Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy informatyczne zarządzania
Specjalność Informatyka w biznesie
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Ogonowski <Piotr.Ogonowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Henryk Marjak <Henryk.Marjak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 30 2,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie realizacji programów przedmiotów „Technologie informacyjne” i „Informatyka w zarządzaniu”.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z problematyką dotyczącą Informatycznych Systemów Zarządzania i ich wpływu na wspomaganie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.
C-2Zapoznanie studenta z funkcjonalnością wybranych modułów ISZ, zasadami wyboru, instalowania i administrowania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Organizacja danych ekonomicznych w systemach informacyjnych przedsiębiorstwa1
T-L-2Procedury bezpieczeństwa danych w sieciowych systemach informatycznych wspomagających zarządzanie korporacyjną organizacją gospodarczą.1
T-L-3Praca z wybranymi modułami Informatycznych Systemów Zarządzania klasy ERP/MRPII (SYMFONIA i TETA CONSTELATION).8
T-L-4Elektroniczna rejestracja operacji gospodarczych i transakcji handlowych. Procedury i tryb generowania raportów. Raportowanie dla potrzeb sprawozdawczości ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.5
15
wykłady
T-W-1Systemy zarządzania klasy MRP (Material Requirements Planning)1
T-W-2Zarządzanie zasobami informacyjnymi w organizacjach gospodarczych.1
T-W-3Struktura i funkcje systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.1
T-W-4Systemy CRM (Customer Relationship Management).2
T-W-5Systemy SRM (Supplier Relationship Management).2
T-W-6Systemy Informatyczne dla logistyki SCM (Supply Chain Management);2
T-W-7Systemy DSS (Decision Support Systems); ES (Expert Systems); KM (Knowledge Management Systems)6
T-W-8Elektroniczna Wymiana Danych EDI (Electronic Data Interchange).2
T-W-9Archiwizacja i problematyka bezpieczeństwa danych w korporacyjnych systemach sieciowych.2
T-W-10Prezentacje funkcjonalności przykładowych informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.11
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych.15
A-L-2Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów5
A-L-3Przygotowanie projektu i dokumentacji8
A-L-4Konsultacje projektowe2
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów28
A-W-3Udział w egzaminie2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
M-2Objaśnienie
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: podsumowujący Egzamin sprawdzający wiedzę z wykładów
S-2Ocena podsumowująca: podsumowujący Zaliczenie praktyczne wybranych funkcjonalności modułu ISZ.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/6_W01
Student zna wpływ ISZ na wspomaganie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Zna zasady funkcjonowania rynku producentów oprogramowania dla potrzeb wspomagania zarządzania przedsiębiorstw różnych branż i sektorów gospodarki.
Z_1A_W01, Z_1A_W08, Z_1A_W09, Z_1A_W14, Z_1A_W07S1A_W01, S1A_W06, S1A_W10C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/6_U01
Student potrafi zainstalować i zarządzać modułami Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Potrafi w systemie informatycznym definiować, generować i interpretować określone raporty i sprawozdania.
Z_1A_U03, Z_1A_U04, Z_1A_U05, Z_1A_U01, Z_1A_U11, Z_1A_U17S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-3, M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/6_W01
Student zna wpływ ISZ na wspomaganie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Zna zasady funkcjonowania rynku producentów oprogramowania dla potrzeb wspomagania zarządzania przedsiębiorstw różnych branż i sektorów gospodarki.
2,0Student nie zna podstawowych pojeć dotyczących systemów informatycznych zarządzania i ich wpływu na wspomaganie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.
3,0Student zna w stopniu dostatecznym zagadnienia związane z zastosowaniami informatycznych systemów zarządzania i ich wpływu na zmiany w przedsiębiorstwie.
3,5Student zna i analizuje zagadnienia związane z zastosowaniami systemów informatycznych i ich wpływu na zmiany w systemie zarządzania w przedsiębiorstwie.
4,0Student zna i analizuje rozszerzone zagadnienia związane z zastosowaniami technologii ICT, ich wpływu na gospodarkę w przedsębiorstwie i zwiększenie efektywności procesów informacyjno-decyzyjnych.
4,5Student zna i analizuje rozszerzone zagadnienia związane z zastosowaniami technologii ICT, ich wpływu na gospodarkę przedsiębiorstwa, zmianę struktury produkcji i zaopatrzenia. Rozwiązuje problemy informacyjno-decyzyjne dotyczące planowania operacyjnego, taktycznego i strategicznego.
