Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Kierunki rozwoju sektora prywatnego w Polsce:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kierunki rozwoju sektora prywatnego w Polsce
Specjalność Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Bogusław Stankiewicz <Boguslaw.Stankiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Brelik <Agnieszka.Brelik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy wiedzy o gospodarce rynkowej, zaliczony program makro i mikroekonomii, znajomość instrumentów polityki gospodarczej państwa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy o konsekwencjach sektorowych systemu regulacji w Polsce

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Sektor prywatny a gospodarka w państwie liberalno-demokratycznym1
T-W-2Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju sektora prywatnego1
T-W-3Polityka sektorowa i instrumentalna2
T-W-4Sektor prywatny w strukturze gospodarki narodowej w świetle danych statystycznych GUS2
T-W-5Pracujący według sekcji i działów w długim okresie czasu2
T-W-6Pracujący w sektorze prywatnym i publicznym w latach 1993-20091
T-W-7Zadania zbywalne i niezbywalne sektora publicznego1
T-W-8Sektor prywatny w realizacji usług ochrony zdrowia, oświaty, nauki i kultury1
T-W-9Pomoc publiczna w świetle art.86 ust1 TWE2
T-W-10Pomoc publiczna sektorowa, regionalna i horyzontalna na tle innych instrumentów pobudzania zmian w sferze rynkowej2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Godziny kontaktowe z nauczycielem, w tym10
A-W-2Udział w wykładach: 15x1 godz.10
A-W-3Przygotowanie referatu5
A-W-4Udział w konsultacjach2
A-W-5Poszukiwanie i czytanie wskazanej literatury3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład konwersatoryjny
M-2Metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena sprawdzianu pisemnego
S-2Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/3_W01
Uzykał pogłębioną wiedzę o gospodarce rynkowej
Z_1A_W04S1A_W03C-1T-W-9, T-W-3, T-W-7, T-W-4, T-W-2, T-W-5, T-W-10, T-W-6, T-W-1, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2
Z_1A_D7/3_W02
Poszukiwanie danych statystycznych o sektorze i ich interpretacja
Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03C-1T-W-8, T-W-7, T-W-6, T-W-5, T-W-4M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/3_U01
Umiejętność opanowania wiedzy - materiał programowy wykorzystanie metod i technik
Z_1A_U04, Z_1A_U09, Z_1A_U13, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U02, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-W-2M-2, M-1S-2, S-1
Z_1A_D7/3_U02
Potrafi scharakteryzować obszary aktywności sektora prywatnego w Polsce
Z_1A_U01, Z_1A_U11, Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U07, S1A_U08C-1M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/3_K01
Wiedza o sektorze prywatnym w Polsce
Z_1A_K01, Z_1A_K05, Z_1A_K08S1A_K01, S1A_K04, S1A_K05, S1A_K06C-1T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-5M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/3_W01
Uzykał pogłębioną wiedzę o gospodarce rynkowej
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o gospodarce rynkowej
3,0Student ma podstawową wiedzę o gospodarce rynkowej
3,5Student ma wiedzę o gospodarce rynkowej
4,0Student opanował materiał programowy, ma wiedzę o gospodarce rynkowej
4,5Student opanował materiał programowy, ma wiedzę o gospodarce rynkowej: treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programowy, ma wiedzę o gospodarce rynkowej: treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
Z_1A_D7/3_W02
Poszukiwanie danych statystycznych o sektorze i ich interpretacja
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczącej rozwoju sektora prywatnego
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy,
3,5W zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, podstawowy zakres materiału
4,0W zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, wskazuje zainteresowanie
4,5W zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, wskazuje duże zainteresowanie w stosunku do wiedzy
5,0W zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń W zakresie stosunku do wiedzy wskazuje duże zainteresowanie - ciekawośc poznawczą

