Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Innowacje i transfer technologii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Innowacje i transfer technologii
Specjalność Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Irena Łącka <Irena.Lacka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza z przedmiotów: gospodarka oparta na wiedzy, podstawy zarządzania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zrozumienie przez studentów roli innowacji w przedsiębiorstwie i potrzeby transferu wiedzy i komercjalizacji technologii w gospodarce
C-2zapoznanie studentów z zasadami oceny potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa i wyszukiwania źródeł innowacji
C-3zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu transferu wiedzy i komercjalizacji technologii
C-4poznanie przez studentów sposobów oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć
C-5poznanie przez studentów metod wyceny nowych rozwiązań technologicznych
C-6poznanie przez studentów możliwości finansowania tworzenia i wdrożania innowacji w firmie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Model procesu innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie. Misja a strategia innowacji w firmie.2
T-A-2Źródła innowacji. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na innowacyjność organizacji.2
T-A-3Organizacyjne rozwiązania stosowane w procesie transferu technologii.2
T-A-4Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.3
T-A-5Struktura projektu technologicznego.2
T-A-6Metody wyceny nowych rozwiązań technologicznych.2
T-A-7Źródła finansowania tworzenia i wdrażania innowacji w firmie.2
15
wykłady
T-W-1Istota i procesy innowacji. Rodzaje innowacji.2
T-W-2Uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce.2
T-W-3Sygnały do zmian i wprowadzania innowacji przez przedsiębiorstwo. Kreatywność i postawa proinnowacyjna kadry a innowacyjność przedsiębiorstwa.2
T-W-4Wykorzystanie kapitału intelektualnego w innowacyjnej organizacji.2
T-W-5Narodowy i regionalny system innowacji.2
T-W-6Elementy składowe systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.2
T-W-7Transfer technologii do przedsiębiorstwa - podstawowe pojęcia i rozwiązania.2
T-W-8Siły motoryczne i bariery rozwoju polskiego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w ćwiczeniach15
A-A-2przygotowanie własnego projektu na podstawie praktycznego przykładu15
A-A-3analiza literatury, informacji i studiów przypadku niezbędnych do przygotowania projektu12
A-A-4udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem projektu3
A-A-5przygotowanie do bieżących zajęć15
60
wykłady
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2udział w egzaminie1
A-W-3przygotowanie do egzaminu14
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
M-2objaśnienie
M-3opis
M-4metoda przypadków
M-5metoda projektów
M-6dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena z projektu
S-2Ocena formująca: ocena pracy w grupie
S-3Ocena formująca: ocena przygotowania do bieżących zajęć
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa (wynik pracy nad projektem, aktywności podczas zajęć, przygotowania do bieżących zajęć)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/7_W01
student zna podstawowe pojęcia z zakresu innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
Z_1A_W14, Z_1A_W01, Z_1A_W02S1A_W01, S1A_W02, S1A_W10C-1, C-3T-A-2, T-W-1, T-A-1, T-W-3, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-8M-6, M-2, M-1S-3, S-4
Z_1A_D7/7_W02
student zna czynniki determinujące wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie
Z_1A_W13S1A_W08C-3, C-6, C-2, C-5, C-4T-W-5, T-W-3, T-W-2, T-A-3, T-A-4, T-A-2, T-W-4M-2, M-6, M-4, M-5, M-1S-2, S-4, S-3, S-1, S-5
Z_1A_D7/7_W03
student zna sposoby oceny potencjału komercyjnego przedsięwzięć innowacyjnych i metody wyceny nowych rozwiązań technologicznych
Z_1A_W09, Z_1A_W08S1A_W06C-4, C-5T-A-6, T-A-4M-4, M-6, M-2, M-3, M-5S-3, S-2, S-1
Z_1A_D7/7_W04
student ma wiedzę w zakresie polskiego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
Z_1A_W04, Z_1A_W02, Z_1A_W15S1A_W02, S1A_W03, S1A_W11C-3, C-6T-W-6, T-W-5, T-W-8, T-A-7M-6, M-1S-5, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/7_U01
student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy problemów i wykonania projektu
Z_1A_U06, Z_1A_U15, Z_1A_U10S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-5, C-4, C-6T-W-7, T-A-5, T-A-7, T-A-6, T-W-8, T-A-3, T-A-4M-1, M-3, M-5, M-6, M-4, M-2S-2, S-1
Z_1A_D7/7_U02
student potrafi określić potencjał komercyjny przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego
Z_1A_U04, Z_1A_U02, Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-4T-A-4M-4, M-5, M-6S-1
Z_1A_D7/7_U03
student potrafi ustalić strukturę przykładowego projektu technologicznego
Z_1A_U08S1A_U03, S1A_U04, S1A_U09C-4, C-5T-A-5M-4, M-5S-1, S-2
Z_1A_D7/7_U04
student potrafi zastosować przykładowe metody wyceny nowego rozwiązania technologicznego
Z_1A_U08S1A_U03, S1A_U04, S1A_U09C-5T-A-6M-5S-1
Z_1A_D7/7_U05
student potrafi wskazać źródła finansowania tworzenia i wdrożenia przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego
Z_1A_U13S1A_U02, S1A_U05C-6T-A-7M-5, M-6S-5, S-1
Z_1A_D7/7_U06
student posiada umiejętność krytycznego spojrzenia na możliwości innowacyjności organizacji
Z_1A_U01, Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U07, S1A_U08C-2T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-A-2M-1, M-6, M-2S-5, S-3
Z_1A_D7/7_U07
student posiada umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji i analizowania studiów przypadków
