkiewicz J., Jak Polak z Polakiem. Szkice o kulturze negocjowania, Wydawn. Nauk. PWN, Wrocław, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Dawson R., Sekrety skutecznego przekonywania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2000
  2. Hampden-Turner H., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa, 1998
  3. Sujak E, ABC psychologii komunikacji, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2006
  4. Wąsik E, Język - narzędzie czy właściwość człowieka?, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 2007

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Sztuka komunikaci, istota i zasady komunikacji,1
T-K-2Komunikacja werbalna i niewerbalna.Techniki komunikowania się. Znaczenie umiejętności interpersonalnych3
T-K-3Kształtowanie wizerunku firmy.Budowanie własnego wizerunku.1
T-K-4Promocja jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem.2
T-K-5Zewnętrzny i wewnętrzny przekaz informacji. Publikacje wewnętrzne: raporty i sprawozdania2
T-K-6Protokół dyplomatyczny. Precedencja. Konferencja prasowa.2
T-K-7Przygotowanie do negocjacji. Rozpoczęcie kontaktu z partnerem (budowanie zaufania, wiarygodność) . Negocjacje miękkie i twarde. Sztuka kompromisu.2
T-K-8Asertywność - niezbędne narzędzie negocjatora. Mowa ciala w negocjacjach.2
T-K-9Public Relations. Informacje prasowe i internetowe. Wydarzenia medialne2
T-K-10Motywacja społeczna, umiejętność społeczna.Ważne zasady w perswazji.2
T-K-11Czy etyka w biznesie jest potrzebna?1
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Sztuka komunikacji, istota i zasady komunikacji,2
T-W-2Komunikacja werbalna i niewerbalna.Techniki komunikowania się. Znaczenie umiejętności interpersonalnych2
T-W-3Motywacja społeczna, umiejętność społeczna.Ważne zasady w perswazji.3
T-W-4Kształtowanie wizerunku firmy.Budowanie własnego wizerunku.2
T-W-5Public Relations. Informacje prasowe i internetowe. Wydarzenia medialne2
T-W-6Zewnętrzny i wewnętrzny przekaz informacji. Publikacje wewnętrzne: raporty i sprawozdania2
T-W-7Protokół dyplomatyczny. Precedencja. Konferencja prasowa.2
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Udział w konwersatoriach9
A-K-2Przygotowanie konferencji prasowej5
A-K-3Przygotowanie się do kolokwium5
A-K-4Udział w konsultacjach5
A-K-5Poszukiwanie i czytanie wskazanej literatury6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach9
A-W-2Przegląd literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
A-W-4Przygotowanie do wykładów6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/1_W01Student uzyskał wiedzę o technikach społecznego komunikowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2Poznanie technik społecznego komunikowania się oraz technik negocjacji
C-1Zdobycie umiejętności komunikowania się z różnymi grupami ludzi
Treści programoweT-W-1Sztuka komunikacji, istota i zasady komunikacji,
T-W-3Motywacja społeczna, umiejętność społeczna.Ważne zasady w perswazji.
T-W-2Komunikacja werbalna i niewerbalna.Techniki komunikowania się. Znaczenie umiejętności interpersonalnych
Metody nauczaniaM-1Wykład z metodami podającymi: informacja
M-2Wykład problemowy; studia przypadku, ćwiczenia, scenki
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia z wszystkich ocen formujących)
S-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/1_W02Posiada wiedzę na temat protokołu dyplomatycznego, etykiety w biznesie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
Cel przedmiotuC-1Zdobycie umiejętności komunikowania się z różnymi grupami ludzi
C-2Poznanie technik społecznego komunikowania się oraz technik negocjacji
Treści programoweT-W-7Protokół dyplomatyczny. Precedencja. Konferencja prasowa.
T-K-1Sztuka komunikaci, istota i zasady komunikacji,
T-W-6Zewnętrzny i wewnętrzny przekaz informacji. Publikacje wewnętrzne: raporty i sprawozdania
Metody nauczaniaM-1Wykład z metodami podającymi: informacja
M-2Wykład problemowy; studia przypadku, ćwiczenia, scenki
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kolokwium cząstkowego w formie pisemnej
S-2Ocena formująca: Ocena kolokwiumcząstkowego w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy komunikacji społęcznej , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/1_W03Student posiada wiedzę na temat negocjacji krajowych i międzykulturowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie umiejętności komunikowania się z różnymi grupami ludzi
C-2Poznanie technik społecznego komunikowania się oraz technik negocjacji
Treści programoweT-K-5Zewnętrzny i wewnętrzny przekaz informacji. Publikacje wewnętrzne: raporty i sprawozdania
T-K-1Sztuka komunikaci, istota i zasady komunikacji,
T-K-7Przygotowanie do negocjacji. Rozpoczęcie kontaktu z partnerem (budowanie zaufania, wiarygodność) . Negocjacje miękkie i twarde. Sztuka kompromisu.
