Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Przedsiębiorstwo partnerskie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przedsiębiorstwo partnerskie
Specjalność Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Myszczyszyn <Janusz.Myszczyszyn@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW4 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Mikroekonomia, makroekonomia, Podstawy zarządzania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z istotą i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa partnerskiego
C-2Poznanie czynników warunkujących rozwój efektywnych więzi partnerskich, metod pomiaru efektywności relacji partnerskiej
C-3Znaczenie więzi partnerskich we współczesnej gospodarce
C-4Ukazanie silnych więzi partnerskich, jako fundamentu budowy przewagi konkurecyjnej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zakres i formy współpracy partnerskiej przedsiębiorstw.2
T-A-2Alianse strategiczne – wybrane przytkłady z gospodarki2
T-A-3Współdziałanie przedsiębiorstw w grupie kapitałowej2
T-A-4Klastry – współczesna forma kooperacji przedsiębiorstw2
T-A-5Współdziałanie przedsiębiorstw z firmami konsultingowymi3
T-A-6Współdziałanie właścicieli spółek z ich zarządami i radami nadzorczymi4
15
wykłady
T-W-1Współpraca podmiotów gospodarczych - motywy, zasady4
T-W-2Porozumienia między przedsiębiorstwa a rozwój konkurencji - teoria i przykłady4
T-W-3Alianse strategiczne – istota i rola3
T-W-4Rola partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).2
T-W-5Przykłady funkcjonowania polskich grup kapitałowych oraz ich formy organizacyjne i sposoby zarządzania.4
T-W-6Organizacja w otoczeniu pozabiznesowym.2
T-W-7Partnerstwo wewnątrzorganizacyjne3
T-W-8Rola innowacji w kooperacji przedsiębiorstw.4
T-W-9Polskie doświadczenia w aspekcie tworzenia przedsiębiorstw partnerskich – wybrane przykłady.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Napisanie pracy - referat i prezentacja multimedialna8
A-A-2Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu8
A-A-3uczestnictwo w zajęciach15
31
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia14
A-W-3Prezentacja referatu2
A-W-4Przygotowanie projektu referatu12
A-W-5Konsultacje dot. refereatu2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy
M-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
S-2Ocena podsumowująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy
S-3Ocena podsumowująca: F – ocena referatu
S-4Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - zaliczenie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/2_W01
Definiowanie podstawowych zagadnień związanych z istotą i znaczeniem więzi partnerskich i objaśnianie zasad działania przedsiębiorstw partnerskich na wybranych przykładach
Z_1A_W01, Z_1A_W06S1A_W01, S1A_W05C-4, C-3, C-1, C-2T-A-6, T-W-4, T-W-8, T-A-5, T-W-6, T-W-2, T-A-3, T-W-9, T-W-5, T-A-4, T-W-7, T-A-1, T-W-1, T-A-2, T-W-3M-1, M-3, M-4, M-2S-3, S-1, S-4, S-2
Z_1A_D7/2_W02
Wskazywanie roli porozumień i współpracy firm partnerskich łącznie z tłumaczeniem zagadnień związanych z mocnymi i słabymi stronami więzi partnerskich
Z_1A_W01, Z_1A_W15S1A_W01, S1A_W11C-3, C-4, C-1, C-2T-A-3, T-A-5, T-A-2, T-A-4, T-A-1, T-A-6, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-5M-3, M-4, M-2, M-1S-4, S-2, S-3, S-1
Z_1A_D7/2_W03
Tłumaczenie możliowści zwiększania przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę firm
Z_1A_W01S1A_W01C-4, C-2, C-1, C-3T-A-2, T-W-1, T-A-5, T-A-4, T-A-1, T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-9, T-A-3, T-W-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-3, S-4, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/2_U01
Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przykładów więzi partnerskich
Z_1A_U01S1A_U01C-4, C-3T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-A-2, T-A-3, T-W-9, T-A-1, T-W-4, T-A-4, T-W-5, T-A-6, T-A-5M-4, M-3S-4, S-1
Z_1A_D7/2_U02
Łączy zagadnienia teoretyczne z wiedzą praktyczną w sferze funkcjonowania wybranych przedsiebiorstw w ramach współpracy partnerskiej
Z_1A_U02, Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U07, S1A_U08C-4, C-3T-A-3, T-A-2, T-W-6, T-A-4, T-W-9, T-W-4, T-A-1, T-W-5M-3, M-4S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/2_K01
