Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Kapitał społeczny w gospodarce opartej na wiedzy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kapitał społeczny w gospodarce opartej na wiedzy
Specjalność Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Będzik <Beata.Bedzik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 25 2,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i socjologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zidentyfikowanie czynników warunkujących rozwój społeczny i gospodarczy współczesnych społeczeństw
C-2Uświadomienie sobie nieustających zmian na liście czynników wspierających ewoluujące gospodarki
C-3Zrozumienie istoty i znaczenia kapitału społecznego niezbędnego w procesie sprawnego tworzenia i przekazywania wiedzy będącej kluczowym elementem gospodarki opartej na wiedzy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy5
T-A-2Ekonomiczna wartość kapitału społecznego5
T-A-3Społeczeństwo obywatelskie jako tło kapitału społecznego5
T-A-4Poziom i jakość kapitału społecznego w Polsce5
T-A-5Poziom i jakość kapitału społecznego w krajach Unii Europejskiej5
25
wykłady
T-W-1Społeczno-ekonomiczny kontekst wiedzy5
T-W-2Kapitał ludzki a kapitał społeczny5
T-W-3Pomiar kapitału społecznego w gospodarce opartej na wiedzy5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w audytoriach25
A-A-2przygotowanie do zajęć20
A-A-3przygotowanie studium przypadku7
A-A-4przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń6
A-A-5zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych2
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do wykładów8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów5
A-W-4zaliczenie wykładów2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające i metody problemowe,
M-2Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-3wykład konwersatoryjny, objaśnienie,
M-4dyskusja dydaktyczna, studia przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wiedzy i umiejętności pracy w zespole podczas analizy studiów przypadku
S-2Ocena formująca: Ocena wspóldziałania i umiejętnosci formułowania oraz prezentowania poglądów na temat analizowanych zagadnień
S-3Ocena formująca: Ocena kolokwiów cząstkowych
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa ćwiczeń audytoryjnych jako wypadkowa wcześniej wymienionych ocen cząstkowych
S-5Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności pozyskanych i rozwijanych na zajęciach, a zweryfikowanych podczas zaliczenia wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/6_W01
Posiada wiedzę dotyczącą źródeł i możliwości budowania kapitału społecznego
Z_1A_W04, Z_1A_W01, Z_1A_W13, Z_1A_W05S1A_W01, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W08C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-3, M-4, M-2, M-1S-2, S-3, S-1, S-4, S-5
Z_1A_D7/6_W02
Posiada wiedzę dotyczącą kapitału społecznego i jego roli w rozwoju społeczno-gospodarczym
Z_1A_W01, Z_1A_W04, Z_1A_W11S1A_W01, S1A_W03, S1A_W07C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-4, M-1, M-2, M-3S-4, S-1, S-3, S-5, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/6_U01
Posiada umiejetność identyfikowania czynników oddziałujących na funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy
Z_1A_U14, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U03C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-1, M-3, M-2, M-4S-3, S-4, S-1, S-2, S-5
Z_1A_D7/6_U02
Potrafi ocenić rolę tzw. czynników miękkich w tym kapitału społecznego w rozwoju społecznym i gospodarczym współczesnych społeczeństw
Z_1A_U07, Z_1A_U14, Z_1A_U04, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-2, M-1, M-3, M-4S-1, S-4, S-2, S-5, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/6_K01
Chętny do współpracy i zorientowany na budowanie pozytywnych relacji pomiędzy członkami grupy
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-3, C-2, C-1T-A-1, T-W-1, T-A-5, T-A-4, T-A-2, T-W-2, T-W-3, T-A-3M-3, M-2, M-1, M-4S-2, S-3, S-5, S-1, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/6_W01
Posiada wiedzę dotyczącą źródeł i możliwości budowania kapitału społecznego