Z_1A_U03, Z_1A_U04S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-6, C-2, C-4, C-3, C-5T-A-3, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-4, T-W-7M-5, M-4S-1, S-2
Z_1A_D7/7_U08
student posiada umiejętność przygotowania projektu i przedstawienia jego rezultatów w formie ustnej i pisemnej
Z_1A_U18, Z_1A_U19S1A_U09, S1A_U10C-2, C-5, C-6, C-4T-A-7, T-A-6, T-A-5, T-A-4M-5S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/7_K01
student posiada kompetencje w zakresie współdziałania i pracy w grupie
Z_1A_K02, Z_1A_K05S1A_K02, S1A_K03, S1A_K05C-6, C-2, C-1T-W-6, T-W-3, T-A-4M-4, M-6S-2
Z_1A_D7/7_K02
student posiada kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K06S1A_K07C-1, C-4, C-5T-A-4, T-W-3M-5, M-4, M-6S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/7_W01
student zna podstawowe pojęcia z zakresu innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści prawie wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student opanował cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się bez trudności i dość swobodnie.
5,0Student wykracza swą wiedza poza materiał programowy. W stosunku do wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się swobodnie, pewnie, używając prawidłowego języka.
Z_1A_D7/7_W02
student zna czynniki determinujące wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie
2,0Student nie zna, nawet w elementarnym zakresie, czynników determinujących wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie.
3,0Student zna, w elementarnym zakresie, czynniki determinujące wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie. Wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści prawie wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student opanował cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się bez trudności i dość swobodnie.
5,0Student wykracza swą wiedza poza materiał programowy. W stosunku do wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się swobodnie, pewnie, używając prawidłowego języka.
Z_1A_D7/7_W03
student zna sposoby oceny potencjału komercyjnego przedsięwzięć innowacyjnych i metody wyceny nowych rozwiązań technologicznych
2,0Student, nawet w elementarnym zakresie, nie zna sposobów oceny potencjału komercyjnego przedsięwzięć innowacyjnych i metod wyceny nowych rozwiązań technologicznych.
3,0Student, w elementarnym zakresie, zna sposoby oceny potencjału komercyjnego przedsięwzięć innowacyjnych i metody wyceny nowych rozwiązań technologicznych. Wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści prawie wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student opanował cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się bez trudności i dość swobodnie.
5,0Student wykracza swą wiedza poza materiał programowy. W stosunku do wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się swobodnie, pewnie, używając prawidłowego języka.
Z_1A_D7/7_W04
student ma wiedzę w zakresie polskiego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
2,0Student nie posiada nawet elementarnej wiedzy w zakresie polskiego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
3,0Student posiada elementarną wiedzę w zakresie polskiego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści prawie wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student opanował cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się bez trudności i dość swobodnie.
5,0Student wykracza swą wiedza poza materiał programowy. W stosunku do wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się swobodnie, pewnie, używając prawidłowego języka.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/7_U01
student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy problemów i wykonania projektu
2,0Student nie potrafi, nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela, wykorzystać wiedzy teoretycznej do analizy problemów i wykonania projektu.
3,0Student potrafi, nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela, wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy problemów i wykonania projektu, w stopniu podstawowym.
3,5Student potrafi, nawet przy pewnej pomocy nauczyciela, wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy problemów i wykonania projektu, w stopniu podstawowym.
4,0Student potrafi samodzielnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy problemów i wykonania projektu, w stopniu podstawowym.
4,5Student potrafi samodzielnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy problemów i wykonania projektu, w stopniu większym niż podstawowy.
5,0Student potrafi samodzielnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy problemów i wykonania projektu, nawet wykraczając poza program.
Z_1A_D7/7_U02
student potrafi określić potencjał komercyjny przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego
2,0Student nie potrafi nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, określić potencjału komercyjnego przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, określić potencjał komercyjny przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
3,5Student potrafi w podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, określić potencjał komercyjny przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
4,0Student samodzielnie potrafi, w podstawowym zakresie, określić potencjał komercyjny przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
4,5Student samodzielnie potrafi określić potencjał komercyjny przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
5,0Student samodzielnie potrafi określić potencjał komercyjny przedsięwzięcia innowacyjnego, wykorzystując przy tym nie tylko przykładowe projekty i korzystając z treści wykraczających poza program.