Dąży do rozszerzania wiedzy ekonomicznej z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej i konieczności ciągłego wzrostu konurencyjności
Z_1A_K02, Z_1A_K06S1A_K02, S1A_K03, S1A_K07C-4, C-3T-W-7, T-A-5, T-A-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-W-8, T-W-9, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-A-6M-3, M-2, M-4S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/2_W01
Definiowanie podstawowych zagadnień związanych z istotą i znaczeniem więzi partnerskich i objaśnianie zasad działania przedsiębiorstw partnerskich na wybranych przykładach
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci tworzenia więzi partnerskich.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi- częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu Materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_D7/2_W02
Wskazywanie roli porozumień i współpracy firm partnerskich łącznie z tłumaczeniem zagadnień związanych z mocnymi i słabymi stronami więzi partnerskich
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci tworzenia więzi partnerskich. Nie zna roli współpracy firm partnerskich, nie potrafi wskazać silnych i słabych stron więzi.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi- częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu Materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_D7/2_W03
Tłumaczenie możliowści zwiększania przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę firm
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej. Nie widzi potrzeby zwiększania przewagi konkurencyjnej poprzez silne więzi partnerskie.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi- częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu Materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/2_U01
Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przykładów więzi partnerskich
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych założeń, metod i zachowań podmiotów gospodarczych, w tym więzi partnerskich. Nie przejawia ochoty i zaangażowania w pracy grupowej, nie przejawia żadnej anktywności w zajeciach.
3,0Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi zagadnieniami związanymi z istotą, analizą porównawczą przedsiębiorstw będących przykładami więzi partnerskich. Aktywność na zajęciach słaba.
3,5Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z pomocą nauczyciela, z wybranymi zagadnieniami związanymi z istotą, analizą porównawczą przedsiębiorstw będących przykładami więzi partnerskich. Przejawia ochotę pracy w grupie.
4,0Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, zwykle bez większej pomocy nauczyciela, z wybranymi zagadnieniami związanymi z istotą, analizą porównawczą przedsiębiorstw będących przykładami więzi partnerskich. Aktywny na zajęciach i w pracy w grupie.
4,5Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z niewielką pomocą nauczyciela, z wybranymi zagadnieniami związanymi z istotą, analizą porównawczą przedsiębiorstw będących przykładami więzi partnerskich. Bardzo aktywny na zajęciach i w pracy wgrupie.
5,0Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, bez pomocy nauczyciela, z wybranymi zagadnieniami związanymi z istotą, analizą porównawczą przedsiębiorstw będących przykładami więzi partnerskich. Wzorowa aktywność na zajęciach, angażuje inne osoby do pracy w grupie.
Z_1A_D7/2_U02
Łączy zagadnienia teoretyczne z wiedzą praktyczną w sferze funkcjonowania wybranych przedsiebiorstw w ramach współpracy partnerskiej
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych założeń, metod i zachowań podmiotów gospodarczych, z uwaględnieniem więzi partnerskich. Nie jest w stanie łączyć zagadnień teoretycznych z praktycznymi.
3,0Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatna pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z połączeniem zdobytej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną.
3,5Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z połączeniem zdobytej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną.
4,0Student potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z połączeniem zdobytej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną.
4,5Student potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z z połączeniem zdobytej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną, wraz z aktywnością na zajęciach.
