Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Systemy wspomagania decyzji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy wspomagania decyzji
Specjalność Informatyka w biznesie
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Henryk Marjak <Henryk.Marjak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Ogonowski <Piotr.Ogonowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie realizacji przedmiotu „Technologie informacyjne”

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z informacjami dotyczącymi projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Metodyka analizy potrzeb informacyjnych. Analiza procesu decyzyjnego i kryteria wyboru.6
T-L-2Zasady i etapy projektowania systemu ekspertowego. Omówienie modułów pakietu Sphinx 4.0.6
T-L-3Projektowanie systemu regułowego w PC Shell3
15
wykłady
T-W-1Proces decyzyjny – etapy i kryteria wyboru. Klasyfikacja i obszary zastosowań systemów wspomagania decyzji.4
T-W-2Analityczne systemy wspomagania decyzji (business intelligence). Metody sztucznej inteligencji (programowanie logiczne, logika rozmyta).4
T-W-3Budowa i zasady działania regułowych systemów ekspertowych. Pojęcie sztucznych sieci neuronowych i ich zastosowania w ekonomii.4
T-W-4Systemy rozmyte (fuzzy systems). Kierunki rozwoju systemów doradczych.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów20
A-L-3Przygotowanie projektu i dokumentacji20
A-L-4Konsultacje projektowe5
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów7
A-W-3Przygotowanie do kolokwium8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metoda projektów
M-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wiedzy z wykładów - kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: Rozwiązanie zadanego problemu decyzyjnego - projekt

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/7_W01
Student zna pojęcia z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
Z_1A_W01, Z_1A_W07, Z_1A_W08, Z_1A_W14S1A_W01, S1A_W06, S1A_W10C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/7_U01
Student potrafi analizować potrzeby informacyjne, procesy decyzyjne, zaprojektować system regułowy za pomocą PC Shell
Z_1A_U01, Z_1A_U18, Z_1A_U05, Z_1A_U11S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U07, S1A_U09C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/7_W01
Student zna pojęcia z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
2,0Student zna pojęć z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
3,0Student zna podstawowe pojęcia z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
3,5Student zna pojęcia z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
4,0Student zna i wyjaśnia pojęcia z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
4,5Student zna i wyjaśnia zaawansowane pojęcia z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących wskazane metody sztucznej inteligencji
5,0Student zna i wyjaśnia zaawansowane pojęcia z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/7_U01
Student potrafi analizować potrzeby informacyjne, procesy decyzyjne, zaprojektować system regułowy za pomocą PC Shell
2,0Student nie potrafi analizować potrzeb informacyjnych, procesów decyzyjnych, projektować systemów regułowych za pomocą PC Shell
3,0Student potrafi analizować podstawowe potrzeby informacyjne, procesy decyzyjne, zaprojektować prosty system regułowy za pomocą PC Shell
3,5Student potrafi analizować potrzeby informacyjne, procesy decyzyjne, zaprojektować system regułowy za pomocą PC Shell
4,0Student potrafi analizować potrzeby informacyjne, procesy decyzyjne, zaprojektować rozbudowany system regułowy za pomocą PC Shell
4,5Student potrafi analizować zaawansowane potrzeby informacyjne, procesy decyzyjne, zaprojektować rozbudowany system regułowy za pomocą PC Shell
5,0Student potrafi analizować zaawansowane potrzeby informacyjne, procesy decyzyjne, zaprojektować rozbudowany system regułowy za pomocą PC Shell, potrafi wskazać inne narzędzia do budowy systemów regułowych

Literatura podstawowa

  1. Kwiatkowska A., Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
  2. Marciniak M., Orylska J., Systemy wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach gospodarki żywnościowej. Metody, narzędzia i środki inteligentnych systemów doradczych, Wyd. TNOiK, Szczecin, 1999
  3. Zieliński J., Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa, 2000
  4. Aitech sp.z o.o., Dokumentacja pakietu SPHINX 4.0, Aitech sp.z o.o., 2011