5,0Student zna i analizuje rozszerzone zagadnienia związane z zastosowaniami technologii ICT, ich wpływu na gospodarkę przedsiębiorstwa, zmianę struktury produkcji i zaopatrzenia. Rozwiązuje problemy informacyjno-decyzyjne dotyczące planowania operacyjnego, taktycznego i strategicznego.Student zna i analizuje zagadnienia związane z gospodarką elektroniczną i jej wpływem na zmiany struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, znajduje rozwiązania problemów informacyjno-decyzyjnych wspólczesnej gospodarki. Wie w jaki sposób zdefiniować system informatyczny dla konkretnego modelu biznesowego.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/6_U01
Student potrafi zainstalować i zarządzać modułami Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Potrafi w systemie informatycznym definiować, generować i interpretować określone raporty i sprawozdania.
2,0Student nie potrafi zainstalować i pracować ze wskazanym modułem Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) przedsiębiorstwem.
3,0Student potrafi zainstalować podstawowe moduły i elementy ZSZ, zarządzać nimi na poziomie podstawowym.
3,5Student potrafi zarządzać wskazanym modułem systemu zarządzania, potrafi dokonać wyboru modułu oraz jego elementów. Potrafi sprecyzować potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa w trakcie wyboru ZSZ.
4,0Student potrafi zainstalować rozszerzone elementy i zarządzać wskazanym systemem zarządzania, potrafi dokonać optymalnego wyboru podsystemu oraz jego elementów.
4,5Student potrafi zainstalować rozszerzone elementy i zarządzać wskazanym systemem zarządzania, w tym dokonać podstawowej konfiguracji wszystkich modułów ZSZ, potrafi dokonać optymalnego wyboru funkcjonalności oraz jego elementów.
5,0Student potrafi zainstalować rozszerzone elementy i zarządzać wskazanym systemem zarządzania, w tym konfigurować moduły systemu dla potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, potrafi dokonać optymalnego wyboru funkcjonalności oraz jego elementów. Potrafi zaprojektować niestandardowe dokumenty żródłowe, raporty i sprawozdania mozliwe do wygenerowania przez system.

Literatura podstawowa

  1. Januszewski A., FunkcjonalnośFunkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T 1. Zintegrowane systemy transakcyjne., MIKOM, Warszawa, 2010
  2. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T 2. Systemy Business Intelligence, MIKOM, Warszawa, 2010
  3. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa, 2010
  2. Podręcznik użytkownika, System Zarządzania Symfonia - HANDEL (Magazyny, Sprzedaż, Usługi, Rozliczenia), Podręcznik Użytkownika, Sage Symfonia, Warszawa, 2010

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Organizacja danych ekonomicznych w systemach informacyjnych przedsiębiorstwa1
T-L-2Procedury bezpieczeństwa danych w sieciowych systemach informatycznych wspomagających zarządzanie korporacyjną organizacją gospodarczą.1
T-L-3Praca z wybranymi modułami Informatycznych Systemów Zarządzania klasy ERP/MRPII (SYMFONIA i TETA CONSTELATION).8
T-L-4Elektroniczna rejestracja operacji gospodarczych i transakcji handlowych. Procedury i tryb generowania raportów. Raportowanie dla potrzeb sprawozdawczości ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Systemy zarządzania klasy MRP (Material Requirements Planning)1
T-W-2Zarządzanie zasobami informacyjnymi w organizacjach gospodarczych.1
T-W-3Struktura i funkcje systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.1
T-W-4Systemy CRM (Customer Relationship Management).2
T-W-5Systemy SRM (Supplier Relationship Management).2
T-W-6Systemy Informatyczne dla logistyki SCM (Supply Chain Management);2
T-W-7Systemy DSS (Decision Support Systems); ES (Expert Systems); KM (Knowledge Management Systems)6
T-W-8Elektroniczna Wymiana Danych EDI (Electronic Data Interchange).2
T-W-9Archiwizacja i problematyka bezpieczeństwa danych w korporacyjnych systemach sieciowych.2
T-W-10Prezentacje funkcjonalności przykładowych informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.11
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych.15
A-L-2Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów5
A-L-3Przygotowanie projektu i dokumentacji8
A-L-4Konsultacje projektowe2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów28
A-W-3Udział w egzaminie2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/6_W01Student zna wpływ ISZ na wspomaganie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Zna zasady funkcjonowania rynku producentów oprogramowania dla potrzeb wspomagania zarządzania przedsiębiorstw różnych branż i sektorów gospodarki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W14zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z problematyką dotyczącą Informatycznych Systemów Zarządzania i ich wpływu na wspomaganie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.