Metody nauczaniaM-1Wykład z metodami podającymi: informacja
M-2Wykład problemowy; studia przypadku, ćwiczenia, scenki
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia z wszystkich ocen formujących)
S-2Ocena formująca: Ocena kolokwiumcząstkowego w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy komunikacji społęcznej , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/1_U01Student potrafi wykorzystać techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie umiejętności komunikowania się z różnymi grupami ludzi
C-2Poznanie technik społecznego komunikowania się oraz technik negocjacji
Treści programoweT-K-2Komunikacja werbalna i niewerbalna.Techniki komunikowania się. Znaczenie umiejętności interpersonalnych
T-K-5Zewnętrzny i wewnętrzny przekaz informacji. Publikacje wewnętrzne: raporty i sprawozdania
T-K-4Promocja jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy; studia przypadku, ćwiczenia, scenki
M-1Wykład z metodami podającymi: informacja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena kolokwiumcząstkowego w formie ustnej
S-3Ocena formująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia z wszystkich ocen formujących)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy komunikacji społecznej , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/1_U02Posiada umiejętność zorganizowania spotkań biznesowych z zachowaniem precedencji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-2Poznanie technik społecznego komunikowania się oraz technik negocjacji
C-1Zdobycie umiejętności komunikowania się z różnymi grupami ludzi
Treści programoweT-K-7Przygotowanie do negocjacji. Rozpoczęcie kontaktu z partnerem (budowanie zaufania, wiarygodność) . Negocjacje miękkie i twarde. Sztuka kompromisu.
T-K-6Protokół dyplomatyczny. Precedencja. Konferencja prasowa.
T-K-5Zewnętrzny i wewnętrzny przekaz informacji. Publikacje wewnętrzne: raporty i sprawozdania
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy; studia przypadku, ćwiczenia, scenki
M-1Wykład z metodami podającymi: informacja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena kolokwiumcząstkowego w formie ustnej
S-3Ocena formująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia z wszystkich ocen formujących)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy komunikacji społecznej , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/1_U03Student posiada cechy asertywności, motywowania, a także potrafi efektywnie negocjować.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-2Poznanie technik społecznego komunikowania się oraz technik negocjacji
C-1Zdobycie umiejętności komunikowania się z różnymi grupami ludzi
Treści programoweT-K-9Public Relations. Informacje prasowe i internetowe. Wydarzenia medialne
T-K-7Przygotowanie do negocjacji. Rozpoczęcie kontaktu z partnerem (budowanie zaufania, wiarygodność) . Negocjacje miękkie i twarde. Sztuka kompromisu.
T-K-8Asertywność - niezbędne narzędzie negocjatora. Mowa ciala w negocjacjach.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy; studia przypadku, ćwiczenia, scenki
M-1Wykład z metodami podającymi: informacja
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia z wszystkich ocen formujących)
S-2Ocena formująca: Ocena kolokwiumcząstkowego w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy komunikacji społecznej , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/1_K01Student posiada nawyki stosowania etyki zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2Poznanie technik społecznego komunikowania się oraz technik negocjacji
C-1Zdobycie umiejętności komunikowania się z różnymi grupami ludzi
Treści programoweT-K-11Czy etyka w biznesie jest potrzebna?
T-K-10Motywacja społeczna, umiejętność społeczna.Ważne zasady w perswazji.
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy; studia przypadku, ćwiczenia, scenki
M-1Wykład z metodami podającymi: informacja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena kolokwiumcząstkowego w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy komunikacji społecznej , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/1_K02Posiada kompetencje dobrego negocjatora.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Poznanie technik społecznego komunikowania się oraz technik negocjacji
C-1Zdobycie umiejętności komunikowania się z różnymi grupami ludzi
Treści programoweT-K-10Motywacja społeczna, umiejętność społeczna.Ważne zasady w perswazji.
T-K-8Asertywność - niezbędne narzędzie negocjatora. Mowa ciala w negocjacjach.
T-K-7Przygotowanie do negocjacji. Rozpoczęcie kontaktu z partnerem (budowanie zaufania, wiarygodność) . Negocjacje miękkie i twarde. Sztuka kompromisu.
Metody nauczaniaM-1Wykład z metodami podającymi: informacja
M-2Wykład problemowy; studia przypadku, ćwiczenia, scenki
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia z wszystkich ocen formujących)
S-2Ocena formująca: Ocena kolokwiumcząstkowego w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy komunikacji społecznej , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0