Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Alianse strategiczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Alianse strategiczne
Specjalność Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Irena Łącka <Irena.Lacka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 20 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 30 2,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstaw zarządzania, zachowań organizacyjnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z przyczynami i uwarunkowaniami zawierania aliansów strategicznych i ich sieci we współczesnej gospodarce
C-2zapoznanie studentów z pojęciem, istotą i klasyfikacją aliansów oraz ich cechami
C-3przedstawienie studentom procesu modelowania aliansu strategicznego
C-4zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania, organizowania i zarządzania aliansami
C-5zapoznanie studentów z metodami oceny aliansów strategicznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza możliwych alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa.2
T-A-2Tworzenie profilu kooperanta - potencjalnego alianta.3
T-A-3Ewaluacja kandydatów i wybór koalicjanta.3
T-A-4Negocjowanie umowy partnerskiej.3
T-A-5Kluczowe aspekty zarządzania aliansem strategicznym.3
T-A-6Ocena aliansu strategicznego.3
T-A-7Analiza wybranych sojuszy strategicznych w krajach Triady i w Polsce.3
20
wykłady
T-W-1Pojęcie, istota i cechy aliansu strategicznego.2
T-W-2Alianse strategiczne jako odpowiedź na globalizację i konkurencję w gospodarce.2
T-W-3Alianse strategiczne - podstawy teoretyczne w świetle róznych ujęć.2
T-W-4Rodzaje i formy organizacyjno-prawne aliansów strategicznych.2
T-W-5Uwarunkowania i następstwa powstawania sojuszy między firmami.2
T-W-6Motywy i cele uczestników koalicji.2
T-W-7Korzyści i niebezpieczeństwa sojuszy strategicznych.2
T-W-8Tworzenie podstaw wspólpracy w koalicji partnerów.2
T-W-9Projektowanie kooperacji i zarządzanie porozumieniem między partnerami.2
T-W-10Kluczowe aspekty zarządzania aliansem strategicznym2
T-W-11Zagrożenia płynące z aliansów strategicznych i sposoby ich ograniczenia.2
T-W-12Sieci aliansów i ich konkurencyjność.2
T-W-13Metody oceny aliansów strategicznych.2
T-W-14Mierzenie wartości i ryzyka porozumień strategicznych.2
T-W-15Wybrane problemy aliansów strategicznych w Polsce.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w ćwiczeniach20
A-A-2przygotowanie studium przypadku5
A-A-3analiza literatury5
30
wykłady
A-W-1udział w wykładach30
A-W-2udział w egzaminie2
A-W-3przygotowanie do egzaminu28
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2wykład informacyjny
M-3objaśnienie
M-4dyskusja
M-5gry dydaktyczne (decyzyjne, symulacyjne)
M-6metoda przypadków
M-7prezentacje studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności podczas zajęć
S-2Ocena formująca: ocena przygotowania studium przypadku
S-3Ocena formująca: ocena współdziałania i pracy w grupie
S-4Ocena formująca: ocena z prezentacji
S-5Ocena formująca: ocena z zaliczenia pisemnego
S-6Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia formy zajęć
S-7Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu pisemnego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/4_W01
student ma wiedzę nt. podstawowych zagadnień teoretycznych dotyczacych aliansów strategicznych
Z_1A_W13, Z_1A_W02, Z_1A_W12S1A_W02, S1A_W08, S1A_W09C-2, C-4, C-3, C-1T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-4M-2, M-1S-7, S-6
Z_1A_D7/4_W02
student ma wiedzę nt. przyczyn i uwarunkowań tworzenia aliansów strategicznych we współczesnej gospodarce i wykorzystywania ich do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw
Z_1A_W13, Z_1A_W04S1A_W03, S1A_W08C-1T-A-1, T-W-2, T-A-7, T-W-15, T-W-12M-2, M-4, M-7, M-1, M-6S-2, S-1, S-3, S-4, S-5, S-7
Z_1A_D7/4_W03
student zna w podstawowym zakresie zasady tworzenia, funkcjonowania aliansów strategicznych i zarządzania nimi
Z_1A_W07, Z_1A_W05, Z_1A_W11, Z_1A_W04S1A_W03, S1A_W04, S1A_W06, S1A_W07C-5, C-3, C-4T-A-7, T-W-10, T-A-2, T-W-5, T-A-4, T-W-6, T-W-13, T-A-6, T-W-9, T-A-5, T-W-14, T-W-7, T-W-11, T-A-3, T-W-4, T-W-8M-2, M-5, M-6, M-3S-6, S-1, S-3, S-2, S-5, S-7

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/4_U01
student posiada w podstawowym zakresie umiejętność analizy możliwych alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa
Z_1A_U01, Z_1A_U04, Z_1A_U07S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-1T-A-1, T-W-4, T-W-2M-2, M-6, M-5, M-1S-3, S-6, S-1, S-2
Z_1A_D7/4_U02
student posiada w podstawowym zakresie umiejętność projektowania aliansu
