Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Regionalne narzędzia wsparcia innowacyjności i konkurencyjności:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Regionalne narzędzia wsparcia innowacyjności i konkurencyjności
Specjalność Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Irena Łącka <Irena.Lacka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
W-2Podstawowa wiedza z zakresu gospodarki regionalnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie przez studenta teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej wpływu innowacyjności na zdobywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów kraju
C-2Poznanie przez słuchaczy roli Regionalnych Strategii Innowacyjności w tworzeniu i wdrażaniu innowacji
C-3Zapoznanie studentów z problematyką dostępności i możliwości wykorzystania regionalnych instrumentów pomocowych wspierających innowacje i konkurencyjność przedsiębiorstw
C-4Przedstawienie słuchaczom znaczenia współpracy świata nauki i przedsiębiorstw oraz roli administracji rządowej i samorządowej w rozwoju innowacyjnej gospodarki

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Praktyczne aspekty oceny innowacyjnej gospodarki2
T-A-2Bariery rozwoju innowacyjności w regionach2
T-A-3Regionalne i lokalne instytucje otoczenia biznesu2
T-A-4Współpraca świata nauki i przedsiębiorstw2
T-A-5Instytucje B+R jako źródło innowacji dla lokalnej gospodarki2
T-A-6Nowoczesne rozwiązania w zakresie finansowania innowacji2
T-A-7Pozyskiwanie funduszy strukturalnych3
15
wykłady
T-W-1Podstawy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów2
T-W-2Związek innowacyjności z konkurencyjnością2
T-W-3Podmioty w procesie innowacji2
T-W-4Regionalne Strategie Innowacji2
T-W-5Wyższe uczelnie, parki naukowo-technologiczne oraz klastry a rozwój innowacyjności2
T-W-6Rola administracji rządowej i samorządowej w rozwoju innowacyjnej gospodarki2
T-W-7Źródła finansowania działań innowacyjnych3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Przygotowanie prezentacji multimedialnej4
A-A-2Praca z książką / przegląd prasy związanej innowacjami2
A-A-3Przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania zajęć ćwiczeniowych7
A-A-4Konsultacje2
A-A-5Uczestnictwo w zajęciach15
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania wykładów10
A-W-3Wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek po uczestnictwie w wykładach5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Metody oparte na działalności praktycznej – ćwiczenia
M-4Metody oparte na działalności praktycznej –prezentacje multimedialne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładach
S-2Ocena formująca: ocena aktywności na ćwiczeniach
S-3Ocena formująca: ocena prezentacji multimedialnej
S-4Ocena formująca: ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-5Ocena formująca: test wyboru + zadania otwarte

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/9_W01
Wyjaśnia wpływ innowacyjności na zdobywanie przewagi konkurencyjnej
Z_1A_W01, Z_1A_W04S1A_W01, S1A_W03C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3M-2, M-1S-5, S-1
Z_1A_D7/9_W02
Zna rolę Regionalnych Strategii Innowacji w tworzeniu i wdrażaniu innowacji
Z_1A_W04, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W03C-2T-W-4M-1, M-2S-5, S-1
Z_1A_D7/9_W03
Wyjaśnia znaczenie współpracy świata nauki i przedsiębiorstw oraz rolę administracji rządowej i samorządowej w rozwoju innowacyjnej gospodarki
Z_1A_W05, Z_1A_W04S1A_W03, S1A_W04C-4T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-5, S-1
Z_1A_D7/9_W04
Charakteryzuje instrumenty wsparcia rozwoju innowacji w regionach
