Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Gospodarka oparta na wiedzy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarka oparta na wiedzy
Specjalność Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Irena Łącka <Irena.Lacka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstaw makroekonomii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z ewolucją rozwoju gospodarczego w ujęciu historycznym ze szczegónym podkreśleniem rosnącej roli kapitału ludzkiego i zasobów wiedzy
C-2zapoznanie studentów z najbardziej znanymi koncepcjami gospodarki opartej na wiedzy
C-3zrozumienie przez studentów nowych uwarunkowań konkurencyjności współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw
C-4poznanie przez studentów pozycji Polski w rankingach innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Innowacyjność gospodarki i jej pomiar. Wyróżniki innowacyjności gospodarki.2
T-A-2Wyróżniki i pomiar gospodarki opartej na wiedzy.2
T-A-3Innowacyjność Polski na tle liderów innowacyjności i innych krajów postsocjalistycznych.2
T-A-4GOW w Polsce - mit czy rzeczywistość?2
T-A-5Wskaźniki GOW Polski na tle innych krajów.2
T-A-6Ewolucja organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. GOW a nowe koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem.2
T-A-7Nowe kompetencje i umiejętności menedżera w gospodarce opartej na wiedzy.2
T-A-8Kolokwium zaliczeniowe1
15
wykłady
T-W-1Ewolucja rozwoju gospodarczego i zmiana roli czynników wytwórczych w tym procesie.2
T-W-2Społeczeństwo wiedzy jako wyzwanie XXI w.2
T-W-3Różne koncepcje gospodarki opartej na wiedzy.2
T-W-4Nowy paradygmat rozwoju gospodarczego (wiedza i innowacje siłą napędową wzrostu i rozwoju gospodarczego).2
T-W-5Strategia lizbońska i jej modyfikacje jako odpowiedź UE na zmiany światowej gospodarki.2
T-W-6Państwa - liderzy gospodarki opartej na wiedzy.1
T-W-7Uwarunkowania i realia konkurencji współczesnych przedsiębiorstw w "nowej" gospodarce.2
T-W-8Regiony przemysłowe (klastry) jako struktury i strategie w GOW.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w ćwiczeniach i kolokwium zaliczeniowym15
A-A-2przygotowywanie się do ćwiczeń10
A-A-3przygotowanie prezentacji na zadany temat10
A-A-4analizowanie wskazanej literatury15
A-A-5przygotowanie do zaliczenia10
60
wykłady
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2udział w egzaminie2
A-W-3przygotowanie do egzaminu13
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
M-2wykład informacyjny
M-3dyskusja dydaktyczna
M-4prezentacje studentów na wskazany temat

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
S-2Ocena formująca: ocena z odpowiedzi ustnej
S-3Ocena formująca: ocena z przygotowanej prezentacji
S-4Ocena formująca: ocena pracy w grupie
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia
S-6Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/1_W01
student ma wiedzę nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych
Z_1A_W01, Z_1A_W13S1A_W01, S1A_W08C-1, C-3T-W-7, T-W-4, T-W-2, T-W-1M-3, M-4, M-1S-1, S-2, S-5, S-3, S-6
Z_1A_D7/1_W02
student jest w stanie opisać najbardziej znane koncepcje gospodarki opartej na wiedzy
Z_1A_W05S1A_W04C-2, C-3T-W-5, T-W-4, T-W-3M-2, M-1, M-3, M-4S-5, S-1, S-3, S-2, S-6
Z_1A_D7/1_W03
student ma wiedzę nt. cech gospodarki opartej na wiedzy i zaawansowania Polski w jej tworzeniu
Z_1A_W05, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W04C-4T-W-6, T-A-3, T-A-5, T-A-2, T-A-4, T-A-1M-2, M-3, M-4, M-1S-1, S-3, S-5, S-2, S-6

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/1_U01
student potrafi rozróżnić różne typy gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągniecia cech GOW
Z_1A_U01S1A_U01C-4, C-2T-A-2, T-W-6, T-A-5, T-A-1M-3, M-2, M-1, M-4S-4, S-5, S-3, S-1, S-2, S-6
Z_1A_D7/1_U02
student potrafi wykorzystywać informacje i dane z opracowań dotyczących innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy
Z_1A_U01, Z_1A_U15S1A_U01, S1A_U04C-4T-A-1, T-A-5, T-A-2, T-A-3M-1, M-3, M-2S-6, S-5, S-2, S-4, S-1
Z_1A_D7/1_U03
student potrafi formułować ogólne wnioski nt. stanu zaawansowania budowy gospodarki opartej na wiedzy w wybranych krajach
Z_1A_U14S1A_U03C-4, C-3T-A-4, T-A-5, T-A-2, T-W-6, T-A-8M-4, M-2, M-3, M-1S-3, S-1, S-2, S-6, S-5
Z_1A_D7/1_U04
student potrafi analizować wymaganych nowych umiejętności i kompetencji menedżera przedsiębiorstwa w "nowej" gospodarce
Z_1A_U04, Z_1A_U07S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3T-A-7, T-W-7M-3, M-4, M-1S-4, S-1, S-6, S-5, S-3, S-2
Z_1A_D7/1_U05
student potrafi prezentować swoje poglądy dotyczace gospodarki opartej na wiedzy w formie ustnej podczas prezentacji
Z_1A_U19S1A_U10C-4, C-3T-A-3, T-A-7, T-A-6, T-A-4, T-A-5, T-A-2, T-A-1M-4S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/1_K01
student uzyska aktywną postawę wobec zmian i kształcenia ustawicznego
Z_1A_K01, Z_1A_K04S1A_K01, S1A_K04, S1A_K06C-3, C-1T-W-2, T-W-5M-2, M-1, M-3S-2
Z_1A_D7/1_K02
student uzyska kompetencje do współdziałania i pracy w grupie
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-4, C-3T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-A-5, T-A-7M-4, M-3S-3, S-4
Z_1A_D7/1_K03
student uzyska świadomość roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy
Z_1A_K05S1A_K05C-2, C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-A-7, T-W-4, T-W-3M-4, M-2, M-1, M-3S-1, S-2, S-5, S-6, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/1_W01
student ma wiedzę nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych
2,0Student nie ma elementarnej wiedzy nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych.
