Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Projektowanie baz danych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie baz danych
Specjalność Informatyka w biznesie
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Ogonowski <Piotr.Ogonowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Henryk Marjak <Henryk.Marjak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i obsługi programów MS WORD, MS EXCEL oraz znajomość podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z zasadami projektowania baz danych i działania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Obsługa i konfiguracja MS Access4
T-L-2Tworzenie tabel w MS Access, operacje na rekordach4
T-L-3Projektowanie i obsługa formularzy4
T-L-4Definiowanie relacji między tabelami, podformularze4
T-L-5Kwerendy i filtrowanie danych4
T-L-6Tworzenie raportów2
T-L-7Projektowanie panelu sterowania i zabezpieczenie bazy danych4
T-L-8Prezentacja baz danych studentów- zaliczenie.4
30
wykłady
T-W-1Wstęp do baz danych- podstawowe pojęcia i definicje2
T-W-2Projektowanie tabel i definiowanie kluczy3
T-W-3Relacje i ich atrybuty2
T-W-4Selekcja i przetwarzanie danych1
T-W-5Wymiana danych z innymi aplikacjami MS Office3
T-W-6Budowa aplikacji bazodanowej2
T-W-7Udostępnianie i ochrona danych2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych10
A-L-3Dokończenie projektów prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych18
A-L-4Prezentacja baz danych - zaliczenie.2
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury przedmiotu13
A-W-3Uczestnictwo w zaliczeniu2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda programowana / z użyciem komputera
M-3Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne
M-4Metoda praktyczna / metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wiedzy z wykładów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu bazy danych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/3_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma wiedze na temat podstawowych zasad projektowania i budowania baz danych.
Z_1A_W07S1A_W06C-1T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-7M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/3_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć stosować zasady projektowania baz danych.
Z_1A_U11S1A_U03, S1A_U07C-1T-L-4, T-L-5, T-L-3, T-L-2, T-L-8, T-L-6, T-L-1, T-L-7M-2, M-4, M-3S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/3_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma wiedze na temat podstawowych zasad projektowania i budowania baz danych.
2,0Student nie zna podstawowych zasad projektowania i budowy baz danych.
3,0Student zna większość elementów budowy baz danych i ma problemy z określeniem zasad projektowania.
3,5Student zna podstawowe elementów budowy baz danych i ma niewielkie problemy z określeniem zasad projektowania.
4,0Student zna podstawowe elementów budowy baz danych i ich relacje i ma niewielkie problemy z określeniem zasad projektowania.
4,5Student zna elementów budowy baz danych i ich relacje, określa dobrze zasady projektowania.
5,0Student zna elementów budowy baz danych i ich relacje, określa bardzo dobrze zasady projektowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/3_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć stosować zasady projektowania baz danych.
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej po terminie, sprzeczne z z zasadami projektowania baz danych
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi funkcjonalnymi poziomie poniżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami funkcjonalne na poziomie ok. 40%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, mogą zawierać drobne błędy funkcjonalne na poziomie ok. 30%
4,5Dobrze wykonana praca projektowa, mogą zawierać drobne błędy funkcjonalne na poziomie ok. 20%
5,0Bardzo dobrze wykonana praca projektowa, zawierająca wszystkie wymagane elementy.

Literatura podstawowa

  1. Kowalski P., Podstawowe zagadnienia baz danych i procesów przetwarzania, Mikom, Warszawa, 2005
  2. Majczak A., SQL Przykłady praktyczne, Mikom, Warszawa, 2011, Wydanie I
  3. Mendrala D., Szeliga M., Access 2007 PL. Kurs, Helion, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Ullman J.D., Podstawowy wykład z baz danych, WNT, Warszawa, 2000
  2. Unsworth A., Access 2007 PL. Seria praktyk, Helion, Warszawa, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Obsługa i konfiguracja MS Access4
T-L-2Tworzenie tabel w MS Access, operacje na rekordach4
T-L-3Projektowanie i obsługa formularzy4
T-L-4Definiowanie relacji między tabelami, podformularze4
T-L-5Kwerendy i filtrowanie danych4
T-L-6Tworzenie raportów2
T-L-7Projektowanie panelu sterowania i zabezpieczenie bazy danych4
T-L-8Prezentacja baz danych studentów- zaliczenie.4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wstęp do baz danych- podstawowe pojęcia i definicje2
T-W-2Projektowanie tabel i definiowanie kluczy3
T-W-3Relacje i ich atrybuty2
T-W-4Selekcja i przetwarzanie danych1
T-W-5Wymiana danych z innymi aplikacjami MS Office3
T-W-6Budowa aplikacji bazodanowej2
T-W-7Udostępnianie i ochrona danych2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych10
A-L-3Dokończenie projektów prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych18
A-L-4Prezentacja baz danych - zaliczenie.2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury przedmiotu13
A-W-3Uczestnictwo w zaliczeniu2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/3_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma wiedze na temat podstawowych zasad projektowania i budowania baz danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami projektowania baz danych i działania
Treści programoweT-W-5Wymiana danych z innymi aplikacjami MS Office
T-W-2Projektowanie tabel i definiowanie kluczy
T-W-3Relacje i ich atrybuty
T-W-6Budowa aplikacji bazodanowej
T-W-1Wstęp do baz danych- podstawowe pojęcia i definicje
T-W-4Selekcja i przetwarzanie danych
T-W-7Udostępnianie i ochrona danych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wiedzy z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych zasad projektowania i budowy baz danych.
3,0Student zna większość elementów budowy baz danych i ma problemy z określeniem zasad projektowania.
3,5Student zna podstawowe elementów budowy baz danych i ma niewielkie problemy z określeniem zasad projektowania.
4,0Student zna podstawowe elementów budowy baz danych i ich relacje i ma niewielkie problemy z określeniem zasad projektowania.
4,5Student zna elementów budowy baz danych i ich relacje, określa dobrze zasady projektowania.
5,0Student zna elementów budowy baz danych i ich relacje, określa bardzo dobrze zasady projektowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/3_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć stosować zasady projektowania baz danych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami projektowania baz danych i działania
Treści programoweT-L-4Definiowanie relacji między tabelami, podformularze
T-L-5Kwerendy i filtrowanie danych
T-L-3Projektowanie i obsługa formularzy
T-L-2Tworzenie tabel w MS Access, operacje na rekordach
T-L-8Prezentacja baz danych studentów- zaliczenie.
T-L-6Tworzenie raportów
T-L-1Obsługa i konfiguracja MS Access
T-L-7Projektowanie panelu sterowania i zabezpieczenie bazy danych
Metody nauczaniaM-2Metoda programowana / z użyciem komputera
M-4Metoda praktyczna / metoda projektów
M-3Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach, polegająca na przygotowaniu się z omawianego na zajęciach tematu
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu bazy danych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej po terminie, sprzeczne z z zasadami projektowania baz danych
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi funkcjonalnymi poziomie poniżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami funkcjonalne na poziomie ok. 40%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, mogą zawierać drobne błędy funkcjonalne na poziomie ok. 30%
4,5Dobrze wykonana praca projektowa, mogą zawierać drobne błędy funkcjonalne na poziomie ok. 20%
5,0Bardzo dobrze wykonana praca projektowa, zawierająca wszystkie wymagane elementy.