2,0Nie zna pojęcia kapitału społecznego, a zatem również źródeł jego generowania i pomnażania
3,0Zna pojęcie kapitału społecznego oraz źródła jego generowania i pomnażania
3,5Zna charakterystykę i wagę kluczowych determinant w budowaniu kapitału społecznego
4,0Zna charakterystykę i wagę w budowaniu kapitału społecznego różnorodnych czynników
4,5Ma wiedzę poszerzoną na temat mozliwości pomnażania i poprawiania jakosci kapitału społecznego
5,0Ma wiedzę pogłębioną w odniesieniu do stymulant i destymulant poziomu i jakości kapitału społecznego
Z_1A_D7/6_W02
Posiada wiedzę dotyczącą kapitału społecznego i jego roli w rozwoju społeczno-gospodarczym
2,0Nie ma wiedzy na temat kategorii kapitału społecznego
3,0Ma podstawową wiedzę na temat kapitału społecznego
3,5Ma wiedzę na temat kapitału społecznego i jego roli w rozwoju społeczno-gospodarczym
4,0Ma wiedzę na temat kapitału społecznego, jego kluczowych komponentów oraz roli jaką spełnia w rozwoju społeczno-gospodarczym
4,5Ma wiedzę na temat kapitału społecznego, jego kluczowych komponentów oraz roli jaką spełnia w rozwoju społeczno-gospodarczym. Zna również źródła jego generowania
5,0Ma wiedzę na temat kapitału społecznego, jego kluczowych komponentów oraz roli jaką spełnia w rozwoju społeczno-gospodarczym. Zna również źródła jego generowania. Ma więdzę dotyczącą poziomu i jakości kapitału społecznego w rzeczywistości gospodarczej

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/6_U01
Posiada umiejetność identyfikowania czynników oddziałujących na funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy
2,0Nie potrafi wymienić kluczowych czynników warunkujacych rozwój gospodarki opartej na wiedzy
3,0Potrafi wymienić i ocenić kluczowe czynniki warunkujące rozwój gospodarki opartej na wiedzy
3,5Potrafi wymienić szeroki wachlarz determinant rozwoju społeczno-gospodarczego oraz identyfikować te kluczowe z punktu widzenia gospodarki opartej na wiedzy
4,0Potrafi analizować poszczególne determinanty kapitału społecznego pod kątem ich przydatności w gospodarce opartej na wiedzy
4,5Potrafi uporządkować poszczególne determinanty kapitału społecznego pod kątem ich przydatności w gospodarce opartej na wiedzy
5,0Potrafi uporządkować poszczególne determinanty kapitału społecznego pod kątem ich przydatności w gospodarce opartej na wiedzy, twórczo myśleć i wskazywać nowe możliwości w odniesieniu do kapitału społecznego
Z_1A_D7/6_U02
Potrafi ocenić rolę tzw. czynników miękkich w tym kapitału społecznego w rozwoju społecznym i gospodarczym współczesnych społeczeństw
2,0Nie potrafi zidentyfikować ani zinterpretować tzw. czynników miękkich warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy
3,0Potrafi zidentyfikować i zinterpretować tzw. czynniki miękkie warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy
3,5Potrafi zidentyfikować i zinterpretować tzw. czynniki miękkie w tym kapitał społeczny, warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy
4,0Potrafi ocenić rolę kapitału społecznego w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
4,5Potrafi określić rolę kapitału społecznego w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i ocenić poszczególne jego komponenty pod względem ważności
5,0Potrafi określić rolę kapitału społecznego w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i ocenić poszczególne jego komponenty pod względem ważności, odnieść zdobytą wiedzę do rzeczywistości gospodarczej

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/6_K01
Chętny do współpracy i zorientowany na budowanie pozytywnych relacji pomiędzy członkami grupy
2,0Student nie wykazuje zainteresowania współpracą z pozostałymi studentami
3,0Student jest zdolny do współpracy z pozostałymi studentami
3,5Student wykazuje zainteresowanie współpracą z pozostałymi członkami grupy dla osiagnięcia założonego celu
4,0Student jest chętny do pracy w grupie, potrafi także zachęcić innych do współpracy
4,5Student jest chętny do pracy w grupie, potrafi także zachęcić innych do współpracy, inspiruje grupę i potrafi koordynować jej prace