3,0Student ma elementarną wiedzę nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych. W stosunku do wiedzy wykazuje częściowa obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Wypowiedzi są często błędne.
3,5Student ma podstawową wiedzę nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych. W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Wypowiedzi są częściowo błędne.
4,0Student ma podstawową wiedzę nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieliczne błędy w treści i języku, wypowiedzi są na ogół poprawne.
4,5Student ma podstawową wiedzę nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieliczne błędy w treści i języku, wypowiedzi są na ogół poprawne.
5,0Student ma wiedzę nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych, wykraczającą poza materiał programowy. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy wykazuje swobodę i pewność.
Z_1A_D7/1_W02
student jest w stanie opisać najbardziej znane koncepcje gospodarki opartej na wiedzy
2,0Student nie jest nawet w elementarnym zakresie w stanie opisać najbardziej znanych koncepcji gospodarki opartej na wiedzy.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie opisać najbardziej znane koncepcje gospodarki opartej na wiedzy, przy wydatnej pomocy nauczyciela. W stosunku do wiedzy wykazuje częściowa obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Wypowiedzi są często błędne.
3,5Student potrafi w podstawowym zakresie opisać najbardziej znane koncepcje gospodarki opartej na wiedzy, przy pewnej pomocy nauczyciela. W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Wypowiedzi są częściowo błędne.
4,0Student potrafi samodzielnie opisać najbardziej znane koncepcje gospodarki opartej na wiedzy. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieliczne błędy w treści i języku, wypowiedzi są na ogół poprawne.
4,5Student potrafi samodzielnie opisać i porównać znane koncepcje gospodarki opartej na wiedzy. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieliczne błędy w treści i języku, wypowiedzi są na ogół poprawne.
5,0Student potrafi samodzielnie opisać i porównać znane koncepcje gospodarki opartej na wiedzy, wykazując przy tym wiedzę spoza programu. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy wykazuje swobodę i pewność.
Z_1A_D7/1_W03
student ma wiedzę nt. cech gospodarki opartej na wiedzy i zaawansowania Polski w jej tworzeniu
2,0Student nie ma, nawet w elementarnym zakresie, wiedzy nt. cech gospodarki opartej na wiedzy i zaawansowania Polski w jej tworzeniu.
3,0Student ma, w elementarnym zakresie, wiedzę nt. cech gospodarki opartej na wiedzy i zaawansowania Polski w jej tworzeniu. W stosunku do wiedzy wykazuje częściowa obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Wypowiedzi są często błędne.
3,5Student ma, w podstawowym zakresie, wiedzę nt. cech gospodarki opartej na wiedzy i zaawansowania Polski w jej tworzeniu. W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Wypowiedzi są częściowo błędne.
4,0Student ma, w podstawowym zakresie, wiedzę nt. cech gospodarki opartej na wiedzy i zaawansowania Polski w jej tworzeniu. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieliczne błędy w treści i języku, wypowiedzi są na ogół poprawne.
4,5Student ma wiedzę nt. cech gospodarki opartej na wiedzy i zaawansowania Polski w jej tworzeniu w zakresie materiału objętego programem. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieliczne błędy w treści i języku, wypowiedzi są na ogół poprawne.
5,0Student potrafi samodzielnie opisaćcechy gospodarki opartej na wiedzy i ocenić zaawansowanie Polski w jej budowaniu, wykazując przy tym wiedzę spoza programu. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy wykazuje swobodę i pewność.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/1_U01
student potrafi rozróżnić różne typy gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągniecia cech GOW
2,0Student nie potrafi nawet w elementarnym zakresie rozróżniać różnych typów gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągnięcia cech GOW.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie rozróżniać różne typy gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągnięcia cech GOW, przy wydatnej pomocy nauczyciela.
3,5Student potrafi w elementarnym zakresie rozróżniać różne typy gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągnięcia cech GOW, przy pewnej pomocy nauczyciela.
4,0Student potrafi samodzielnie w podstawowym zakresie rozróżniać różne typy gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągnięcia cech GOW.
4,5Student potrafi samodzielnie rozróżniać i opisać różne typy gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągnięcia cech GOW.
5,0Student potrafi samodzielnie rozróżniać, opisać i porównać różne typy gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągnięcia cech GOW.
