Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zarządzanie wiedzą w organizacji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie wiedzą w organizacji
Specjalność Informatyka w biznesie
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Sworowska-Baranowska <Anna.Sworowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony przedmiot "Podstawy zarządzania"

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z tematyką zarządzania wiedzą z perspektywy praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie.
C-2Zapoznanie z tematyką zarządzania wiedzą oraz jego praktycznego zastosowana w przedsiębiorstwie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Lokalizacja wiedzy w organizacji (case-study).3
T-A-2Uczące się przedsiębiorstwo w praktyce. Metody pozyskiwania wiedzy.3
T-A-3Prezentacje projektów zaliczeniowych (organizacje zarządzające wiedzą).6
T-A-4Lokalizacja wiedzy w organizacji (case-study).3
15
wykłady
T-W-1Historia zarządzania wiedzą. Podstawowa terminologia.3
T-W-2Obszary zarządzania wiedzą.3
T-W-3Elementy systemu uczenia się organizacji.3
T-W-4Konkurencja oparta na wiedzy a innowacyjność przedsiębiorstwa.3
T-W-5Metody wspomagające rozwój wiedzy i procesy uczenia się. Zarządzanie wiedzą osobistą.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo na ćwiczeniach: prezentacje multimedialne, praca nad studiami przypadków, prezentacje studentów.15
A-A-2Przygotowanie wlasnego projektu na podstawie praktycznego przykładu10
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo na zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do zajęć - studium literatury15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne
M-2Wykłady aktywizujące
M-3Wykłady informacyjne
M-4Wykłady aktywizujące

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca
S-2Ocena formująca: Ocena formująca

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/9_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy zarządzania wiedzą w organizacji
Z_1A_W03, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W03C-2T-A-2, T-W-4, T-A-3, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-W-1M-3, M-4S-2
Z_1A_D5/9_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na kluczowe metody rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
Z_1A_W13, Z_1A_W12S1A_W08, S1A_W09C-2T-A-4, T-A-3, T-A-2M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/9_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania wiedzą należy zastosować w danym przypadku.
Z_1A_U03, Z_1A_U09S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-A-2, T-A-3, T-W-4, T-W-3, T-A-4, T-A-1, T-W-5M-3, M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/9_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy zarządzania wiedzą w organizacji
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
Z_1A_D5/9_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na kluczowe metody rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat istoty kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat istoty kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/9_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania wiedzą należy zastosować w danym przypadku.
2,0Student nie umie stosować żadnej z poznanych metod zarządzania wiedzą
3,0Student potrafi zaplanować uczenie się przy użyciu najczęściej stosowanych metod zarządzania wiedzą
3,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą w procesie uczenia się
4,0Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą oraz dokonać analizy ograniczeń ich stosowania
4,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, dokonać analizy ograniczeń ich stosowania oraz łączyć je ze sobą
5,0Student potrafi stosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, łączyć je ze sobą, dokonać analizy ich ograniczeń oraz rozwiązywać problemy związane z ich wdrażaniem

Literatura podstawowa

  1. Jan Fazlagić, Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, OnePress, Gliwice, 2010
  2. Michael Porter, Porter, M., Czym jest strategia? Sekrety skutecznych strategii, Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska, s. 12-42., Warszwa, 2010
  3. Robert Kaplan, David Norton, Masz problemy ze strategią? Przedstaw ją w formie mapy. Sekrety skutecznych strategii, Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska, s. 42-58., Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Kazimierz Perechuda, Zarządzanie wiedza w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Lokalizacja wiedzy w organizacji (case-study).3
T-A-2Uczące się przedsiębiorstwo w praktyce. Metody pozyskiwania wiedzy.3
T-A-3Prezentacje projektów zaliczeniowych (organizacje zarządzające wiedzą).6
T-A-4Lokalizacja wiedzy w organizacji (case-study).3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historia zarządzania wiedzą. Podstawowa terminologia.3
T-W-2Obszary zarządzania wiedzą.3
T-W-3Elementy systemu uczenia się organizacji.3
T-W-4Konkurencja oparta na wiedzy a innowacyjność przedsiębiorstwa.3
T-W-5Metody wspomagające rozwój wiedzy i procesy uczenia się. Zarządzanie wiedzą osobistą.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo na ćwiczeniach: prezentacje multimedialne, praca nad studiami przypadków, prezentacje studentów.15
A-A-2Przygotowanie wlasnego projektu na podstawie praktycznego przykładu10
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo na zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do zajęć - studium literatury15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/9_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy zarządzania wiedzą w organizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z tematyką zarządzania wiedzą oraz jego praktycznego zastosowana w przedsiębiorstwie.
Treści programoweT-A-2Uczące się przedsiębiorstwo w praktyce. Metody pozyskiwania wiedzy.
T-W-4Konkurencja oparta na wiedzy a innowacyjność przedsiębiorstwa.
T-A-3Prezentacje projektów zaliczeniowych (organizacje zarządzające wiedzą).
T-W-5Metody wspomagające rozwój wiedzy i procesy uczenia się. Zarządzanie wiedzą osobistą.
T-W-2Obszary zarządzania wiedzą.
T-W-3Elementy systemu uczenia się organizacji.
T-A-1Lokalizacja wiedzy w organizacji (case-study).
T-W-1Historia zarządzania wiedzą. Podstawowa terminologia.
Metody nauczaniaM-3Wykłady informacyjne
M-4Wykłady aktywizujące
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/9_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na kluczowe metody rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W12identyfikuje procesy zmian w organizacjach, charakteryzuje ewolucję struktur organizacyjnych oraz wskazuje na czynniki strukturotwórcze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z tematyką zarządzania wiedzą oraz jego praktycznego zastosowana w przedsiębiorstwie.
Treści programoweT-A-4Lokalizacja wiedzy w organizacji (case-study).
T-A-3Prezentacje projektów zaliczeniowych (organizacje zarządzające wiedzą).
T-A-2Uczące się przedsiębiorstwo w praktyce. Metody pozyskiwania wiedzy.
Metody nauczaniaM-3Wykłady informacyjne
M-4Wykłady aktywizujące
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat istoty kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat istoty kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/9_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania wiedzą należy zastosować w danym przypadku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z tematyką zarządzania wiedzą oraz jego praktycznego zastosowana w przedsiębiorstwie.
Treści programoweT-A-2Uczące się przedsiębiorstwo w praktyce. Metody pozyskiwania wiedzy.
T-A-3Prezentacje projektów zaliczeniowych (organizacje zarządzające wiedzą).
T-W-4Konkurencja oparta na wiedzy a innowacyjność przedsiębiorstwa.
T-W-3Elementy systemu uczenia się organizacji.
T-A-4Lokalizacja wiedzy w organizacji (case-study).
T-A-1Lokalizacja wiedzy w organizacji (case-study).
T-W-5Metody wspomagające rozwój wiedzy i procesy uczenia się. Zarządzanie wiedzą osobistą.
Metody nauczaniaM-3Wykłady informacyjne
M-4Wykłady aktywizujące
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie stosować żadnej z poznanych metod zarządzania wiedzą
3,0Student potrafi zaplanować uczenie się przy użyciu najczęściej stosowanych metod zarządzania wiedzą
3,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą w procesie uczenia się
4,0Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą oraz dokonać analizy ograniczeń ich stosowania
4,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, dokonać analizy ograniczeń ich stosowania oraz łączyć je ze sobą
5,0Student potrafi stosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, łączyć je ze sobą, dokonać analizy ich ograniczeń oraz rozwiązywać problemy związane z ich wdrażaniem