5,0Student jest chętny do pracy w grupie, potrafi także zachęcić innych do współpracy, inspiruje grupę, umiejętnie organizuje i koordynuje jej prace

Literatura podstawowa

  1. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław, 1997
  2. X, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Wydawnictwo Komitetu Badań Naukowych, Warszawa, 2001
  3. Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Zespół, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020, MKiDN, Warszawa, 2011
  2. Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa, WN Scholar, 2005
  3. J. Czapiński i T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna. Raporty, Warszawa, 2011, i poprzednie

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy5
T-A-2Ekonomiczna wartość kapitału społecznego5
T-A-3Społeczeństwo obywatelskie jako tło kapitału społecznego5
T-A-4Poziom i jakość kapitału społecznego w Polsce5
T-A-5Poziom i jakość kapitału społecznego w krajach Unii Europejskiej5
25

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Społeczno-ekonomiczny kontekst wiedzy5
T-W-2Kapitał ludzki a kapitał społeczny5
T-W-3Pomiar kapitału społecznego w gospodarce opartej na wiedzy5
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w audytoriach25
A-A-2przygotowanie do zajęć20
A-A-3przygotowanie studium przypadku7
A-A-4przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń6
A-A-5zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do wykładów8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów5
A-W-4zaliczenie wykładów2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/6_W01Posiada wiedzę dotyczącą źródeł i możliwości budowania kapitału społecznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-2Uświadomienie sobie nieustających zmian na liście czynników wspierających ewoluujące gospodarki
C-1Zidentyfikowanie czynników warunkujących rozwój społeczny i gospodarczy współczesnych społeczeństw
Treści programoweT-W-1Społeczno-ekonomiczny kontekst wiedzy
T-W-2Kapitał ludzki a kapitał społeczny
T-W-3Pomiar kapitału społecznego w gospodarce opartej na wiedzy
T-A-1Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy
T-A-2Ekonomiczna wartość kapitału społecznego
T-A-3Społeczeństwo obywatelskie jako tło kapitału społecznego
T-A-4Poziom i jakość kapitału społecznego w Polsce
T-A-5Poziom i jakość kapitału społecznego w krajach Unii Europejskiej
Metody nauczaniaM-3wykład konwersatoryjny, objaśnienie,
M-4dyskusja dydaktyczna, studia przypadków
M-2Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-1Metody podające i metody problemowe,
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena wspóldziałania i umiejętnosci formułowania oraz prezentowania poglądów na temat analizowanych zagadnień
S-3Ocena formująca: Ocena kolokwiów cząstkowych
S-1Ocena formująca: Ocena wiedzy i umiejętności pracy w zespole podczas analizy studiów przypadku
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa ćwiczeń audytoryjnych jako wypadkowa wcześniej wymienionych ocen cząstkowych
S-5Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności pozyskanych i rozwijanych na zajęciach, a zweryfikowanych podczas zaliczenia wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna pojęcia kapitału społecznego, a zatem również źródeł jego generowania i pomnażania
3,0Zna pojęcie kapitału społecznego oraz źródła jego generowania i pomnażania
3,5Zna charakterystykę i wagę kluczowych determinant w budowaniu kapitału społecznego
4,0Zna charakterystykę i wagę w budowaniu kapitału społecznego różnorodnych czynników
4,5Ma wiedzę poszerzoną na temat mozliwości pomnażania i poprawiania jakosci kapitału społecznego
5,0Ma wiedzę pogłębioną w odniesieniu do stymulant i destymulant poziomu i jakości kapitału społecznego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/6_W02Posiada wiedzę dotyczącą kapitału społecznego i jego roli w rozwoju społeczno-gospodarczym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-3Zrozumienie istoty i znaczenia kapitału społecznego niezbędnego w procesie sprawnego tworzenia i przekazywania wiedzy będącej kluczowym elementem gospodarki opartej na wiedzy.