Z_1A_D7/1_U02
student potrafi wykorzystywać informacje i dane z opracowań dotyczących innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy
2,0Student nie potrafi nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, wykorzystywać informacji i danych z opracowań dot. innowacyjności i GOW.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, wykorzystywać informacje i dane z opracowań dot. innowacyjności i GOW.
3,5Student potrafi w elementarnym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, wykorzystywać informacje i dane z opracowań dot. innowacyjności i GOW.
4,0Student potrafi samodzielnie w podstawowym zakresie, wykorzystywać informacje i dane z opracowań dot. innowacyjności i GOW.
4,5Student potrafi samodzielnie wykorzystywać informacje i dane z opracowań dot. innowacyjności i GOW.
5,0Student potrafi samodzielnie wykorzystywać informacje i dane z opracowań dot. innowacyjności i GOW, wykraczając przy tym poza materiał programowy.
Z_1A_D7/1_U03
student potrafi formułować ogólne wnioski nt. stanu zaawansowania budowy gospodarki opartej na wiedzy w wybranych krajach
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, formułować ogólnych wniosków nt. stanu zaawansowania budowania GOW w wybranych krajach.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, formułować ogólne wnioski nt. stanu zaawansowania budowania GOW w wybranych krajach.
3,5Student potrafi w elementarnym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, formułować ogólne wnioski nt. stanu zaawansowania budowania GOW w wybranych krajach.
4,0Student potrafi samodzielnie, w podstawowym zakresie, formułować ogólne wnioski nt. stanu zaawansowania budowania GOW w wybranych krajach.
4,5Student potrafi samodzielnie formułować ogólne wnioski nt. stanu zaawansowania budowania GOW w wybranych krajach.
5,0Student potrafi samodzielnie formułować ogólne wnioski nt. stanu zaawansowania budowania GOW w wybranych krajach, wykorzystując przy tym wiedzę spoza programu.
Z_1A_D7/1_U04
student potrafi analizować wymaganych nowych umiejętności i kompetencji menedżera przedsiębiorstwa w "nowej" gospodarce
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, analizować wymaganych nowych umiejętności i kompetencji menedżera w "nowej gospodarce".
3,0Student potrafi, w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, analizować wymagane nowe umiejętności i kompetencje menedżera w "nowej gospodarce".
3,5Student potrafi, w podstawym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, analizować wymagane nowe umiejętności i kompetencje menedżera w "nowej gospodarce".
4,0Student potrafi samodzielnie podstawowym zakresie analizować wymagane nowe umiejętności i kompetencje menedżera w "nowej gospodarce".
4,5Student potrafi samodzielnie analizować wymagane nowe umiejętności i kompetencje menedżera w "nowej gospodarce".
5,0Student potrafi samodzielnie analizować wymagane nowe umiejętności i kompetencje menedżera w "nowej gospodarce" oraz wskazywać ich zastosowanie w opisywanym przez siebie przedsiębiorstwie.
Z_1A_D7/1_U05
student potrafi prezentować swoje poglądy dotyczace gospodarki opartej na wiedzy w formie ustnej podczas prezentacji
2,0Student nie potrafi, nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela, prezentować swoich poglądów nt. GOW w formie ustnej podczas prezentacji multimedialnej.
3,0Student potrafi, przy wydatnej pomocy nauczyciela, prezentować swoje poglądy nt. GOW w formie ustnej podczas prezentacji multimedialnej.
3,5Student potrafi, przy pewnej pomocy nauczyciela, prezentować swoje poglądy nt. GOW w formie ustnej podczas prezentacji multimedialnej.
4,0Student potrafi samodzielnie, prezentować swoje poglądy nt. GOW w formie ustnej podczas prezentacji multimedialnej, korzystając ze wskazówek nauczyciela.
4,5Student potrafi samodzielnie wybrać temat spośród proponowanych przez nauczyciela, zaprezentować swoje poglądy nt. GOW w formie ustnej podczas prezentacji multimedialnej.
5,0tudent potrafi samodzielnie wybrać temat, także spoza materiału objętego programem i przygotować samodzielnie wystąpienie ustne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/1_K01
student uzyska aktywną postawę wobec zmian i kształcenia ustawicznego
2,0Student nie wykazuje nawet w elementarnym zakresie, aktywnej postawy wobec zmian i kształcenia ustawicznego.
3,0Student wykazuje w elementarnym zakresie, aktywną postawę wobec zmian i kształcenia ustawicznego.
3,5Student wykazuje w podstawowym zakresie, aktywną postawę wobec zmian i kształcenia ustawicznego, z inspiracji nauczyciela.
4,0Student wykazuje, w dużym stopniu samodzielnie, aktywną postawę wobec zmian i kształcenia ustawicznego,
4,5Student wykazuje, w dużym stopniu samodzielnie, aktywną postawę wobec zmian i kształcenia ustawicznego, potrafi samodzielnie uzupełniać i nabywać wiedzę i umiejętności, kierując się własną ciekawością.
5,0Student wykazuje samodzielnie, aktywną postawę wobec zmian i kształcenia ustawicznego, potrafi samodzielnie uzupełniać i nabywać wiedzę i umiejętności, wykraczajac poza obowiązujący program, kierując się własną ciekawością.
