Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Elektroniczne usługi finansowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elektroniczne usługi finansowe
Specjalność Informatyka w biznesie
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Ogonowski <Piotr.Ogonowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Henryk Marjak <Henryk.Marjak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności zgodne z wymogami programowymi dla przedmiotów: Podstawy Finansów, Podstawy Gospodarki Elektronicznej, Technologie Informacyjne, Systemy Informatyczne Zarządzania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studenta z obsługą systemów bankowości elektronicznej oraz z elektronicznymi instrumentami płatniczymi występujących we współczesnej gospodarce światowej. Poznanie mechanizmów dokonywania bezpiecznych transakcji i rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych.
C-2Realizujacja usług finansowych (bezgotówkowe transakcje płatnicze) on-line. Prowadzenie rozliczeń finansowych z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych. Poznanie mechanizmów szyfrowanej elektronicznej wymiany danych. Poznanie zasad funkcjonowania elektronicznego systemu rozliczeń transakcji giełdowych na rynku kapitałowym.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Karty płatnicze jako współczesny instrument rozliczeń pieniężnych – istota i przegląd najważniejszych rodzajów tego typu instrumentów finansowych, umowa o wydanie karty płatniczej, idea działania karty debetowej, obciążeniowej i kredytowej.3
T-L-2Infrastruktura umożliwiająca dokonywanie płatności kartowych oraz zasady bezpiecznego posługiwania się kartą płatniczą. Uwarunkowania rozliczeń bezgotówkowych.3
T-L-3Elektroniczna wymiana danych w finansach. Rola Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, w realizacji międzybankowych, bezgotówkowych transakcji płatniczych. Systemy ELIXIR i EuroELIXIR (dla płatności krajowych i transgranicznych w euro).4
T-L-4Realizacja transakcji finansowych (rozliczeń i rozrachunków) za pośrednictwem systemU ELIXIR. Zakładanie rachunku inwestycyjnego i składanie zleceń za pośrednictwem systemów on-line udostępnionych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska i CDM PEKAO S.A3
T-L-5Realizacja transakcji giełdowych w systemach WARSET i SidomaOnLine.2
15
wykłady
T-W-1Pojęcie usług finansowych (usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi na rynku kapitałowym). Prawa ochrony konsumenta usług finansowych (bezpieczeństwo prawne i techniczne elektronicznych usług finansowych).2
T-W-2Struktura rynku instrumentów finansowych.2
T-W-3Rynek papierów wartościowych i rynki instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi. Rynek pieniężny a rynek kapitałowy. Infrastruktura techniczna rynku kapitałowego i instytucji pozagiełdowych. Geneza i rozwój informatycznych systemów bankowych.4
T-W-4Bankowość elektroniczna jako forma dystrybucji usług finansowych. Elektroniczne kanały świadczenia usług bankowych. Systemy transferu pieniądza w Internecie. Systemy płatności on-line.2
T-W-5Szczegółowa charakterystyka najważniejszych instrumentów rozliczeń bezgotówkowych. Polecenie przelewu, jako najczęściej wykorzystywana forma regulowania zobowiązań, realizowana za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji.3
T-W-6Pieniądz elektroniczny - teoria i praktyka w Polsce i na świecie.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych.15
A-L-2Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych.15
A-L-3Opracowanie wyników z laboratorium.10
A-L-4Napisanie raportu z laboratorium.10
A-L-5Przygotowanie prezentacji.10
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury do tematyki wykładów.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2Metody programowane z użyciem komputera.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów odbywa się w formie pisemnej.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie projektu elektronicznej platformy internetowej realizującej płatności w formie bezgotówkowej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/8_W01
Student zna systemy obsługi w bankowości elektronicznej. Zna elektronicznye instrumenty płatnicze występujących we współczesnej gospodarce światowej. Zna mechanizmy dokonywania bezpiecznych transakcji i rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych. Zna usługi finansowe (bezgotówkowe transakcje płatnicze) on-line. Wie jak przeprowadzać rozliczenia finansowe z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych. Zna mechanizmy szyfrowanej elektronicznej wymiany danych. Zna zasady funkcjonowania elektronicznego systemu rozliczeń transakcji giełdowych na rynku kapitałowym.
Z_1A_W07, Z_1A_W01, Z_1A_W08, Z_1A_W03S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W06C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/8_U01
Student nabywa umiejętności obsługi systemów bankowości elektronicznej. Potrafi korzystać z elektronicznych instrumentów płatni-czych występujących we współczesnej gospodarce światowej. Realizuje usługi finansowe (bezgotówkowe transakcje płatnicze) on-line. Przeprowadza rozliczenia finansowe z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych. Wykorzystuje mechanizmy szyfrowanej elektronicznej wymiany danych.