Z_1A_D7/7_U03
student potrafi ustalić strukturę przykładowego projektu technologicznego
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, ustalić struktury przykładowego projektu technologicznego.
3,0Student potrafi, w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, ustalić strukturę przykładowego projektu technologicznego.
3,5Student potrafi, w podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, ustalić strukturę przykładowego projektu technologicznego.
4,0Student potrafi samodzielnie, w podstawowym zakresie, ustalić strukturę przykładowego projektu technologicznego.
4,5Student potrafi samodzielnie ustalić strukturę przykładowego projektu technologicznego.
5,0Student potrafi samodzielnie ustalić strukturę wybranego przez siebie projektu technologicznego, korzystając przy tym z informacji wykraczających poza program.
Z_1A_D7/7_U04
student potrafi zastosować przykładowe metody wyceny nowego rozwiązania technologicznego
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, zastosować przykładowych metod wyceny nowego rozwiązania technologicznego.
3,0Student potrafi, w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, zastosować przykładowe metody wyceny nowego rozwiązania technologicznego.
3,5Student potrafi, w podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, zastosować przykładowe metody wyceny nowego rozwiązania technologicznego.
4,0Student potrafi samodzielnie, w podstawowym zakresie, zastosować przykładowe metody wyceny nowego rozwiązania technologicznego.
4,5Student potrafi samodzielnie zastosować przykładowe metody wyceny nowego rozwiązania technologicznego.
5,0Student potrafi samodzielnie zastosować przykładowe metody wyceny nowego rozwiązania technologicznego, korzystając przy tym z wiedzy wykraczającej poza program.
Z_1A_D7/7_U05
student potrafi wskazać źródła finansowania tworzenia i wdrożenia przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, wskazać źródeł finansowania tworzenia i wdrożenia przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
3,0Student potrafi, w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, wskazać źródła finansowania tworzenia i wdrożenia przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
3,5Student potrafi, podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, wskazać źródła finansowania tworzenia i wdrożenia przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
4,0Student potrafi samodzielnie,w podstawowym zakresie, wskazać źródła finansowania tworzenia i wdrożenia przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
4,5Student potrafi samodzielnie wskazać źródła finansowania tworzenia i wdrożenia przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
5,0Student potrafi samodzielnie wskazać źródła finansowania tworzenia i wdrożenia wybranego przez siebie przedsięwzięcia innowacyjnego.
Z_1A_D7/7_U06
student posiada umiejętność krytycznego spojrzenia na możliwości innowacyjności organizacji
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, krytycznie spojrzeć na możliwości innowacyjne organizacji.
3,0Student potrafi, w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, krytycznie spojrzeć na możliwości innowacyjne organizacji.
3,5Student potrafi, w podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, krytycznie spojrzeć na możliwości innowacyjne organizacji.
4,0Student potrafi samodzielnie, w podstawowym zakresie, krytycznie spojrzeć na możliwości innowacyjne organizacji.
4,5Student potrafi samodzielnie krytycznie spojrzeć na możliwości innowacyjne organizacji.
5,0Student potrafi samodzielnie krytycznie spojrzeć na możliwości innowacyjne organizacji i wskazać na potencjalne projekty innowacyjne.
Z_1A_D7/7_U07
student posiada umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji i analizowania studiów przypadków
2,0Student nie posiada, nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji i analizowania studiów przypadków.
3,0Student posiada, w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji i analizowania studiów przypadków.
3,5Student posiada, w podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji i analizowania studiów przypadków.
4,0Student posiada samodzielnie, w podstawowym zakresie, umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji i analizowania studiów przypadków.
4,5Student potrafi samodzielnie poszukiwać informacji i analizować studia przypadków w ramach obowiązującego programu.
5,0Student potrafi samodzielnie poszukiwać informacji i analizować studia przypadków, wykraczając poza obowiązujący program.
Z_1A_D7/7_U08
student posiada umiejętność przygotowania projektu i przedstawienia jego rezultatów w formie ustnej i pisemnej
2,0Student nie potrafi, nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela, przygotować projektu i przedstawić jego rezultatów w formie ustnej i pisemnej.
3,0Student potrafi, przy wydatnej pomocy nauczyciela, przygotować projekt wybrany spośród propozycji nauczyciela i przedstawić jego rezultaty w formie ustnej i pisemnej.
3,5Student potrafi, przy pewnej pomocy nauczyciela, przygotować projekt wybrany spośród propozycji nauczyciela i przedstawić jego rezultaty w formie ustnej i pisemnej.