Z_1A_U03, Z_1A_U08, Z_1A_U17S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U09C-5, C-4, C-3T-W-9, T-A-4, T-W-7, T-W-10, T-W-8, T-W-6, T-A-5, T-W-5, T-W-13, T-W-11, T-W-14, T-A-6M-7, M-1, M-5, M-6S-7, S-4, S-3, S-2, S-1, S-6
Z_1A_D7/4_U03
student potrafi wykorzystując założenia teoretyczne opisać profil potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru
Z_1A_U06, Z_1A_U10S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-5, C-4, C-3T-A-2, T-A-3M-2, M-4, M-5, M-6, M-3S-3, S-1, S-2
Z_1A_D7/4_U04
student potrafi wskazać korzyści i niebezpieczeństwa sojuszu z potencjalnym partnerem
Z_1A_U05, Z_1A_U04S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-4, C-3T-W-7M-4, M-5, M-6S-2, S-3, S-1
Z_1A_D7/4_U05
student potrafi w podstawowym zakresie ocenić alians strategiczny
Z_1A_U14S1A_U03C-5T-W-13M-6, M-5S-3, S-2, S-1
Z_1A_D7/4_U06
student potrafi prezentować swoje poglądy na temat aliansów strategicznych w postaci ustnej, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Z_1A_U19S1A_U10C-1, C-2, C-4T-W-5, T-W-12, T-W-15, T-W-4M-7, M-4S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/4_K01
student uzyskuje zdolność do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami
Z_1A_K02, Z_1A_K10S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05C-4, C-3T-W-7, T-W-11, T-A-4, T-W-6M-5, M-6S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/4_W01
student ma wiedzę nt. podstawowych zagadnień teoretycznych dotyczacych aliansów strategicznych
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy nt.podstawowych zagadnień dotyczących aliansów strategicznych.
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy materiał i przyswoił zasadnicze treści programowe.W stosunku do wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy materiał i przyswoił zasadnicze treści programowe.W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował prawie poprawnie zasadnicze treści programowe. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student opanował cały materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował zasadnicze treści programowe. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się bez trudności i dość swobodnie.
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza treści progrmowe. W zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń. Wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem i ciekawość poznawczą. Wypowiada się pewnie, swobodnie i używajac prawidłowego języka.
Z_1A_D7/4_W02
student ma wiedzę nt. przyczyn i uwarunkowań tworzenia aliansów strategicznych we współczesnej gospodarce i wykorzystywania ich do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw
2,0Student nie ma wiedzy w podstawowym zakresie nt. przyczyn i uwarunkowań tworzenia alainsów strategicznych we współczesnej gospodarce i wykorzystywaniu ich na potrzeby poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw.
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy materiał i przyswoił zasadnicze treści programowe.W stosunku do wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy materiał i przyswoił zasadnicze treści programowe.W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował prawie poprawnie zasadnicze treści programowe. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student opanował cały materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował zasadnicze treści programowe. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się bez trudności i dość swobodnie.
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza treści progrmowe. W zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń. Wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem i ciekawość poznawczą. Wypowiada się pewnie, swobodnie i używajac prawidłowego języka.
Z_1A_D7/4_W03
student zna w podstawowym zakresie zasady tworzenia, funkcjonowania aliansów strategicznych i zarządzania nimi
2,0Student nie zna w podstwoym zakresie zasad tworzenia, funkcjonowania aliansów strategicznych i zarzadzania nimi.
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy materiał i przyswoił zasadnicze treści programowe.W stosunku do wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy materiał i przyswoił zasadnicze treści programowe.W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował prawie poprawnie zasadnicze treści programowe. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student opanował cały materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował zasadnicze treści programowe. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się bez trudności i dość swobodnie.