Z_1A_W03, Z_1A_W04S1A_W02, S1A_W03C-3T-W-7M-1, M-2S-1, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/9_U01
Ocenia innowacyjność gospodarki za pomocą wskaźników
Z_1A_U01S1A_U01C-3T-A-6, T-A-7M-2S-2
Z_1A_D7/9_U02
Dyskutuje o barierach rozwoju innowacji w regionach
Z_1A_U01, Z_1A_U04S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1T-A-1M-2, M-3S-2
Z_1A_D7/9_U03
Analizuje dostępność nowoczesnych rozwiązań w zakresie finansowania inwestycji
Z_1A_U01, Z_1A_U02, Z_1A_U04S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1T-A-2M-2, M-4S-3
Z_1A_D7/9_U04
Posiada umiejętność pozyskiwania informacji o dostępnych regionalnych instrumentach wsparcia innowacji
Z_1A_U01, Z_1A_U04S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3T-A-3, T-A-4, T-A-5M-3, M-4S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/9_K01
Angażuje się w proces nauczania
Z_1A_K01, Z_1A_K06S1A_K01, S1A_K06, S1A_K07C-2, C-3, C-4, C-1T-W-6, T-W-4, T-A-6, T-W-7, T-A-2, T-A-5, T-A-3, T-W-1, T-A-4, T-W-5, T-A-7, T-A-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-4, S-5, S-2, S-3
Z_1A_D7/9_K02
Potrafi współpracować w grupie
Z_1A_K02, Z_1A_K03S1A_K02, S1A_K03C-4, C-3T-A-1, T-A-7, T-A-5, T-A-3, T-A-4, T-A-2, T-A-6M-4, M-3, M-2S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/9_W01
Wyjaśnia wpływ innowacyjności na zdobywanie przewagi konkurencyjnej
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu innowacyjności i konkurencyjności - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
Z_1A_D7/9_W02
Zna rolę Regionalnych Strategii Innowacji w tworzeniu i wdrażaniu innowacji
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
Z_1A_D7/9_W03
Wyjaśnia znaczenie współpracy świata nauki i przedsiębiorstw oraz rolę administracji rządowej i samorządowej w rozwoju innowacyjnej gospodarki
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
Z_1A_D7/9_W04
Charakteryzuje instrumenty wsparcia rozwoju innowacji w regionach
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/9_U01
Ocenia innowacyjność gospodarki za pomocą wskaźników
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
Z_1A_D7/9_U02
Dyskutuje o barierach rozwoju innowacji w regionach
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
Z_1A_D7/9_U03
Analizuje dostępność nowoczesnych rozwiązań w zakresie finansowania inwestycji
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy. 3,5
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
Z_1A_D7/9_U04
Posiada umiejętność pozyskiwania informacji o dostępnych regionalnych instrumentach wsparcia innowacji
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/9_K01
Angażuje się w proces nauczania
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.
Z_1A_D7/9_K02
Potrafi współpracować w grupie
2,0W zakresie prac zespołowych student: - nie potrafi zaplanować i wykonać pracy na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
3,0W zakresie prac zespołowych student: - planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań)
3,5W zakresie prac zespołowych student: - planuje i wykonuje pracę na poziomie podstawowym na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
4,0W zakresie prac zespołowych student: - rozdysponowuje lub pomaga w rozdzieleniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5W zakresie prac zespołowych student: - potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym etapie pracy.
5,0W zakresie prac zespołowych student: potrafi samodzielnie zaplanować i sprecyzować cele, a także rozdzielić zadania między członków zespołu oraz panować nad współpracą w zespole (motywowanie do działania). Dba o terminowość i sposób prezentacji wyników.