Z_1A_D7/1_K02
student uzyska kompetencje do współdziałania i pracy w grupie
2,0Student nie posiada nawet w elementarnym zakresie kompetencji do współpracy w zespole. Nie wykazuje zainteresowania zadaniem do wykonania, nie potrafi zaplanować i wykonać przydzielonych obowiązków w zespole.
3,0Student w elementarnym zakresie posiada kompetencje do pracy w grupie. W ograniczonym stopniu wykazuje zainteresowanie wspólnym zadaniem do wykonania. W sposób niudolny planuje i wykonuje pracę w ramach prztydzielonych mu zadań w zespole.
3,5Staudent planuje i wykonuje pracę na poziomie podstawowym na każdym etapie jej tworzenia w ramach zadań zleconych przez zespół.
4,0Student potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdziela lub pomoga rozdzielać zadania pozostałym członkom zespołu. Potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań w grupie.
4,5Student potrafi samodzielnie zaplanować i sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdzielaniu zadań i ich realizacji na każdym etapie pracy grupy.
5,0Student potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować celei rozdzielić zadania oraz panować nad współpracą (motywować, nadzorować, i kontrolować) członków zespołu oraz nad terminowością i sposobem prezentacji wyników.
Z_1A_D7/1_K03
student uzyska świadomość roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy
2,0Student, nawet w elementarnym zakresie nie ma świadomości roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy.
3,0Student w elementarnym zakresie ma świadomość roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy. Wymaga to inspiracji ze strony nauczyciela.
3,5Student w podstawowym zakresie ma świadomość roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy. Niekiedy wymaga to inspiracji ze strony nauczyciela.
4,0Student w znacznym stopniu samodzielnie wykazuje świadomość roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy.
4,5Student w pełni samodzielnie wykazuje świadomość roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy, wskzywanych w zakresie programu przedmiotu.
5,0Student w pełni samodzielnie wykazuje świadomość roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy. Jego znajomość tych zagadnień wykracza poza podstawowy program zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Rawasz, Warszawa, 2001
 2. Kotowicz-Jawor J. (red.), GOW - wyzwanie dla Polski, PTE, Warszawa, 2009
 3. Rosati D. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Aspekty międzynarodowe, WSHiP, Warszawa, 2007
 4. Kwarcińska B., Doskonalenie zawodowe menedżerów w gospodarce opartej na wiedzy, Garmond. Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2005
 5. Naisbitt J., Megatrendy, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 1997
 6. Hopej M., Moszkowicz M., Skalik J. (red.), Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo UNiwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2010
 7. Sadler Ph., Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szoły Biznesu, Kraków, 1997
 8. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa, 1997

Literatura dodatkowa

 1. Cichy K., Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2008
 2. UNU-MERIT, European Union Scoreboard 2011, ProInno Europe, http://ec.europa.eu, 2012
 3. Welfe W. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa, 2007
 4. Okoń-Horodyńska E., Pangsy-Kania S. (red.), Innowacyjnośc w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2007
 5. World Bank, KEI and KI INdexes (KAM 2009), World Bank, http://info.worldbank.org/etools/kam2, 2010
 6. Łącka I., Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 2011
 7. Okoń-Horodńska E. (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo PTE, Warszawa, 2004
 8. Okoń-Horodyńska E., Piecha K. (red.), Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje, Wydawnictwo PTE, Warszawa, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Innowacyjność gospodarki i jej pomiar. Wyróżniki innowacyjności gospodarki.2
T-A-2Wyróżniki i pomiar gospodarki opartej na wiedzy.2
T-A-3Innowacyjność Polski na tle liderów innowacyjności i innych krajów postsocjalistycznych.2
T-A-4GOW w Polsce - mit czy rzeczywistość?2
T-A-5Wskaźniki GOW Polski na tle innych krajów.2
T-A-6Ewolucja organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. GOW a nowe koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem.2
T-A-7Nowe kompetencje i umiejętności menedżera w gospodarce opartej na wiedzy.2
T-A-8Kolokwium zaliczeniowe1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ewolucja rozwoju gospodarczego i zmiana roli czynników wytwórczych w tym procesie.2
T-W-2Społeczeństwo wiedzy jako wyzwanie XXI w.2
T-W-3Różne koncepcje gospodarki opartej na wiedzy.2
T-W-4Nowy paradygmat rozwoju gospodarczego (wiedza i innowacje siłą napędową wzrostu i rozwoju gospodarczego).2
T-W-5Strategia lizbońska i jej modyfikacje jako odpowiedź UE na zmiany światowej gospodarki.2
T-W-6Państwa - liderzy gospodarki opartej na wiedzy.1
T-W-7Uwarunkowania i realia konkurencji współczesnych przedsiębiorstw w "nowej" gospodarce.2
T-W-8Regiony przemysłowe (klastry) jako struktury i strategie w GOW.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w ćwiczeniach i kolokwium zaliczeniowym15
A-A-2przygotowywanie się do ćwiczeń10
A-A-3przygotowanie prezentacji na zadany temat10
A-A-4analizowanie wskazanej literatury15
A-A-5przygotowanie do zaliczenia10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2udział w egzaminie2
A-W-3przygotowanie do egzaminu13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/1_W01student ma wiedzę nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z ewolucją rozwoju gospodarczego w ujęciu historycznym ze szczegónym podkreśleniem rosnącej roli kapitału ludzkiego i zasobów wiedzy
C-3zrozumienie przez studentów nowych uwarunkowań konkurencyjności współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw
Treści programoweT-W-7Uwarunkowania i realia konkurencji współczesnych przedsiębiorstw w "nowej" gospodarce.