Z_1A_U05, Z_1A_U11, Z_1A_U04, Z_1A_U03, Z_1A_U07, Z_1A_U17, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/8_W01
Student zna systemy obsługi w bankowości elektronicznej. Zna elektronicznye instrumenty płatnicze występujących we współczesnej gospodarce światowej. Zna mechanizmy dokonywania bezpiecznych transakcji i rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych. Zna usługi finansowe (bezgotówkowe transakcje płatnicze) on-line. Wie jak przeprowadzać rozliczenia finansowe z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych. Zna mechanizmy szyfrowanej elektronicznej wymiany danych. Zna zasady funkcjonowania elektronicznego systemu rozliczeń transakcji giełdowych na rynku kapitałowym.
2,0Student nie zna systemów obsługi w bankowości elektronicznej. Nie zna elektronicznych instrumentów płatniczych występujących we współczesnej gospodarce światowej. Nie zna mechanizmów dokonywania bezpiecznych transakcji i rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych. Zna usługi finansowe (bezgotówkowe transakcje płatnicze) on-line. Nie wie jak przeprowadzać rozliczenia finansowe z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych. Nie zna mechanizmów szyfrowanej elektronicznej wymiany danych. Nie zna zasad funkcjonowania elektronicznego systemu rozliczeń transakcji giełdowych na rynku kapitałowym.
3,0Student zna systemy obsługi w bankowości elektronicznej. Zna elektronicznye instrumenty płatnicze występujących we współczesnej gospodarce światowej.
3,5Zna mechanizmy dokonywania bezpiecznych transakcji i rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych.
4,0Zna zasady funkcjonowania elektronicznego systemu rozliczeń transakcji giełdowych na rynku kapitałowym.
4,5Zna mechanizmy szyfrowanej elektronicznej wymiany danych. Zna zasady funkcjonowania elektronicznego systemu rozliczeń transakcji giełdowych na rynku kapitałowym.
5,0Zna zasady funkcjonowania elektronicznego systemu rozliczeń transakcji finansowych na rynkach międzynarodowych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/8_U01
Student nabywa umiejętności obsługi systemów bankowości elektronicznej. Potrafi korzystać z elektronicznych instrumentów płatni-czych występujących we współczesnej gospodarce światowej. Realizuje usługi finansowe (bezgotówkowe transakcje płatnicze) on-line. Przeprowadza rozliczenia finansowe z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych. Wykorzystuje mechanizmy szyfrowanej elektronicznej wymiany danych.
2,0Student nie posiada umiejętności obsługi systemów bankowości elektronicznej. Nie potrafi korzystać z elektronicznych instrumentów płatniczych występujących we współczesnej gospodarce światowej. Nie potrafi dokonywania bezpiecznych transakcji i rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych. Nie potrafi realizować usług finansowych (bezgotówkowych transakcji płatnicze) on-line. Nie potrafi przeprowadzać rozliczeń finansowych z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych. Nie potrafi wykorzystywać mechanizmów szyfrowanej elektronicznej wymiany danych. Nie posiada umiejętności korzystania z elektronicznego systemu rozliczeń transakcji giełdowych na rynku kapitałowym.
3,0Student posiada umiejętności obsługi systemów bankowości elektronicznej. Potrafi korzystać z elektronicznych instrumentów płatniczych występujących we współczesnej gospodarce światowej.
3,5Potrafi korzystać z elektronicznych instrumentów płatniczych występujących we współczesnej gospodarce światowej. Potrafi przeprowadzać bezpieczne transakcje i rozliczenia finansowe krajowe i zagraniczne.
4,0Potrafi realizować usługi finansowe (bezgotówkowe transakcjepłatnicze) on-line. Potrafi przeprowadzać rozliczenia finansowe z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych.
4,5Potrafi przeprowadzać rozliczenia finansowe z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych. Potrafi korzystać z mechanizmów szyfrowanej elektronicznej wymiany danych.
5,0Posiada umiejętność korzystania z elektronicznego systemu rozliczeń transakcji międzynarodowych na współczesnych rynkach finansowych.