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza treści progrmowe. W zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń. Wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem i ciekawość poznawczą. Wypowiada się pewnie, swobodnie i używajac prawidłowego języka.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/4_U01
student posiada w podstawowym zakresie umiejętność analizy możliwych alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa
2,0Student nie posiada w podstawowym zakresie umiejętności analizy możliwych alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa.
3,0Student potrafi w podstawowym zakresie z wydatna pomocą nauczyciela analizować mozliwe alternatywy rozwojowe przedsiębiorstwa.
3,5Student potrafi przy pomocy nauczyciela dokonać analizy podstawowych alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa.
4,0Student potrafi samodzielnie dokonać analizy podstawowych alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa.
4,5Student potrafi samodzielnie dokonać analizy alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa.
5,0Student potrafi samodzielnie dokonać analizy alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa, wykraczajać przy tym poza materiał programowy.
Z_1A_D7/4_U02
student posiada w podstawowym zakresie umiejętność projektowania aliansu
2,0Student nie posiada w podstawowym zakresie umiejętności projektowania aliansu.
3,0Student potrafi w podstawowym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, zaprojektować alians.
3,5Student potrafi w podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, zaprojektować alians.
4,0Student potrafi samodzielnie w podstawowym zakresiem zaprojektować alians.
4,5Student potrafi samodzielnie zaprojektować alians, w ramach propozycji wskazanych przez nauczyciela.
5,0Student potrafi samodzielnie zaprojektować alians, przy czym samodzielnie znalazł, analizując sytuację w danym sektorze, możliwych koalicjantów.
Z_1A_D7/4_U03
student potrafi wykorzystując założenia teoretyczne opisać profil potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru
2,0Student nie potrafi w elementarnym zakresie, wykorzystując założenia teoretyczne, opisać profilu potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie, wykorzystując założenia teoretyczne, opisać profil potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru. Niezbędna jest do tego wydatna pomoc nauczyciela.
3,5Student potrafi w elementarnym zakresie, wykorzystując założenia teoretyczne, opisać profil potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru. Niezbędna jest do tego pewna pomoc nauczyciela.
4,0Student potrafi samodzielnie w podstawowym zakresie, wykorzystując założenia teoretyczne, opisać profil potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru.
4,5Student potrafi samodzielnie, wykorzystując założenia teoretyczne i sugestie nauczyciela (branży i firm), opisać profil potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru.
5,0Student potrafi samodzielnie, wykorzystując założenia teoretyczne i i swoją ocenę sytuacji w wybranym przez siebie sektorze, opisać profil potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru.
Z_1A_D7/4_U04
student potrafi wskazać korzyści i niebezpieczeństwa sojuszu z potencjalnym partnerem
2,0Student nie potrafi w elementarnym zakresie wskazać korzyści i niebezpieczeństw sojuszu z potencjalnym partnerem.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, wskazać korzyści i niebezpieczeństwa sojuszu z potencjalnym partnerem.
3,5Student potrafi w elementarnym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, wskazać korzyści i niebezpieczeństwa sojuszu z potencjalnym partnerem.
4,0Student potrafi samodzielnie, w podstawowym zakresie, wskazać korzyści i niebezpieczeństwa sojuszu z potencjalnym partnerem.
4,5Student potrafi samodzielnie wskazać korzyści i niebezpieczeństwa konkretnego, wskazanego przez nauczyciela, sojuszu z potencjalnym partnerem.
5,0Student potrafi samodzielnie wskazać korzyści i niebezpieczeństwa konkretnego, wybranego przez siebie w określonym sektorze, sojuszu z potencjalnym partnerem.
Z_1A_D7/4_U05
student potrafi w podstawowym zakresie ocenić alians strategiczny
2,0Student nie potrafi w elementarnym zakresie ocenić aliansu strategicznego.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie ocenić alians strategiczny, przy wydatnej pomocy nauczyciela..
3,5Student potrafi w elementarnym zakresie ocenić alians strategiczny, przy pewnej pomocy nauczyciela.
4,0Student potrafi samodzielnie, kierując sie wskazówkami nauczyciela, w podstawowym zakresie ocenić alians strategiczny.
4,5Student potrafi samodzielnie ocenić, wskazany przez nauczyciela alians strategiczny.
5,0Student potrafi samodzielnie ocenić, wybrany samodzielnie po rozpoznaiu sytuacji w różnych sektorach, alians strategiczny.