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/3_U02
Potrafi scharakteryzować obszary aktywności sektora prywatnego w Polsce
2,0Student nie potafi scharakteryzować podstawowych założeń, metod i wybranych technik
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy
3,5Przyswoił zasadnicze treści programowe z zakresu materiału
4,0Opanował prawie cały cały materiał programowy
4,5opanował wszystkie treści programowe
5,0Student potrafi scharakteryzować metody i techniki w zakresie problematyki możliwości wykorzystania metod i technik

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/3_K01
Wiedza o sektorze prywatnym w Polsce
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o gospodarce rynkowej
3,0Student ma podstawową wiedze o gospodarce rynkowej
3,5Student ma wiedzę o gospodarce rynkowej
4,0Student opanował materiał programowy, ma wiedzę o gospodarce rynkowej
4,5Student opanował materiał programowy, ma wiedzę o gospodarce rynkowej: treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programowy, ma wiedzę o gospodarce rynkowej: treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń

Literatura podstawowa

  1. Rutkowski J., Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2010, -, -
  2. Winiarski B., Polityka ekonomiczna., PWN Warszawa, Warszawa, 2006, -, -

Literatura dodatkowa

  1. Acocella Z., Zasady polityki gospodarczej., PWN Warszawa, Warszawa, 2002, -, -
  2. Balcerzak-Paradowska B., Praca kobiet w sektorze prywatnym, szanse i bariery., IPiSS Warszawa, Studia i Monografie, Warszawa, 2003, -, -
  3. Czapiewski R., Polityka gospodarcza., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2009, -, -
  4. Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2007, -, -
  5. kaczmarek T.T., Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa., Delfin, Warszawa, 2004, -, -
  6. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego., PWE, Warszawa, 2004, -, -