Literatura podstawowa

  1. Iwańczuk A., Kotliński G., Bankowe rozliczenia pieniężne, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2008
  2. Solarz M., Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, ALMAMER, Warszawa, 2006
  3. Wojciechowski A., Usługi w sieciach informatycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
  4. Matuszyk A., Matuszyk P. G., Instrumenty bankowości elektronicznej, CeDeWu, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Grzywacz J., Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa, 2006

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Karty płatnicze jako współczesny instrument rozliczeń pieniężnych – istota i przegląd najważniejszych rodzajów tego typu instrumentów finansowych, umowa o wydanie karty płatniczej, idea działania karty debetowej, obciążeniowej i kredytowej.3
T-L-2Infrastruktura umożliwiająca dokonywanie płatności kartowych oraz zasady bezpiecznego posługiwania się kartą płatniczą. Uwarunkowania rozliczeń bezgotówkowych.3
T-L-3Elektroniczna wymiana danych w finansach. Rola Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, w realizacji międzybankowych, bezgotówkowych transakcji płatniczych. Systemy ELIXIR i EuroELIXIR (dla płatności krajowych i transgranicznych w euro).4
T-L-4Realizacja transakcji finansowych (rozliczeń i rozrachunków) za pośrednictwem systemU ELIXIR. Zakładanie rachunku inwestycyjnego i składanie zleceń za pośrednictwem systemów on-line udostępnionych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska i CDM PEKAO S.A3
T-L-5Realizacja transakcji giełdowych w systemach WARSET i SidomaOnLine.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie usług finansowych (usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi na rynku kapitałowym). Prawa ochrony konsumenta usług finansowych (bezpieczeństwo prawne i techniczne elektronicznych usług finansowych).2
T-W-2Struktura rynku instrumentów finansowych.2
T-W-3Rynek papierów wartościowych i rynki instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi. Rynek pieniężny a rynek kapitałowy. Infrastruktura techniczna rynku kapitałowego i instytucji pozagiełdowych. Geneza i rozwój informatycznych systemów bankowych.4
T-W-4Bankowość elektroniczna jako forma dystrybucji usług finansowych. Elektroniczne kanały świadczenia usług bankowych. Systemy transferu pieniądza w Internecie. Systemy płatności on-line.2
T-W-5Szczegółowa charakterystyka najważniejszych instrumentów rozliczeń bezgotówkowych. Polecenie przelewu, jako najczęściej wykorzystywana forma regulowania zobowiązań, realizowana za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji.3
T-W-6Pieniądz elektroniczny - teoria i praktyka w Polsce i na świecie.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych.15
A-L-2Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych.15
A-L-3Opracowanie wyników z laboratorium.10
A-L-4Napisanie raportu z laboratorium.10
A-L-5Przygotowanie prezentacji.10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury do tematyki wykładów.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/8_W01Student zna systemy obsługi w bankowości elektronicznej. Zna elektronicznye instrumenty płatnicze występujących we współczesnej gospodarce światowej. Zna mechanizmy dokonywania bezpiecznych transakcji i rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych. Zna usługi finansowe (bezgotówkowe transakcje płatnicze) on-line. Wie jak przeprowadzać rozliczenia finansowe z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych. Zna mechanizmy szyfrowanej elektronicznej wymiany danych. Zna zasady funkcjonowania elektronicznego systemu rozliczeń transakcji giełdowych na rynku kapitałowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studenta z obsługą systemów bankowości elektronicznej oraz z elektronicznymi instrumentami płatniczymi występujących we współczesnej gospodarce światowej. Poznanie mechanizmów dokonywania bezpiecznych transakcji i rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych.
Treści programoweT-W-1Pojęcie usług finansowych (usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi na rynku kapitałowym). Prawa ochrony konsumenta usług finansowych (bezpieczeństwo prawne i techniczne elektronicznych usług finansowych).
T-W-2Struktura rynku instrumentów finansowych.
T-W-3Rynek papierów wartościowych i rynki instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi. Rynek pieniężny a rynek kapitałowy. Infrastruktura techniczna rynku kapitałowego i instytucji pozagiełdowych. Geneza i rozwój informatycznych systemów bankowych.
T-W-4Bankowość elektroniczna jako forma dystrybucji usług finansowych. Elektroniczne kanały świadczenia usług bankowych. Systemy transferu pieniądza w Internecie. Systemy płatności on-line.
T-W-5Szczegółowa charakterystyka najważniejszych instrumentów rozliczeń bezgotówkowych. Polecenie przelewu, jako najczęściej wykorzystywana forma regulowania zobowiązań, realizowana za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji.