Literatura podstawowa

  1. Pangsy-Kania S., Wiedza i innowacje rozwoju polskich regionów – siły motoryczne i bariery, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Wiedzy i Innowacji, Gdańsk, 2007
  2. Pangsy-Kania S., Piech K., Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2008
  3. Okoń-Horodyńska E, Pangsy-Kania S., Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Ostaszewski J., Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej, Instytut Wiedzy, Warszawa, 2002
  2. Godlewska-Majkowska H., Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, Oficyna Wydawnicza SGGW w Warszawie, Warszawa, 2010

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Praktyczne aspekty oceny innowacyjnej gospodarki2
T-A-2Bariery rozwoju innowacyjności w regionach2
T-A-3Regionalne i lokalne instytucje otoczenia biznesu2
T-A-4Współpraca świata nauki i przedsiębiorstw2
T-A-5Instytucje B+R jako źródło innowacji dla lokalnej gospodarki2
T-A-6Nowoczesne rozwiązania w zakresie finansowania innowacji2
T-A-7Pozyskiwanie funduszy strukturalnych3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów2
T-W-2Związek innowacyjności z konkurencyjnością2
T-W-3Podmioty w procesie innowacji2
T-W-4Regionalne Strategie Innowacji2
T-W-5Wyższe uczelnie, parki naukowo-technologiczne oraz klastry a rozwój innowacyjności2
T-W-6Rola administracji rządowej i samorządowej w rozwoju innowacyjnej gospodarki2
T-W-7Źródła finansowania działań innowacyjnych3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Przygotowanie prezentacji multimedialnej4
A-A-2Praca z książką / przegląd prasy związanej innowacjami2
A-A-3Przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania zajęć ćwiczeniowych7
A-A-4Konsultacje2
A-A-5Uczestnictwo w zajęciach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania wykładów10
A-W-3Wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek po uczestnictwie w wykładach5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/9_W01Wyjaśnia wpływ innowacyjności na zdobywanie przewagi konkurencyjnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej wpływu innowacyjności na zdobywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów kraju
Treści programoweT-W-2Związek innowacyjności z konkurencyjnością
T-W-1Podstawy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów
T-W-3Podmioty w procesie innowacji
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: test wyboru + zadania otwarte
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu innowacyjności i konkurencyjności - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/9_W02Zna rolę Regionalnych Strategii Innowacji w tworzeniu i wdrażaniu innowacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-2Poznanie przez słuchaczy roli Regionalnych Strategii Innowacyjności w tworzeniu i wdrażaniu innowacji
Treści programoweT-W-4Regionalne Strategie Innowacji
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: test wyboru + zadania otwarte
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/9_W03Wyjaśnia znaczenie współpracy świata nauki i przedsiębiorstw oraz rolę administracji rządowej i samorządowej w rozwoju innowacyjnej gospodarki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-4Przedstawienie słuchaczom znaczenia współpracy świata nauki i przedsiębiorstw oraz roli administracji rządowej i samorządowej w rozwoju innowacyjnej gospodarki
Treści programoweT-W-5Wyższe uczelnie, parki naukowo-technologiczne oraz klastry a rozwój innowacyjności
T-W-6Rola administracji rządowej i samorządowej w rozwoju innowacyjnej gospodarki
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: test wyboru + zadania otwarte
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/9_W04Charakteryzuje instrumenty wsparcia rozwoju innowacji w regionach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z problematyką dostępności i możliwości wykorzystania regionalnych instrumentów pomocowych wspierających innowacje i konkurencyjność przedsiębiorstw
Treści programoweT-W-7Źródła finansowania działań innowacyjnych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładach
S-5Ocena formująca: test wyboru + zadania otwarte
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/9_U01Ocenia innowacyjność gospodarki za pomocą wskaźników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z problematyką dostępności i możliwości wykorzystania regionalnych instrumentów pomocowych wspierających innowacje i konkurencyjność przedsiębiorstw
Treści programoweT-A-6Nowoczesne rozwiązania w zakresie finansowania innowacji
T-A-7Pozyskiwanie funduszy strukturalnych
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena aktywności na ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/9_U02Dyskutuje o barierach rozwoju innowacji w regionach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej wpływu innowacyjności na zdobywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów kraju
Treści programoweT-A-1Praktyczne aspekty oceny innowacyjnej gospodarki
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Metody oparte na działalności praktycznej – ćwiczenia