5,0Student potrafi samodzielnie wnioskować i wiązać zagadnienia teoretyczne w praktycznymi, wybiegając poza program.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/2_K01
Dąży do rozszerzania wiedzy ekonomicznej z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej i konieczności ciągłego wzrostu konurencyjności
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylna wobec wszelkich poczynań nauczyciela,- nie angażuje sie w jakiekolwiek inicjatywy innych w tym nauczyciela. Nie dąży do rozszerzania i tak niskich kompetencji i wiedzy.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji, student nie unika podejmowania działań, ale tez nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela. Nie widzi większej potrzebyy do rozszerzania i tak niskich kompetencji i wiedzy.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji, student nie unika podejmowania działań, ale tez nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela. Deklaruje potrzebę do rozszerzania i tak niskich kompetencji i wiedzy.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji, student podejmuje działania, rónież z własnej woli. Wykazuje postawę pozytywną wobec poleceń nauczyciela. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje sie w pełni.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji student nie tylko dostosowuje sie do sytuacji dydaktycznej, w jakiej sie znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylna postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując sie przy tym pozytywną postawą wobec działań nauczyciela.

Literatura podstawowa

  1. Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Wyd. Difin, Warszawa, 2002
  2. Zb., Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź, Pricewaterhousecoopers Chadbourne & Parke C.H. Beck, Warszawa, 2009
  3. Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2006
  4. (red.) Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T., Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Goldsmith M., Greenberg C., Robertson A., Hu-Chan M., Globalni liderzy - kolejna generacja, Wyd. MT Biznes, Warszawa, 2010
  2. (red) Nogalski B., Walentynowicz P., Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, Wyd. WSAiB im E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, 2004
  3. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Alianse strategiczne problemy teorii i dylematy praktyki, Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza, 2008
  4. Łącka I., Alianse strategiczne. Szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw, Wyd.Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej, Szczecin, 2001
  5. Zmyślony P., Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poanań, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zakres i formy współpracy partnerskiej przedsiębiorstw.2
T-A-2Alianse strategiczne – wybrane przytkłady z gospodarki2
T-A-3Współdziałanie przedsiębiorstw w grupie kapitałowej2
T-A-4Klastry – współczesna forma kooperacji przedsiębiorstw2
T-A-5Współdziałanie przedsiębiorstw z firmami konsultingowymi3
T-A-6Współdziałanie właścicieli spółek z ich zarządami i radami nadzorczymi4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Współpraca podmiotów gospodarczych - motywy, zasady4
T-W-2Porozumienia między przedsiębiorstwa a rozwój konkurencji - teoria i przykłady4
T-W-3Alianse strategiczne – istota i rola3
T-W-4Rola partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).2
T-W-5Przykłady funkcjonowania polskich grup kapitałowych oraz ich formy organizacyjne i sposoby zarządzania.4
T-W-6Organizacja w otoczeniu pozabiznesowym.2
T-W-7Partnerstwo wewnątrzorganizacyjne3
T-W-8Rola innowacji w kooperacji przedsiębiorstw.4
T-W-9Polskie doświadczenia w aspekcie tworzenia przedsiębiorstw partnerskich – wybrane przykłady.4
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Napisanie pracy - referat i prezentacja multimedialna8
A-A-2Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu8
A-A-3uczestnictwo w zajęciach15
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia14
A-W-3Prezentacja referatu2
A-W-4Przygotowanie projektu referatu12
A-W-5Konsultacje dot. refereatu2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/2_W01Definiowanie podstawowych zagadnień związanych z istotą i znaczeniem więzi partnerskich i objaśnianie zasad działania przedsiębiorstw partnerskich na wybranych przykładach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-4Ukazanie silnych więzi partnerskich, jako fundamentu budowy przewagi konkurecyjnej
C-3Znaczenie więzi partnerskich we współczesnej gospodarce
C-1Zapoznanie studentów z istotą i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa partnerskiego
C-2Poznanie czynników warunkujących rozwój efektywnych więzi partnerskich, metod pomiaru efektywności relacji partnerskiej
Treści programoweT-A-6Współdziałanie właścicieli spółek z ich zarządami i radami nadzorczymi
T-W-4Rola partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
T-W-8Rola innowacji w kooperacji przedsiębiorstw.