T-W-4Nowy paradygmat rozwoju gospodarczego (wiedza i innowacje siłą napędową wzrostu i rozwoju gospodarczego).
T-W-2Społeczeństwo wiedzy jako wyzwanie XXI w.
T-W-1Ewolucja rozwoju gospodarczego i zmiana roli czynników wytwórczych w tym procesie.
Metody nauczaniaM-3dyskusja dydaktyczna
M-4prezentacje studentów na wskazany temat
M-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
S-2Ocena formująca: ocena z odpowiedzi ustnej
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia
S-3Ocena formująca: ocena z przygotowanej prezentacji
S-6Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma elementarnej wiedzy nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych.
3,0Student ma elementarną wiedzę nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych. W stosunku do wiedzy wykazuje częściowa obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Wypowiedzi są często błędne.
3,5Student ma podstawową wiedzę nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych. W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Wypowiedzi są częściowo błędne.
4,0Student ma podstawową wiedzę nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieliczne błędy w treści i języku, wypowiedzi są na ogół poprawne.
4,5Student ma podstawową wiedzę nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieliczne błędy w treści i języku, wypowiedzi są na ogół poprawne.
5,0Student ma wiedzę nt. ewolucji rozwoju gospodarczego i zmian znaczenia czynników produkcji w procesach gospodarczych, wykraczającą poza materiał programowy. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy wykazuje swobodę i pewność.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/1_W02student jest w stanie opisać najbardziej znane koncepcje gospodarki opartej na wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów z najbardziej znanymi koncepcjami gospodarki opartej na wiedzy
C-3zrozumienie przez studentów nowych uwarunkowań konkurencyjności współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw
Treści programoweT-W-5Strategia lizbońska i jej modyfikacje jako odpowiedź UE na zmiany światowej gospodarki.
T-W-4Nowy paradygmat rozwoju gospodarczego (wiedza i innowacje siłą napędową wzrostu i rozwoju gospodarczego).
T-W-3Różne koncepcje gospodarki opartej na wiedzy.
Metody nauczaniaM-2wykład informacyjny
M-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
M-3dyskusja dydaktyczna
M-4prezentacje studentów na wskazany temat
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia
S-1Ocena formująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
S-3Ocena formująca: ocena z przygotowanej prezentacji
S-2Ocena formująca: ocena z odpowiedzi ustnej
S-6Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest nawet w elementarnym zakresie w stanie opisać najbardziej znanych koncepcji gospodarki opartej na wiedzy.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie opisać najbardziej znane koncepcje gospodarki opartej na wiedzy, przy wydatnej pomocy nauczyciela. W stosunku do wiedzy wykazuje częściowa obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Wypowiedzi są często błędne.
3,5Student potrafi w podstawowym zakresie opisać najbardziej znane koncepcje gospodarki opartej na wiedzy, przy pewnej pomocy nauczyciela. W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Wypowiedzi są częściowo błędne.
4,0Student potrafi samodzielnie opisać najbardziej znane koncepcje gospodarki opartej na wiedzy. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieliczne błędy w treści i języku, wypowiedzi są na ogół poprawne.
4,5Student potrafi samodzielnie opisać i porównać znane koncepcje gospodarki opartej na wiedzy. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieliczne błędy w treści i języku, wypowiedzi są na ogół poprawne.
5,0Student potrafi samodzielnie opisać i porównać znane koncepcje gospodarki opartej na wiedzy, wykazując przy tym wiedzę spoza programu. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy wykazuje swobodę i pewność.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/1_W03student ma wiedzę nt. cech gospodarki opartej na wiedzy i zaawansowania Polski w jej tworzeniu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-4poznanie przez studentów pozycji Polski w rankingach innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy
Treści programoweT-W-6Państwa - liderzy gospodarki opartej na wiedzy.
T-A-3Innowacyjność Polski na tle liderów innowacyjności i innych krajów postsocjalistycznych.
T-A-5Wskaźniki GOW Polski na tle innych krajów.
T-A-2Wyróżniki i pomiar gospodarki opartej na wiedzy.
T-A-4GOW w Polsce - mit czy rzeczywistość?
T-A-1Innowacyjność gospodarki i jej pomiar. Wyróżniki innowacyjności gospodarki.
Metody nauczaniaM-2wykład informacyjny
M-3dyskusja dydaktyczna
M-4prezentacje studentów na wskazany temat
M-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
S-3Ocena formująca: ocena z przygotowanej prezentacji
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia
S-2Ocena formująca: ocena z odpowiedzi ustnej
S-6Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma, nawet w elementarnym zakresie, wiedzy nt. cech gospodarki opartej na wiedzy i zaawansowania Polski w jej tworzeniu.