4,0Student potrafi samodzielnie przygotować projekt wybrany spośród propozycji nauczyciela i przedstawić jego rezultaty w formie ustnej i pisemnej.
4,5Student potrafi samodzielnie przygotować projekt wybrany przez siebie i przedstawić jego rezultaty w formie ustnej i pisemnej.
5,0Student potrafi samodzielnie przygotować projekt wybrany przez siebie i przedstawić jego rezultaty w formie ustnej i pisemnej, korzystając przy tym z inforamcji spoza programu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/7_K01
student posiada kompetencje w zakresie współdziałania i pracy w grupie
2,0Student nie ma kompetencji do współpracy w zespole. Nie wykazuje zainteresowania wspólnym zadaniem do wykonania, nie potrafi zaplanować i wykonać przydzielonych obowiązków w ramach zespołu.
3,0Student w elementarnym, ograniczonym zakresie, posiada kompetencje do pracy w grupie. W ograniczonym stopniu wykazuje zainteresowanie wspólnym zadaniem do wykonania. W sposób nieudolny planuje i wykonuje prace w ramach przydzielonych obowiązków w zespole.
3,5Student planuje i wykonuje prace na poziomie podstawowym na każdym etapie jej tworzenia w ramach zadań przydzielonych przez zespół.
4,0Student potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdziela lub pomaga rozdzielać zadania pozostałym członkom zespołu. Potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań w grupie.
4,5Student potrafi samodzielnie zaplanować i sprecyzować cele i czynnie uczestniczyc w rozdzielaniu zadań i ich realizacji na każdym etapie pracy.
5,0Student potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i rozdzielić zadania oraz panować nad współpracą (motywować, nadzorować, kontrolować) członków zespołu oraz nad terminowością i sposobem prezentacji wyników.
Z_1A_D7/7_K02
student posiada kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
2,0Student nie posiada, nawet w elementarnym stopniu, kompetencji do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
3,0Student posiada, w elementarnym stopniu, kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
3,5Student posiada, w podstawowym stopniu, kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
4,0Student posiada kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
4,5Student posiada kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, potrafi wykorzystać je podczas zajęć w ramach obowiązujacego programu.
5,0Student posiada kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, potrafi wykorzystać je podczas zajęć, wykraczając poza obowiazujący program, kierując się własną ciekawością poznawczą i zainteresowaniami.

Literatura podstawowa

 1. Christiansen C.M., Raynor M.E., Innowacje. Napęd wzrostu, Studio EMKA, Warszawa, 2008
 2. Głodek P., Transfer technologii w małych przedsiębiorstwach, Wydawnictwo STIM, Warszawa, 2006
 3. Jasiński A.H., Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji, Difin, Warszawa, 2006
 4. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa, 2000
 5. Sosnowska A. i in., Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa, 2005
 6. Matusiak K.B. (red.), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa, 2010
 7. Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

 1. Matusiak K. B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa, 2005
 2. Matusiak K.B., Guliński J. (red.), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa, 2010
 3. UNIDO, Transfer technologii a rozwój, w: Negocjacje w transferze technologii, PARP, Warszawa, 2003
 4. UNIDO, Transfer technologii poprzez partnerstwo technologiczne, w: Negocjacje w transferze technologii, PARP, Warszawa, 2003
 5. OECD, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczacych innowacji. Podręcznik Oslo, MNiSW, Warszawa, 2008, 3

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Model procesu innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie. Misja a strategia innowacji w firmie.2
T-A-2Źródła innowacji. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na innowacyjność organizacji.2
T-A-3Organizacyjne rozwiązania stosowane w procesie transferu technologii.2
T-A-4Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.3
T-A-5Struktura projektu technologicznego.2
T-A-6Metody wyceny nowych rozwiązań technologicznych.2
T-A-7Źródła finansowania tworzenia i wdrażania innowacji w firmie.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota i procesy innowacji. Rodzaje innowacji.2
T-W-2Uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce.2
T-W-3Sygnały do zmian i wprowadzania innowacji przez przedsiębiorstwo. Kreatywność i postawa proinnowacyjna kadry a innowacyjność przedsiębiorstwa.2
T-W-4Wykorzystanie kapitału intelektualnego w innowacyjnej organizacji.2
T-W-5Narodowy i regionalny system innowacji.2
T-W-6Elementy składowe systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.2
T-W-7Transfer technologii do przedsiębiorstwa - podstawowe pojęcia i rozwiązania.2
T-W-8Siły motoryczne i bariery rozwoju polskiego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w ćwiczeniach15
A-A-2przygotowanie własnego projektu na podstawie praktycznego przykładu15
A-A-3analiza literatury, informacji i studiów przypadku niezbędnych do przygotowania projektu12
A-A-4udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem projektu3
A-A-5przygotowanie do bieżących zajęć15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2udział w egzaminie1
A-W-3przygotowanie do egzaminu14
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/7_W01student zna podstawowe pojęcia z zakresu innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W14zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-1zrozumienie przez studentów roli innowacji w przedsiębiorstwie i potrzeby transferu wiedzy i komercjalizacji technologii w gospodarce
C-3zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu transferu wiedzy i komercjalizacji technologii
Treści programoweT-A-2Źródła innowacji. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na innowacyjność organizacji.
