Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Technologie internetowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie internetowe
Specjalność Informatyka w biznesie
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Ogonowski <Piotr.Ogonowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Henryk Marjak <Henryk.Marjak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji programów przedmiotów „Technologie informacyjne” i „Informatyka w zarządzaniu”.
W-2Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji programów przedmiotów „Technologie informacyjne” i „Informatyka w zarządzaniu”.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z narzedziami biznesowymi w technologii internetowej.
C-2Zapoznanie studentów z problematyką analityki internetowej
C-3Umiejętność posługiwania się narzedziami do analityki internetowej.
C-4Zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa w internecie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zastosowanie wybranych technologii sieci Web2
T-L-2Modele e-biznesu4
T-L-3Marketing w wyszukiwarkach4
T-L-4Źródła i zbieranie danych4
T-L-5Podstawy analizy danych internetowych4
T-L-6Narzędzia do analizy danych internetowych4
T-L-7Analiza konkurencji i witryn4
T-L-8Mierzenie efektywności stron www4
30
wykłady
T-W-1Technologie sieci Web4
T-W-2Technologie internetowe a e-biznes4
T-W-3Podstawy analityki internetowej4
T-W-4Problem bezpieczeństwa w Internecie, zagadnienia programowe i prawne3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do zajęć13
A-L-3Przygotowanie się do kolokwiów zaliczeniowych13
A-L-4Kolokwium zaliczeniowe4
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury przedmiotu7
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu6
A-W-4Udział w egzaminie2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające/ wyklad informacyjny
M-2Metody problemowe / wykład konwersatoryjny
M-3Metody praktyczne / ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/4_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma wiedzę na temat technologii internetowych w biznesie oraz podstaw analizy internetowej.
Z_1A_W11, Z_1A_W04S1A_W03, S1A_W07C-3, C-2, C-4T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-L-8, T-L-6, T-L-2M-1, M-2S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/4_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć zastosować poznane rozwiązania w zakresie analizy danych internetowych.
Z_1A_U11, Z_1A_U04S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-1, C-3T-L-8, T-L-5, T-L-2, T-L-6, T-L-3, T-L-1, T-L-7, T-W-3, T-L-4M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/4_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma wiedzę na temat technologii internetowych w biznesie oraz podstaw analizy internetowej.
2,0Student nie zna podstawowych pojęć dotyczących technologii i analityki internetowej.
3,0Potrafi w stopniu dostatecznym zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczących technologii i analityki internetowej.
3,5Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczących technologii i analityki internetowej oraz problemy bezpieczeństwa w Internecie.
4,0Potrafi w stopniu dobrym zdefiniować pojęcia dotyczących technologii i analityki internetowej oraz problemy bezpieczeństwa w Internecie i z niewielkimi błędami określić ich wpływ na funkcjonowanie organizacji.
4,5Potrafi prawidłowo zdefiniować pojęcia dotyczących technologii i analityki internetowej oraz problemy bezpieczeństwa w Internecie i określić ich wpływ na funkcjonowanie organizacji.
5,0Potrafi bezbłędnie zdefiniować pojęcia dotyczących technologii i analityki internetowej oraz problemy bezpieczeństwa w Internecie i określić ich wpływ na funkcjonowanie organizacji.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/4_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć zastosować poznane rozwiązania w zakresie analizy danych internetowych.
2,0Student nie opanował podstawowych umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania wybranych technologii sieci Web i modeli e-biznesu.
3,0Student posiada podstawowe umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania wybranych technologii sieci Web i modeli e-biznesu.
3,5Student posiada umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania wybranych technologii sieci Web i modeli e-biznesu w stopniu dość dobrym.
4,0Student w stopniu dość dobrym posiada umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania wybranych technologii sieci Web i modeli e-biznesu oraz stosowania poznanych rozwiązań w zakresie analizy danych internetowych.
4,5Student w stopniu dobrym posiada umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania wybranych technologii sieci Web i modeli e-biznesu oraz stosowania poznanych rozwiązań w zakresie analizy danych internetowych.
5,0Student posiada bardzo dobre umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania wybranych technologii sieci Web i modeli e-biznesu oraz stosowania poznanych rozwiązań w zakresie analizy danych internetowych.