Z_1A_D7/4_U06
student potrafi prezentować swoje poglądy na temat aliansów strategicznych w postaci ustnej, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
2,0Student nie potrafi samodzielnie przygotowywać wystąpień ustnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
3,0Student potrafi samodzielnie przygotowywać wystąpienia ustne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przy wydatnej pomocy nauczyciela.
3,5Student potrafi samodzielnie przygotowywać wystąpienia ustne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przy pewnej pomocy nauczyciela.
4,0Student potrafi samodzielnie, kierując sie wskazówkami nauczyciela, przygotowywać wystąpienia ustne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych na zadany przez nauczyciela temat.
4,5Student potrafi samodzielnie przygotowywać wystąpienia ustne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych na zadany przez nauczyciela temat.
5,0Student potrafi samodzielnie przygotowywać wystąpienia ustne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych na wybrany przez siebie temat, wykraczając przy tym poza podstawowy zakres materiału.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/4_K01
student uzyskuje zdolność do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami
2,0Student nie posiada nawet w elementarnym zakresie, zdolności do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami.
3,0Student posiada elementarnym zakresie, zdolność do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami NIezbędna jest w tym przypadku wydatna pomoc nauczyciela.
3,5Student posiada w podstawowym zakresie, zdolność do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami, pod wpływem inspiracji ze strony nauczyciela.
4,0Student posiada w podstawowym zakresie, zdolność do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami.
4,5Student posiada w znacznym stopniu, zdolność do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami.
5,0Student samodzielnie wykazuje znaczna zdolność do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami, wykraczajac często poza program przedmiotu.

Literatura podstawowa

 1. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza, 2008
 2. Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa, 2002
 3. Doz Y.L., Hamel G., Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę, HELION, Gliwice, 2006
 4. Drewniak R., Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alains strategiczny, "Dom Organizatora", Torun, 2004
 5. Garrette B., Dussauge P., Strategia aliansów na rynku, Poltext, Warszawa, 1996
 6. Łącka I., Alianse strategiczne. Szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo WEiOGŻ AR w Szczecinie, Szczecin, 2001
 7. Romanowska M., Alianse strategiczne, PWE, Warszawa, 1997
 8. Sroka W., Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, PWE, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

 1. Kowalska K. (red.), Alianse strategiczne przedsiębiorstw, Wydawnictwo TRIADA, Będzin, 2001
 2. Borczuch A., Chwistecka-Dudek H., Alianse jako gra strategiczna, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice, 2005
 3. Chwistecka-Dudek H., Dywersyfikacja. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza możliwych alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa.2
T-A-2Tworzenie profilu kooperanta - potencjalnego alianta.3
T-A-3Ewaluacja kandydatów i wybór koalicjanta.3
T-A-4Negocjowanie umowy partnerskiej.3
T-A-5Kluczowe aspekty zarządzania aliansem strategicznym.3
T-A-6Ocena aliansu strategicznego.3
T-A-7Analiza wybranych sojuszy strategicznych w krajach Triady i w Polsce.3
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie, istota i cechy aliansu strategicznego.2
T-W-2Alianse strategiczne jako odpowiedź na globalizację i konkurencję w gospodarce.2
T-W-3Alianse strategiczne - podstawy teoretyczne w świetle róznych ujęć.2
T-W-4Rodzaje i formy organizacyjno-prawne aliansów strategicznych.2
T-W-5Uwarunkowania i następstwa powstawania sojuszy między firmami.2
T-W-6Motywy i cele uczestników koalicji.2
T-W-7Korzyści i niebezpieczeństwa sojuszy strategicznych.2
T-W-8Tworzenie podstaw wspólpracy w koalicji partnerów.2
T-W-9Projektowanie kooperacji i zarządzanie porozumieniem między partnerami.2
T-W-10Kluczowe aspekty zarządzania aliansem strategicznym2
T-W-11Zagrożenia płynące z aliansów strategicznych i sposoby ich ograniczenia.2
T-W-12Sieci aliansów i ich konkurencyjność.2
T-W-13Metody oceny aliansów strategicznych.2
T-W-14Mierzenie wartości i ryzyka porozumień strategicznych.2
T-W-15Wybrane problemy aliansów strategicznych w Polsce.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w ćwiczeniach20
A-A-2przygotowanie studium przypadku5
A-A-3analiza literatury5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach30
A-W-2udział w egzaminie2
A-W-3przygotowanie do egzaminu28
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/4_W01student ma wiedzę nt. podstawowych zagadnień teoretycznych dotyczacych aliansów strategicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W12identyfikuje procesy zmian w organizacjach, charakteryzuje ewolucję struktur organizacyjnych oraz wskazuje na czynniki strukturotwórcze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów z pojęciem, istotą i klasyfikacją aliansów oraz ich cechami
C-4zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania, organizowania i zarządzania aliansami
C-3przedstawienie studentom procesu modelowania aliansu strategicznego
C-1zapoznanie studentów z przyczynami i uwarunkowaniami zawierania aliansów strategicznych i ich sieci we współczesnej gospodarce
Treści programoweT-W-1Pojęcie, istota i cechy aliansu strategicznego.