T-W-1Istota i procesy innowacji. Rodzaje innowacji.
T-A-1Model procesu innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie. Misja a strategia innowacji w firmie.
T-W-3Sygnały do zmian i wprowadzania innowacji przez przedsiębiorstwo. Kreatywność i postawa proinnowacyjna kadry a innowacyjność przedsiębiorstwa.
T-W-2Uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce.
T-W-5Narodowy i regionalny system innowacji.
T-W-6Elementy składowe systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
T-W-8Siły motoryczne i bariery rozwoju polskiego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
Metody nauczaniaM-6dyskusja
M-2objaśnienie
M-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena przygotowania do bieżących zajęć
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa (wynik pracy nad projektem, aktywności podczas zajęć, przygotowania do bieżących zajęć)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści prawie wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student opanował cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się bez trudności i dość swobodnie.
5,0Student wykracza swą wiedza poza materiał programowy. W stosunku do wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się swobodnie, pewnie, używając prawidłowego języka.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/7_W02student zna czynniki determinujące wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-3zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu transferu wiedzy i komercjalizacji technologii
C-6poznanie przez studentów możliwości finansowania tworzenia i wdrożania innowacji w firmie
C-2zapoznanie studentów z zasadami oceny potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa i wyszukiwania źródeł innowacji
C-5poznanie przez studentów metod wyceny nowych rozwiązań technologicznych
C-4poznanie przez studentów sposobów oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć
Treści programoweT-W-5Narodowy i regionalny system innowacji.
T-W-3Sygnały do zmian i wprowadzania innowacji przez przedsiębiorstwo. Kreatywność i postawa proinnowacyjna kadry a innowacyjność przedsiębiorstwa.
T-W-2Uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce.
T-A-3Organizacyjne rozwiązania stosowane w procesie transferu technologii.
T-A-4Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.
T-A-2Źródła innowacji. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na innowacyjność organizacji.
T-W-4Wykorzystanie kapitału intelektualnego w innowacyjnej organizacji.
Metody nauczaniaM-2objaśnienie
M-6dyskusja
M-4metoda przypadków
M-5metoda projektów
M-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena pracy w grupie
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa (wynik pracy nad projektem, aktywności podczas zajęć, przygotowania do bieżących zajęć)
S-3Ocena formująca: ocena przygotowania do bieżących zajęć
S-1Ocena formująca: ocena z projektu
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna, nawet w elementarnym zakresie, czynników determinujących wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie.
3,0Student zna, w elementarnym zakresie, czynniki determinujące wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie. Wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści prawie wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student opanował cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się bez trudności i dość swobodnie.
5,0Student wykracza swą wiedza poza materiał programowy. W stosunku do wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się swobodnie, pewnie, używając prawidłowego języka.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/7_W03student zna sposoby oceny potencjału komercyjnego przedsięwzięć innowacyjnych i metody wyceny nowych rozwiązań technologicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-4poznanie przez studentów sposobów oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć
C-5poznanie przez studentów metod wyceny nowych rozwiązań technologicznych
Treści programoweT-A-6Metody wyceny nowych rozwiązań technologicznych.
T-A-4Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.
Metody nauczaniaM-4metoda przypadków
M-6dyskusja
M-2objaśnienie
M-3opis
M-5metoda projektów
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena przygotowania do bieżących zajęć
S-2Ocena formująca: ocena pracy w grupie
S-1Ocena formująca: ocena z projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student, nawet w elementarnym zakresie, nie zna sposobów oceny potencjału komercyjnego przedsięwzięć innowacyjnych i metod wyceny nowych rozwiązań technologicznych.
3,0Student, w elementarnym zakresie, zna sposoby oceny potencjału komercyjnego przedsięwzięć innowacyjnych i metody wyceny nowych rozwiązań technologicznych. Wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści prawie wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student opanował cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się bez trudności i dość swobodnie.
5,0Student wykracza swą wiedza poza materiał programowy. W stosunku do wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się swobodnie, pewnie, używając prawidłowego języka.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/7_W04student ma wiedzę w zakresie polskiego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu transferu wiedzy i komercjalizacji technologii
C-6poznanie przez studentów możliwości finansowania tworzenia i wdrożania innowacji w firmie
Treści programoweT-W-6Elementy składowe systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
T-W-5Narodowy i regionalny system innowacji.