T-W-6Pieniądz elektroniczny - teoria i praktyka w Polsce i na świecie.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy, objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów odbywa się w formie pisemnej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna systemów obsługi w bankowości elektronicznej. Nie zna elektronicznych instrumentów płatniczych występujących we współczesnej gospodarce światowej. Nie zna mechanizmów dokonywania bezpiecznych transakcji i rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych. Zna usługi finansowe (bezgotówkowe transakcje płatnicze) on-line. Nie wie jak przeprowadzać rozliczenia finansowe z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych. Nie zna mechanizmów szyfrowanej elektronicznej wymiany danych. Nie zna zasad funkcjonowania elektronicznego systemu rozliczeń transakcji giełdowych na rynku kapitałowym.
3,0Student zna systemy obsługi w bankowości elektronicznej. Zna elektronicznye instrumenty płatnicze występujących we współczesnej gospodarce światowej.
3,5Zna mechanizmy dokonywania bezpiecznych transakcji i rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych.
4,0Zna zasady funkcjonowania elektronicznego systemu rozliczeń transakcji giełdowych na rynku kapitałowym.
4,5Zna mechanizmy szyfrowanej elektronicznej wymiany danych. Zna zasady funkcjonowania elektronicznego systemu rozliczeń transakcji giełdowych na rynku kapitałowym.
5,0Zna zasady funkcjonowania elektronicznego systemu rozliczeń transakcji finansowych na rynkach międzynarodowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/8_U01Student nabywa umiejętności obsługi systemów bankowości elektronicznej. Potrafi korzystać z elektronicznych instrumentów płatni-czych występujących we współczesnej gospodarce światowej. Realizuje usługi finansowe (bezgotówkowe transakcje płatnicze) on-line. Przeprowadza rozliczenia finansowe z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych. Wykorzystuje mechanizmy szyfrowanej elektronicznej wymiany danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Realizujacja usług finansowych (bezgotówkowe transakcje płatnicze) on-line. Prowadzenie rozliczeń finansowych z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych. Poznanie mechanizmów szyfrowanej elektronicznej wymiany danych. Poznanie zasad funkcjonowania elektronicznego systemu rozliczeń transakcji giełdowych na rynku kapitałowym.
Treści programoweT-L-1Karty płatnicze jako współczesny instrument rozliczeń pieniężnych – istota i przegląd najważniejszych rodzajów tego typu instrumentów finansowych, umowa o wydanie karty płatniczej, idea działania karty debetowej, obciążeniowej i kredytowej.
T-L-3Elektroniczna wymiana danych w finansach. Rola Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, w realizacji międzybankowych, bezgotówkowych transakcji płatniczych. Systemy ELIXIR i EuroELIXIR (dla płatności krajowych i transgranicznych w euro).
T-L-4Realizacja transakcji finansowych (rozliczeń i rozrachunków) za pośrednictwem systemU ELIXIR. Zakładanie rachunku inwestycyjnego i składanie zleceń za pośrednictwem systemów on-line udostępnionych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska i CDM PEKAO S.A
T-L-5Realizacja transakcji giełdowych w systemach WARSET i SidomaOnLine.
Metody nauczaniaM-2Metody programowane z użyciem komputera.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie projektu elektronicznej platformy internetowej realizującej płatności w formie bezgotówkowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności obsługi systemów bankowości elektronicznej. Nie potrafi korzystać z elektronicznych instrumentów płatniczych występujących we współczesnej gospodarce światowej. Nie potrafi dokonywania bezpiecznych transakcji i rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych. Nie potrafi realizować usług finansowych (bezgotówkowych transakcji płatnicze) on-line. Nie potrafi przeprowadzać rozliczeń finansowych z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych. Nie potrafi wykorzystywać mechanizmów szyfrowanej elektronicznej wymiany danych. Nie posiada umiejętności korzystania z elektronicznego systemu rozliczeń transakcji giełdowych na rynku kapitałowym.
3,0Student posiada umiejętności obsługi systemów bankowości elektronicznej. Potrafi korzystać z elektronicznych instrumentów płatniczych występujących we współczesnej gospodarce światowej.
3,5Potrafi korzystać z elektronicznych instrumentów płatniczych występujących we współczesnej gospodarce światowej. Potrafi przeprowadzać bezpieczne transakcje i rozliczenia finansowe krajowe i zagraniczne.
4,0Potrafi realizować usługi finansowe (bezgotówkowe transakcjepłatnicze) on-line. Potrafi przeprowadzać rozliczenia finansowe z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych.
4,5Potrafi przeprowadzać rozliczenia finansowe z wykorzystaniem bankowych systemów informatycznych. Potrafi korzystać z mechanizmów szyfrowanej elektronicznej wymiany danych.
5,0Posiada umiejętność korzystania z elektronicznego systemu rozliczeń transakcji międzynarodowych na współczesnych rynkach finansowych.