T-W-3Alianse strategiczne - podstawy teoretyczne w świetle róznych ujęć.
T-W-5Uwarunkowania i następstwa powstawania sojuszy między firmami.
T-W-2Alianse strategiczne jako odpowiedź na globalizację i konkurencję w gospodarce.
T-W-4Rodzaje i formy organizacyjno-prawne aliansów strategicznych.
Metody nauczaniaM-2wykład informacyjny
M-1wykład problemowy
Sposób ocenyS-7Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu pisemnego
S-6Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia formy zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy nt.podstawowych zagadnień dotyczących aliansów strategicznych.
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy materiał i przyswoił zasadnicze treści programowe.W stosunku do wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy materiał i przyswoił zasadnicze treści programowe.W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował prawie poprawnie zasadnicze treści programowe. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student opanował cały materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował zasadnicze treści programowe. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się bez trudności i dość swobodnie.
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza treści progrmowe. W zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń. Wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem i ciekawość poznawczą. Wypowiada się pewnie, swobodnie i używajac prawidłowego języka.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/4_W02student ma wiedzę nt. przyczyn i uwarunkowań tworzenia aliansów strategicznych we współczesnej gospodarce i wykorzystywania ich do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z przyczynami i uwarunkowaniami zawierania aliansów strategicznych i ich sieci we współczesnej gospodarce
Treści programoweT-A-1Analiza możliwych alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa.
T-W-2Alianse strategiczne jako odpowiedź na globalizację i konkurencję w gospodarce.
T-A-7Analiza wybranych sojuszy strategicznych w krajach Triady i w Polsce.
T-W-15Wybrane problemy aliansów strategicznych w Polsce.
T-W-12Sieci aliansów i ich konkurencyjność.
Metody nauczaniaM-2wykład informacyjny
M-4dyskusja
M-7prezentacje studentów
M-1wykład problemowy
M-6metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena przygotowania studium przypadku
S-1Ocena formująca: ocena aktywności podczas zajęć
S-3Ocena formująca: ocena współdziałania i pracy w grupie
S-4Ocena formująca: ocena z prezentacji
S-5Ocena formująca: ocena z zaliczenia pisemnego
S-7Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy w podstawowym zakresie nt. przyczyn i uwarunkowań tworzenia alainsów strategicznych we współczesnej gospodarce i wykorzystywaniu ich na potrzeby poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw.
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy materiał i przyswoił zasadnicze treści programowe.W stosunku do wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy materiał i przyswoił zasadnicze treści programowe.W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował prawie poprawnie zasadnicze treści programowe. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student opanował cały materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował zasadnicze treści programowe. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się bez trudności i dość swobodnie.
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza treści progrmowe. W zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń. Wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem i ciekawość poznawczą. Wypowiada się pewnie, swobodnie i używajac prawidłowego języka.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/4_W03student zna w podstawowym zakresie zasady tworzenia, funkcjonowania aliansów strategicznych i zarządzania nimi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-5zapoznanie studentów z metodami oceny aliansów strategicznych
C-3przedstawienie studentom procesu modelowania aliansu strategicznego
C-4zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania, organizowania i zarządzania aliansami
Treści programoweT-A-7Analiza wybranych sojuszy strategicznych w krajach Triady i w Polsce.
T-W-10Kluczowe aspekty zarządzania aliansem strategicznym
T-A-2Tworzenie profilu kooperanta - potencjalnego alianta.
T-W-5Uwarunkowania i następstwa powstawania sojuszy między firmami.
T-A-4Negocjowanie umowy partnerskiej.
T-W-6Motywy i cele uczestników koalicji.
T-W-13Metody oceny aliansów strategicznych.