T-W-8Siły motoryczne i bariery rozwoju polskiego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
T-A-7Źródła finansowania tworzenia i wdrażania innowacji w firmie.
Metody nauczaniaM-6dyskusja
M-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu
S-3Ocena formująca: ocena przygotowania do bieżących zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada nawet elementarnej wiedzy w zakresie polskiego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
3,0Student posiada elementarną wiedzę w zakresie polskiego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści przedmiotu w zakresie podstawowego materiału. W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści prawie wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student opanował cały materiał programowy, wykazuje zrozumienie wiedzy i opanowanie treści wszystkich treści przedmiotu. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się bez trudności i dość swobodnie.
5,0Student wykracza swą wiedza poza materiał programowy. W stosunku do wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się swobodnie, pewnie, używając prawidłowego języka.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/7_U01student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy problemów i wykonania projektu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów z zasadami oceny potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa i wyszukiwania źródeł innowacji
C-5poznanie przez studentów metod wyceny nowych rozwiązań technologicznych
C-4poznanie przez studentów sposobów oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć
C-6poznanie przez studentów możliwości finansowania tworzenia i wdrożania innowacji w firmie
Treści programoweT-W-7Transfer technologii do przedsiębiorstwa - podstawowe pojęcia i rozwiązania.
T-A-5Struktura projektu technologicznego.
T-A-7Źródła finansowania tworzenia i wdrażania innowacji w firmie.
T-A-6Metody wyceny nowych rozwiązań technologicznych.
T-W-8Siły motoryczne i bariery rozwoju polskiego systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
T-A-3Organizacyjne rozwiązania stosowane w procesie transferu technologii.
T-A-4Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
M-3opis
M-5metoda projektów
M-6dyskusja
M-4metoda przypadków
M-2objaśnienie
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena pracy w grupie
S-1Ocena formująca: ocena z projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi, nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela, wykorzystać wiedzy teoretycznej do analizy problemów i wykonania projektu.
3,0Student potrafi, nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela, wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy problemów i wykonania projektu, w stopniu podstawowym.
3,5Student potrafi, nawet przy pewnej pomocy nauczyciela, wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy problemów i wykonania projektu, w stopniu podstawowym.
4,0Student potrafi samodzielnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy problemów i wykonania projektu, w stopniu podstawowym.
4,5Student potrafi samodzielnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy problemów i wykonania projektu, w stopniu większym niż podstawowy.
5,0Student potrafi samodzielnie wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy problemów i wykonania projektu, nawet wykraczając poza program.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/7_U02student potrafi określić potencjał komercyjny przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4poznanie przez studentów sposobów oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć
Treści programoweT-A-4Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.
Metody nauczaniaM-4metoda przypadków
M-5metoda projektów
M-6dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena z projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, określić potencjału komercyjnego przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, określić potencjał komercyjny przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
3,5Student potrafi w podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, określić potencjał komercyjny przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
4,0Student samodzielnie potrafi, w podstawowym zakresie, określić potencjał komercyjny przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
4,5Student samodzielnie potrafi określić potencjał komercyjny przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
5,0Student samodzielnie potrafi określić potencjał komercyjny przedsięwzięcia innowacyjnego, wykorzystując przy tym nie tylko przykładowe projekty i korzystając z treści wykraczających poza program.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/7_U03student potrafi ustalić strukturę przykładowego projektu technologicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-4poznanie przez studentów sposobów oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć
C-5poznanie przez studentów metod wyceny nowych rozwiązań technologicznych
Treści programoweT-A-5Struktura projektu technologicznego.
Metody nauczaniaM-4metoda przypadków
M-5metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena z projektu
S-2Ocena formująca: ocena pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, ustalić struktury przykładowego projektu technologicznego.
3,0Student potrafi, w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, ustalić strukturę przykładowego projektu technologicznego.
3,5Student potrafi, w podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, ustalić strukturę przykładowego projektu technologicznego.
4,0Student potrafi samodzielnie, w podstawowym zakresie, ustalić strukturę przykładowego projektu technologicznego.
4,5Student potrafi samodzielnie ustalić strukturę przykładowego projektu technologicznego.
5,0Student potrafi samodzielnie ustalić strukturę wybranego przez siebie projektu technologicznego, korzystając przy tym z informacji wykraczających poza program.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/7_U04student potrafi zastosować przykładowe metody wyceny nowego rozwiązania technologicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-5poznanie przez studentów metod wyceny nowych rozwiązań technologicznych
Treści programoweT-A-6Metody wyceny nowych rozwiązań technologicznych.
Metody nauczaniaM-5metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena z projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, zastosować przykładowych metod wyceny nowego rozwiązania technologicznego.