C-1Zidentyfikowanie czynników warunkujących rozwój społeczny i gospodarczy współczesnych społeczeństw
C-2Uświadomienie sobie nieustających zmian na liście czynników wspierających ewoluujące gospodarki
Treści programoweT-W-1Społeczno-ekonomiczny kontekst wiedzy
T-W-2Kapitał ludzki a kapitał społeczny
T-W-3Pomiar kapitału społecznego w gospodarce opartej na wiedzy
T-A-1Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy
T-A-2Ekonomiczna wartość kapitału społecznego
T-A-3Społeczeństwo obywatelskie jako tło kapitału społecznego
T-A-4Poziom i jakość kapitału społecznego w Polsce
T-A-5Poziom i jakość kapitału społecznego w krajach Unii Europejskiej
Metody nauczaniaM-4dyskusja dydaktyczna, studia przypadków
M-1Metody podające i metody problemowe,
M-2Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-3wykład konwersatoryjny, objaśnienie,
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa ćwiczeń audytoryjnych jako wypadkowa wcześniej wymienionych ocen cząstkowych
S-1Ocena formująca: Ocena wiedzy i umiejętności pracy w zespole podczas analizy studiów przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena kolokwiów cząstkowych
S-5Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności pozyskanych i rozwijanych na zajęciach, a zweryfikowanych podczas zaliczenia wykładów
S-2Ocena formująca: Ocena wspóldziałania i umiejętnosci formułowania oraz prezentowania poglądów na temat analizowanych zagadnień
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma wiedzy na temat kategorii kapitału społecznego
3,0Ma podstawową wiedzę na temat kapitału społecznego
3,5Ma wiedzę na temat kapitału społecznego i jego roli w rozwoju społeczno-gospodarczym
4,0Ma wiedzę na temat kapitału społecznego, jego kluczowych komponentów oraz roli jaką spełnia w rozwoju społeczno-gospodarczym
4,5Ma wiedzę na temat kapitału społecznego, jego kluczowych komponentów oraz roli jaką spełnia w rozwoju społeczno-gospodarczym. Zna również źródła jego generowania
5,0Ma wiedzę na temat kapitału społecznego, jego kluczowych komponentów oraz roli jaką spełnia w rozwoju społeczno-gospodarczym. Zna również źródła jego generowania. Ma więdzę dotyczącą poziomu i jakości kapitału społecznego w rzeczywistości gospodarczej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/6_U01Posiada umiejetność identyfikowania czynników oddziałujących na funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zrozumienie istoty i znaczenia kapitału społecznego niezbędnego w procesie sprawnego tworzenia i przekazywania wiedzy będącej kluczowym elementem gospodarki opartej na wiedzy.
C-1Zidentyfikowanie czynników warunkujących rozwój społeczny i gospodarczy współczesnych społeczeństw
C-2Uświadomienie sobie nieustających zmian na liście czynników wspierających ewoluujące gospodarki
Treści programoweT-W-1Społeczno-ekonomiczny kontekst wiedzy
T-W-2Kapitał ludzki a kapitał społeczny
T-W-3Pomiar kapitału społecznego w gospodarce opartej na wiedzy
T-A-1Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy
T-A-2Ekonomiczna wartość kapitału społecznego
T-A-3Społeczeństwo obywatelskie jako tło kapitału społecznego
T-A-4Poziom i jakość kapitału społecznego w Polsce
T-A-5Poziom i jakość kapitału społecznego w krajach Unii Europejskiej
Metody nauczaniaM-1Metody podające i metody problemowe,
M-3wykład konwersatoryjny, objaśnienie,
M-2Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-4dyskusja dydaktyczna, studia przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena kolokwiów cząstkowych
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa ćwiczeń audytoryjnych jako wypadkowa wcześniej wymienionych ocen cząstkowych
S-1Ocena formująca: Ocena wiedzy i umiejętności pracy w zespole podczas analizy studiów przypadku
S-2Ocena formująca: Ocena wspóldziałania i umiejętnosci formułowania oraz prezentowania poglądów na temat analizowanych zagadnień
S-5Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności pozyskanych i rozwijanych na zajęciach, a zweryfikowanych podczas zaliczenia wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wymienić kluczowych czynników warunkujacych rozwój gospodarki opartej na wiedzy
3,0Potrafi wymienić i ocenić kluczowe czynniki warunkujące rozwój gospodarki opartej na wiedzy
3,5Potrafi wymienić szeroki wachlarz determinant rozwoju społeczno-gospodarczego oraz identyfikować te kluczowe z punktu widzenia gospodarki opartej na wiedzy
4,0Potrafi analizować poszczególne determinanty kapitału społecznego pod kątem ich przydatności w gospodarce opartej na wiedzy
4,5Potrafi uporządkować poszczególne determinanty kapitału społecznego pod kątem ich przydatności w gospodarce opartej na wiedzy
5,0Potrafi uporządkować poszczególne determinanty kapitału społecznego pod kątem ich przydatności w gospodarce opartej na wiedzy, twórczo myśleć i wskazywać nowe możliwości w odniesieniu do kapitału społecznego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/6_U02Potrafi ocenić rolę tzw. czynników miękkich w tym kapitału społecznego w rozwoju społecznym i gospodarczym współczesnych społeczeństw
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Zrozumienie istoty i znaczenia kapitału społecznego niezbędnego w procesie sprawnego tworzenia i przekazywania wiedzy będącej kluczowym elementem gospodarki opartej na wiedzy.