Treści programoweT-W-1Systemy zarządzania klasy MRP (Material Requirements Planning)
T-W-2Zarządzanie zasobami informacyjnymi w organizacjach gospodarczych.
T-W-3Struktura i funkcje systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.
T-W-4Systemy CRM (Customer Relationship Management).
T-W-5Systemy SRM (Supplier Relationship Management).
T-W-6Systemy Informatyczne dla logistyki SCM (Supply Chain Management);
T-W-7Systemy DSS (Decision Support Systems); ES (Expert Systems); KM (Knowledge Management Systems)
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: podsumowujący Egzamin sprawdzający wiedzę z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojeć dotyczących systemów informatycznych zarządzania i ich wpływu na wspomaganie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.
3,0Student zna w stopniu dostatecznym zagadnienia związane z zastosowaniami informatycznych systemów zarządzania i ich wpływu na zmiany w przedsiębiorstwie.
3,5Student zna i analizuje zagadnienia związane z zastosowaniami systemów informatycznych i ich wpływu na zmiany w systemie zarządzania w przedsiębiorstwie.
4,0Student zna i analizuje rozszerzone zagadnienia związane z zastosowaniami technologii ICT, ich wpływu na gospodarkę w przedsębiorstwie i zwiększenie efektywności procesów informacyjno-decyzyjnych.
4,5Student zna i analizuje rozszerzone zagadnienia związane z zastosowaniami technologii ICT, ich wpływu na gospodarkę przedsiębiorstwa, zmianę struktury produkcji i zaopatrzenia. Rozwiązuje problemy informacyjno-decyzyjne dotyczące planowania operacyjnego, taktycznego i strategicznego.
5,0Student zna i analizuje rozszerzone zagadnienia związane z zastosowaniami technologii ICT, ich wpływu na gospodarkę przedsiębiorstwa, zmianę struktury produkcji i zaopatrzenia. Rozwiązuje problemy informacyjno-decyzyjne dotyczące planowania operacyjnego, taktycznego i strategicznego.Student zna i analizuje zagadnienia związane z gospodarką elektroniczną i jej wpływem na zmiany struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, znajduje rozwiązania problemów informacyjno-decyzyjnych wspólczesnej gospodarki. Wie w jaki sposób zdefiniować system informatyczny dla konkretnego modelu biznesowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/6_U01Student potrafi zainstalować i zarządzać modułami Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Potrafi w systemie informatycznym definiować, generować i interpretować określone raporty i sprawozdania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z funkcjonalnością wybranych modułów ISZ, zasadami wyboru, instalowania i administrowania.
Treści programoweT-L-1Organizacja danych ekonomicznych w systemach informacyjnych przedsiębiorstwa
T-L-2Procedury bezpieczeństwa danych w sieciowych systemach informatycznych wspomagających zarządzanie korporacyjną organizacją gospodarczą.
T-L-3Praca z wybranymi modułami Informatycznych Systemów Zarządzania klasy ERP/MRPII (SYMFONIA i TETA CONSTELATION).
T-L-4Elektroniczna rejestracja operacji gospodarczych i transakcji handlowych. Procedury i tryb generowania raportów. Raportowanie dla potrzeb sprawozdawczości ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: podsumowujący Zaliczenie praktyczne wybranych funkcjonalności modułu ISZ.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zainstalować i pracować ze wskazanym modułem Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) przedsiębiorstwem.
3,0Student potrafi zainstalować podstawowe moduły i elementy ZSZ, zarządzać nimi na poziomie podstawowym.
3,5Student potrafi zarządzać wskazanym modułem systemu zarządzania, potrafi dokonać wyboru modułu oraz jego elementów. Potrafi sprecyzować potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa w trakcie wyboru ZSZ.
4,0Student potrafi zainstalować rozszerzone elementy i zarządzać wskazanym systemem zarządzania, potrafi dokonać optymalnego wyboru podsystemu oraz jego elementów.
4,5Student potrafi zainstalować rozszerzone elementy i zarządzać wskazanym systemem zarządzania, w tym dokonać podstawowej konfiguracji wszystkich modułów ZSZ, potrafi dokonać optymalnego wyboru funkcjonalności oraz jego elementów.
5,0Student potrafi zainstalować rozszerzone elementy i zarządzać wskazanym systemem zarządzania, w tym konfigurować moduły systemu dla potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, potrafi dokonać optymalnego wyboru funkcjonalności oraz jego elementów. Potrafi zaprojektować niestandardowe dokumenty żródłowe, raporty i sprawozdania mozliwe do wygenerowania przez system.