3,0Student ma, w elementarnym zakresie, wiedzę nt. cech gospodarki opartej na wiedzy i zaawansowania Polski w jej tworzeniu. W stosunku do wiedzy wykazuje częściowa obojętność i ograniczone zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Wypowiedzi są często błędne.
3,5Student ma, w podstawowym zakresie, wiedzę nt. cech gospodarki opartej na wiedzy i zaawansowania Polski w jej tworzeniu. W stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Wypowiedzi są częściowo błędne.
4,0Student ma, w podstawowym zakresie, wiedzę nt. cech gospodarki opartej na wiedzy i zaawansowania Polski w jej tworzeniu. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieliczne błędy w treści i języku, wypowiedzi są na ogół poprawne.
4,5Student ma wiedzę nt. cech gospodarki opartej na wiedzy i zaawansowania Polski w jej tworzeniu w zakresie materiału objętego programem. W stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieliczne błędy w treści i języku, wypowiedzi są na ogół poprawne.
5,0Student potrafi samodzielnie opisaćcechy gospodarki opartej na wiedzy i ocenić zaawansowanie Polski w jej budowaniu, wykazując przy tym wiedzę spoza programu. W stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy wykazuje swobodę i pewność.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/1_U01student potrafi rozróżnić różne typy gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągniecia cech GOW
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4poznanie przez studentów pozycji Polski w rankingach innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy
C-2zapoznanie studentów z najbardziej znanymi koncepcjami gospodarki opartej na wiedzy
Treści programoweT-A-2Wyróżniki i pomiar gospodarki opartej na wiedzy.
T-W-6Państwa - liderzy gospodarki opartej na wiedzy.
T-A-5Wskaźniki GOW Polski na tle innych krajów.
T-A-1Innowacyjność gospodarki i jej pomiar. Wyróżniki innowacyjności gospodarki.
Metody nauczaniaM-3dyskusja dydaktyczna
M-2wykład informacyjny
M-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
M-4prezentacje studentów na wskazany temat
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: ocena pracy w grupie
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia
S-3Ocena formująca: ocena z przygotowanej prezentacji
S-1Ocena formująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
S-2Ocena formująca: ocena z odpowiedzi ustnej
S-6Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi nawet w elementarnym zakresie rozróżniać różnych typów gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągnięcia cech GOW.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie rozróżniać różne typy gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągnięcia cech GOW, przy wydatnej pomocy nauczyciela.
3,5Student potrafi w elementarnym zakresie rozróżniać różne typy gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągnięcia cech GOW, przy pewnej pomocy nauczyciela.
4,0Student potrafi samodzielnie w podstawowym zakresie rozróżniać różne typy gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągnięcia cech GOW.
4,5Student potrafi samodzielnie rozróżniać i opisać różne typy gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągnięcia cech GOW.
5,0Student potrafi samodzielnie rozróżniać, opisać i porównać różne typy gospodarek w zakresie innowacyjności i osiągnięcia cech GOW.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/1_U02student potrafi wykorzystywać informacje i dane z opracowań dotyczących innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4poznanie przez studentów pozycji Polski w rankingach innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy
Treści programoweT-A-1Innowacyjność gospodarki i jej pomiar. Wyróżniki innowacyjności gospodarki.
T-A-5Wskaźniki GOW Polski na tle innych krajów.
T-A-2Wyróżniki i pomiar gospodarki opartej na wiedzy.
T-A-3Innowacyjność Polski na tle liderów innowacyjności i innych krajów postsocjalistycznych.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
M-3dyskusja dydaktyczna
M-2wykład informacyjny
Sposób ocenyS-6Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia
S-2Ocena formująca: ocena z odpowiedzi ustnej
S-4Ocena formująca: ocena pracy w grupie
S-1Ocena formująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, wykorzystywać informacji i danych z opracowań dot. innowacyjności i GOW.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, wykorzystywać informacje i dane z opracowań dot. innowacyjności i GOW.
3,5Student potrafi w elementarnym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, wykorzystywać informacje i dane z opracowań dot. innowacyjności i GOW.
4,0Student potrafi samodzielnie w podstawowym zakresie, wykorzystywać informacje i dane z opracowań dot. innowacyjności i GOW.
4,5Student potrafi samodzielnie wykorzystywać informacje i dane z opracowań dot. innowacyjności i GOW.
5,0Student potrafi samodzielnie wykorzystywać informacje i dane z opracowań dot. innowacyjności i GOW, wykraczając przy tym poza materiał programowy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/1_U03student potrafi formułować ogólne wnioski nt. stanu zaawansowania budowy gospodarki opartej na wiedzy w wybranych krajach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4poznanie przez studentów pozycji Polski w rankingach innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy
C-3zrozumienie przez studentów nowych uwarunkowań konkurencyjności współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw
Treści programoweT-A-4GOW w Polsce - mit czy rzeczywistość?
T-A-5Wskaźniki GOW Polski na tle innych krajów.
T-A-2Wyróżniki i pomiar gospodarki opartej na wiedzy.
T-W-6Państwa - liderzy gospodarki opartej na wiedzy.