T-A-6Ocena aliansu strategicznego.
T-W-9Projektowanie kooperacji i zarządzanie porozumieniem między partnerami.
T-A-5Kluczowe aspekty zarządzania aliansem strategicznym.
T-W-14Mierzenie wartości i ryzyka porozumień strategicznych.
T-W-7Korzyści i niebezpieczeństwa sojuszy strategicznych.
T-W-11Zagrożenia płynące z aliansów strategicznych i sposoby ich ograniczenia.
T-A-3Ewaluacja kandydatów i wybór koalicjanta.
T-W-4Rodzaje i formy organizacyjno-prawne aliansów strategicznych.
T-W-8Tworzenie podstaw wspólpracy w koalicji partnerów.
Metody nauczaniaM-2wykład informacyjny
M-5gry dydaktyczne (decyzyjne, symulacyjne)
M-6metoda przypadków
M-3objaśnienie
Sposób ocenyS-6Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia formy zajęć
S-1Ocena formująca: ocena aktywności podczas zajęć
S-3Ocena formująca: ocena współdziałania i pracy w grupie
S-2Ocena formująca: ocena przygotowania studium przypadku
S-5Ocena formująca: ocena z zaliczenia pisemnego
S-7Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna w podstwoym zakresie zasad tworzenia, funkcjonowania aliansów strategicznych i zarzadzania nimi.
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy materiał i przyswoił zasadnicze treści programowe.W stosunku do wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
3,5Student opanował podstawowy materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy materiał i przyswoił zasadnicze treści programowe.W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi częściowo błędna.
4,0Student opanował prawie cały materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował prawie poprawnie zasadnicze treści programowe. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student opanował cały materiał programowy. W zakresie rozumienia wiedzy opanował zasadnicze treści programowe. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażanie wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Wypowiada się bez trudności i dość swobodnie.
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza treści progrmowe. W zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń. Wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem i ciekawość poznawczą. Wypowiada się pewnie, swobodnie i używajac prawidłowego języka.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/4_U01student posiada w podstawowym zakresie umiejętność analizy możliwych alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3przedstawienie studentom procesu modelowania aliansu strategicznego
C-1zapoznanie studentów z przyczynami i uwarunkowaniami zawierania aliansów strategicznych i ich sieci we współczesnej gospodarce
Treści programoweT-A-1Analiza możliwych alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa.
T-W-4Rodzaje i formy organizacyjno-prawne aliansów strategicznych.
T-W-2Alianse strategiczne jako odpowiedź na globalizację i konkurencję w gospodarce.
Metody nauczaniaM-2wykład informacyjny
M-6metoda przypadków
M-5gry dydaktyczne (decyzyjne, symulacyjne)
M-1wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena współdziałania i pracy w grupie
S-6Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia formy zajęć
S-1Ocena formująca: ocena aktywności podczas zajęć
S-2Ocena formująca: ocena przygotowania studium przypadku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada w podstawowym zakresie umiejętności analizy możliwych alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa.
3,0Student potrafi w podstawowym zakresie z wydatna pomocą nauczyciela analizować mozliwe alternatywy rozwojowe przedsiębiorstwa.
3,5Student potrafi przy pomocy nauczyciela dokonać analizy podstawowych alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa.
4,0Student potrafi samodzielnie dokonać analizy podstawowych alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa.
4,5Student potrafi samodzielnie dokonać analizy alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa.
5,0Student potrafi samodzielnie dokonać analizy alternatyw rozwojowych przedsiębiorstwa, wykraczajać przy tym poza materiał programowy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/4_U02student posiada w podstawowym zakresie umiejętność projektowania aliansu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-5zapoznanie studentów z metodami oceny aliansów strategicznych
C-4zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania, organizowania i zarządzania aliansami
C-3przedstawienie studentom procesu modelowania aliansu strategicznego
Treści programoweT-W-9Projektowanie kooperacji i zarządzanie porozumieniem między partnerami.
T-A-4Negocjowanie umowy partnerskiej.
T-W-7Korzyści i niebezpieczeństwa sojuszy strategicznych.
T-W-10Kluczowe aspekty zarządzania aliansem strategicznym
T-W-8Tworzenie podstaw wspólpracy w koalicji partnerów.
T-W-6Motywy i cele uczestników koalicji.
T-A-5Kluczowe aspekty zarządzania aliansem strategicznym.
T-W-5Uwarunkowania i następstwa powstawania sojuszy między firmami.