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Sektor prywatny a gospodarka w państwie liberalno-demokratycznym1
T-W-2Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju sektora prywatnego1
T-W-3Polityka sektorowa i instrumentalna2
T-W-4Sektor prywatny w strukturze gospodarki narodowej w świetle danych statystycznych GUS2
T-W-5Pracujący według sekcji i działów w długim okresie czasu2
T-W-6Pracujący w sektorze prywatnym i publicznym w latach 1993-20091
T-W-7Zadania zbywalne i niezbywalne sektora publicznego1
T-W-8Sektor prywatny w realizacji usług ochrony zdrowia, oświaty, nauki i kultury1
T-W-9Pomoc publiczna w świetle art.86 ust1 TWE2
T-W-10Pomoc publiczna sektorowa, regionalna i horyzontalna na tle innych instrumentów pobudzania zmian w sferze rynkowej2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Godziny kontaktowe z nauczycielem, w tym10
A-W-2Udział w wykładach: 15x1 godz.10
A-W-3Przygotowanie referatu5
A-W-4Udział w konsultacjach2
A-W-5Poszukiwanie i czytanie wskazanej literatury3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/3_W01Uzykał pogłębioną wiedzę o gospodarce rynkowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy o konsekwencjach sektorowych systemu regulacji w Polsce
Treści programoweT-W-9Pomoc publiczna w świetle art.86 ust1 TWE
T-W-3Polityka sektorowa i instrumentalna
T-W-7Zadania zbywalne i niezbywalne sektora publicznego
T-W-4Sektor prywatny w strukturze gospodarki narodowej w świetle danych statystycznych GUS
T-W-2Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju sektora prywatnego
T-W-5Pracujący według sekcji i działów w długim okresie czasu
T-W-10Pomoc publiczna sektorowa, regionalna i horyzontalna na tle innych instrumentów pobudzania zmian w sferze rynkowej
T-W-6Pracujący w sektorze prywatnym i publicznym w latach 1993-2009
T-W-1Sektor prywatny a gospodarka w państwie liberalno-demokratycznym
T-W-8Sektor prywatny w realizacji usług ochrony zdrowia, oświaty, nauki i kultury
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny
M-2Metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena sprawdzianu pisemnego
S-2Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o gospodarce rynkowej
3,0Student ma podstawową wiedzę o gospodarce rynkowej
3,5Student ma wiedzę o gospodarce rynkowej
4,0Student opanował materiał programowy, ma wiedzę o gospodarce rynkowej
4,5Student opanował materiał programowy, ma wiedzę o gospodarce rynkowej: treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programowy, ma wiedzę o gospodarce rynkowej: treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/3_W02Poszukiwanie danych statystycznych o sektorze i ich interpretacja
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy o konsekwencjach sektorowych systemu regulacji w Polsce
Treści programoweT-W-8Sektor prywatny w realizacji usług ochrony zdrowia, oświaty, nauki i kultury
T-W-7Zadania zbywalne i niezbywalne sektora publicznego
T-W-6Pracujący w sektorze prywatnym i publicznym w latach 1993-2009
T-W-5Pracujący według sekcji i działów w długim okresie czasu
T-W-4Sektor prywatny w strukturze gospodarki narodowej w świetle danych statystycznych GUS
Metody nauczaniaM-1Wykład konwersatoryjny
M-2Metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa
S-1Ocena podsumowująca: Ocena sprawdzianu pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczącej rozwoju sektora prywatnego
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy,
3,5W zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, podstawowy zakres materiału
4,0W zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, wskazuje zainteresowanie
4,5W zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, wskazuje duże zainteresowanie w stosunku do wiedzy
5,0W zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń W zakresie stosunku do wiedzy wskazuje duże zainteresowanie - ciekawośc poznawczą
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/3_U01Umiejętność opanowania wiedzy - materiał programowy wykorzystanie metod i technik
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy o konsekwencjach sektorowych systemu regulacji w Polsce
Treści programoweT-W-4Sektor prywatny w strukturze gospodarki narodowej w świetle danych statystycznych GUS
T-W-5Pracujący według sekcji i działów w długim okresie czasu
T-W-1Sektor prywatny a gospodarka w państwie liberalno-demokratycznym
T-W-3Polityka sektorowa i instrumentalna
T-W-6Pracujący w sektorze prywatnym i publicznym w latach 1993-2009
T-W-2Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju sektora prywatnego
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa
S-1Ocena podsumowująca: Ocena sprawdzianu pisemnego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/3_U02Potrafi scharakteryzować obszary aktywności sektora prywatnego w Polsce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy o konsekwencjach sektorowych systemu regulacji w Polsce
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena sprawdzianu pisemnego
S-2Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potafi scharakteryzować podstawowych założeń, metod i wybranych technik
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy
3,5Przyswoił zasadnicze treści programowe z zakresu materiału
4,0Opanował prawie cały cały materiał programowy
4,5opanował wszystkie treści programowe
5,0Student potrafi scharakteryzować metody i techniki w zakresie problematyki możliwości wykorzystania metod i technik
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/3_K01Wiedza o sektorze prywatnym w Polsce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy o konsekwencjach sektorowych systemu regulacji w Polsce
Treści programoweT-W-3Polityka sektorowa i instrumentalna
T-W-2Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju sektora prywatnego
T-W-1Sektor prywatny a gospodarka w państwie liberalno-demokratycznym
T-W-4Sektor prywatny w strukturze gospodarki narodowej w świetle danych statystycznych GUS
T-W-6Pracujący w sektorze prywatnym i publicznym w latach 1993-2009
T-W-5Pracujący według sekcji i działów w długim okresie czasu
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena sprawdzianu pisemnego
S-2Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy o gospodarce rynkowej
3,0Student ma podstawową wiedze o gospodarce rynkowej
3,5Student ma wiedzę o gospodarce rynkowej
4,0Student opanował materiał programowy, ma wiedzę o gospodarce rynkowej
4,5Student opanował materiał programowy, ma wiedzę o gospodarce rynkowej: treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programowy, ma wiedzę o gospodarce rynkowej: treść i forma wypowiedzi nie budzą zastrzeżeń