T-A-8Kolokwium zaliczeniowe
Metody nauczaniaM-4prezentacje studentów na wskazany temat
M-2wykład informacyjny
M-3dyskusja dydaktyczna
M-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena z przygotowanej prezentacji
S-1Ocena formująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
S-2Ocena formująca: ocena z odpowiedzi ustnej
S-6Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, formułować ogólnych wniosków nt. stanu zaawansowania budowania GOW w wybranych krajach.
3,0Student potrafi w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, formułować ogólne wnioski nt. stanu zaawansowania budowania GOW w wybranych krajach.
3,5Student potrafi w elementarnym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, formułować ogólne wnioski nt. stanu zaawansowania budowania GOW w wybranych krajach.
4,0Student potrafi samodzielnie, w podstawowym zakresie, formułować ogólne wnioski nt. stanu zaawansowania budowania GOW w wybranych krajach.
4,5Student potrafi samodzielnie formułować ogólne wnioski nt. stanu zaawansowania budowania GOW w wybranych krajach.
5,0Student potrafi samodzielnie formułować ogólne wnioski nt. stanu zaawansowania budowania GOW w wybranych krajach, wykorzystując przy tym wiedzę spoza programu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/1_U04student potrafi analizować wymaganych nowych umiejętności i kompetencji menedżera przedsiębiorstwa w "nowej" gospodarce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3zrozumienie przez studentów nowych uwarunkowań konkurencyjności współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw
Treści programoweT-A-7Nowe kompetencje i umiejętności menedżera w gospodarce opartej na wiedzy.
T-W-7Uwarunkowania i realia konkurencji współczesnych przedsiębiorstw w "nowej" gospodarce.
Metody nauczaniaM-3dyskusja dydaktyczna
M-4prezentacje studentów na wskazany temat
M-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: ocena pracy w grupie
S-1Ocena formująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
S-6Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia
S-3Ocena formująca: ocena z przygotowanej prezentacji
S-2Ocena formująca: ocena z odpowiedzi ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, analizować wymaganych nowych umiejętności i kompetencji menedżera w "nowej gospodarce".
3,0Student potrafi, w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, analizować wymagane nowe umiejętności i kompetencje menedżera w "nowej gospodarce".
3,5Student potrafi, w podstawym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, analizować wymagane nowe umiejętności i kompetencje menedżera w "nowej gospodarce".
4,0Student potrafi samodzielnie podstawowym zakresie analizować wymagane nowe umiejętności i kompetencje menedżera w "nowej gospodarce".
4,5Student potrafi samodzielnie analizować wymagane nowe umiejętności i kompetencje menedżera w "nowej gospodarce".
5,0Student potrafi samodzielnie analizować wymagane nowe umiejętności i kompetencje menedżera w "nowej gospodarce" oraz wskazywać ich zastosowanie w opisywanym przez siebie przedsiębiorstwie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/1_U05student potrafi prezentować swoje poglądy dotyczace gospodarki opartej na wiedzy w formie ustnej podczas prezentacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-4poznanie przez studentów pozycji Polski w rankingach innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy
C-3zrozumienie przez studentów nowych uwarunkowań konkurencyjności współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw
Treści programoweT-A-3Innowacyjność Polski na tle liderów innowacyjności i innych krajów postsocjalistycznych.
T-A-7Nowe kompetencje i umiejętności menedżera w gospodarce opartej na wiedzy.
T-A-6Ewolucja organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. GOW a nowe koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
T-A-4GOW w Polsce - mit czy rzeczywistość?
T-A-5Wskaźniki GOW Polski na tle innych krajów.
T-A-2Wyróżniki i pomiar gospodarki opartej na wiedzy.
T-A-1Innowacyjność gospodarki i jej pomiar. Wyróżniki innowacyjności gospodarki.
Metody nauczaniaM-4prezentacje studentów na wskazany temat
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena z przygotowanej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi, nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela, prezentować swoich poglądów nt. GOW w formie ustnej podczas prezentacji multimedialnej.
3,0Student potrafi, przy wydatnej pomocy nauczyciela, prezentować swoje poglądy nt. GOW w formie ustnej podczas prezentacji multimedialnej.
3,5Student potrafi, przy pewnej pomocy nauczyciela, prezentować swoje poglądy nt. GOW w formie ustnej podczas prezentacji multimedialnej.
4,0Student potrafi samodzielnie, prezentować swoje poglądy nt. GOW w formie ustnej podczas prezentacji multimedialnej, korzystając ze wskazówek nauczyciela.
4,5Student potrafi samodzielnie wybrać temat spośród proponowanych przez nauczyciela, zaprezentować swoje poglądy nt. GOW w formie ustnej podczas prezentacji multimedialnej.
5,0tudent potrafi samodzielnie wybrać temat, także spoza materiału objętego programem i przygotować samodzielnie wystąpienie ustne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/1_K01student uzyska aktywną postawę wobec zmian i kształcenia ustawicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-3zrozumienie przez studentów nowych uwarunkowań konkurencyjności współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw
C-1zapoznanie studentów z ewolucją rozwoju gospodarczego w ujęciu historycznym ze szczegónym podkreśleniem rosnącej roli kapitału ludzkiego i zasobów wiedzy
Treści programoweT-W-2Społeczeństwo wiedzy jako wyzwanie XXI w.
T-W-5Strategia lizbońska i jej modyfikacje jako odpowiedź UE na zmiany światowej gospodarki.