C-2Uświadomienie sobie nieustających zmian na liście czynników wspierających ewoluujące gospodarki
C-1Zidentyfikowanie czynników warunkujących rozwój społeczny i gospodarczy współczesnych społeczeństw
Treści programoweT-W-1Społeczno-ekonomiczny kontekst wiedzy
T-W-2Kapitał ludzki a kapitał społeczny
T-W-3Pomiar kapitału społecznego w gospodarce opartej na wiedzy
T-A-1Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy
T-A-2Ekonomiczna wartość kapitału społecznego
T-A-3Społeczeństwo obywatelskie jako tło kapitału społecznego
T-A-4Poziom i jakość kapitału społecznego w Polsce
T-A-5Poziom i jakość kapitału społecznego w krajach Unii Europejskiej
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-1Metody podające i metody problemowe,
M-3wykład konwersatoryjny, objaśnienie,
M-4dyskusja dydaktyczna, studia przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wiedzy i umiejętności pracy w zespole podczas analizy studiów przypadku
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa ćwiczeń audytoryjnych jako wypadkowa wcześniej wymienionych ocen cząstkowych
S-2Ocena formująca: Ocena wspóldziałania i umiejętnosci formułowania oraz prezentowania poglądów na temat analizowanych zagadnień
S-5Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności pozyskanych i rozwijanych na zajęciach, a zweryfikowanych podczas zaliczenia wykładów
S-3Ocena formująca: Ocena kolokwiów cząstkowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zidentyfikować ani zinterpretować tzw. czynników miękkich warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy
3,0Potrafi zidentyfikować i zinterpretować tzw. czynniki miękkie warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy
3,5Potrafi zidentyfikować i zinterpretować tzw. czynniki miękkie w tym kapitał społeczny, warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy
4,0Potrafi ocenić rolę kapitału społecznego w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
4,5Potrafi określić rolę kapitału społecznego w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i ocenić poszczególne jego komponenty pod względem ważności
5,0Potrafi określić rolę kapitału społecznego w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i ocenić poszczególne jego komponenty pod względem ważności, odnieść zdobytą wiedzę do rzeczywistości gospodarczej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/6_K01Chętny do współpracy i zorientowany na budowanie pozytywnych relacji pomiędzy członkami grupy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Zrozumienie istoty i znaczenia kapitału społecznego niezbędnego w procesie sprawnego tworzenia i przekazywania wiedzy będącej kluczowym elementem gospodarki opartej na wiedzy.
C-2Uświadomienie sobie nieustających zmian na liście czynników wspierających ewoluujące gospodarki
C-1Zidentyfikowanie czynników warunkujących rozwój społeczny i gospodarczy współczesnych społeczeństw
Treści programoweT-A-1Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy
T-W-1Społeczno-ekonomiczny kontekst wiedzy
T-A-5Poziom i jakość kapitału społecznego w krajach Unii Europejskiej
T-A-4Poziom i jakość kapitału społecznego w Polsce
T-A-2Ekonomiczna wartość kapitału społecznego
T-W-2Kapitał ludzki a kapitał społeczny
T-W-3Pomiar kapitału społecznego w gospodarce opartej na wiedzy
T-A-3Społeczeństwo obywatelskie jako tło kapitału społecznego
Metody nauczaniaM-3wykład konwersatoryjny, objaśnienie,
M-2Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-1Metody podające i metody problemowe,
M-4dyskusja dydaktyczna, studia przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena wspóldziałania i umiejętnosci formułowania oraz prezentowania poglądów na temat analizowanych zagadnień
S-3Ocena formująca: Ocena kolokwiów cząstkowych
S-5Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy i umiejętności pozyskanych i rozwijanych na zajęciach, a zweryfikowanych podczas zaliczenia wykładów
S-1Ocena formująca: Ocena wiedzy i umiejętności pracy w zespole podczas analizy studiów przypadku
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa ćwiczeń audytoryjnych jako wypadkowa wcześniej wymienionych ocen cząstkowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje zainteresowania współpracą z pozostałymi studentami
3,0Student jest zdolny do współpracy z pozostałymi studentami
3,5Student wykazuje zainteresowanie współpracą z pozostałymi członkami grupy dla osiagnięcia założonego celu
4,0Student jest chętny do pracy w grupie, potrafi także zachęcić innych do współpracy
4,5Student jest chętny do pracy w grupie, potrafi także zachęcić innych do współpracy, inspiruje grupę i potrafi koordynować jej prace
5,0Student jest chętny do pracy w grupie, potrafi także zachęcić innych do współpracy, inspiruje grupę, umiejętnie organizuje i koordynuje jej prace