T-W-13Metody oceny aliansów strategicznych.
T-W-11Zagrożenia płynące z aliansów strategicznych i sposoby ich ograniczenia.
T-W-14Mierzenie wartości i ryzyka porozumień strategicznych.
T-A-6Ocena aliansu strategicznego.
Metody nauczaniaM-7prezentacje studentów
M-1wykład problemowy
M-5gry dydaktyczne (decyzyjne, symulacyjne)
M-6metoda przypadków
Sposób ocenyS-7Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu pisemnego
S-4Ocena formująca: ocena z prezentacji
S-3Ocena formująca: ocena współdziałania i pracy w grupie
S-2Ocena formująca: ocena przygotowania studium przypadku
S-1Ocena formująca: ocena aktywności podczas zajęć
S-6Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia formy zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada w podstawowym zakresie umiejętności projektowania aliansu.
3,0Student potrafi w podstawowym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, zaprojektować alians.
3,5Student potrafi w podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, zaprojektować alians.
4,0Student potrafi samodzielnie w podstawowym zakresiem zaprojektować alians.
4,5Student potrafi samodzielnie zaprojektować alians, w ramach propozycji wskazanych przez nauczyciela.
5,0Student potrafi samodzielnie zaprojektować alians, przy czym samodzielnie znalazł, analizując sytuację w danym sektorze, możliwych koalicjantów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/4_U03student potrafi wykorzystując założenia teoretyczne opisać profil potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-5zapoznanie studentów z metodami oceny aliansów strategicznych
C-4zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania, organizowania i zarządzania aliansami
C-3przedstawienie studentom procesu modelowania aliansu strategicznego
Treści programoweT-A-2Tworzenie profilu kooperanta - potencjalnego alianta.
T-A-3Ewaluacja kandydatów i wybór koalicjanta.
Metody nauczaniaM-2wykład informacyjny
M-4dyskusja
M-5gry dydaktyczne (decyzyjne, symulacyjne)
M-6metoda przypadków
M-3objaśnienie
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena współdziałania i pracy w grupie
S-1Ocena formująca: ocena aktywności podczas zajęć
S-2Ocena formująca: ocena przygotowania studium przypadku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w elementarnym zakresie, wykorzystując założenia teoretyczne, opisać profilu potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie, wykorzystując założenia teoretyczne, opisać profil potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru. Niezbędna jest do tego wydatna pomoc nauczyciela.
3,5Student potrafi w elementarnym zakresie, wykorzystując założenia teoretyczne, opisać profil potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru. Niezbędna jest do tego pewna pomoc nauczyciela.
4,0Student potrafi samodzielnie w podstawowym zakresie, wykorzystując założenia teoretyczne, opisać profil potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru.
4,5Student potrafi samodzielnie, wykorzystując założenia teoretyczne i sugestie nauczyciela (branży i firm), opisać profil potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru.
5,0Student potrafi samodzielnie, wykorzystując założenia teoretyczne i i swoją ocenę sytuacji w wybranym przez siebie sektorze, opisać profil potencjalnego alianta, dokonać jego ewaluacji i wyboru.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/4_U04student potrafi wskazać korzyści i niebezpieczeństwa sojuszu z potencjalnym partnerem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania, organizowania i zarządzania aliansami
C-3przedstawienie studentom procesu modelowania aliansu strategicznego
Treści programoweT-W-7Korzyści i niebezpieczeństwa sojuszy strategicznych.
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-5gry dydaktyczne (decyzyjne, symulacyjne)
M-6metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena przygotowania studium przypadku
S-3Ocena formująca: ocena współdziałania i pracy w grupie
S-1Ocena formująca: ocena aktywności podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w elementarnym zakresie wskazać korzyści i niebezpieczeństw sojuszu z potencjalnym partnerem.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, wskazać korzyści i niebezpieczeństwa sojuszu z potencjalnym partnerem.
3,5Student potrafi w elementarnym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, wskazać korzyści i niebezpieczeństwa sojuszu z potencjalnym partnerem.
4,0Student potrafi samodzielnie, w podstawowym zakresie, wskazać korzyści i niebezpieczeństwa sojuszu z potencjalnym partnerem.
4,5Student potrafi samodzielnie wskazać korzyści i niebezpieczeństwa konkretnego, wskazanego przez nauczyciela, sojuszu z potencjalnym partnerem.
