Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Społeczeństwo informacyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Społeczeństwo informacyjne
Specjalność Informatyka w biznesie
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Ogonowski <Piotr.Ogonowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Henryk Marjak <Henryk.Marjak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji programu przedmiotu „Technologie informacyjne”

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z ideą i podstawami prawnymi społeczeństwa informacyjnego.
C-2Zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
C-3Zapoznanie studentów z rodzajami e-usług

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje.2
T-W-2Prawne uwarunkowania budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce2
T-W-3Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zmiany społeczno-ekonomiczne.2
T-W-4Internet a społeczeństwo informacyjne.2
T-W-5e-Usługi w społeczeństwie informacyjnym.4
T-W-6Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego.1
T-W-7Czynniki wpływające na rozwój społeczeństwa informacyjnego.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury przedmiotu10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia z wykładów5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Mwtody podające / wykład informacyjny
M-2Metody problemowe / wykład konwersatoryjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Analiza aktywności studentów na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów w formie testu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien zidentyfikować najważniejsze problemy społeczeństwa informacyjnego.
Z_1A_W05S1A_W04C-3, C-2T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-2M-1, M-2S-2, S-1
Z_1A_D5/1_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na czynniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Z_1A_W13S1A_W08C-1, C-3, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-1, T-W-5, T-W-2M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/1_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego
Z_1A_U14S1A_U03C-1, C-2, C-3T-W-3, T-W-6, T-W-2, T-W-7, T-W-1, T-W-5, T-W-4M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien zidentyfikować najważniejsze problemy społeczeństwa informacyjnego.
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów społeczeństwa informacyjnego.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych problemów społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów z społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat najważniejszych problemów społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
Z_1A_D5/1_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na czynniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat kluczowych czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat kluczowych czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego.. Rozpoznaje część omawianych zagadnień.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat kluczowych czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je określa.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat kluczowych czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje większość omawianych czynniki rozwoju i w zrozumiały sposób je określa.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat kluczowych czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje wszystkie omawiane czynniki rozwoju i w zrozumiały sposób je określa.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat kluczowych czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje wszystkie omawiane czynniki rozwoju i w wyczerpujący sposób je określa.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/1_U01
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego
2,0Student nie posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego
3,0Student posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego w stopniu dość dobrym
4,0Student ma dobre umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego
4,5Student prawidłowo opisuje i dobrze analizuje zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego
5,0Student bezbłędnie opisuje i analizuje zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego

Literatura podstawowa

  1. Joanny Papińskiej-Kacperek praca zbiorowa, Społeczeństwo Informacyjne, PWN, Warszawa, 2008, Wydanie pierwsze

Literatura dodatkowa

  1. Bliźnik G., Nowak J.S., Społeczeństo informacyjne 2005, PTI, Katowice, 2005
  2. Marciniak M., Ogonowski P., Przyszłość zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym, IX Konferencja "Sieci i systemy informatyczne : teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje", Politechnika Łódzka, 2001

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje.2
T-W-2Prawne uwarunkowania budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce2
T-W-3Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zmiany społeczno-ekonomiczne.2
T-W-4Internet a społeczeństwo informacyjne.2
T-W-5e-Usługi w społeczeństwie informacyjnym.4
T-W-6Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego.1
T-W-7Czynniki wpływające na rozwój społeczeństwa informacyjnego.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury przedmiotu10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia z wykładów5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/1_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien zidentyfikować najważniejsze problemy społeczeństwa informacyjnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z rodzajami e-usług
C-2Zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Treści programoweT-W-5e-Usługi w społeczeństwie informacyjnym.
T-W-6Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego.
T-W-7Czynniki wpływające na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
T-W-3Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zmiany społeczno-ekonomiczne.
T-W-1Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje.
T-W-4Internet a społeczeństwo informacyjne.
T-W-2Prawne uwarunkowania budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Metody nauczaniaM-1Mwtody podające / wykład informacyjny
M-2Metody problemowe / wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów w formie testu
S-1Ocena formująca: Analiza aktywności studentów na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów społeczeństwa informacyjnego.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych problemów społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów z społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat najważniejszych problemów społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/1_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na czynniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z ideą i podstawami prawnymi społeczeństwa informacyjnego.
C-3Zapoznanie studentów z rodzajami e-usług
C-2Zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Treści programoweT-W-3Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zmiany społeczno-ekonomiczne.
T-W-4Internet a społeczeństwo informacyjne.
T-W-7Czynniki wpływające na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
T-W-1Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje.
T-W-5e-Usługi w społeczeństwie informacyjnym.
T-W-2Prawne uwarunkowania budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe / wykład konwersatoryjny
M-1Mwtody podające / wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Analiza aktywności studentów na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat kluczowych czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat kluczowych czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego.. Rozpoznaje część omawianych zagadnień.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat kluczowych czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je określa.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat kluczowych czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje większość omawianych czynniki rozwoju i w zrozumiały sposób je określa.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat kluczowych czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje wszystkie omawiane czynniki rozwoju i w zrozumiały sposób je określa.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat kluczowych czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rozpoznaje wszystkie omawiane czynniki rozwoju i w wyczerpujący sposób je określa.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/1_U01Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z ideą i podstawami prawnymi społeczeństwa informacyjnego.
C-2Zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
C-3Zapoznanie studentów z rodzajami e-usług
Treści programoweT-W-3Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zmiany społeczno-ekonomiczne.
T-W-6Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego.
T-W-2Prawne uwarunkowania budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce
T-W-7Czynniki wpływające na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
T-W-1Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje.
T-W-5e-Usługi w społeczeństwie informacyjnym.
T-W-4Internet a społeczeństwo informacyjne.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe / wykład konwersatoryjny
M-1Mwtody podające / wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Analiza aktywności studentów na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego
3,0Student posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego w stopniu dość dobrym
4,0Student ma dobre umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego
4,5Student prawidłowo opisuje i dobrze analizuje zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego
5,0Student bezbłędnie opisuje i analizuje zjawisk dotyczących społeczeństwa informacyjnego