Literatura dodatkowa

  1. Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Metodyka analizy potrzeb informacyjnych. Analiza procesu decyzyjnego i kryteria wyboru.6
T-L-2Zasady i etapy projektowania systemu ekspertowego. Omówienie modułów pakietu Sphinx 4.0.6
T-L-3Projektowanie systemu regułowego w PC Shell3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Proces decyzyjny – etapy i kryteria wyboru. Klasyfikacja i obszary zastosowań systemów wspomagania decyzji.4
T-W-2Analityczne systemy wspomagania decyzji (business intelligence). Metody sztucznej inteligencji (programowanie logiczne, logika rozmyta).4
T-W-3Budowa i zasady działania regułowych systemów ekspertowych. Pojęcie sztucznych sieci neuronowych i ich zastosowania w ekonomii.4
T-W-4Systemy rozmyte (fuzzy systems). Kierunki rozwoju systemów doradczych.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów20
A-L-3Przygotowanie projektu i dokumentacji20
A-L-4Konsultacje projektowe5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów7
A-W-3Przygotowanie do kolokwium8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/7_W01Student zna pojęcia z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W14zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z informacjami dotyczącymi projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych
Treści programoweT-W-1Proces decyzyjny – etapy i kryteria wyboru. Klasyfikacja i obszary zastosowań systemów wspomagania decyzji.
T-W-2Analityczne systemy wspomagania decyzji (business intelligence). Metody sztucznej inteligencji (programowanie logiczne, logika rozmyta).
T-W-3Budowa i zasady działania regułowych systemów ekspertowych. Pojęcie sztucznych sieci neuronowych i ich zastosowania w ekonomii.
T-W-4Systemy rozmyte (fuzzy systems). Kierunki rozwoju systemów doradczych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wiedzy z wykładów - kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student zna pojęć z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
3,0Student zna podstawowe pojęcia z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
3,5Student zna pojęcia z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
4,0Student zna i wyjaśnia pojęcia z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
4,5Student zna i wyjaśnia zaawansowane pojęcia z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących wskazane metody sztucznej inteligencji
5,0Student zna i wyjaśnia zaawansowane pojęcia z zakresu projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/7_U01Student potrafi analizować potrzeby informacyjne, procesy decyzyjne, zaprojektować system regułowy za pomocą PC Shell
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z informacjami dotyczącymi projektowania i zastosowań nowoczesnych systemów doradczych, w tym systemów ekspertowych
Treści programoweT-L-1Metodyka analizy potrzeb informacyjnych. Analiza procesu decyzyjnego i kryteria wyboru.
T-L-2Zasady i etapy projektowania systemu ekspertowego. Omówienie modułów pakietu Sphinx 4.0.
T-L-3Projektowanie systemu regułowego w PC Shell
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów
M-3Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Rozwiązanie zadanego problemu decyzyjnego - projekt
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi analizować potrzeb informacyjnych, procesów decyzyjnych, projektować systemów regułowych za pomocą PC Shell
3,0Student potrafi analizować podstawowe potrzeby informacyjne, procesy decyzyjne, zaprojektować prosty system regułowy za pomocą PC Shell
3,5Student potrafi analizować potrzeby informacyjne, procesy decyzyjne, zaprojektować system regułowy za pomocą PC Shell
4,0Student potrafi analizować potrzeby informacyjne, procesy decyzyjne, zaprojektować rozbudowany system regułowy za pomocą PC Shell
4,5Student potrafi analizować zaawansowane potrzeby informacyjne, procesy decyzyjne, zaprojektować rozbudowany system regułowy za pomocą PC Shell
5,0Student potrafi analizować zaawansowane potrzeby informacyjne, procesy decyzyjne, zaprojektować rozbudowany system regułowy za pomocą PC Shell, potrafi wskazać inne narzędzia do budowy systemów regułowych