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena aktywności na ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/9_U03Analizuje dostępność nowoczesnych rozwiązań w zakresie finansowania inwestycji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zdobycie przez studenta teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej wpływu innowacyjności na zdobywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów kraju
Treści programoweT-A-2Bariery rozwoju innowacyjności w regionach
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-4Metody oparte na działalności praktycznej –prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy. 3,5
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/9_U04Posiada umiejętność pozyskiwania informacji o dostępnych regionalnych instrumentach wsparcia innowacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z problematyką dostępności i możliwości wykorzystania regionalnych instrumentów pomocowych wspierających innowacje i konkurencyjność przedsiębiorstw
Treści programoweT-A-3Regionalne i lokalne instytucje otoczenia biznesu
T-A-4Współpraca świata nauki i przedsiębiorstw
T-A-5Instytucje B+R jako źródło innowacji dla lokalnej gospodarki
Metody nauczaniaM-3Metody oparte na działalności praktycznej – ćwiczenia
M-4Metody oparte na działalności praktycznej –prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/9_K01Angażuje się w proces nauczania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Poznanie przez słuchaczy roli Regionalnych Strategii Innowacyjności w tworzeniu i wdrażaniu innowacji
C-3Zapoznanie studentów z problematyką dostępności i możliwości wykorzystania regionalnych instrumentów pomocowych wspierających innowacje i konkurencyjność przedsiębiorstw
C-4Przedstawienie słuchaczom znaczenia współpracy świata nauki i przedsiębiorstw oraz roli administracji rządowej i samorządowej w rozwoju innowacyjnej gospodarki
C-1Zdobycie przez studenta teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej wpływu innowacyjności na zdobywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów kraju
Treści programoweT-W-6Rola administracji rządowej i samorządowej w rozwoju innowacyjnej gospodarki
T-W-4Regionalne Strategie Innowacji
T-A-6Nowoczesne rozwiązania w zakresie finansowania innowacji
T-W-7Źródła finansowania działań innowacyjnych
T-A-2Bariery rozwoju innowacyjności w regionach
T-A-5Instytucje B+R jako źródło innowacji dla lokalnej gospodarki
T-A-3Regionalne i lokalne instytucje otoczenia biznesu
T-W-1Podstawy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów
T-A-4Współpraca świata nauki i przedsiębiorstw
T-W-5Wyższe uczelnie, parki naukowo-technologiczne oraz klastry a rozwój innowacyjności
T-A-7Pozyskiwanie funduszy strukturalnych
T-A-1Praktyczne aspekty oceny innowacyjnej gospodarki
T-W-2Związek innowacyjności z konkurencyjnością
T-W-3Podmioty w procesie innowacji
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Metody oparte na działalności praktycznej – ćwiczenia
M-4Metody oparte na działalności praktycznej –prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładach
S-4Ocena formująca: ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy ekonomicznej
S-5Ocena formująca: test wyboru + zadania otwarte
S-2Ocena formująca: ocena aktywności na ćwiczeniach
S-3Ocena formująca: ocena prezentacji multimedialnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/9_K02Potrafi współpracować w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-4Przedstawienie słuchaczom znaczenia współpracy świata nauki i przedsiębiorstw oraz roli administracji rządowej i samorządowej w rozwoju innowacyjnej gospodarki
C-3Zapoznanie studentów z problematyką dostępności i możliwości wykorzystania regionalnych instrumentów pomocowych wspierających innowacje i konkurencyjność przedsiębiorstw
Treści programoweT-A-1Praktyczne aspekty oceny innowacyjnej gospodarki
T-A-7Pozyskiwanie funduszy strukturalnych
T-A-5Instytucje B+R jako źródło innowacji dla lokalnej gospodarki
T-A-3Regionalne i lokalne instytucje otoczenia biznesu
T-A-4Współpraca świata nauki i przedsiębiorstw
T-A-2Bariery rozwoju innowacyjności w regionach
T-A-6Nowoczesne rozwiązania w zakresie finansowania innowacji
Metody nauczaniaM-4Metody oparte na działalności praktycznej –prezentacje multimedialne
M-3Metody oparte na działalności praktycznej – ćwiczenia
M-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena prezentacji multimedialnej
S-2Ocena formująca: ocena aktywności na ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie prac zespołowych student: - nie potrafi zaplanować i wykonać pracy na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
3,0W zakresie prac zespołowych student: - planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań)
3,5W zakresie prac zespołowych student: - planuje i wykonuje pracę na poziomie podstawowym na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
4,0W zakresie prac zespołowych student: - rozdysponowuje lub pomaga w rozdzieleniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5W zakresie prac zespołowych student: - potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym etapie pracy.
5,0W zakresie prac zespołowych student: potrafi samodzielnie zaplanować i sprecyzować cele, a także rozdzielić zadania między członków zespołu oraz panować nad współpracą w zespole (motywowanie do działania). Dba o terminowość i sposób prezentacji wyników.