T-A-5Współdziałanie przedsiębiorstw z firmami konsultingowymi
T-W-6Organizacja w otoczeniu pozabiznesowym.
T-W-2Porozumienia między przedsiębiorstwa a rozwój konkurencji - teoria i przykłady
T-A-3Współdziałanie przedsiębiorstw w grupie kapitałowej
T-W-9Polskie doświadczenia w aspekcie tworzenia przedsiębiorstw partnerskich – wybrane przykłady.
T-W-5Przykłady funkcjonowania polskich grup kapitałowych oraz ich formy organizacyjne i sposoby zarządzania.
T-A-4Klastry – współczesna forma kooperacji przedsiębiorstw
T-W-7Partnerstwo wewnątrzorganizacyjne
T-A-1Zakres i formy współpracy partnerskiej przedsiębiorstw.
T-W-1Współpraca podmiotów gospodarczych - motywy, zasady
T-A-2Alianse strategiczne – wybrane przytkłady z gospodarki
T-W-3Alianse strategiczne – istota i rola
Metody nauczaniaM-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
M-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: F – ocena referatu
S-1Ocena podsumowująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
S-4Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - zaliczenie
S-2Ocena podsumowująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci tworzenia więzi partnerskich.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi- częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu Materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/2_W02Wskazywanie roli porozumień i współpracy firm partnerskich łącznie z tłumaczeniem zagadnień związanych z mocnymi i słabymi stronami więzi partnerskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Znaczenie więzi partnerskich we współczesnej gospodarce
C-4Ukazanie silnych więzi partnerskich, jako fundamentu budowy przewagi konkurecyjnej
C-1Zapoznanie studentów z istotą i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa partnerskiego
C-2Poznanie czynników warunkujących rozwój efektywnych więzi partnerskich, metod pomiaru efektywności relacji partnerskiej
Treści programoweT-A-3Współdziałanie przedsiębiorstw w grupie kapitałowej
T-A-5Współdziałanie przedsiębiorstw z firmami konsultingowymi
T-A-2Alianse strategiczne – wybrane przytkłady z gospodarki
T-A-4Klastry – współczesna forma kooperacji przedsiębiorstw
T-A-1Zakres i formy współpracy partnerskiej przedsiębiorstw.
T-A-6Współdziałanie właścicieli spółek z ich zarządami i radami nadzorczymi
T-W-2Porozumienia między przedsiębiorstwa a rozwój konkurencji - teoria i przykłady
T-W-4Rola partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
T-W-1Współpraca podmiotów gospodarczych - motywy, zasady
T-W-3Alianse strategiczne – istota i rola
T-W-5Przykłady funkcjonowania polskich grup kapitałowych oraz ich formy organizacyjne i sposoby zarządzania.
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy
M-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - zaliczenie
S-2Ocena podsumowująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy
S-3Ocena podsumowująca: F – ocena referatu
S-1Ocena podsumowująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej. Nie zna istoty, ani koniecznosci tworzenia więzi partnerskich. Nie zna roli współpracy firm partnerskich, nie potrafi wskazać silnych i słabych stron więzi.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi- częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu Materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/2_W03Tłumaczenie możliowści zwiększania przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę firm
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-4Ukazanie silnych więzi partnerskich, jako fundamentu budowy przewagi konkurecyjnej
C-2Poznanie czynników warunkujących rozwój efektywnych więzi partnerskich, metod pomiaru efektywności relacji partnerskiej
C-1Zapoznanie studentów z istotą i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa partnerskiego
C-3Znaczenie więzi partnerskich we współczesnej gospodarce
Treści programoweT-A-2Alianse strategiczne – wybrane przytkłady z gospodarki
T-W-1Współpraca podmiotów gospodarczych - motywy, zasady
T-A-5Współdziałanie przedsiębiorstw z firmami konsultingowymi
T-A-4Klastry – współczesna forma kooperacji przedsiębiorstw
T-A-1Zakres i formy współpracy partnerskiej przedsiębiorstw.