3,0Student potrafi, w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, zastosować przykładowe metody wyceny nowego rozwiązania technologicznego.
3,5Student potrafi, w podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, zastosować przykładowe metody wyceny nowego rozwiązania technologicznego.
4,0Student potrafi samodzielnie, w podstawowym zakresie, zastosować przykładowe metody wyceny nowego rozwiązania technologicznego.
4,5Student potrafi samodzielnie zastosować przykładowe metody wyceny nowego rozwiązania technologicznego.
5,0Student potrafi samodzielnie zastosować przykładowe metody wyceny nowego rozwiązania technologicznego, korzystając przy tym z wiedzy wykraczającej poza program.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/7_U05student potrafi wskazać źródła finansowania tworzenia i wdrożenia przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-6poznanie przez studentów możliwości finansowania tworzenia i wdrożania innowacji w firmie
Treści programoweT-A-7Źródła finansowania tworzenia i wdrażania innowacji w firmie.
Metody nauczaniaM-5metoda projektów
M-6dyskusja
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu
S-1Ocena formująca: ocena z projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, wskazać źródeł finansowania tworzenia i wdrożenia przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
3,0Student potrafi, w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, wskazać źródła finansowania tworzenia i wdrożenia przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
3,5Student potrafi, podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, wskazać źródła finansowania tworzenia i wdrożenia przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
4,0Student potrafi samodzielnie,w podstawowym zakresie, wskazać źródła finansowania tworzenia i wdrożenia przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
4,5Student potrafi samodzielnie wskazać źródła finansowania tworzenia i wdrożenia przykładowego przedsięwzięcia innowacyjnego.
5,0Student potrafi samodzielnie wskazać źródła finansowania tworzenia i wdrożenia wybranego przez siebie przedsięwzięcia innowacyjnego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/7_U06student posiada umiejętność krytycznego spojrzenia na możliwości innowacyjności organizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów z zasadami oceny potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa i wyszukiwania źródeł innowacji
Treści programoweT-W-4Wykorzystanie kapitału intelektualnego w innowacyjnej organizacji.
T-W-2Uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce.
T-W-3Sygnały do zmian i wprowadzania innowacji przez przedsiębiorstwo. Kreatywność i postawa proinnowacyjna kadry a innowacyjność przedsiębiorstwa.
T-A-2Źródła innowacji. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na innowacyjność organizacji.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
M-6dyskusja
M-2objaśnienie
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu
S-3Ocena formująca: ocena przygotowania do bieżących zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, krytycznie spojrzeć na możliwości innowacyjne organizacji.
3,0Student potrafi, w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, krytycznie spojrzeć na możliwości innowacyjne organizacji.
3,5Student potrafi, w podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, krytycznie spojrzeć na możliwości innowacyjne organizacji.
4,0Student potrafi samodzielnie, w podstawowym zakresie, krytycznie spojrzeć na możliwości innowacyjne organizacji.
4,5Student potrafi samodzielnie krytycznie spojrzeć na możliwości innowacyjne organizacji.
5,0Student potrafi samodzielnie krytycznie spojrzeć na możliwości innowacyjne organizacji i wskazać na potencjalne projekty innowacyjne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/7_U07student posiada umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji i analizowania studiów przypadków
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-6poznanie przez studentów możliwości finansowania tworzenia i wdrożania innowacji w firmie
C-2zapoznanie studentów z zasadami oceny potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa i wyszukiwania źródeł innowacji
C-4poznanie przez studentów sposobów oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć
C-3zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu transferu wiedzy i komercjalizacji technologii
C-5poznanie przez studentów metod wyceny nowych rozwiązań technologicznych
Treści programoweT-A-3Organizacyjne rozwiązania stosowane w procesie transferu technologii.
T-A-5Struktura projektu technologicznego.
T-A-6Metody wyceny nowych rozwiązań technologicznych.
T-A-7Źródła finansowania tworzenia i wdrażania innowacji w firmie.
T-A-4Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.
T-W-7Transfer technologii do przedsiębiorstwa - podstawowe pojęcia i rozwiązania.
Metody nauczaniaM-5metoda projektów
M-4metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena z projektu
S-2Ocena formująca: ocena pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada, nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji i analizowania studiów przypadków.
3,0Student posiada, w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji i analizowania studiów przypadków.
3,5Student posiada, w podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji i analizowania studiów przypadków.
4,0Student posiada samodzielnie, w podstawowym zakresie, umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji i analizowania studiów przypadków.
4,5Student potrafi samodzielnie poszukiwać informacji i analizować studia przypadków w ramach obowiązującego programu.