Metody nauczaniaM-2wykład informacyjny
M-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
M-3dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena z odpowiedzi ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje nawet w elementarnym zakresie, aktywnej postawy wobec zmian i kształcenia ustawicznego.
3,0Student wykazuje w elementarnym zakresie, aktywną postawę wobec zmian i kształcenia ustawicznego.
3,5Student wykazuje w podstawowym zakresie, aktywną postawę wobec zmian i kształcenia ustawicznego, z inspiracji nauczyciela.
4,0Student wykazuje, w dużym stopniu samodzielnie, aktywną postawę wobec zmian i kształcenia ustawicznego,
4,5Student wykazuje, w dużym stopniu samodzielnie, aktywną postawę wobec zmian i kształcenia ustawicznego, potrafi samodzielnie uzupełniać i nabywać wiedzę i umiejętności, kierując się własną ciekawością.
5,0Student wykazuje samodzielnie, aktywną postawę wobec zmian i kształcenia ustawicznego, potrafi samodzielnie uzupełniać i nabywać wiedzę i umiejętności, wykraczajac poza obowiązujący program, kierując się własną ciekawością.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/1_K02student uzyska kompetencje do współdziałania i pracy w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-4poznanie przez studentów pozycji Polski w rankingach innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy
C-3zrozumienie przez studentów nowych uwarunkowań konkurencyjności współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw
Treści programoweT-A-1Innowacyjność gospodarki i jej pomiar. Wyróżniki innowacyjności gospodarki.
T-A-3Innowacyjność Polski na tle liderów innowacyjności i innych krajów postsocjalistycznych.
T-A-2Wyróżniki i pomiar gospodarki opartej na wiedzy.
T-A-5Wskaźniki GOW Polski na tle innych krajów.
T-A-7Nowe kompetencje i umiejętności menedżera w gospodarce opartej na wiedzy.
Metody nauczaniaM-4prezentacje studentów na wskazany temat
M-3dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena z przygotowanej prezentacji
S-4Ocena formująca: ocena pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada nawet w elementarnym zakresie kompetencji do współpracy w zespole. Nie wykazuje zainteresowania zadaniem do wykonania, nie potrafi zaplanować i wykonać przydzielonych obowiązków w zespole.
3,0Student w elementarnym zakresie posiada kompetencje do pracy w grupie. W ograniczonym stopniu wykazuje zainteresowanie wspólnym zadaniem do wykonania. W sposób niudolny planuje i wykonuje pracę w ramach prztydzielonych mu zadań w zespole.
3,5Staudent planuje i wykonuje pracę na poziomie podstawowym na każdym etapie jej tworzenia w ramach zadań zleconych przez zespół.
4,0Student potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdziela lub pomoga rozdzielać zadania pozostałym członkom zespołu. Potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań w grupie.
4,5Student potrafi samodzielnie zaplanować i sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdzielaniu zadań i ich realizacji na każdym etapie pracy grupy.
5,0Student potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować celei rozdzielić zadania oraz panować nad współpracą (motywować, nadzorować, i kontrolować) członków zespołu oraz nad terminowością i sposobem prezentacji wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/1_K03student uzyska świadomość roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Cel przedmiotuC-2zapoznanie studentów z najbardziej znanymi koncepcjami gospodarki opartej na wiedzy
C-1zapoznanie studentów z ewolucją rozwoju gospodarczego w ujęciu historycznym ze szczegónym podkreśleniem rosnącej roli kapitału ludzkiego i zasobów wiedzy
C-3zrozumienie przez studentów nowych uwarunkowań konkurencyjności współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw
Treści programoweT-W-1Ewolucja rozwoju gospodarczego i zmiana roli czynników wytwórczych w tym procesie.
T-W-2Społeczeństwo wiedzy jako wyzwanie XXI w.
T-A-7Nowe kompetencje i umiejętności menedżera w gospodarce opartej na wiedzy.
T-W-4Nowy paradygmat rozwoju gospodarczego (wiedza i innowacje siłą napędową wzrostu i rozwoju gospodarczego).
T-W-3Różne koncepcje gospodarki opartej na wiedzy.
Metody nauczaniaM-4prezentacje studentów na wskazany temat
M-2wykład informacyjny
M-1wykład problemowy z prezentacją multimedialną
M-3dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena z kolokwium zaliczeniowego
S-2Ocena formująca: ocena z odpowiedzi ustnej
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia
S-6Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu
S-3Ocena formująca: ocena z przygotowanej prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student, nawet w elementarnym zakresie nie ma świadomości roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy.
3,0Student w elementarnym zakresie ma świadomość roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy. Wymaga to inspiracji ze strony nauczyciela.
3,5Student w podstawowym zakresie ma świadomość roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy. Niekiedy wymaga to inspiracji ze strony nauczyciela.
4,0Student w znacznym stopniu samodzielnie wykazuje świadomość roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy.
4,5Student w pełni samodzielnie wykazuje świadomość roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy, wskzywanych w zakresie programu przedmiotu.
5,0Student w pełni samodzielnie wykazuje świadomość roli jednostki i grup społecznych w procesach budowania gospodarki opartej na wiedzy. Jego znajomość tych zagadnień wykracza poza podstawowy program zajęć.