T-W-2Porozumienia między przedsiębiorstwa a rozwój konkurencji - teoria i przykłady
T-W-5Przykłady funkcjonowania polskich grup kapitałowych oraz ich formy organizacyjne i sposoby zarządzania.
T-W-4Rola partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
T-W-9Polskie doświadczenia w aspekcie tworzenia przedsiębiorstw partnerskich – wybrane przykłady.
T-A-3Współdziałanie przedsiębiorstw w grupie kapitałowej
T-W-3Alianse strategiczne – istota i rola
Metody nauczaniaM-1Metody podające – wykład informacyjny (prezentacja multimedialna),
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy
M-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: F – ocena referatu
S-4Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - zaliczenie
S-2Ocena podsumowująca: F – ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej definicji i zasad funkcjonowania przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej. Nie widzi potrzeby zwiększania przewagi konkurencyjnej poprzez silne więzi partnerskie.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błedów w tresci i jezyku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi- częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu Materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi na ogół poprawne).
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawosc poznawcza, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/2_U01Analizuje zachowania podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przykładów więzi partnerskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Ukazanie silnych więzi partnerskich, jako fundamentu budowy przewagi konkurecyjnej
C-3Znaczenie więzi partnerskich we współczesnej gospodarce
Treści programoweT-W-6Organizacja w otoczeniu pozabiznesowym.
T-W-7Partnerstwo wewnątrzorganizacyjne
T-W-8Rola innowacji w kooperacji przedsiębiorstw.
T-A-2Alianse strategiczne – wybrane przytkłady z gospodarki
T-A-3Współdziałanie przedsiębiorstw w grupie kapitałowej
T-W-9Polskie doświadczenia w aspekcie tworzenia przedsiębiorstw partnerskich – wybrane przykłady.
T-A-1Zakres i formy współpracy partnerskiej przedsiębiorstw.
T-W-4Rola partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
T-A-4Klastry – współczesna forma kooperacji przedsiębiorstw
T-W-5Przykłady funkcjonowania polskich grup kapitałowych oraz ich formy organizacyjne i sposoby zarządzania.
T-A-6Współdziałanie właścicieli spółek z ich zarządami i radami nadzorczymi
T-A-5Współdziałanie przedsiębiorstw z firmami konsultingowymi
Metody nauczaniaM-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
M-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - zaliczenie
S-1Ocena podsumowująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych założeń, metod i zachowań podmiotów gospodarczych, w tym więzi partnerskich. Nie przejawia ochoty i zaangażowania w pracy grupowej, nie przejawia żadnej anktywności w zajeciach.
3,0Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi zagadnieniami związanymi z istotą, analizą porównawczą przedsiębiorstw będących przykładami więzi partnerskich. Aktywność na zajęciach słaba.
3,5Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z pomocą nauczyciela, z wybranymi zagadnieniami związanymi z istotą, analizą porównawczą przedsiębiorstw będących przykładami więzi partnerskich. Przejawia ochotę pracy w grupie.
4,0Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, zwykle bez większej pomocy nauczyciela, z wybranymi zagadnieniami związanymi z istotą, analizą porównawczą przedsiębiorstw będących przykładami więzi partnerskich. Aktywny na zajęciach i w pracy w grupie.
4,5Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z niewielką pomocą nauczyciela, z wybranymi zagadnieniami związanymi z istotą, analizą porównawczą przedsiębiorstw będących przykładami więzi partnerskich. Bardzo aktywny na zajęciach i w pracy wgrupie.
5,0Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, bez pomocy nauczyciela, z wybranymi zagadnieniami związanymi z istotą, analizą porównawczą przedsiębiorstw będących przykładami więzi partnerskich. Wzorowa aktywność na zajęciach, angażuje inne osoby do pracy w grupie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/2_U02Łączy zagadnienia teoretyczne z wiedzą praktyczną w sferze funkcjonowania wybranych przedsiebiorstw w ramach współpracy partnerskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4Ukazanie silnych więzi partnerskich, jako fundamentu budowy przewagi konkurecyjnej
C-3Znaczenie więzi partnerskich we współczesnej gospodarce
Treści programoweT-A-3Współdziałanie przedsiębiorstw w grupie kapitałowej
T-A-2Alianse strategiczne – wybrane przytkłady z gospodarki
T-W-6Organizacja w otoczeniu pozabiznesowym.