5,0Student potrafi samodzielnie poszukiwać informacji i analizować studia przypadków, wykraczając poza obowiązujący program.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/7_U08student posiada umiejętność przygotowania projektu i przedstawienia jego rezultatów w formie ustnej i pisemnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów z zasadami oceny potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa i wyszukiwania źródeł innowacji
C-5poznanie przez studentów metod wyceny nowych rozwiązań technologicznych
C-6poznanie przez studentów możliwości finansowania tworzenia i wdrożania innowacji w firmie
C-4poznanie przez studentów sposobów oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć
Treści programoweT-A-7Źródła finansowania tworzenia i wdrażania innowacji w firmie.
T-A-6Metody wyceny nowych rozwiązań technologicznych.
T-A-5Struktura projektu technologicznego.
T-A-4Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.
Metody nauczaniaM-5metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena z projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi, nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela, przygotować projektu i przedstawić jego rezultatów w formie ustnej i pisemnej.
3,0Student potrafi, przy wydatnej pomocy nauczyciela, przygotować projekt wybrany spośród propozycji nauczyciela i przedstawić jego rezultaty w formie ustnej i pisemnej.
3,5Student potrafi, przy pewnej pomocy nauczyciela, przygotować projekt wybrany spośród propozycji nauczyciela i przedstawić jego rezultaty w formie ustnej i pisemnej.
4,0Student potrafi samodzielnie przygotować projekt wybrany spośród propozycji nauczyciela i przedstawić jego rezultaty w formie ustnej i pisemnej.
4,5Student potrafi samodzielnie przygotować projekt wybrany przez siebie i przedstawić jego rezultaty w formie ustnej i pisemnej.
5,0Student potrafi samodzielnie przygotować projekt wybrany przez siebie i przedstawić jego rezultaty w formie ustnej i pisemnej, korzystając przy tym z inforamcji spoza programu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/7_K01student posiada kompetencje w zakresie współdziałania i pracy w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Cel przedmiotuC-6poznanie przez studentów możliwości finansowania tworzenia i wdrożania innowacji w firmie
C-2zapoznanie studentów z zasadami oceny potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa i wyszukiwania źródeł innowacji
C-1zrozumienie przez studentów roli innowacji w przedsiębiorstwie i potrzeby transferu wiedzy i komercjalizacji technologii w gospodarce
Treści programoweT-W-6Elementy składowe systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
T-W-3Sygnały do zmian i wprowadzania innowacji przez przedsiębiorstwo. Kreatywność i postawa proinnowacyjna kadry a innowacyjność przedsiębiorstwa.
T-A-4Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.
Metody nauczaniaM-4metoda przypadków
M-6dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma kompetencji do współpracy w zespole. Nie wykazuje zainteresowania wspólnym zadaniem do wykonania, nie potrafi zaplanować i wykonać przydzielonych obowiązków w ramach zespołu.
3,0Student w elementarnym, ograniczonym zakresie, posiada kompetencje do pracy w grupie. W ograniczonym stopniu wykazuje zainteresowanie wspólnym zadaniem do wykonania. W sposób nieudolny planuje i wykonuje prace w ramach przydzielonych obowiązków w zespole.
3,5Student planuje i wykonuje prace na poziomie podstawowym na każdym etapie jej tworzenia w ramach zadań przydzielonych przez zespół.
4,0Student potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdziela lub pomaga rozdzielać zadania pozostałym członkom zespołu. Potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań w grupie.
4,5Student potrafi samodzielnie zaplanować i sprecyzować cele i czynnie uczestniczyc w rozdzielaniu zadań i ich realizacji na każdym etapie pracy.
5,0Student potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i rozdzielić zadania oraz panować nad współpracą (motywować, nadzorować, kontrolować) członków zespołu oraz nad terminowością i sposobem prezentacji wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/7_K02student posiada kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1zrozumienie przez studentów roli innowacji w przedsiębiorstwie i potrzeby transferu wiedzy i komercjalizacji technologii w gospodarce
C-4poznanie przez studentów sposobów oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć
C-5poznanie przez studentów metod wyceny nowych rozwiązań technologicznych
Treści programoweT-A-4Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.
T-W-3Sygnały do zmian i wprowadzania innowacji przez przedsiębiorstwo. Kreatywność i postawa proinnowacyjna kadry a innowacyjność przedsiębiorstwa.
Metody nauczaniaM-5metoda projektów
M-4metoda przypadków
M-6dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena pracy w grupie
S-1Ocena formująca: ocena z projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada, nawet w elementarnym stopniu, kompetencji do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
3,0Student posiada, w elementarnym stopniu, kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
3,5Student posiada, w podstawowym stopniu, kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
4,0Student posiada kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
4,5Student posiada kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, potrafi wykorzystać je podczas zajęć w ramach obowiązujacego programu.
5,0Student posiada kompetencje do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, potrafi wykorzystać je podczas zajęć, wykraczając poza obowiazujący program, kierując się własną ciekawością poznawczą i zainteresowaniami.