Literatura podstawowa

  1. Magdalena Kaliszewska,Tomasz Pieciukiewicz, Aneta Sobczak, Krzysztof Stencel, Technologie internetowe, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa, 2008, 1, 978-83-89244-64-0
  2. Ogonowski P., Metody uzyskania informacji w sieci Internet, Akademia Rolnicza w Szczecinie Zeszyt nr 2, Szczecin, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Bliźniak G., Nowak J., Rozwój polskiego rynku Internetu, Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenia i przyszłość PTI, Katowice, 2006
  2. Podrecki P., Prawo Internetu, Wydawnictow Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 2004
  3. Ogonowski P., Analiza sieci Internet w Polsce, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 2000

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zastosowanie wybranych technologii sieci Web2
T-L-2Modele e-biznesu4
T-L-3Marketing w wyszukiwarkach4
T-L-4Źródła i zbieranie danych4
T-L-5Podstawy analizy danych internetowych4
T-L-6Narzędzia do analizy danych internetowych4
T-L-7Analiza konkurencji i witryn4
T-L-8Mierzenie efektywności stron www4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Technologie sieci Web4
T-W-2Technologie internetowe a e-biznes4
T-W-3Podstawy analityki internetowej4
T-W-4Problem bezpieczeństwa w Internecie, zagadnienia programowe i prawne3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do zajęć13
A-L-3Przygotowanie się do kolokwiów zaliczeniowych13
A-L-4Kolokwium zaliczeniowe4
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury przedmiotu7
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu6
A-W-4Udział w egzaminie2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/4_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma wiedzę na temat technologii internetowych w biznesie oraz podstaw analizy internetowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-3Umiejętność posługiwania się narzedziami do analityki internetowej.
C-2Zapoznanie studentów z problematyką analityki internetowej
C-4Zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa w internecie
Treści programoweT-W-4Problem bezpieczeństwa w Internecie, zagadnienia programowe i prawne
T-W-1Technologie sieci Web
T-W-2Technologie internetowe a e-biznes
T-W-3Podstawy analityki internetowej
T-L-8Mierzenie efektywności stron www
T-L-6Narzędzia do analizy danych internetowych
T-L-2Modele e-biznesu
Metody nauczaniaM-1Metody podające/ wyklad informacyjny
M-2Metody problemowe / wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć dotyczących technologii i analityki internetowej.
3,0Potrafi w stopniu dostatecznym zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczących technologii i analityki internetowej.
3,5Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczących technologii i analityki internetowej oraz problemy bezpieczeństwa w Internecie.
4,0Potrafi w stopniu dobrym zdefiniować pojęcia dotyczących technologii i analityki internetowej oraz problemy bezpieczeństwa w Internecie i z niewielkimi błędami określić ich wpływ na funkcjonowanie organizacji.
4,5Potrafi prawidłowo zdefiniować pojęcia dotyczących technologii i analityki internetowej oraz problemy bezpieczeństwa w Internecie i określić ich wpływ na funkcjonowanie organizacji.
5,0Potrafi bezbłędnie zdefiniować pojęcia dotyczących technologii i analityki internetowej oraz problemy bezpieczeństwa w Internecie i określić ich wpływ na funkcjonowanie organizacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/4_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć zastosować poznane rozwiązania w zakresie analizy danych internetowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z problematyką analityki internetowej
C-1Zapoznanie studentów z narzedziami biznesowymi w technologii internetowej.
C-3Umiejętność posługiwania się narzedziami do analityki internetowej.
Treści programoweT-L-8Mierzenie efektywności stron www
T-L-5Podstawy analizy danych internetowych
T-L-2Modele e-biznesu
T-L-6Narzędzia do analizy danych internetowych
T-L-3Marketing w wyszukiwarkach
T-L-1Zastosowanie wybranych technologii sieci Web
T-L-7Analiza konkurencji i witryn
T-W-3Podstawy analityki internetowej
T-L-4Źródła i zbieranie danych
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe / wykład konwersatoryjny
M-3Metody praktyczne / ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczeń
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowych umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania wybranych technologii sieci Web i modeli e-biznesu.
3,0Student posiada podstawowe umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania wybranych technologii sieci Web i modeli e-biznesu.
3,5Student posiada umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania wybranych technologii sieci Web i modeli e-biznesu w stopniu dość dobrym.
4,0Student w stopniu dość dobrym posiada umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania wybranych technologii sieci Web i modeli e-biznesu oraz stosowania poznanych rozwiązań w zakresie analizy danych internetowych.
4,5Student w stopniu dobrym posiada umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania wybranych technologii sieci Web i modeli e-biznesu oraz stosowania poznanych rozwiązań w zakresie analizy danych internetowych.
5,0Student posiada bardzo dobre umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania wybranych technologii sieci Web i modeli e-biznesu oraz stosowania poznanych rozwiązań w zakresie analizy danych internetowych.