T-A-4Klastry – współczesna forma kooperacji przedsiębiorstw
T-W-9Polskie doświadczenia w aspekcie tworzenia przedsiębiorstw partnerskich – wybrane przykłady.
T-W-4Rola partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
T-A-1Zakres i formy współpracy partnerskiej przedsiębiorstw.
T-W-5Przykłady funkcjonowania polskich grup kapitałowych oraz ich formy organizacyjne i sposoby zarządzania.
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - zaliczenie
S-1Ocena podsumowująca: F – ocena aktywności na wykładach i ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych założeń, metod i zachowań podmiotów gospodarczych, z uwaględnieniem więzi partnerskich. Nie jest w stanie łączyć zagadnień teoretycznych z praktycznymi.
3,0Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatna pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z połączeniem zdobytej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną.
3,5Student potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z połączeniem zdobytej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną.
4,0Student potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z połączeniem zdobytej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną.
4,5Student potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z z połączeniem zdobytej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną, wraz z aktywnością na zajęciach.
5,0Student potrafi samodzielnie wnioskować i wiązać zagadnienia teoretyczne w praktycznymi, wybiegając poza program.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/2_K01Dąży do rozszerzania wiedzy ekonomicznej z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej i konieczności ciągłego wzrostu konurencyjności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-4Ukazanie silnych więzi partnerskich, jako fundamentu budowy przewagi konkurecyjnej
C-3Znaczenie więzi partnerskich we współczesnej gospodarce
Treści programoweT-W-7Partnerstwo wewnątrzorganizacyjne
T-A-5Współdziałanie przedsiębiorstw z firmami konsultingowymi
T-A-4Klastry – współczesna forma kooperacji przedsiębiorstw
T-A-1Zakres i formy współpracy partnerskiej przedsiębiorstw.
T-A-2Alianse strategiczne – wybrane przytkłady z gospodarki
T-A-3Współdziałanie przedsiębiorstw w grupie kapitałowej
T-W-8Rola innowacji w kooperacji przedsiębiorstw.
T-W-9Polskie doświadczenia w aspekcie tworzenia przedsiębiorstw partnerskich – wybrane przykłady.
T-W-4Rola partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
T-W-6Organizacja w otoczeniu pozabiznesowym.
T-W-5Przykłady funkcjonowania polskich grup kapitałowych oraz ich formy organizacyjne i sposoby zarządzania.
T-A-6Współdziałanie właścicieli spółek z ich zarządami i radami nadzorczymi
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków - case studies, metoda sytuacyjna
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy
M-4Dyskusja dydaktyczna – burza mózgów
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: F – ocena referatu
S-4Ocena podsumowująca: P- ocena opanowania zakresu materiału - zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylna wobec wszelkich poczynań nauczyciela,- nie angażuje sie w jakiekolwiek inicjatywy innych w tym nauczyciela. Nie dąży do rozszerzania i tak niskich kompetencji i wiedzy.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji, student nie unika podejmowania działań, ale tez nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela. Nie widzi większej potrzebyy do rozszerzania i tak niskich kompetencji i wiedzy.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji, student nie unika podejmowania działań, ale tez nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela. Deklaruje potrzebę do rozszerzania i tak niskich kompetencji i wiedzy.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji, student podejmuje działania, rónież z własnej woli. Wykazuje postawę pozytywną wobec poleceń nauczyciela. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje sie w pełni.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji student nie tylko dostosowuje sie do sytuacji dydaktycznej, w jakiej sie znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylna postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując sie przy tym pozytywną postawą wobec działań nauczyciela.