5,0Student potrafi samodzielnie wskazać korzyści i niebezpieczeństwa konkretnego, wybranego przez siebie w określonym sektorze, sojuszu z potencjalnym partnerem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/4_U05student potrafi w podstawowym zakresie ocenić alians strategiczny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-5zapoznanie studentów z metodami oceny aliansów strategicznych
Treści programoweT-W-13Metody oceny aliansów strategicznych.
Metody nauczaniaM-6metoda przypadków
M-5gry dydaktyczne (decyzyjne, symulacyjne)
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena współdziałania i pracy w grupie
S-2Ocena formująca: ocena przygotowania studium przypadku
S-1Ocena formująca: ocena aktywności podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w elementarnym zakresie ocenić aliansu strategicznego.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie ocenić alians strategiczny, przy wydatnej pomocy nauczyciela..
3,5Student potrafi w elementarnym zakresie ocenić alians strategiczny, przy pewnej pomocy nauczyciela.
4,0Student potrafi samodzielnie, kierując sie wskazówkami nauczyciela, w podstawowym zakresie ocenić alians strategiczny.
4,5Student potrafi samodzielnie ocenić, wskazany przez nauczyciela alians strategiczny.
5,0Student potrafi samodzielnie ocenić, wybrany samodzielnie po rozpoznaiu sytuacji w różnych sektorach, alians strategiczny.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/4_U06student potrafi prezentować swoje poglądy na temat aliansów strategicznych w postaci ustnej, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z przyczynami i uwarunkowaniami zawierania aliansów strategicznych i ich sieci we współczesnej gospodarce
C-2zapoznanie studentów z pojęciem, istotą i klasyfikacją aliansów oraz ich cechami
C-4zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania, organizowania i zarządzania aliansami
Treści programoweT-W-5Uwarunkowania i następstwa powstawania sojuszy między firmami.
T-W-12Sieci aliansów i ich konkurencyjność.
T-W-15Wybrane problemy aliansów strategicznych w Polsce.
T-W-4Rodzaje i formy organizacyjno-prawne aliansów strategicznych.
Metody nauczaniaM-7prezentacje studentów
M-4dyskusja
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: ocena z prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi samodzielnie przygotowywać wystąpień ustnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
3,0Student potrafi samodzielnie przygotowywać wystąpienia ustne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przy wydatnej pomocy nauczyciela.
3,5Student potrafi samodzielnie przygotowywać wystąpienia ustne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przy pewnej pomocy nauczyciela.
4,0Student potrafi samodzielnie, kierując sie wskazówkami nauczyciela, przygotowywać wystąpienia ustne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych na zadany przez nauczyciela temat.
4,5Student potrafi samodzielnie przygotowywać wystąpienia ustne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych na zadany przez nauczyciela temat.
5,0Student potrafi samodzielnie przygotowywać wystąpienia ustne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych na wybrany przez siebie temat, wykraczając przy tym poza podstawowy zakres materiału.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/4_K01student uzyskuje zdolność do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K10jest przygotowany do wykazywania otwartości na świat i zrozumienia dla różnych kultur
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Cel przedmiotuC-4zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania, organizowania i zarządzania aliansami
C-3przedstawienie studentom procesu modelowania aliansu strategicznego
Treści programoweT-W-7Korzyści i niebezpieczeństwa sojuszy strategicznych.
T-W-11Zagrożenia płynące z aliansów strategicznych i sposoby ich ograniczenia.
T-A-4Negocjowanie umowy partnerskiej.
T-W-6Motywy i cele uczestników koalicji.
Metody nauczaniaM-5gry dydaktyczne (decyzyjne, symulacyjne)
M-6metoda przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena współdziałania i pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada nawet w elementarnym zakresie, zdolności do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami.
3,0Student posiada elementarnym zakresie, zdolność do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami NIezbędna jest w tym przypadku wydatna pomoc nauczyciela.
3,5Student posiada w podstawowym zakresie, zdolność do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami, pod wpływem inspiracji ze strony nauczyciela.
4,0Student posiada w podstawowym zakresie, zdolność do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami.
4,5Student posiada w znacznym stopniu, zdolność do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami.
5,0Student samodzielnie wykazuje znaczna zdolność do rozumienia zachowania i postępowania innych ludzi podczas negocjowania i zarządzania sojuszami, wykraczajac często poza program przedmiotu.